فوریه 27, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- …

-مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از پژوهش حاضر در استان های دیگر کشور۵-۴ محدودیتهای تحقیقهر پژوهشی با یکسری محدودیت ها روبرو است این پژوهش نیز از …

مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت ۶۱

Default model ۱۷ ۳٫۱۸۴ ۴ .۵۲۸ .۷۹۶ که نتایج خروجی نرم‌افزار نشان از برقراری این شرط (وجود آماره کای اسکوئر) و در نتیجه تایید مدل …

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

۴۵۸/۵ تأیید تبلیغات بانک بهبود تصویر برند ۰/۰۲۵ ۳۰۱/۰ ۰۳۴/۱ رد مسئولیت اجتماعی بهبود تصویر برند ۰/۴۰۴ ۰۰۰/۰ ۳۳۷/۱۲ تأیید رفتار نیروی انسانی بهبود تصویر …

بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

۵-۲-۵ نتیجهگیری از فرضیه پنجم:. در آزمون فرضیه آخر تاثیر نیروی انسانی را به عنوان متغیر مستقل با استفاده از آزمون پیرسون ؛ ضریب همبستگی میان …

بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

با توجه به خروجی SPSSدر ستون آخر جدول فوق؛ همانگونه که مشاهده میگردد، سطح معناداری (sig) آزمون برای تبیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته …

دسترسي به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

کیفیت خدمات بانکیمطابق جدول ۴-۵ این متغیر دارای میانگین (۱۶۶۰/۴)، انحراف معیار (۸۷۳۳۸/۰) و واریانس (۷۶۳/۰) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۷۵۵/۰-) است که …

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع …

امروزه سرمایه فیزیکی بطور معجزه آسایی در جذب منابع تاثیر فراوان دارد و مشتریان زیادی را به سوی بانک‌ها می‌گشاند. محیطی آراسته، تجهیزات مدرن، نمایی …

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در …

۲-۳۳- رضایت مشتریان از کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالیکارکنان مهمترین سرمایه هر سازمان می‌باشند و در واقع کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. …

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر …

جدول ۵-۱ : رتبه‌بندی گزینه‌ها ۱۵۶فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار ۴-۱ : نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۱۵نمودار ۴-۲ : نمودار فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۱۶نمودار ۴-۳ …