مقاله دانشگاهی – بهینه سازی ترمواکونومیک و اگزرژو اکونومیک بویلربازیاب حرارت سیکل ترکیبی و سیستم …

گاز مورد نظر

میزان خطا

اکسیژن

۵-۱۰×۶۷/۰

نیتروژن

۴-۱۰×۲۳/۰

دی اکسید کربن

۴-۱۰×۶۰/۰

دی اکسید نیتروژن

۵-۱۰×۵۴/۰

۲-۵ الگوریتم ژنتیک
ایده الگوریتم ژنتیکی یا GA از دو اصل انتخاب و تولید نسل در طبیعت بهره برده است. با گذشت زمان ساختار ژنتیکی موجودات تغییرکرده و نسلهای جدیدتر با محیط سازگاری بیشتری دارند. بدین طریق که امکان زنده ماندن و تولید مثل موجودات قویتر بیشتر از موجودات ضعیف میباشد. در نسلهای جدیدتر ساختار ژنتیکی موجودات قوی تکرار میشود و موجودات ضعیف از بین میروند. در بعضی موارد نیز جهش بوجود میآید بدین معنی که از آمیزش دو موجود، موجودی متولد میشود که بر اثر جهش ژنتیکی خیلی بهتر یا بدتر از والدین خود میباشد و به تعبیری یک نابغه یا یک عقب مانده متولد میشود و در نسلهای بعدی تأثیر میگذارد. طبیعت تضمین میکند که این نوع زاد و ولد موجب تولید موجودات بهتر شود.
الگوریتم ژنتیکی بر این اساس ابزاری ساده، ولی قدرتمند است. یک روش بهینه سازی بر اساس جستجو است که توسط جان هولند و شاگردانش در دانشگاه میشیگان ارائه شد. بعضی مسایل دارای راه حلهای مشخص میباشند: برای حل مسائل خطی با محدودیتهای خطی، معمولاً از روشهای حل LP(برنامه ریزی خطی) استفاده میشود و همچنین برای حل مسائل غیر خطی با محدودیتهای غیرخطی از NLP (برنامه ریزی غیر خطی) استفاده میشود. در حقیقت به این دلیل که بسیاری از روشها در محدوده مسائل خاص کاربرد دارند، پیدا کردن روش مناسب برای حل یک مسئله نیز خود مشکل دیگری است. بعضی روشها به دلیل محدودیت برای حل مسائل خاص خود نیز دچار مشکل میشوند. مثلاً برای بدست آوردن بیشینه یا کمینه یک تابع مشتقپذیر میتوان از مشتقگیری استفاده کرد. اما اگر این تابع مشتقپذیر نباشد و یا تعریف صریحی نداشته باشد، چه باید کرد؟
یکی از روشهای حل این گونه مسائل، الگوریتم ژنتیکی است که به دلیل استفاده از جستجو و همچنین مقدار تابع در نقاط مختلف فضای جستجو هیچ گونه عملیاتی بر روی تابع انجام نمیدهد. بعضی روشها مانند نیوتن کواسی، گرادیان کانجوگیت برای شروع حل مسئله نیاز به داشتن جواب نزد یک به جواب بهینه میباشند و این خود در بعضی مواقع موجب نیازمندی آنها به روشهای دیگری است که جوابی نزدیک به جواب بهینه تولید کنند، اما در الگوریتم ژنتیکی و روشهایی مانند جستجوی تصادفی شروع حل مسئله از نقاط تصادفی در فضای جستجو صورت میگیرد.
البته لازم به ذکر است که سرعت رسیدن به جواب در روشهایی مانند الگوریتم ژنتیکی و جستجوی تصادفی کمتر از سیمپلکس، نیوتن کواسی و… میباشد.
۲-۵-۱ مفاهیم الگوریتم ژنتیک
هدف الگوریتم ژنتیکی به دست آوردن جواب بهینه یا نزدیک به بهینه میباشد, برای این کار:
با پارامترهای کد شده کار میکند نه با خود پارامتر.
جستجو را بوسیله جمعیتی از نقاط انجام میدهد، نه یک نقطه. فقط به ذکر این نکته بسنده میکنیم که تعداد این نقاط نیز مهم است، به این صورت که تعداد جمعیت زیاد محاسبات را بسنده میکنیم که تعداد این نقاط نیز مهم است، به این صورت که تعداد جمعیت زیاد محاسبات را پوشش نداده و ممکن است الگوریتم در یک جواب محلی گیر کند.
از مقدار تابع در نقاط مختلف فضای جستجو استفاده میکند و نیازی به دانستن مشتق تابع یا اطلاعات دیگری از تابع ندارد.
الگوریتم ژنتیک از قوانین آماری استفاده می کند نه از قوانین محاسباتی.
برخی مفاهیم که در پیاده سازی الگوریتمهای ژنتیک به آنها برخورد میکنیم در زیر آورده شده است:
ژن و کروموزوم: ژن کوچکترین واحد سازنده GA میباشد. در حقیقت ژنها برای نمایش شکل کد شده پارامترها میباشد. به رشته ای از ژنها، کروموزوم میگویند. برای مثال وقتی متغیر X را به صورت باینری کد میکنیم، هر “۰” و “۱” یک ژن محسوب میشود و به رشتهای از این “۰” و “۱” ها که متغیر X را میسازند و در حقیقت شکل کد شده متغیرند، کروموزوم میگوییم.
تابع معیار: تابع معیار تابعی است که قرار است بهینه شود و وسیله لازم برای ارزیابی هر کروموزوم را فراهم میآورد. تابع معیار به هر کروموزوم یک عدد نسبت میدهد که مقدار این عدد میزان خوب بودن یا مناسب بودن آن کروموزوم را نشان میدهد. برای مثال وقتی میخواهیم خطای یک سیستم پیوسته به پاسخ پله را کمینه کنیم تابع معیارهای زیر مناسب میباشند :
و که e(t) مقدار خطا در هر لحظه میباشد.
جمعیت و نسل: جمعیت تعداد نقاطی از فضای جستجو است که GA با آنها به سمت جواب بهینه میرود. برای این کار عملگرهای مختلفی بر روی جمعیت اعمال میشوند و جمعیتی به وجود میآید که جایگزین جمعیت قبل میشود و با اعمال دوباره عملگرها این روند ادامه مییابد. این تکرارها نسلهای GA را بوجود میآورند.
والدین و فرزندان: در هر نسل افراد جمعیت به صورت جفت جفت و براساس احتمالی متناسب با تابع معیارشان انتخاب شده تا عملگرها بر روی آنها اعمال شود. به این جفتها “والدین” گفته میشود. پس از انجام عملگرها بر روی والدین، یک جفت موجود تولید میشود که “فرزندان “آنها میباشند.
۲-۵-۲ الگوریتم ژنتیکی ساده :
الگوریتم ژنتیکی به روشهای مختلف و با عملگرهای متنوعی پیادهسازی شده اند. آنچه در این پروژه به کار گرفته شده است، الگوریتم ژنتیکی ساده است که دیاگرام بلوکی آن در شکل (۲-۱۰) آورده شده است. انجام عملیات الگوریتم نیاز به پیادهسازی سه مرحله دارد :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۲-۲-۴- انواع سیستم های اطلاعات مدیریت :
۲-۲-۴-۱- سیستم پردازش تعاملات (TPS):
سیستم پردازش تعاملات ، اساس سیستم های بازرگانی بوده که به رده عملیاتی سازمان یاری می رساند . یک سیستم پردازش تبادلات ،‌یک سیستم رایانه ای است که کارهای روزمره سازمان را انجام داده و سوابق آنها را نگهداری و ثبت می کند .
سیستم های اطلاعات ، وظیفه ای که در رابطه با حیطه های عملیاتی سازمان مانند : حسابداری ، بازاریابی ، فروش ،‌تولید منابع انسانی ، انبار و غیره بکارگرفته می شوند را سیستم پردازش تعاملات می نامند . این سیستم ها تعاملات تکراری روزمره سازمانی را پردازش می نمایند.
امروزه TPS ها در زمینه های مختلف سازمانی طراحی و بکار گرفته میشوند و پایه و اساس سایر سیستم های اطلاعات می باشندو می توانند پایه اطلاعاتی سایر سیستم های سطوح بالاتر مانند سیستم گزارشات مدیریت ، سیستم های پشتیبانی تصمیمات و یا سیستم های راهبردی مانند سیستم مدیریت مشتری و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی قرارگیرند.
۲-۲-۴-۲- سیستم گزارشات مدیریت (MRS):
سیستم گزارشات مدیریت مجموعه ای نظام یافته از افراد ، دستورالعمل ها ، پایگاه داده ها وتجهیزات است که گزارشات روزمره مورد نیاز مدیران را جهت تصمیم گیری ارائه می نماید . مدیران میانی جهت تصمیم گیری نیاز به اطلاعات مختلف دارند که هر یک از گزارشات از TPS های مختلف قابل دریافت است . ولی در کنار قرار دادن اطلاعات هر یک از گزارشات و نیز تحلیل رابطه آنها نیازمند ترکیب آنها و ارائه گزارشی تلفیقی است که رابطه اطلاعات را با یکدیگر نشان می دهد . چنین گزارشاتی از سیستم گزارشات مدیریت قابل دریافت است.(صرافی زاده ، اصغر،۱۳۹۰: ۱۱۵-۱۲۲)
۲-۲-۴-۳- سیستم پشتیبانی تصمیمات (DSS):
اولین بار در سال ۱۹۷۰ مفهوم ” سیستم های تصمیم گیری مدیریتی ” توسط مردی به نام میشل اسکات مطرح گردید . سپس در اواسط دهه ۱۹۷۰ عبارت سیستم پشتیبانی تصمیم گیری توسط فردی به نام پیتر کن۱ و همکارانش در دانشگاه MIT ،‌برای بیان سیستمی که از تصمیم گیری مدیران پشتیبانی می کند ولی جایگزین مدیران نمی شود ، مطرح گردید .
به زودی این مفهوم فراگیر گردید و نرم افزارهای متعددی برای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری تولید گردید .
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری سیستمی است که :
بر مبنای سیستم های کامپیوتری فعالیت می کند .
به تصمیم گیرندگان در تصمیم گیری کمک می کند.
می تواند به حل مسائل نیمه ساخت یافته و یا غیر ساخت یافته کمک کند .
دارای تعامل مستقیم با کاربران است .
دارای مدل های داده ای و تحلیلی است .
(خادمی ، عباسعلی ، ۱۳۷۲ : ۱۳)
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری را نوعی سیستم اطلاعاتی تعاملی است که اطلاعات ، مدل ها و ابزار دستیابی ماهرانه به داده ها را برای کمک به تصمیم گیری در موقعیت های نیمه ساخت یافته و غیر
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-peter ken
جایی که هیچ کس واقعا نمی داند چگونه باید تصمیمی اتخاذ گردد ،فراهم می آورد .(آلتر۱ ، ۱۹۹۹ : ۱۷۳)
با کمک کامپیوتر مدیریت می تواند داده ها را به صورت کارا و موثر برای کسب دانش والگوهای معنا دار پردازش نماید .فورد و کین بیان می دارند که کاربر DSS ، سازنده DSS و DSS در طی جریان طراحی ، ساخت و پیاده سازی مراحل DSS بر یکدیگر تاثیر می گذارند که به واسطه یک فرایند انطباقی یادگیری و تکامل تدریجی توسعه یافته است . بنابر این یک DSS سیستمی است که دانش خود را بر مبنای حقایق و روش های سازگار با هر تغییر محیط خارجی و ساختار های داخلی سازمان ، اصلاح می کند . همچنین یک DSS می تواند در بازبینی فرایند های تصمیم ، تغییر مفروضات متضاد کاربران و تصمیم گیری و مبتنی بر متن ، کمک کند .
یک DSS خوب طراحی شده می تواند حل مسئله را تسهیل کند و فرایند یادگیری سازمانی را بهبود ببخشد . یک DSS می تواند شناسایی مسئله و مدل سازی را تسهیل کند ، در جمع آوری، ترکیب ، سازماندهی و ارائه دانش مربوط کمک کند .یک استراتژی حل مسئله مناسب را برگزیند ، راه های مختلف را ارزیابی می کند و بهترین راه حل را انتخاب می کند .همه این فعالیت ها می تواند یادگیری سازمانی را ارتقا دهد و یک فرایند رضایت بخش با کارایی و اثر بخش بیشتر را ایجاد نماید . به علاوه یک DSS می تواند در پیاده سازی و ارزیابی استراتژی منتخب مفید باشد .(گانش۲، ۲۰۰۰ : ۲۹۷-۳۰۹)
۲-۲-۴-۴- سیستم تصمیم گیری گروهی (GDSS) :
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی (GDSS)،‌سیستم های کامپیوتری تعاملی می باشند که پیدا کردن راه
حل برای مسائل بدون ساختار را با استفاده از تصمیم گیرنده هایی که بصورت گروهی کار می کنند را
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۱-Alter 2- Ganesh

تسهیل می کند . آنها به گروهها به خصوص گروه مدیران در تجزیه و تحلیل وضعیت مشکل و در اجرای کارهای تصمیم گیری گروهی کمک می کنند . به غیر از داده ها ومدل های تصمیم ، GDSS بایستی پروسه تعامل و پویای تصمیم گیری گروهی را نیز در نظر بگیرد . نرم افزاری که برای پشتیبانی کار گروهی طراحی شده است به عنوان گروه افزار خوانده می شود . این نرم افزار مکانیزم هایی را فراهم میکند که به کاربران کمک می کند که پروژه های در حال اجرا را هماهنگ کرده و بتوانند آنها را ردیابی کنند .همچنین به مردم این اجازه را می دهد که با یکدیگر از طریق پشتیبانی کامپیوتر ارتباط و همکاری و هماهنگی داشته باشند .
از آنجایی که تصمیم گیری اغلب یک فرایند اشتراکی است . در مواردی که گروه تصمیم گیرنده از طریق سیستم های رایانه ای پشتیبانی می شوند ، این پشتیبانی را GDSS می نامند.(رشید فرخی ، فلورا ،۱۳۸۷ : ۵۸)

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در …

رفتار اثرگذار
راهبرد مبنی بر رقابت
استقلال
داگلاس لیون ( Douglas. W. Lyon – ۲۰۰۰ )[۲۳]
ابعاد کارآفرینی شامل: رفتار مستقل و اثر گذار، نوآوری و خطرپذیری است.
دکتر احمد پور داریانی (۲۰۰۲ )
۱ ) کارآفرینی فرآیندی است که به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید منجر می‌گردد.
۲ ) کارآفرینی عبارت است از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها( ۱۳۷۸ )[۲۴]
۳ ) کارآفرینی فرآیندی است که در آن کارآفرین فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خودش شروع می‌کند.
۴ ) کارآفرینی فرآیند کسب سود از طریق ‌ترکیب جدید، منحصر به فرد و ارزشمند منابع در محیطی همراه با ابهام و عدم قطعیت است. ( ۱۳۸۱ )
۵ ) کارآفرینی یک رفتار است نه یک صفت خاص در شخصیت افراد [۲۵]
۶ ) کارآفرینی به معنای آغاز یا رشد یک شرکت نوپا از طریق مدیریت نوآورانه و خطرپذیر است[۲۶].
کارلند ( J. C. Carland – 2003 )[27]
کارآفرینی را در پنج بعد: تحکیم پیدا و پنهان، اهمیت سود، جهت رشد، رفتار نوآورانه و فعالیت‌های راهبردی و مدیریتی بیان می‌کند.
تونی بلر (۲۰۰۵-T. Beller )[28]
کارآفرینی هسته مرکزی فعالیتهای اقتصادی بازار است و کارآفرینان عامل اصلی تغییر هستند.
کارآفرینی فعالیتها و اعمالی است که برای تحقق فرصت، شناخته شده و جهت ایجاد سازمانی مناسب با آن کمک می‌کند.
کارآفرینی‌ یک ‌نوع تصمیم‌گیری‌ اجتماعی‌است که توسط نوآوران اقتصادی انجام می‌شود.
کارآفرینی اغلب به عنوان یک کارکردی است که همراه با بهره‌برداری از فرصتهای موجود در بازار تعریف می‌شود. این چنین بهره‌برداری با ‌ترکیبی از منابع پر بازده بیشتر مرتبط است[۲۹].
تعاریف کارآفرینی مختلف است و بستگی به کارکرد کارآفرین دارد[۳۰].
اقتصاددانان جدید و قدیم ( آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، میل، مارشال):
هم عقیده‌اند که کارآفرینی در توسعه اقتصاد برای تولید ثروت نقش مهمی‌دارد.
اقتصاددانان اخیر:
عقیده دارند چهار عامل تولید، زمین، کار، سرمایه و سازمان ( سازمان عاملی است که هماهنگ کننده عوامل دیگر است ) و کارآفرینی عنصری است که عامل سازمان را قدرتمند می‌کند.
کارآفرینی مهارتی است که هر کسی توانایی آن را ندارد و فقط در وجود اقلیتی از جامعه است[۳۱].
کارآفرینی خلق چیزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود حاصل از آن است.
کارآفرینی موثرترین روش برقراری ارتباط بین علم و بازار است که از طریق خلق بنگاههای جدید و عرضه محصولات و خدمات به بازار عمل می‌کند[۳۲].
کارآفرینی فرآیندی است که مستلزم خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری و برنامه‌ریزی است[۳۳].
کارآفرینی علاوه بر ایجاد اشتغالزایی منجر به بارور شدن خلاقیت‌ها، ‌ترغیب به نوآوری و توسعه آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد و توسعه فنّاوری، ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی‌است[۳۴].
کارآفرینی فر آیند ارزش‌آفرینی است چون تنها محدود به حوزه کسب و کار نمی‌شود بلکه شامل حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز می‌شود.
کارآفرینی یکی از توانایی‌ها و شایستگی‌های مدیران است چرا که مدیران شایسته و آگاه، توانایی آن را دارند که با بهره گیری از تواناییهای درونی، دانش تخصصی و تجربه‌های شغلی، هدفهای سازمان‌ها را با به‌کارگیری منابع کمتر به‌گونه‌ای برتر به دست آورند و اثر بخشی و کارآیی عملکرد سازمان را افزایش دهند[۳۵].
کارآفرینی توانایی ایجاد و ساخت یک دیدگاه از هیچ است و اساساً یک عمل خلاق انسانی است که با به‌کارگیری انرژی در آغاز و پیاده سازی یک پروژه اقتصادی مشخص همراه است[۳۶].
کارآفرینی عبارت است از نوآوری همراه با مخاطره معقول، تامین و سازمان‌دهی منابع به‌منظور کشف و استفاده از فرصتهای ایجاد ارزش در ایجاد کسب و کارهای جدید، توسعه کسب و کارهای موجود، حل مشکلات جامعه، دولت و بنگاه‌ها و بهبود زندگی فردی و خانوادگی[۳۷].
کارآفرینی یک نوع کنش انسانی است که در عرصه کار و فعالیت اقتصادی متبلور می‌شود[۳۸].
کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدیدی و با بسیج منابع، به ایجاد کسب و کار و شرکت‌های نو، سازمان‌های جدید و نوآور و رشد یابنده مبادرت نموده و توام با پذیرش مخاطره و خطرپذیری است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می‌گردد[۳۹].
کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه است[۴۰].

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است