فوریه 27, 2021

بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) …

۴-۴۴ جمعبندی مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………….۹۶۴-۴۵ آزمون آنوا برای بررسی معناداری رگرسیون انجام شده…………………………………………………………………….۹۶۴-۴۶ جدول ضرایب تشکیل دهنده معادله رگرسیون(اشتراکات)……………………………………………………………….۹۶۴-۴۷ بر حسب مقایسه میانگینها…………………………………………………………………………………………………………….۹۷۴-۴۸ جمعبندی مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………..۹۸۴-۴۹ …

بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان …

۸-۲-۴- بد بودن پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………….۶۴۹-۲-۴- بیزاری از خشونت………………………………………………………………………………………………………………….۶۵۱۰-۲-۴- ترجیح دادن گذشت از حقوق شخصی به جای اعمال خشونت ……………………………………………………۶۶۱۱-۲-۴- وجود راه حل برای مشکلات به جای …

علمی : بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) …

۴-۳ توزیع فروانی داده ها بر حسب منفور بودن سارقین……………………………………………………………………………..۵۹۴-۴ توزیع فروانی داده ها بر حسب پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت شود…………………………………………….۶۰۴-۵- توزیع …

سامانه پژوهشی – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی …

در پژوهشی واتسون وهمکاران به این نتیجه رسیده اند که عواطف مثبت ومنفی با عوامل شخصیتی برون گرایی و روان رنجور خویی در ارتباط هستند.اما …

مقاله دانشگاهی – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی …

۱-۴-۵٫فرضیه های فرعی:۱-مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس درکاهش عاطفه منفی دانش آموزان تاثیر دارد.۲-مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در افزایش عاطفه مثبت دانش …