فوریه 27, 2021

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

۴۵۸/۵ تأیید تبلیغات بانک بهبود تصویر برند ۰/۰۲۵ ۳۰۱/۰ ۰۳۴/۱ رد مسئولیت اجتماعی بهبود تصویر برند ۰/۴۰۴ ۰۰۰/۰ ۳۳۷/۱۲ تأیید رفتار نیروی انسانی بهبود تصویر …

بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

۵-۲-۵ نتیجهگیری از فرضیه پنجم:. در آزمون فرضیه آخر تاثیر نیروی انسانی را به عنوان متغیر مستقل با استفاده از آزمون پیرسون ؛ ضریب همبستگی میان …

دسترسي به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

کیفیت خدمات بانکیمطابق جدول ۴-۵ این متغیر دارای میانگین (۱۶۶۰/۴)، انحراف معیار (۸۷۳۳۸/۰) و واریانس (۷۶۳/۰) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۷۵۵/۰-) است که …

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع …

امروزه سرمایه فیزیکی بطور معجزه آسایی در جذب منابع تاثیر فراوان دارد و مشتریان زیادی را به سوی بانک‌ها می‌گشاند. محیطی آراسته، تجهیزات مدرن، نمایی …

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در …

۲-۳۳- رضایت مشتریان از کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالیکارکنان مهمترین سرمایه هر سازمان می‌باشند و در واقع کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. …

سامانه پژوهشی – مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب …

به مجموعه‌ای از واکنش‌های ذهنی و عینی که شخص را برای انجام کاری نمایان در زمانی مشخص قادر می‌سازد.توانایی عقلانی در این تحقیق با توجه به مولفه …

فایل – مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر …

تیلور[۱۸] نیز خلاقیت را شکل دادن تجربه‌ها در سازمان‌بندی‌های تازه می‌داند.(منبع پیشین)با توجه به اینکه بسیاری از چیزها نو و تازه هستند اما خلاقانه نیستند، پس …