فوریه 27, 2021

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

۴۵۸/۵ تأیید تبلیغات بانک بهبود تصویر برند ۰/۰۲۵ ۳۰۱/۰ ۰۳۴/۱ رد مسئولیت اجتماعی بهبود تصویر برند ۰/۴۰۴ ۰۰۰/۰ ۳۳۷/۱۲ تأیید رفتار نیروی انسانی بهبود تصویر …

بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

۵-۲-۵ نتیجهگیری از فرضیه پنجم:. در آزمون فرضیه آخر تاثیر نیروی انسانی را به عنوان متغیر مستقل با استفاده از آزمون پیرسون ؛ ضریب همبستگی میان …

دسترسي به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

کیفیت خدمات بانکیمطابق جدول ۴-۵ این متغیر دارای میانگین (۱۶۶۰/۴)، انحراف معیار (۸۷۳۳۸/۰) و واریانس (۷۶۳/۰) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۷۵۵/۰-) است که …