مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

فصل چهارم:
تجزیهو تحلیل
دادهها
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید .در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد :ابتدا شرح و آماده- سازی داده‌های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه‌ها انتظار داشتند.
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می گردد .در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و آمار توصیفی متغیرها حاصل می‌شود و در ادامه در آمار استنباطی این تحقیق به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق می‌پردازیم .
اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه به دست آمده‌اند، همانگونه که در فصل سوم در مورد پرسشنامه و ابعاد آن بحث شد، برای بررسی و تناسب داده‌های گردآوری شده از روش‌های آماری استفاده‌می‌کنیم که نتایج آن در همین فصل ارائه می‌گردد. همچنین باتوجه به اینکه اساس کار تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده در این تحقیق، روش معادلات ساختاری (SEM) است، لذا برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار AMOS Graphic ویرایش ۲۲ بهره می‌بریم. همچنین برای انجام پایایی ابعاد پرسشنامه از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۸ استفاده می‌کنیم . با توجه به اینکه روش‌ اصلی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در تحقیق حاضر استفاده از معادلات ساختاری و روشSEM است، لذا در ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی CFA به سنجش مدل‌های اندازه‌گیری مربوط به شش متغیر پنهان تحقیق (شامل ۵ متغیر بیرونی و ۱ متغیر درونی) می‌پردازیم و پس از بررسی معنی‌داری بارهای عاملی و بررسی شاخص‌های برازش برای هر مدل به بررسی مدل ساختاری تحقیق (فرضیات) با استفاده از روش تحلیل مسیر می‌پردازیم و فرضیات تحقیق را با استفاده از نتایج این روش مورد آزمون قرار می‌دهیم.
۴-۲ آمار توصیفی
۴-۲-۱ بررسی ویژگی‌های جمعیت شناسی پاسخ‌دهندگان
در این قسمت با استفاده از کد گذاری اطلاعاتی که از پرسشنامه به دست آورده‌ایم به بررسی ویژگی‌های جمعیت شناسانه پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه می‌پردازیم. این قسمت سامل تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به جنسیت، سن، وضعیت تاهل و تحصیلات پاسخ‌دهندگان می‌باشد که در هرقسمت به صورت جداگانه جدول فراوانی و نمودار مربوط به آن ترسیم و ارائه می‌گردد.
الف) جنسیت
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها بر حسب جنسیت آنها

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جنسیت فراوانی درصد درصد فراوانی تجمعی
مرد ۲۶۲ ۶۸٫۲ ۶۸٫۲
زن ۱۲۲ ۳۱٫۸ ۱۰۰٫۰
کل ۳۸۴ ۱۰۰٫۰
.۶۸۸۸ .۴۶۲۷ .۵۷۵۷۷ ۰٫۰۰۰ ۱۱۴ ۱۰٫۰۸۸ .۶۱۲۰۹ ۳٫۵۷۵۸ سرمایه اجتماعی
.۵۳۹۵ .۲۷۱۴ .۴۰۵۴۳ ۰٫۰۰۰ ۱۱۴ ۵٫۹۹۲ .۷۲۵۵۵ ۳٫۴۰۵۴ رفتارشهروندی سازمانی

جدول ۴-۱۵) آزمون تی تک نمونه ای متغیرها
با استناد به جدول ۴-۱۵ از آنجا که سطح معناداری پیروی سازمانی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کمتر از ۰٫۰۵ میباشد لذا فرض صفر مبتنی بر اینکه میانگین متغیر برابر عدد آزمون (۳) میباشد رد میگردد. بر اساس جدول ۴-۱۵ میانگین پیروی سازمانی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب برابر ۳٫۶۶۷۲، ۳٫۵۷۵۸ و ۳٫۴۰۵۴ میباشد. همچنین حد بالا و پایین برای پیروی سازمانی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در جدول مثبت است. پس میتوان گفت میانگین از مقدار مورد آزمون بزرگتر میباشد و متغیرها در این سازمان در وضعیت مناسبی قرار دارند.
۴-۳-۴-۱- وضعیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از نظرپیروی سازمانی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی:
نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان می دهد وضعیت کارکنان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از نظر پیروی سازمانی ( با میانگین ۶۷/۳ و انحراف معیار ۵۹/۰ ) در وضعیت مطلوبی است که نشان دهندهی بالا بودن پیروی سازمانی بین پرسنل اداره میباشد. همچنین سرمایه اجتماعی کارکنان اداره (با میانگین ۵۸/۳ و انحراف معیار ۶۱/۰) در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای رفتار شهروندی سازمانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان داد که وضعیت کارمندان اداره از نظر رفتار شهروندی سازمانی ( با میانگین ۴۱/۳ و انحراف معیار ۷۳/۰ ) در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.
۴-۳-۵- همبستگی متغیرهای پژوهش:
بعد از انجام تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم و اطمینان از صحت تناسب شاخصها با ابعاد و ابعاد با متغیرهای پژوهش، تعیین همبستگی بین ابعاد متغیرهای پژوهش صورت میگیرد. تحلیل همبستگی برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. در پژوهش حاضر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.
جدول شماره۴-۱۶ نشان میدهدکه همبستگی بین پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی ۰٫۸۰۴ است و در سطح ۰۱/۰ معنادار است. از متغیر پیروی سازمانی ، مولفهی پیروان ستاره بیشترین ارتباط را با متغیر سرمایه اجتماعی (۰۱/۰ >p و ۷۲۵/۰ =r) دارد. بنابراین فرضیه صفر در سطح ۰۱/۰ رد میگردد و با احتمال ۹۹درصد میتوان گفت که بین پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی رابطهی معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ۰٫۷۷۹ است و در سطح ۰۱/۰ معنادار است. از متغیر پیروی سازمانی ، مولفهی بله قربان گو بیشترین ارتباط را با رفتار شهروندی سازمانی (۰۱/۰ >p و ۶۵۷/۰ =r) دارد. بنابراین فرضیه صفر در سطح ۰۱/۰ رد میگردد و با احتمال ۹۹درصد میتوان گفت که بین متغیر پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی ۰٫۷۸۷ است و در سطح ۰۱/۰ معنادار است. از متغیر سرمایه اجتماعی، مولفهی ساختاری بیشترین ارتباط را با رفتار شهروندی سازمانی (۰۱/۰ >p و ۸۸۱/۰ =r) دارد. بنابراین فرضیه صفر در سطح ۰۱/۰ رد میگردد و با احتمال ۹۹درصد میتوان گفت که بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد.
جدول ۴-۱۶) ماتریس همبستگی بین متغیرها و ابعاد پژوهش
۴-۳-۶- معادلات ساختاری:
با توجه به اینکه نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم بخش اندازهگیری متغیرهای درون زا و برون زا نشان داد که هرسه سازه از روایی و پایایی لازم برخوردارند، لذا در این قسمت، ساختار کلی مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار میگیرد تا مشخص شود که آیا مدل پیشنهادی با دادههای پژوهش برازش دارد و از روایی لازم برخوردار است یا خیر.
نمودارهای ۴-۱۹ و ۴-۲۰ نشان میدهند که تأثیر پیروی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در حالت استاندارد برابر با (۰٫۵۸) و در حالت معناداری برابر با ( ۵٫۱۸) به دست آمده که نشان دهنده این است که فرضیه پژوهشی ما مبنی بر این که پیروی سازمانی تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد تایید میشود. (فرضیه اول)
پیروی سازمانی دارای اثر مثبت، مستقیم برابر با( ۰٫۸۲) و معناداری (۹٫۲۲) بر روی سرمایه اجتماعی میباشد. (فرضیه سوم) لذا فرضیه سوم پژوهشی تأیید می شود.
سرمایه اجتماعی بر روی رفتار شهروندی سازمانی دارای اثر مثبت، مستقیم (۰٫۴۲ ) و معناداری برابر با (۴٫۰۴) است. (فرضیه چهارم) لذا میانجی بودن سرمایه اجتماعی در تاثیر پیروی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی نیز تایید میشود. با تایید نقش میانجی سرمایه اجتماعی، پیروی سازمانی دارای اثر غیرمستقیم(۰٫۳۵)، مثبت و معنادار (۳٫۹۰) بر روی رفتار شهروندی سازمانی است.<

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

/strong>
شاخصهای برازش معادلات ساختاری در جدول ۴-۱۷ نشان دهندهی این است که مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی- قسمت ۳۱

تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مدل پیروی سازمانی در حالت تخمین استاندارد و معناداری در نمودار ۴-۶ و ۴-۷ نشان داده شده است.نتایج اجرای مدل حاکی از مناسب بودن مدل مفهومی پژوهش و معناداری تحلیل عاملی مرتبه اول داده های پیروی سازمانی است. همان طور که مشاهده می شود تمامی شاخصهای متغیرپیروی سازمانی از مقادیر t (بیشتر از ۹۶/۱) و بار عاملی مورد قبولی برخوردارند و برای سنجش متغیر پیروی سازمانی، شاخص های مناسبی محسوب می شوند.با توجه به خروجی لیزرل مقدار χ۲ به درجه آزادی(df) 2.17 می باشد که مقدار کم و مناسبی است. همچنین خروجیمیزان۰۶۸/۰RMSEA= نشان دهنده این است که مدل از برازش مناسب تری برخوردار است.شاخص های برازش تحلیل عاملی در جدول ۴-۹ نشان داده شده است.

شاخص برازش χ۲ /df RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation) NFI (Normed Fit Index) NNFI (Non-Normed Fit Index) GFI(goodness of fit index) CFI (Comparative Fit Index)
مقدار مطلوب ۳ > ۰٫۰۹> ۰٫۹< ۰٫۹< ۰٫۹< ۰٫۹<
نتیجه ۲٫۱۷ ۰٫۰۶۸ ۰٫۹۷ ۰٫۹۷ ۰٫۹۱ ۰٫۹۸

جدول ۴-۹) شاخص های برازش تحلیل عاملی مرتبه اول پیروی سازمانی
نمودار ۴-۶) ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول پیروی سازمانی
نمودار ۴-۷) اعداد معناداری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول پیروی سازمانی
۴-۳-۳-۲- تحلیل عاملی مرتبه دوم پیروی سازمانی:
همانطور که درنمودارهای ۴-۸ و ۴-۹ مشاهده میشود، کلیهی بارهای عاملی و اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل در حالت مطلوبی بوده و در جدول ۴-۱۰ شاخصهای تناسب مدل حاکی از مناسب بودن مدل اندازه گیری متغیر مربوطه هستند. نسبت کای دو به درجه آزادی برابر با ۲٫۳۶ و کمتر از مقدار مجاز ۳ میباشد و RMSEA نیز زیر۰۹/۰ است. همچنین نتایج مدل در حالت تخمین استاندارد حاکی از آن است که در میان مولفههای۵گانهی پیروی سازمانی، مولفهی بله قربان گو سهم بیشتری در تبیین پیروی سازمانی دارد. این بعد دارای بالاترین ضریب استاندارد در میان سایر عوامل و مولفههای تأثیر گذار بر پیروی سازمانی میباشد.

شاخص برازش χ۲ /df
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مقاله علمی با منبع : مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی …

چارچوب نظری پایه‏ای است که تمام تحقیق بر روی آن بنا می‏شود. در چارچوب نظری، متغیرهای مهم و مؤثری که در ارتباط با مسئله تحقیق دخیلاند شناسایی و ارتباط بین آنها به صورت منطقی توصیف می‏شود، طوری که به عنوان راهنمایی برای تبیین و تشریح مسئله تحقیق عمل کند.
در این بخش، محقق از میان دیدگاه‏ها و نظریه‏های مطرح شده، یک یا چند نظریه را انتخاب و بر اساس آنها مسئله تحقیق خود را تبیین می‏کند و روابط بین عوامل و متغیرهایی را که در ایجاد مسئله تحقیق نقش دارند، شناسایی و در قالب مدل تحلیلی ارائه می‏دهد.
برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی مدل‌ ها، الگوها و روشهای متعدد و متنوعی وجود دارد. هر پژوهشگر بنا به ضرورت های پژوهش و یا حتی سلیقه شخصی، یکی از آنها را برمی‌گزیند.
در این تحقیق برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی از مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا[۲] استفاده کرده‌ایم. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که فرضیه های پژوهش نیز بر اساس این مدل طراحی شده است.
طبق این الگو عوامل موثر بر خلاقیت شامل دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزه، شخصیت و محیط می‌باشند. این مدل به صورت زیر می‌باشد :
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر تعدیل گر
مدل مفهومی تحقیق (شکل۱-۸)
روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا در بررسی‌های خود شش عامل را در خلاقیت افراد موثر دانسته اند: (مشبکی و وفایی،۱۳۸۲)
دانش: داشتن دانش پایه‌ای در زمینه‌ای محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی.
توانایی عقلانی: توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسایل.
سبک فکری: افراد خلاق عموما در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی را بر می‌گزینند.‌
انگیزش: افراد خلاق عموما برای به فعل درآوردن ایده‌های خود برانگیخته می شوند.
شخصیت: افراد خلاق عموما دارای ویژگیهای شخصیتی مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارهای بیرونی و داخلی و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند.
محیط: افراد خلاق عموما در داخل محیط‌های حمایتی بیشتر امکان ظهور می‌یابند.
این محققان مشخص کردند که عمده‌ترین دلیل عدم کارایی برنامه های آموزش خلاقیت تاکید صرف این برنامه ها بر تفکر خلاق به عنوان یکی از شش منبع موثر در خلاقیت است.جایی که سایر عوامل نیز تاثیر بسزایی در موفقیت و شکست برنامه های آموزش خلاقیت ایفا می کنند(استرنبرگ و اوهارا[۳] ،۱۹۹۷).
۱-۹ قلمرو تحقیق:
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی تحقیق:
در قلمرو موضوعی این تحقیق عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان شامل موضوعاتی نظیر خلاقیت و نوآوری، عوامل موثر بر خلاقیت، اهمیت و ضرورت خلاقیت، مدلهای فرآیند خلاقیت، مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری می‌باشد و در زمینه جذب منابع مالی به تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک‌ها، عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک‌ها، انواع مهارتهای لازم برای جذب منابع مالی در بانک‌ها، جذب منابع پولی در بانکداری نوین، عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع می‌پردازد.
۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق:
این فعالیت پژوهشی از زمان تصویب پروپوزال در زمستان ۹۱ آغاز شد و کلیه مراحل تحقیق (تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق ساخته، هماهنگی با شعب منتخب، توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل آماری تحقیق و تدوین پایان نامه نهایی) تا زمستان ۹۲ به طول انجامید.
۱-۹-۳- قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق شامل شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد و جامعه مورد نظر کلیه کارشناسان و مدیران شاغل در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد.
۱-۱۰ تعریف عملیاتی واژه ها :
خلاقیت :
ورنون[۴] در تعریف خلاقیت می‌گوید: خلاقیت توانائی شخص در ایجاد ایده‌ها، نظریه‌ها،بینش‌ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه‌هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده‌ای ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبائی شناسی، فناوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد. (ورنون، ۱۹۸۲ (
نوآوری :
نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه‌های نو ناشی از خلاقیت، به عبارت دیگر، در خلاقیت اطلاعات به دست می‌آید و در نوآوری، آن اطلاعات به صورتهای گوناگون عرضه می‌شود. (رابینز[۵]، ۱۹۹۱)
منابع :
به کلیه اقلام بدهی و سرمایه بانک اطلاق می‌گردد که شامل منابع عملیاتی می‌باشد.
جذب منابع مالی :
بانک ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین سپرده‌های قرض الحسنه و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده مبادرت ورزند. این امر تحت عنوان جذب یا تجهیز منابع مالی شناخته شده است.
دانش:
دانش ، اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه‌وتحلیل‌شده است که می‌تواند قابل‌درک و نیز کاربردی برای حل مساله و تصمیم‌گیری باشد . (تورین[۶])
دانش در این تحقیق با توجه به مولفه های اطلاعات تخصصی کارکنان، اطلاعات عمومی کارکنان، بالا بردن سطح دانش کارکنان، تحصیلات دانشگاهی کارکنان سنجیده شد.
توانایی عقلانی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

>:

ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

عنوان: ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
۱-۱-. مقدمه
بورس اوراق بهادار باعث ایجاد محیطی مناسب به منظور بازرگانی آسان سهام فراهم وبه این ترتیب بازرگانان با سهام ودیگر اوراق بهادار به تجارت می پردازند. یکی از مسائل مهم در سرمایه گذاری، چگونگی سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادار است وبازدهی شرکت مورد نظر نیز فاکتوری است که به سرمایه گذار در فرآیند سرمایه گذاری کمک می کند. به طور معمول مهمترین هدف در ارزیابی بازده به بهره وری در زمان گذشته شرکت ها برمی گردد. به عبارت دیگر، ازدیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی برتوسعه وبهبود شرکت مورد ارزیابی متمرکز است. بنابراین ارزیابی نه تنها به سرمایه گذار کمک می کند بلکه به شرکت ها و تشکیلات مورد ارزیابی آنها نیزکمک کرده وراهنمایشان می کند. اگرهدف شرکت ها افزایش سرمایه سهامداران باشد، باید معیارهای بهره وری که مطابق با ارزش افزوده دربلند مدت است وجو داشته باشند. رتبه بندی شرکت ها نقاط ضعف وقدرت شرکت ها وهمچنین فرصت ها وخطرات سرمایه گذاری درآنها رابه خوبی مشخص می کند.روشهای نوین در براورده کردن کارایی مارا متوجه روشی نو با رویکردی جامع بهنام تحلیل پوششی داده ها(DEA ) معطوف می دارد.تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که از کلیه مشاهدات گرد آوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده می کند در واقع این روش با استفاده همزمان از چند ورودی و چندین خروجی برخلاف روش های سنتی هرکدام از مشاهدات را در مقایسه مرز کارا بهینه می کند (مهرگان،۱۳۸۳).
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
سیستم ارزیابی کارایی سازمان ها،یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازگاری کارایی واحد ها بابرنامه ها،دراختیار مدیران قرار می دهند.البته وقوع این امر در گرو آن است که
نظام ارزیابی کارایی از جامعیت کافی برخوردار باشد تانتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها رامدنظر قرار دهد(اداره تحقیقات و برنامه ریزی،۱۳۸۴،ص ۷).
۱-۳-بیان مساله
مسئله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب ،بعبارت دیگر،مسئله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می خواهیم باشیم.مسئله وقتی حل می شود که توانسته باشیم وضع موجود خود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم.(Huber,1980 ).
چالش اصلی این تحقیق تعیین نقاط قوت و ضعف شرکت های مورد نظر با استفاده از پارامتر های موجود در ترازنامه وتعیین منابعی که موجودی ناکارامدی شرکتهای ناکارا می گردد و همچنین اتخاد تصمیمات و ارائه راهکار ها برای قرار گرفتن شرکتهای ناکارا در مرز کارایی و یا افزایش رتبه انها در رتبه بندی، چالش و مسئله تحقیق حاضر میباشد.
۱-۴-مدل مفهومی تحقیق
هر مدل مفهومی بعنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است بگونه ای که
متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان انها را مشخص می کند(Edwards et al,2000 )
بعبارت دیگر میتوان گفت که بصورتی ایده ال ،مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی.
به منظور آزمون قابلیت اجرایی بودن یک مدل،درحالت کلی میتوان ازسه روش استفاده کرد:
که عبارتند از:
۱٫اجرای مدل در دنیای واقعی(Koontz et al ,1980,p 500 ) (الوانی،۱۳۸۰،ص۵۴).
۲٫استفاده از روش دلفی یا نظرسنجی ازخبرگان(Mulford & kloglan,1982 )
۳٫استفاده از فنون ریاضی وشبیه سازی (Barjis et al,2000 ).
در تحقیق حاضر فنون ریاضی و شبیه سازی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
O N=1
DMU
 
DMU
O N=30
(شکل ۱-۱)
ورودی ها شامل: نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام، کل دارایی و
خروجی ها شامل: EPS، رشد فروش، سود خالص، نسبت جاری، نسبت آنی می باشند.
۱-۵-اهداف
۱-۵-۱-هدف اصلی
ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
۱-۵-۲-اهداف فرعی
۱٫تعیین کارایی نسبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
۲٫رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
۳٫ارایه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا
۱-۶-سوال/فرضیه
۱-۶-۱-سوال اصلی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی …

در پژوهشی واتسون وهمکاران به این نتیجه رسیده اند که عواطف مثبت ومنفی با عوامل شخصیتی برون گرایی و روان رنجور خویی در ارتباط هستند.
اما باید درنظر داشت با وجود تبیین های نظری زیست شناختی، روان شناختی واجتماعی برای نقش تفاوت های چیستی در تجربه عواطف مثبت ومنفی، سازکار اصلی این رابطه هم چنان ناآشکار مانده است(ببینگتون، ۱۹۹۶، فرانک۲۰۰۰،هوکسیما، ۲۰۰۵[۱۶۵]؛ به نقل از شکری،۱۳۸۶).
۲-۱-۹-۳ متغیر های موثر در بهزیستی ذهنی
از آنجا که بهزیستی ذهنی به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت زندگی مطرح شده است ومتغیر های زیادی از قبیل متغیر های زیستی ،اجتماعی،شخصیتی ،تحصیلی وشغلی و… در میزان بهزیستی افراد نقش دارند، بنابراین لازم است برای تامین سلامت روان شناختی به متغیرهای موثر در بهزیستی ذهنی توجه شود(دینر، ۲۰۰۵).
درواقع افراد در چگونگی رفتار، تفکر، احساس، نیازهاوخواسته ها با هم تفاوت دارندومیزان سازگاری متفاوتی دارند.دریک محیط اجتماعی مشابه برخی افراد توان مقابله با مشکلات وانتظارات را در اندک زمانی از دست می دهند وبه راحتی در دام اختلالات روان شناختی وعملکرد نامناسب گرفتار شده وسلامت روان شناختی وبهزیستی آنها به خطر می افتد. در مقابل عده ای با تحلیل موقعیت و با توجه به ویژگی های شخصیتی خاص،رفتار مناسبی از خود نشان می دهند واز سطح بهزیستی مطلوبی برخوردار خواهند شد(سروقد وهمکاران،۱۳۸۹). در این میان نکته مهم این است که متغیرهای بهزیستی در طول فرهنگ ها نیز متفاوت است به عنوان مثال دینر وهمکاران (۲۰۰۳)اظهار می دارند که متغیرهای موثر بر بهزیستی ذهنی ممکن است توسط فرهنگ تعدیل شود .این محققان نشان داده اند که راههای گوناگونی جهت بهزیستی است.که براساس ارزش های فرهنگی درونی شده،از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است(دینروهمکاران، ۲۰۰۳؛ به نقل از سلطانی، ۱۳۸۹).
در حالی که فرض می شود که قسمت زیادی از بهزیستی ذهنی توسط ویژگی ها ی فردی تعیین می شود؛اما پژوهش ها تاثیرمشخصات جمعی را نیز روی بهزیستی تایید واثبات کرده اند(فارل وهمکاران[۱۶۶]،۲۰۰۴؛ به نقل از هوگو ووان هوت[۱۶۷]،۲۰۱۰).
دینر وهمکاران (۲۰۰۹)بیان نمودند که آنچه لازمه شادکامی یا بهزیستی در یک فرهنگ است، ممکن است در فرهنگ دیگر به آن میزان ضروری ولازم نباشد.یک بعد فرهنگ که باعث درک تفاوت های بهزیستی می شود، خصوصیات فردی وجمعی است واین ساختار شامل حدودی است که درآن مردم خود را مختار ومستقل می دانند.فردگراها تلاش می کنند خود را از دیگران متمایز سازندودرنتیجه دراینجا احساسات منحصر به فرد، خصوصیات اصلی بهزیستی ومتغیرهای اصلی آن است(دینر وهمکاران، ۲۰۰۹).
۲-۱-۱۰ بهزیستی در تفکر ونظریات روان شناسان
شبیه فلاسفه، روان شناسان نیز همواره دراین باره اندیشیده اند که چگونه به طور صحیح می توان شادی را فهمیدوآن را بدست آورد.شبیه به فلاسفه، ویلیام جیمز پدر روان شناسی آمریکا معتقد است، شادی برای همه مردان وزنان در طول تاریخ یک اندیشه نهفته بوده است. وهمه خواهان بدست آوردن وپایدار بودن این انگیزش بوده اند(فریش، ۲۰۰۶،به نقل از سوری،۱۳۸۹).
زیگموند فروید، عقیده داشت شادی غایت نهایی انگیزه بشر است.هدف انسانها درزندگی، ماندن دراصل لذت است وما می کوشیم دربرخوردارشدن از حداکثر لذت وحداقل درد.اوبصورت بدبینانه ای فکر می کردکه ما هرگز نمی توانیم شاد باشیم. زیرا این با جامعه مدرن محدودیت ایجاد می کند. فروید درکتاب تمدن وناخرسندی های آن، در سال ۱۹۲۱(مهرگان، ۱۳۸۲)، راههایی رابرای رسیدن وبرخوردار بودن از شادی، هرچند بسیار اندک را مطرح می کندکه شامل می شود از استفاده از داروها تا مدیتیشن در کشتن تمایلات غریزی، انزوا از دیگران به منظور جلوگیری از آسیب های طرد شدن نظیر افسردگی…ویا فروبردن خود دریک جهان تخیلی از خوبی ها از طریق درگیر شدن در هنر، مذهب ویا حتی سایکوزوبه اعتقاد وی والایش(تصعید) بهتر ومناسبتر انگیزه های پرخاشگری وجنسی، در کار معنادار بویژه هنر وعلم صورت می گیرد نه سایکوز شدن ونه حتی مذهب.
بی اف،اسکینر[۱۶۸] رفتارگرا معروف،که احتمالا بیشترین تاثیر رابرروان شناسی در قرن گذشته، گذاشته است.شادی را دراثر ونتیجه داشتن یک محیط وشرایط پاداش دهنده می داند.یک زندگی پاداش دهنده، یعنی وجود زندگی که درآن یک سری تقویت کننده های قوی وجود داشته باشند وعدم وجود محرک های کنترل وآزاردهنده واستفاده بهینه جهت شکل دادن به رفتار براساس این محرک ها(فریش،۲۰۰۶؛ به نقل از جلوانی،۱۳۹۰).
تئوری های شناختی، شادی را در قضاوت یا ارزیابی های افراد از انتظارات، استانداردها ویا آرزوها وآرمان هایشان در زندگی می دانند. برطبق این دیدگاه، ما ممکن است تصمیم بگیریم به اینکه شادو یا راضی باشیم، از طریق مقایسه موقعیت وزندگی فعلی مان، با تعدادبیشماری از استانداردها وارزش های خودمان وبا محک زدن زندگی خودمان با زندگی دیگران ویا با شرایط مان درگذشته وحال وآینده.هنگامی که می بینیم آرزوها، اهداف ونیازهایمان، در زندگی روزمره اجرا شده وبه عمل درآمده است ما احساس رضایت می کنیم وبه دنبال آن شاد می شویم(فریش،۲۰۰۶، لیمبوسکی، کینگ[۱۶۹]،دینر،۲۰۰۵).
۲-۲ رضایت از زندگی
۲-۲-۱ نگاهی کلی بررضایت از زندگی
یکی از شاخص های بهداشت روانی،میزان رضایت از زندگی است. رضایت از زندگی به شیوه های گوناگون ت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

عریف شده است.کمپل وهمکارانش (۱۹۷۴)رضایت اززندگی را به عنوان تفاوت بین آنچه که شخص می خواهد وآنچه که هست تصور کرده اند.در حقیقت یک تفاوت بین واقعیت وایده ال را مطرح کرده اند. رضایت از زندگی، نگرش فرد، از ارزیابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود ویا برخی از جنبه های زندگی همچون زندگی خانوادگی وتجربه آموزشی است (به نقل اززکی، ۱۳۸۶).
تجربه شادمانی وخرسندی درزندگی بعنوان هدف اعلای وجود انسانی تلقی شده است وبالعکس احساس غم وناخرسندی اغلب بعنوان مانعی در راه انجام وظایف فرد که به ناتوانی وی در ایفای وظایف منجر می شود تلقی می گردد. اهمّیت احساس سعادتمندی محققان را به این زمیته هدایت می نماید که چرا وچگونه افراد زندگی را به شیوه مثبت تجربه می کنند .در پذیرفته ترین مدل مفهومی احساس سعادت در دوبعد احساسی (احساسات مثبت ومنفی)وشناختی که رضایت از زندگی نامیده می شود، مفهوم سازی شده(دینر، ۱۹۹۴؛ به نقل از عظیمی هاشمی، ۱۳۸۳) ودر برخی از پژوهش ها تمایز این دوبعد نیز نشان داده شده است.به طور مثال دینر (۱۹۹۴) گزارش کرده است که بعد احساسی راحت تر بر شرایط فیزیکی(مانند درد وبیماری تاثیر می گذارد)، در حالی که رضایت از زندگی این گونه نیست. علاوه براین در یک پژوهش فراتحلیل ویژگی های شخصیتی (پنج عامل شخصیتی) ورضایت در ارتباط قرار داده شده است. رضایت از زندگی قویترین همبستگی را با عامل نورتیک داشته است (دینر، کوپر، ۱۹۹۸، به نقل از عظیمی هاشمی، ۱۳۸۳).
رضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهای شخص ووضعیت فعلی او است. به عبارتی هر چه شکاف بین سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر گردد، رضایتمندی کاهش می یابد، اما سطوح آرزوهای فرد بتدریج با وضعیت وی تطبیق خواهد یافت(کمبا وهمکاران،۱۹۷۶، به نقل از حسینی ،۱۳۸۹).
احساس سعادت ورضایت اززندگی اگرچه تاحدزیادی به شرایط فردی بستگی دارد اما تاثیر عوامل اجتماعی در بروز یا افول آن بسیار پررنگ است .رضایت از زندگی ترکیبی از شرایط فردی واجتماعی است ودرواقع نشانه ای از نگرش های مثبت نسبت به جهان ومحیطی است که فرد را فراگرفته ودرآن زندگی می کند .
سطح پایین رضایت از زندگی به گرایش های منفی نسبت به جامعه کل مربوط می شود .شاید دلیل عمده این شرایط وضعیتی است که جامعه از جهت تحقق اهداف وایجاد امنیت ناشی از تحقق آن برای فرد درپی می آورد.احساس امنیت ناشی از ارضای نیازها وتحقق اهداف،رضایت از زندگی را دربین افراد یک جامعه گسترش می دهد. رضایت از زندگی بازتاب ارزیابی فرد از سطح مطلق شرایط فردی واوضاع بیرونی است که تا حدی بوسیله نظام سیاسی تحقق می یابد ونارضایتی می تواند ناشی از هریک از این دو بطور مجزا ویا درنتیجه هر دو عامل باشد. اگرچه نارضایتی از هریک از ابعاد مذکور قابل تعمیم وتسری به ابعاد دیگر است. بنابراین عنصر رضایت یکی از عناصر اساسی نظم وپیشرفت افراد در زندگی است.
(لیمبومیرسکی،۲۰۰۱)، معتقد است افرادی که رضایت از زندگی بالاتری دارند از شیوه های مقابله موثرتر ومناسب تری استفاده می کنند، عواطف واحساسات مثبت عمیق تری را تجربه می کنند واز سلامت عمومی بالاتری نیز برخوردارند .
رضایت از زندگی نیاز مند تبیین جامعه شناختی است. برخلاف آنچه درعرصه اخلاق تبلیغ می شود، معمولا فرض عامه برآن است که مادیات، اصلی ترین عامل خوشبختی است (تبلیغ این اخلاق که پول خوشبختی نمی آورد، خود نشان دهنده این است که فرض عامه برخلاف آن است). این تصور آنچنان عمیق ودرمیان مردم گسترده است که شاید بتوان ان را یکی از انواع تصورات غالبی شمارآورد، درحالی که شواهد این تصورات را نقض می کنند. از طرفی، این تصورات بصورت کلان وجوددارند؛ بدین معنا که افراد معتقدند که خانواده های غنی وثروتمند از خانواده های فقیر خوشبخت تر واز زندگی راضی تر هستندکه البته پژوهش های انجام گرفته نادرست بودند این تصور را نیز ثابت می کنند (خلعتبری وبهاری،۱۳۸۹).
۲-۲-۲رویکردهای رضایت از زندگی
در نگاه به متغیر رضایت از زندگی دو رویکرد نظری وجود دارد: در رویکرد نخست، رضایت از زندگی به مثابه یک سازه چند بعدی درنظر گرفته می شود ورویکرد دوم به رضایت از زندگی به مثابه یک متغیر بسیط می نگرد.
۲-۲-۲-۱ رضایت از زندگی به مثابه یک سازه
در این نگاه رضایت از زندگی سازه ای است که دارای ابعادی چند است،البته دراین رویکرد نیز تنوعی حاکم است. در برخی کارهای انجام شده ابعاد رضایت از زندگی عبارتند از :رضایت از زندگی خانوادگی، رضایت از مسکن، رضایت از شغل ورضایت از تندرستی(نایبی، ۱۳۷۵).
دراثری دیگر ابعاد رضایت اززندگی عبارتند از:رضایت از خود،رضایت از دوستان،رضایت از خانواده،رضایت از محیط زندگی،رضایت ازمحیط کار و…(عظیمی، ۱۳۸۲)
در اثری دیگر ابعاد رضایت از زندگی از جنس رضایت نیست؛ مثلا رغبت به زندگی، تناسب میان اهداف دست یافته با آرزوها، شاد بودن ونگاه مثبت داشتن، ثبات قدم و شکیبایی وتصور از خود به لحاظ زیستی، روانی واجتماعی(آدامز،۱۹۶۹؛ به نقل قهرمان، ۱۳۸۷).
به عقیده ما در نظر گرفتن ابعاد مذکوربرای رضایت از زندگی معتبر نیست؛ زیرا قائل شدن به ابعادی برای یک متغیر وبیان تعدادآن ابعاد، براساس مفاهیم نظری وتئوریک امکان پذیر است وتقسیم بندی های آماری نمی تواند مبنای درستی برای آن باشد. درواقع آمار دراینجا فقط راهنما است، ولی دراثر تحقیقی اخیر مبنای این ابعاد یک تحلیل عاملی است. علاوه براین،بین ابعاد یک سازه باید رابطه ای منطقی وجود
داشته باشدوهر بعد مکمل دیگری باشد. به نظرآنچه در اثر اخیر به عنوان ابعاد این سازه ذکر می گرددتنها در یک مورد(رغبت به زندگی)قابل پذیرش است ودرسایر موارد جزء متغیرهای پیش بینی کننده آن محسوب می گردد نه اجزای آن.
ریان وزیورازیک[۱۷۰](۲۰۰۰)در پژوهشی به رابطه بین رضایت از زندگی ودنیا گرایی می پردازد.وی به ابعادی همچون اسکان،زندگی خانوادگی،شغل،سلامتی ورشته تحصیلی،میزان تحصیلات و… اشاره داشته است(به نقل ازقهرمان، ۱۳۸۷).
اباذری وهمکارانش (۱۳۸۳)در یک اثر پژوهشی برای رضایت از زندگی سه بعد رضایت مالی،رضایت فردی ورضایت اجتماعی-سیاسی را درنظر گرفته است.
علیخواه(۱۳۸۳)در نظر پژوهشی خود برای رضایت از زندگی شش بعد درنظر گرفته است که عبارتند از:رضایت اززندگی خانوادگی(رضایت از همسر وفرزند)، رضایت از شغل،رضایت از روابط اجتماعی (همکاران وهمسایگان)، رضایت از درآمد،رضایت از تحصیلات، رضایت از تسهیلات مهم خانواده.
۲-۲-۲-۲ رضایت از زندگی به مثابه یک متغیر بسیط
در این نگاه رضایت اززندگی فاقد ابعاد است واگر در تحقیقات از گویه های متعددی برای سنجش آن استفاده شده هدف ارتقا سطح سنجش آن از ترتیبی به فاصله ای بوده، هرچند در برخی از تحقیقات برای سنجش از یک گویه استفاده شده است.
دریک اثرتحقیقی برای سنجش رضایت اززندگی مستقیما از خود فرد خواسته می شود که میزان رضایت از زندگی خود را درقالب یک طیف چند گزینه ای لیکرت علامت بزند(آیا بطورکلی از زندگی خود راضی هستید؟) (محسنی،۱۳۷۹).
رونالد اینگهارت[۱۷۱] در اثر پژوهشی خود، رضایت فرد ازکل زندگی را بازتاب مجموع رضایت وی درزمینه های گوناگون همچون درآمد،مسکن،شغل،فعالیت های فراغت،زندگی خانوادگی ومانند آنها می داند، اما اوهمچنان که ملاحظه شد مانند موردقبل، در گویه سازی استفاده از واژه رضایت را گویاتر از هرجایگزینی می داند(اینگهارت؛به نقل از قهرمان،۱۳۸۷).
۲-۲-۳ دیدگاه سلیگمن ومازلو درباره رضایت از زندگی