ماتریس

پایان نامه های سری بیستم

تحقیق دانشگاهی – همیومورفیسم فراکتالی برای سیستم های تکرار توابع- قسمت ۷

 و متمایز باشد در اینصورت, ١. اگرA دارای مقادیر ویژه حقیق ۰e[eBt =λt µt ].۰ eاگرA دارای مقادیر ویژه حقیق که متمایز نیستند باشد در اینصورت[[λ ۱ =],λteBt = eλt].۰ ۱اگرA دارای