بهینه سازی ترمواکونومیک و اگزرژو اکونومیک بویلربازیاب حرارت سیکل ترکیبی و سیستم …

که در این رابطه زیروندهای i و e به ترتیب نشان دهنده جریانهای ورودی و خروجی میباشند. در حالتیکه انتقال حرارت در فشار ثابت انجام میگیرد رابطهی (۳-۲۵) به رابطهی زیر ساده میشود:

(۳-۲۶)

رابطهی (۳-۲۴) نشان میدهد که اختلاف بین دماهای ترمودینامیکی متوسط دو جریان () معیاری برای تخریب اگزرژی میباشد. نامتناسب بودن نرخ ظرفیت حرارتی دو جریان: و همچنین اختلاف دمای کمینه محدود (ΔTmin = T3 – T2در شکل ۳-۲) علل ناکارآمدیهای ترمودینامیکی میباشند.
در مبدلهای حرارتی باید از کنار هم قراردادن جریانهایی که نرخ ظرفیت حرارتی آنها بسیار متفاوت از یکدیگر میباشد اجتناب گردد. همچنین با توجه به رابطهی (۳-۲۴) میتوان گفت که به ازای اختلاف دمای ثابت هر چه سطح دماهای پایین تر باشد بازگشت ناپذیری و تخریب اگزرژی ناشی از انتقال حرارت بین دو جریان بیشتر خواهد شد.
نرخ تخریب اگزرژی بواسطه اصطکاک بوسیله رابطه زیر محاسبه میگردد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

(۳-۲۷)

که در رابطه فوق Ta دمای متوسط ترمودینامیکی سیال کاری و افت هد میباشد.
تاثیر اصطکاک در دبیهای جرمی زیاد و دماهای پایین شدیدتر است. اگرچه تخریب اگزرژی بواسطه اصطکاک در سیستمهای حرارتی معمولاً از درجهی دوم اهمیت برخوردار میباشد ولی هزینههای مرتبط با این تخریب اگزرژی ممکن است چشمگیر باشد.
از آنجایی که هزینه واحد توان الکتریکی یا مکانیکی که برای تغذیه پمپ، کمپرسور یا فن احتیاج میباشد، بطور قابل توجهی از هزینه واحد یک سوخت فسیلی بیشتر میباشد بنابراین هر واحد تخریب اگزرژی بواسطه اتلاف اصطکاکی نسبتا گرانتر خواهد بود.
مثالهایی برای اتلاف اگزرژی عبارتند از: انتقال حرارت به محیط (اتلاف حرارتی)، اتلاف یا پراکندگی انرژی جنبشی گازهای خروجی و بازگشت ناپذیری بواسطه ترکیب گازهای خروجی با هوای محیط.
رهنمودهایی برای بهبود مصرف منابع انرژی از طریق کاهش منابع ناکارآمدی ترمودینامیکی حرارتی بوسیلهی Bejan, Moran, Tsatsaronis و Sama ارائه شده اند. هر چند کاربرد اصلی تحلیل اگزرژی برای ارزیابی یک سیستم در قالب یک تحلیل ترمواکونومیکی مطرح میگردد که نه تنها ناکارآمدیها را در نظر میگیرد بلکه هزینههای مرتبط با این ناکارآمدیها و همچنین هزینههای سرمایه گذاری مورد نیاز برای کاهش این ناکارآمدیها را نیز لحاظ میکند.
۳-۲-۳ متغیرهای اگزرژتیک
ارزیابی عملکرد و بهینه سازی طراحی سیستمهای حرارتی نیازمند به تعیین راندمان اگزرژتیک و یک روش مناسب تعیین هزینهی برای هر یک از اجزای سیستم میباشد. راندمان اگزرژتیک برای یک جز بصورت نسبت بین محصول و سوخت تعریف میگردد. محصول و سوخت یک جزء با در نظرگرفتن نتیجه مطلوبی که بوسیله آن جز تولید میگردد و همچنین منابعی که برای تولید آن نتیجه صرف میگردند، تعیین میشوند.

(۳-۲۸)

راندمان اگزرژتیک در صورتیکه به گونه ای مناسب تعریف شده باشد، تنها متغیری است که بدون هیچ گونه ابهامی خصوصیات عملکردی یک جز را از دیدگاه ترمودینامیکی مشخص میسازد. جدول (۳-۱) نحوه تعریف سوخت و محصول را برای بعضی از اجزای منتخب در سیستمهای حرارتی و در حالت کارکرد پایدار نشان میدهد.
نرخ تخریب اگزرژی در جز k ام یک سیستم بوسیله رابطهی زیر تعیین میگردد:

پژوهش – بهینه سازی ترمواکونومیک و اگزرژو اکونومیک بویلربازیاب حرارت سیکل ترکیبی و سیستم تولید همزمان توان …

(۳-۲۲)

و بالاخره نشان دهنده نرخ تخریب اگزرژی به علت بازگشت ناپذیریهای داخل حجم کنترل میباشد که می تواند بوسیله رابطهی (۳-۲۰) و یا رابطهی برای یک حجم کنترل محاسبه گردد.
در شرایط پایدار رابطهی (۳-۲۰) بصورت زیر تبدیل خواهد شد:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

(۳-۲۳)

۳-۲-۲-۳ تخریب اگزرژی
ناکارآمدیهای ترمودینامیکی واقعی در یک سیستم حرارتی به تخریب اگزرژی و اتلاف اگزرژی در آن سیستم مربوط میشود. تمامی فرآیندهای واقعی به علت وجود اثراتی همانند واکنش شیمیایی، انتقال حرارت بواسطهی اختلاف دمای محدود، اختلاط مواد با ترکیبات و حالتهای مختلف، انبساط آزاد و اصطکاک، فرآیندهایی بازگشت ناپذیر هستند. یک تحلیل اگزرژی اجزایی از سیستم را که دارای بیشترین ناکارآمدی ترمودینامیکی هستند و نیز فرآیندهایی که مسبب آن میشوند مشخص مینماید.
بطور کلی ناکارآمدیها در یک جز سیستم در صورتی که باعث کاهش هزینه سرمایه گذاری کل سیستم و یا کاهش هزینهی سوخت در اجزای دیگر نشوند، باید از بین رفته و یا کاهش یابند.
تلاش برای کاهش مصرف منابع انرژی باید بر روی اجزایی متمرکز گردد که بیشترین پتانسیل را برای بهبود و اصلاح دارند. در حال حاضر و باتوجه به وضعیت پیشرفتهای تکنولوژیکی، بعضی از موارد تخریب و یا اتلاف اگزرژی در اجزای یک سیستم اجتناب ناپذیرند. برای مثال قسمت عمده تخریب اگزرژی در یک فرایند احتراق نمیتواند حذف شود و تنها قسمت کوچکی از آن را میتوان بوسیله پیش گرم کردن مواد اولیه احتراق و یا کاهش مقدار هوای اضافی کاهش داد.
در یک فرایند بهینهسازی ترمودینامیکی هدف کمینه سازی ناکارآمدیهاست در حالی که در بهینهسازی ترمواکونومیکی هدف تخمین مقادیری از ناکارآمدیهای ترمودینامیکی می باشد که از لحاظ هزینه بهینه باشند.
 
شکل ۳-۲: پروفیل دما و دمای متوسط ترمودینامیکی برای دو جریان که از یک مبدل حرارتی آدیاباتیک در فشار ثابت عبور میکنند
انتقال حرارت بواسطه یک اختلاف دمای محدود فرایندی بازگشت ناپذیر میباشد. شکل (۳-۲) پروفیل دما را برای دو جریان که از یک مبدل حرارتی آدیاباتیک عبور میکنند نشان میدهد.
برای محاسبهی تخریب اگزرژی بعلت انتقال حرارت از جریان گرم به جریان سرد میتوان از رابطهی زیر استفاده نمود:

(۳-۲۴)

که دمای متوسط ترمودینامیکی برای جریان گرم و جریان سرد به طریق زیر بدست میآیند:

بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

۵-۲-۵ نتیجهگیری از فرضیه پنجم:. در آزمون فرضیه آخر تاثیر نیروی انسانی را به عنوان متغیر مستقل با استفاده از آزمون پیرسون ؛ ضریب همبستگی میان این متغیر با متغیر وابسته از نظر آماری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
۵-۳ پیشنهادات
نتایج پژوهش حاضر مؤید این مطلب است که اهمیت و تاثیر عوامل یاد شده درتحقیق تا چه اندازه بر بهبود تصویر برند بانک سینا نشان میدهد. بر اساس یافتههای این تحقیق، ابتدا پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق و سپس پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی مطرح می کنیم:
پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش:
– با توجه به نتایج عدم رد فرضیه اول و به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات ، پیشنهادات ذیل ارائه می گردد :
* در اولین و مهمترین گام ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ( همچون بهبود تعامل با مشتری، اقدامات تشویقی و…) به آنها صورت گیرد پس از ارائه خدمات نیز تماس خود را با آنها حفظ کنند و با به حداکثر رساندن فایده مورد انتظار مشتری و ایجاد روابط مستحکم سعی در حفظ و ترغیب آنها به سرمایه گذاری نمایند سعی در جذب مشتریان بالقوهی محصولات بانکی کنند.
* همچنین با توجه به مطالعات پیشین محققان در یافتندکه می توانند ارتقا کیفیت خدمات را به عنوان یک استراتژی موفق تمایز بکاربگیرند تا علاوه بر بقا بتوانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند. بنابراین توجه کنیم که اجرای موفق این امر یک مسئولیت و فلسفه بازاریابی است.
* توسعه تکنولوژی(طراحی تکنولوژی خدمات) متناسب با نیازهای مصرف کننده با توجه به شاخص کیفیت خدمات ( محصول بانک) که بیشترین اثر را بر میزان سرمایه گذاری داشته باشد
* لازم است که ساعات کار بانک سینا هر چه بیشتر مورد قبول مشتریان بانک باشد.
* رازداری بانک سینا از طریق پنهان داشتن هویت مشتریان ، عملکرد حسابها ، میزان موجودی و….. مورد توجه بیشتر مدیران بانک قرار گیرد.
* مدیریت بانک سینا ، باید تدابیری را اتخاذ نماید که خدمات خود را در زمانی که وعده انجام آنرا داده اند ، فراهم آورند و در این رابطه ضمانت های لازم را نیز برای مشتریان فراهم آورند ودر صورت خلف وعده خسارت های مربوطه را به مشتریان پرداخت گردد
* ارائه خدمات متنوع و گوناگون(از جمله: ارائه خدمات بانکی غیر حضوری”آنلاین” ) مورد توجه مدیریت بانک سینا قرار گیرد و بدنبال آن ارتقاء آگاهی مردم از انواع خدمت بانکی و ارائه مشاوره در استفاده از خدمات متنوع بانکی باید مد نظر مدیریت بانک قرار گیرد.
*تهیه وتوزیع دفترچه راهنما درباره انواع وامها ، حسابهای بانکی و در کل کلیه خدمات بانک سینا جهت ارائه به مشتریان .
با توجه به عدم رد فرضیه دوم و از آنجا که میان تقویت ارزش ویژه برند و بهبود تصویر برند بانک سینا ،رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد به مدیریت پیشنهاد می شود که:
*با شناسایی دقیق ابعاد وفاداری مشتری، سیستم هایی را در جهت برقراری رضایت مشتریان و در نهایت وفاداری مشتریان را در پی خواهد داشت.
*با ارائه خدمات ویژه به مشتریان خاص و ایجاد احساس تعلق مشتریان موجب آگاه سازی مشتریان نسبت به برند بانک سینا شوند.
– با توجه به نتایج رد فرضیه سوم : همانطور که در بیان نظری شرح داده شد یکی از متغیرهایی که شرکت ها جهت بهبود و توسعه نام و نشان تجاریشان می توانند مدیریت نمایند، تبلیغات است. طبق تئوری سلسله مراتبی، هدف اولیه تبلیغات ، فروش نیست ، بلکه افزایش آگاهی و باورها از نام و نشان تجاری و اطلاع رسانی مصرف کنندگان از ویژگی های آن است . اگر شرکت بتواند به این هدف برسد مصرف کنندگانش احتمالاً برای نام و نشان تجاری تلاش خواهند نمود و یا وفادار خواهند ماند بنابراین برای این متغیر نیز پیشنها می شود:
*استفاده از تیزرهای تبلیغاتی منحصر به فرد، و تبلیغات بانک در رسانه های گروهی که باعث القای حس مثبت در میان مشتریان گردد.
*در مورد خدمات بانکی با رسانه های متعدد به ویژه تلویزیون و گزارشی کوتاه از فعالیت بانک در تمامی مجلات و نشریات سعی کنند که مزایای استفاده از خدمات بانکی را در جامعه گوشزد کنند
– با توجه به عدم رد فرضیه چهارم مبنی بر تاثیر متغیر مسئولیت اجتماعی بانک بر بهبود تصویر برند بانک سینا به مدیران پیشنهاد می شود:
*مدیریت بانک سینا، میزان بیشتری از منابع بانکی را از طریق وام های قرض الحسنه (مانند وام های تهیه جهیزیه ، ودیعه مسکن، درمان بیماری و…. ) وتسهیلات اعطایی (مانند مشارکت مدنی،فروش اقساطی ، جعاله مضاربه و… ) در اختیار مشتریان خود قرار دهد. البته نکته ای که در اینجا باید ذکر شود آن است که افزایش وام های قرض الحسنه و ارائه تسهیلات به مشتریان باید همراه با اطلاع رسانی کافی به مشتریان باشد
*مشارکت بانک سینا در فعالیت هایی مانند مدرسه سازی در مناطق محروم کشور
*مشارکت بانک سینا در حرکت های اجتماعی و فرهنگی مانند جشن نیکوکاری، ….
*کمک بانک به افراد نیازمند (زندانیان دیه غیر عمد، خانوادگان آسیب دیده اجتماعی و …) از عوامل مهم در ارتقای نام و نشان تجاری بانک می باشد.
*سرمایه گذاری بانک سینا در فعالیت های عام المنفعه
*مشارکت بانک سینا در حمایت از محیط زیست
– با توجه به نتایج آزمون فرضیه پنجم مبنی بر تاثیر متغیر رفتار نیروی انسانی بر بهبود تصویر برند بانک سینا موارد زیر پیشنهاد می شود:
* توجه کردن و اهمیت دادن کارکنان و مدیران بانک سینا به انتقادات مشتریان این بانک
*برخوردمحترمانه و توام با نرمی رفتار کارکنان بانک سینا با ارباب رجوع
*ارائه رفتار حرفه ای بانکداری نوین و پاسخگویی سریع متناسب با نیاز مشتریان از جانب پرسنل بانک سینا
* تاکید مدیریت بانک سینا بر منابع انسانی و اهمیت رشد و پیشرفت افراد
 
 
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
به پژوهشگران پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی خود موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
-بررسی سایر متغیرهای تاثیر گذار بر بهبود تصویر برند بانک سینا
-انجام این پژوهش در بانک های دولتی و در مناطق جغرافیایی مختلف..
-انجام مطالعات لازم در زمینه بهبود تصویر برند بانک سینا و مزایای آن برای بانکهای مختلف

(۳-۲۵)
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع …

امروزه سرمایه فیزیکی بطور معجزه آسایی در جذب منابع تاثیر فراوان دارد و مشتریان زیادی را به سوی بانک‌ها می‌گشاند. محیطی آراسته، تجهیزات مدرن، نمایی مناسب، کارکنان شیک پوش در سوق دادن منابع به شعب بسیار مؤثر است.
از لحاظ فیزیکی محیط کار باید امکانات اولیه را دارا باشد مثلاً از لحاظ نور، تهویه، دوری از سروصدای محیط و… مناسب باشدو ابزار و وسایل مناسب کار در اختیارکارکنان قرار گیرد.
حرکت به سوی خدمت نوین و ابداع محصول جدید، یکی از اهداف همه بانک های ایرانی می‎باشد. بانک‎های کشور ما در مورد بانکداری الکترونیکی و اینترنتی، پیشرفت چشمگیری نداشته‌اند. هنگامی که شما قصد دارید یک حساب افتتاح نمایید تا اندوخته و درآمد خود را در آن پس انداز کنید و سود مناسبی دریافت نمایید تحقیق می‎کنید، اما پس از بررسی متوجه می‎شوید که کلیه بانک ها مشابه عمل می‎کنند، پس به ناچار شعبه‎ای که به محل سکونت شما نزدیکتر است را انتخاب می‎کنید.
بانک ‎‌های ایرانی گاهی اوقات اقدام به ارائه محصولاتی نو می‎نمایند تا علاوه بر رفع نیازهای مشتریان سود مناسبی را نیز عاید بانک کنند. اما تولید یک محصول به همین سادگی نیست، چرا که برای تولید آن مراحل متعددی باید طی شود. از زمان پیدایش ایده نو تا مرحله مطالعه و بررسی کارشناسی آن، بانک‎های ایرانی پس از معرفی یک خدمت نو به تبلیغ آن می‎پردازند و مشتریان اقدام به استفاده از طرح نو را می‎نمایند. اما اغلب مشتریان در استفاده از طرح ‎ها با مشکلاتی از قبیل بی‎اطلاعی کارکنان از سیستم، خرابی دستگاههای خودپرداز، عدم رسیدگی به شکایات، تقلید و کپی کاری بانک ‎ها از یکدیگر مواجه می‎گردند. (توکل، شهرزاد،۱۳۸۳: ۳۷)
۲-۲۹- بانکداری نوین
در بانکداری نوین مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک‌ها انگیزه‌های متفاوتی دارند. بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک‌های دولتی همراه است، بانک‌ها هرچه سریع‌تر برای جذب منابع از یک سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره اندیشی نمایند. از سوی دیگر امروزه رقابت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است.
امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی، از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می باشند.(Akinci Serka 2004 ، Syivia Lafore 2005)
امروزه شیوه‌های نوآورانه، مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی‌های کارآمد، سرویس دهی وخدمات مورد نظر مشتری طلب می‌کند که هر بانکی در این امور موفق‌تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر ودر نتیجه دوام بقای دائمی و بهره وری بالاتر خواهد بود.
عوامل کلیدی موفقیت (CSF) و توانایی رقابت مستمر دو بخش اصلی مزیت زقابتی برای بانکداری قلمداد می‌شوند. به این ترتیب تعیین CSFبرای بانک‌ها می‌تواند تسهیل گر زمینه برای ایجاد و ارزیابی مزیت رقابتی باشد.( ۱۹۹۹ ، چن [۶۹])
ابعاد مختلفCSF شامل کارآمدی مدیریتی کارآمدی فن آوری رضایتمندی مشتریان کارآمدی نیروی انسانی و عوامل محیطی می‌باشد.
۲-۳۰- مؤلفه های تأثیر گذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین
در بانکداری نوین مؤلفه‌های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ‌ها ومؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک ‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می‌باشد. امروزه شرایط و موقعیت ‌های مؤسسات مالی و بانک ‌ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است مؤلفه ‌های تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. مؤلفه های فناوری اطلاعات وارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل در بانک ‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می‌شود.
شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر جهانی شدن باشد. بانک ها و مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می‌پرداختند. در حال حاضر بانک ‌ها مانند سایر سازمانها در سطح جهانی داد و ستد می‌کنند، از طرفی با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها در جذب منابع مالی تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی که شبکه‌ های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی یکی از مهمترین راههای تجهیز منابع مالی برای بانک ها و مؤسسات مالی شده اند.
جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت مؤسسات مالی و بانک ها می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌ های بلند مدت و کوتاه مدت کشور دارد. مؤلفه ‌های سخت افزاری و نرم ‌افزاری متعدد باعث می شوند که جذب منابع مالی در بانک ها، با روشی صحیح و در مسیری مناسب انجام گیرد.
برنامه ‌ریزی و سیاستگذاری مؤسسات مالی و بانک ‌ها در ایران می‌بایست بر اساس شرایط و موقعیتهای خاص هر مؤسسه و بر پایه بررسیهای به عمل آمده از مؤلفه ‌های مؤثر در جذب منابع مالی باشد.(یزدانی دهنوی،محسن)
۲-۳۱- جذب منابع پولی در بانکداری نوین
جذب منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

کرد آغاز شد و همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب بانک‌ ها سپرده‌های مازاد در دسترس مردم را جمع‌آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام ‌گیرندگان ایفا می‌کردند. در عصر حاضر مؤسسات مالی و بانک ‌ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی‌توانند در عرصه‌های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، بانک ‌ها در زمینه ‌های مالی غیر بانکی خدمات متعددی به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده منابع جدیدی به بانک ‌ها سرازیر شود و در واقع در بانکداری نوین، بخش عمده‌ای از منابع از طریق فعالیتهای غیربانکی به دست می‌آید. (زریباف، ۱۳۸۲: ۸)
مسأله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی و نیز مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش می‌کند. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کاراتری عمل نماید، می‌توان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی می‌گردد.(رمضانی،۱۳۸۵)
۲-۳۲- سیر تجهیز منابع پولی در بانکداری
۲-۳۲-۱- در بانکداری کلاسیک
تجهیز منابع مالی به صورت زیر انجام می گیرد :
۱ ) از طریق سپرده های جاری
۲) از طریق سپرده‌های پس انداز
۳) از طریق سپرده‌های ثابت یا مدت دار (جمشیدی،۱۳۸۴)
۲-۳۲-۲- در نظام بانکی ایران
تجهیز منابع با توجه قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می‌شود:
۱) از طریق جذب سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می‌شوند.
۲) از طریق جذب سپرده‌های مدت‌دار،که منابع وکالتی نامیده می‌شوند ( هدایتی، ۱۳۸۳: ۷).
۲-۳۲-۳- در بانکداری نوین
( علاوه بر انجام فعالیتهای واسطه‌گری ) عملیات تجهیز منابع مالی ازطریق فعالیتهای در پی آمده انجام می‌گیرد:
۱) جذب منابع مالی از طریق ایجاد شعبات و واحدهای فرعی در کشورهای خارجی
۲ )انجام فعالیتهای غیر بانکی با خرید سازمانهای کارگزاری مانند شرکتهای بیمه و بنگاههای معاملات ملکی
۳) ارائه خدمات مالی غیربانکی مانند کارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگی، مدیریت داراییها، امور ساختمان و… به مشتریان
۴) ارائه خدمات به مشتریان خرده پا که نیازبه خدمات مشخصی دارند
۵) ارئه خدمات به شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی
۶) ارائه خدمات مشاوره‌ای درسرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام و مبادله ابزارهای مالی، ارز و مشتقات آن
۷) تجهیز منابع پولی از طریق ابزارهای غیر ترازنامه‌ای مانند اعتبارات اسنادی و اوراق بهادار مشتقی (هفرنان، ۱۳۸۲: ۵۳- ۴۳).

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در …

۲-۳۳- رضایت مشتریان از کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی
کارکنان مهمترین سرمایه هر سازمان می‌باشند و در واقع کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمانها با استفاده ازکارکنان به مشتریان خدمات کیفی ارائه می‌نمایند و رضایت مشتری را جلب می‌کنند. بانک ها و مؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می‌کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می‌باشند.
بیشتر مشتریان بانک ‌ها به دلیل بی‌توجهی و بی‌تفاوتی کارکنان با بانک ‌ها قطع ارتباط می‌کنند. رضایت مشتریان بانک ‌ها به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد و قابلیت خدمت رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است .( اکرامی، ۱۳۸۰: ۲۷۵ )
۲-۳۴- مطلوبیت محیط داخلی بانک‌ ها و مؤسسات مالی
یک محیط خوب، می‌تواند بر رشد ارزشهای کارکنان و افزایش توان و بهره‌وری آنان اثرگذار باشد. با متنوع شدن فعالیتهای بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره‌ور در سازمانها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها، کاهش افسردگیها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره‌وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می‌رسد. در بانکداری نوین این امر از دغدغه‌های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک ‌ها می‌باشد. بانک ‌ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می‌بایست به محیطهای کاری مناسب که دارای شاخصهای محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد مجهز شوند. ( ونوس، ۱۳۸۳: ۱۴۲-۱۳۷ )
۲-۳۵- عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع
در یک تقسیم بندی کلی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی را می‌توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک است و عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست ‌های بانک مرکزی را شامل می‌شود. عوامل درون سازمانی را در یک تقسیم بندی کلی می‌توان به عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم نمود. در ادامه هر یک از عوامل بطور مختصر تبیین می‌گردد. (دائی کریم زاده و همکاران)
۲-۳۵-۱- عوامل خدماتی
۲-۳۵-۱-۱- تنوع خدمات بانکی:
بهبود خدمات و تنوع سازی آن در سیستم بانکی می‌تواند هم به سودآوری و بهره وری بانک ها بیانجامد و هم باعث جذب منابع بیشتر شود. از این رو بایستی خدمات بانکی را بهبود بخشید و راهی است که تمام بانک ‌های موفق دنیا آن را آزموده و نتیجه هم گرفته‌اند. (تحویلداری،۱۳۸۶).
۲-۳۵-۱-۲- کیفیت خدمات بانکی:
با توجه به ویژگی ناملموس بودن خدمات، یکی از راه‏هایی که یک بانک می‏تواند با توسل بدان خود را از سایر رقبا متمایز کند، ارائه کیفیت خدماتی برتر نسبت به آنهاست. ارائه خدمات با کیفیت، موجب ایجاد مزیت رقابتی برای بانک شده و سرانجام سود بالاتری را به ارمغان می‏آورد. برای دستیابی به این هدف کافی است به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات، پاسخ مناسبی داده شده یا از آن پیشی گرفته شود(ابراهیمی و همکاران، ۱۳۷۶:۲۲۳).
در بانک ‌ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تأثیر می‌گذارند از جمله: میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشترمنابع مالی می‌شوند. (یزدانی دهنوی،۱۳۸۴)
۲-۳۵-۱-۳- خدمات بانکداری الکترونیکی:
با توجه به تنوع مدل‌های بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه می‌شوند، اگر نتوان از فرصت‌ها و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده نمود، قطعاً در آینده ای نزدیک با چالش‌های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می‌دهد، مواجه خواهیم شد (یزدانی دهنوی ،۱۳۸۴).
۲-۳۵-۱-۴- مهارت‌های تخصصی کارکنان:
استفاده از کارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق و تحصیلات مرتبط باشند به منظور کاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان در خصوص ارائه خدمات، حائز اهمیت است. زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مؤلفه‏های اساسی افزایش و ارتقای کارایی محسوب می‏شود. (یزدانی دهنوی،۱۳۸۴).
۲-۳۵-۲- عوامل مالی
۲-۳۵-۲-۱- تسهیلات پرداختی:
وظیفه اصلی بانک ‌ها واسطه‌گری وجوه است، به این معنی که از یک ‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. دارندگان وجوه مازاد، با سپرده‏گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ سود معینی دریافت می‏کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت سود معینی از بانک‏ ها قرض می‏گیرند. طبیعی است که م

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ابه‏التفاوت بهره پرداختی به سپرده‏گذاران و سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‏دهد. (یزدانی دهنوی،۱۳۸۴)
۲-۳۵-۲-۲- نرخ سود پرداختی به سپرده ها:
سپرده گذاری مردم نزد بانک‌ ها از دو لحاظ دارای اهمیت می‌باشد: اول آن که پولی که مردم به بانک ‌ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ‌ها را افزایش می‌دهد و لذا بانک ها می‌توانند از محل پس اندازهای جمع آوری شده وام‌های جدید بیشتری در جهت امور تولیدی و سرمایه گذاری تامین کنند. دومین اهمیت افزایش سپرده‌های مردم نزد بانک ‌ها این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک ‌ها نگهداری نموده و کمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می‌گردد. (خضرا ، ۱۳۸۵).
۲-۳۵-۲-۳- جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه:
قرعه کشی شبکه بانکی بایستی به نحو مطلوبی در جذب نقدینگی مردم و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی بانک ‌ها مؤثر باشد و از سوی دیگر انتظارات سپرده گذاران حسابهای قرض الحسنه اغلب برآورده شود. همچنین میزان جوایزی که بانک ‌ها در نظر می‌گیرند، بایستی نسبت به سپرده‌های مردمی در خور توجه باشد. (حسینی مقدم،۱۳۸۳)
۲-۳۵-۳- عوامل ارتباطی و انسانی
۲-۳۵-۳-۱- تبلیغات:
امروزه یکی از شاخص‌ های تضمین سود دهی واحد‌های تولیدی و بنگاه های تجاری ارائه طرح ‌های موفق تبلیغات است. هدف تبلیغات عبارت است از تشریح جایگاه و معرفی توانمندی های یک بانک و ایجاد روشنگری های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان. یک تبلیغ بانکی چه رادیویی و چه تلویزیونی باید خود را در بین تبلیغات دیگر جای دهد، سپس باید ارتباط خود را با مخاطب برقرار سازد. در عین حال، تبلیغ خدمات بانکی باید به نحو موفق و درستی آن را معرفی کند.(حسینی ،۱۳۸۰).
۲-۳۵-۳-۲- رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان:
امروزه‏ سازمان ‌هایی در عرصه رقابت موفق‏تر خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواسته‏ های مشتریان ‏گوی سبقت را از سایر رقبای بازار بربایند. به تعبیر دیگر در فلسفه جدید بازاریابی یعنی مشتری گرایی، مرکز توجه به مشتریان بوده و از دیـد مشتریان به مسائل نگاه می‏شود (منصوری و یاوری، ۱۳۸۳).توجه به مشتری و بازار یکی از برجسته‌ ترین نقاط عطف در فعالیت ‌های بانک ‌ها بود که در کنار دیگر تدابیر اتخاذ شد و زمینه رشد و بالندگی بانک ها را فراهم آورد(خاوری، ۱۳۸۹).
۲-۳۵-۳-۳- اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان:
اطلاع رسانی و ارائه آموزش‌های لازم به مشتریان را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی نمود. ولی آنچه که بیشتر از همه، لازم و ضروری جلوه می‌کند یادگیری و آموزش خدمات بانکداری الکترونیک است. مزایای اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان نه تنها منجر به کاهش هزینه ها می‌شود بلکه می‌توان به آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همچون کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل اشاره نمود (خضرا ،۱۳۸۵).
۲-۳۵-۳-۴- ویژگی های فردی مناسب کارکنان:
کارکنان بانک ‌ها نیز همانند سایر افراد جامعه دارای روحیات و ویژگی‌های فردی منحصر به فرد خویش هستند ولی آنچه که بیشتر نمود پیدا می‌کند اثر این ویژگی‌ها بر مشتریان بانک است که به نحو فزاینده‌ای باعث جذب بیشتر مشتریان در شعب بانک می‌شود. ویژگی‌های فردی مناسبی همچون ظاهر مناسب و مرتب، توجه به نظرات مشتریان، امانت داری و صداقت، مردم داری و تواضع بایستی همواره مد نظر کارکنان و پرسنل بانک قرار گیرد.
۲-۳۵-۴- عوامل و شرایط فیزیکی
۲-۳۵-۴-۱- محل استقرار شعب بانک:
با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل‌های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین‌ کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک ‌ها و دیگر سازمان های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قراردهند. (روستا،۱۳۸۰:۴۰ )
بنابراین بانک ‌ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرکهای صنعتی ومسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ ‌های عمومی از جمله پارامترهایی هستند که بر سپرده گذاری مشتریان در بانک ‌ها تأثیر می گذارند.

مقاله علمی با منبع : مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی …

چارچوب نظری پایه‏ای است که تمام تحقیق بر روی آن بنا می‏شود. در چارچوب نظری، متغیرهای مهم و مؤثری که در ارتباط با مسئله تحقیق دخیلاند شناسایی و ارتباط بین آنها به صورت منطقی توصیف می‏شود، طوری که به عنوان راهنمایی برای تبیین و تشریح مسئله تحقیق عمل کند.
در این بخش، محقق از میان دیدگاه‏ها و نظریه‏های مطرح شده، یک یا چند نظریه را انتخاب و بر اساس آنها مسئله تحقیق خود را تبیین می‏کند و روابط بین عوامل و متغیرهایی را که در ایجاد مسئله تحقیق نقش دارند، شناسایی و در قالب مدل تحلیلی ارائه می‏دهد.
برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی مدل‌ ها، الگوها و روشهای متعدد و متنوعی وجود دارد. هر پژوهشگر بنا به ضرورت های پژوهش و یا حتی سلیقه شخصی، یکی از آنها را برمی‌گزیند.
در این تحقیق برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی از مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا[۲] استفاده کرده‌ایم. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که فرضیه های پژوهش نیز بر اساس این مدل طراحی شده است.
طبق این الگو عوامل موثر بر خلاقیت شامل دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزه، شخصیت و محیط می‌باشند. این مدل به صورت زیر می‌باشد :
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر تعدیل گر
مدل مفهومی تحقیق (شکل۱-۸)
روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا در بررسی‌های خود شش عامل را در خلاقیت افراد موثر دانسته اند: (مشبکی و وفایی،۱۳۸۲)
دانش: داشتن دانش پایه‌ای در زمینه‌ای محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی.
توانایی عقلانی: توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسایل.
سبک فکری: افراد خلاق عموما در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی را بر می‌گزینند.‌
انگیزش: افراد خلاق عموما برای به فعل درآوردن ایده‌های خود برانگیخته می شوند.
شخصیت: افراد خلاق عموما دارای ویژگیهای شخصیتی مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارهای بیرونی و داخلی و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند.
محیط: افراد خلاق عموما در داخل محیط‌های حمایتی بیشتر امکان ظهور می‌یابند.
این محققان مشخص کردند که عمده‌ترین دلیل عدم کارایی برنامه های آموزش خلاقیت تاکید صرف این برنامه ها بر تفکر خلاق به عنوان یکی از شش منبع موثر در خلاقیت است.جایی که سایر عوامل نیز تاثیر بسزایی در موفقیت و شکست برنامه های آموزش خلاقیت ایفا می کنند(استرنبرگ و اوهارا[۳] ،۱۹۹۷).
۱-۹ قلمرو تحقیق:
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی تحقیق:
در قلمرو موضوعی این تحقیق عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان شامل موضوعاتی نظیر خلاقیت و نوآوری، عوامل موثر بر خلاقیت، اهمیت و ضرورت خلاقیت، مدلهای فرآیند خلاقیت، مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری می‌باشد و در زمینه جذب منابع مالی به تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک‌ها، عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک‌ها، انواع مهارتهای لازم برای جذب منابع مالی در بانک‌ها، جذب منابع پولی در بانکداری نوین، عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع می‌پردازد.
۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق:
این فعالیت پژوهشی از زمان تصویب پروپوزال در زمستان ۹۱ آغاز شد و کلیه مراحل تحقیق (تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق ساخته، هماهنگی با شعب منتخب، توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل آماری تحقیق و تدوین پایان نامه نهایی) تا زمستان ۹۲ به طول انجامید.
۱-۹-۳- قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق شامل شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد و جامعه مورد نظر کلیه کارشناسان و مدیران شاغل در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد.
۱-۱۰ تعریف عملیاتی واژه ها :
خلاقیت :
ورنون[۴] در تعریف خلاقیت می‌گوید: خلاقیت توانائی شخص در ایجاد ایده‌ها، نظریه‌ها،بینش‌ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه‌هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده‌ای ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبائی شناسی، فناوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد. (ورنون، ۱۹۸۲ (
نوآوری :
نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه‌های نو ناشی از خلاقیت، به عبارت دیگر، در خلاقیت اطلاعات به دست می‌آید و در نوآوری، آن اطلاعات به صورتهای گوناگون عرضه می‌شود. (رابینز[۵]، ۱۹۹۱)
منابع :
به کلیه اقلام بدهی و سرمایه بانک اطلاق می‌گردد که شامل منابع عملیاتی می‌باشد.
جذب منابع مالی :
بانک ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین سپرده‌های قرض الحسنه و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده مبادرت ورزند. این امر تحت عنوان جذب یا تجهیز منابع مالی شناخته شده است.
دانش:
دانش ، اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه‌وتحلیل‌شده است که می‌تواند قابل‌درک و نیز کاربردی برای حل مساله و تصمیم‌گیری باشد . (تورین[۶])
دانش در این تحقیق با توجه به مولفه های اطلاعات تخصصی کارکنان، اطلاعات عمومی کارکنان، بالا بردن سطح دانش کارکنان، تحصیلات دانشگاهی کارکنان سنجیده شد.
توانایی عقلانی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

>:

بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکت …

غیر قابل تقلید: کپی کردن آنچه شرکت در اختیار دارد باید برای رقبا غیر ممکن یا دشوار باشد. برای مثال فرهنگ سازمانی یا روابطی که شرکت با سهامداران و دیگر شرکت ها و افراد ذی نفع دارد.
غیر قابل جانشینی: رقبا قادر نباشند منابع جانشینی برای آن منابع پیدا کنند.
بنابراین، شرکت ها می توانند از طریق ترکیب منحصر به فرد مهارت ها و منابعی که در اختیار دارند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. (Hall,2001)[109]
پاراهالاد و هامل در سال ۲۰۰۰ پیشنهاد کردند که شرکت ها منابع و مهارت های خود را در جهت دستیابی به شایستگی های هسته ای[۱۱۰] (آنچه شرکت بهتر از رقبای خود انجام می دهد) با هم ترکیب کنند.
هائوما[۱۱۱] در سال ۱۹۹۷، چهارچوب جدیدی را برای بررسی منابع عمومی مزیت رقابتی در سازمانی ها مطرح کرد. وی در این مدل بیان کرد که مزیت رقابتی از سه منبع حاصل می شود: (Haoma,1997)
مالکیت ([۱۱۲])
تخصص ([۱۱۳])
دسترسی ([۱۱۴])
شرکت ها از طریق مالکیت دارایی ها و عوامل تولید با ارزش (مالکیت) و یا به کمک دانش، شایستگی و قابلیت هدایت و مدیریت صحیحی فرایندهای سازمانی(تخصص) و یا به دلیل دسترسی به بازارها، اطلاعات، منابع و مواد اولیه (دسترسی) می توانند به مزیت رقابتی دست یابند.
پورتر معتقد است آنچه به شرکت ها کمک می کند به مزیت رقابتی در یک صنعت دست یابند، نوآوری است. شرکت ها مزیت رقابتی را از طریق شناسایی یا کشف راه های جدیدتر و بهتر برای رقابت در یک صنعت ایجاد می کنند و از طریق آن از رقبا پیشی می گیرند. همان چیزی که از آن به عنوان نوآوری تعبیر می شود.
منابع نوآوری در صنایع از دیدگاه پورتر شامل موارد زیر است: (۱۹۹۰، porter)[115]
تکنولوژی جدید
کشف نیازهای جدید خریداران و یا تغییر در نیازها
ایجاد یا کشف بخش های جدید در بازار
ایجاد تغییر در هزینه ها و دسترسی به ورودی ها
تغییر در قوانین و مقررات دولتی
مدل پنج نیروی رقابتی پورتر
صنایع از نظر ماهیت رقابت، تا حد زیادی متفاوتند و همه صنایع فرصت های برابری برای سودآوری پایدار ارائه نمی کنند. پورتر معتقد است که در هر صنعتی چه در محیط داخلی و چه بین المللی، ماهیت رقابت در ۵ نیروی رقابتی گنجانده شده است.
تهدید رقبای جدید
تهدید محصولات و خدمات جایگزین
قدرت چانه زنی عرضه کنندگان
قدرت چانه زنی خریداران
رقابت بین رقبای موجود.
نمایشگر۲-۱) مدل پنج نیروی رقابتی
تهدید رقبای جدید
قدرت چانه زنی عرضه کنندگان
قدرت چانه زنی خریداران
تهدید محصولات و خدمات جایگزین
رقابت بین رقبای موجود
Porter, Michael E. 2003))[116]
قدرت این ۵ نیرو که سودآوری بلندمدت یک صنعت را تعیین می کند از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت است. چرا که این ۵ نیرو قیمت هایی که شرکت ها می توانند تعیین کنند، هزینه هایی که باید متحمل شوند و سرمایه گذاری که برای رقابت در صنعت نیاز دارند را شکل می دهند. تهدید ورود رقبای جدید، سود بالقوه کلی در یک صنعت را محدود می کند، چون رقبای جدید ظرفیت جدیدی را در بازار ایجاد می کنند و در پی سهمی از بازار هستند و موجب کاهش حاشیه سود می شوند.
خریداران و عرضه کنندگان قدرتمند سود را به نفع چانه زنی می کنند و موجب کاهش سود می شوند. رقابت شدید رقبا سود را به خاطر نیاز به هزینه های رقابت بیشتر (مثل هزینه های تبلیغات، هزینه های فروش یا R&D) کاهش می دهد.
وجود کالاهای جایگزین قیمتی که رقبا می توانند برای محصول تعیین کنند را کاهش می دهد.
قدرت هر یک از ۵ نیروی رقابتی یک وجه از ساختار صنعت را نشان می دهد، با بررسی هر صنعت به کمک مدل پنج نیروی پورتر می توان به ویژگی های خاص پی برد و فرصت های بالقوه برای ورود به آن صنعت را شناسایی کرد. (۲۰۰۰، Porter)[117]
موضع یابی و راهبردهای عام پورتر
شرکت ها باید یک موضع در صنعت برای خود انتخاب کنند.« موضع یابی شامل دیدگاه یک شرکت در مورد رقابت است.»(۱۹۹۰، Porter)[118].

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مقاله – ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران- …

از آن تاریخ به بعد تمام جاهایی که مردم در آنجا خرید و فروش می کردند به بورس معروف شد البته در آن زمان این مکان ها از نظم و انظباط خاصی برخوردار نبودند و هرکس می توانست در ان جا خرید و فروش کند.اما با گذشت زمان نظم و انظباط خوبی در آن مکان ها حاکم شد به شکلی که پس از مدتی فقط بازرگانان ،صراف ها ودلال ها بودند که اجازه داشتند در این مکان ها خرید و فروش کنند.
با گذشت زمان این مکان ها به تالارهای مسقف و بزرگ تبدیل شدند و بازرگانانی که تا قبل از آن در هوای ازاد خرید و فروش می کردند،حالا دیگه برای خرید و فروش به این تالار ها می رفتند.در بیش تر منابع علمی و تاریخی زمان،اغاز بکار تالارهای مسقف بورس را بعنوان تاریخ رسمی تاسیس بورس در دنیا معرفی شده است
۲-۱-۱-شرکت سهامی:
در زمان های گذشته بازرگانان همیشه بدنبال راهی بودند تا ضرر و زیانهای احتمالی تجارتشان را کاهش دهند.شراکت راه خوبی بود که از طریق آن میتوانستند ریسک کسب و کار را کم تر کنند ،چون با شریک شدن چندنفر در یک کسب و کار، سود و زیان های احتمالی آن کسب و کار هم بین شرکا تقسیم می شود.این تجربه کم کم باعث بوجود امدن شرکت های سهامی شد ودر این شرکت ها هم هرکدام از شرکاء به نسبت سهمی که داشتند در منافع یا ضررهای احتمالی شرکت سهیم می شدند.اولین شرکت سهامی ماسکوبی نام داشت که درسال ۱۳۵۳میلادی با مشارکت عده ای از تجار در روسیه ایجاد شد.
اولین بورس اوراق جهان در قرن ۱۷ میلادی در شهر امستردام هلند تشکیل شد و کمپانی هند شرقی هم اولین شرکتی بود که سهام خودش را در آن عرضه کرد.
دومین بورس در انگلیس در اوایل قرن ۱۸ میلادی در قهوه خانه های لندن شروع شد.این فعالیت ها در سال ۱۷۷۳ میلادی و با خرید یک ساختمان مستقل توسط معامله گران وارد فصل جدید خود شد و در نهایت در سوم مارس ۱۸۰۱ میلادی بورس لندن فعالیت رسمی خودش را آغاز کرد.
سومین بورس ،یعنی بورس نیویورک که امروز یکی از بزرگترین بورس های دنیاست،در ۱۷ می ۱۷۹۲ میلادی توسط ۲۴ کارگزار بازار سهام در خیابان وال استریت نیویورک ایجاد شد.انها زیردرخت چناری دور هم جمع شدند و یک توافق نامه ای را امضا کردند که به توافق نامه درخت چنار مشهور شد.با امضای این توافق نامه فعالیت خرید و فروش که تا قبل از ان بصورت غیر رسمی زیر درخت چنار انجام می شدرسمیت پیدا کردو با این کار بورس نیویورک عملا فعالیت خود را شروع کرد.با شروع کار بورس های بزرگ جهان رفته رفته سایر کشورها هم دارای بورس شدند تا جایی که امروزه کمترین کشوری را میتوانیم پیدا کنیم که بورس نداشته باشد.
۲-۱-۲-تاریخچه تاسیس بورس اوراق بهادار در ایران
مطالعات اولیه در مورد بورس در ایران به سال ۱۳۱۵ ه.ش برمی گردد.در این سال فرد بلژیکی رات نوتر بلد پس از انجام مطالعات گسترده در مورد تاسیس بورس در ایران اساس نامه داخلی بورس را تهیه و به مسئولان ایرانی ارائه کرد.اما با توجه به شرایط آن زمان و وقوع جنگ جهانی دوم عملا موضوع بررسی و تاسیس بورس در ایران بیش از ۲۵ سال به تعویق افتاد
.تا اینکه در اواخر سال ۱۳۴۱ هیئتی از بروکسل به سرپرستی دبیرکل این بورس برای مشارکت در راه اندازی بورس ایران به کشورمان دعوت شدند و بالاخره بعد از ۴ سال در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و برای اجرا از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد.حدود یکسال بعد از ابلاغ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در ۱۵ بهمن در سال ۱۳۴۶بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی که بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ به شمار می امد بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرد.
بورس اوراق بهادار باعث ایجاد محیطی مناسب به منظور بازرگانی آسان سهام فراهم وبه این ترتیب بازرگانان با سهام ودیگر اوراق بهادار به تجارت می پردازند. یکی از مسائل مهم در سرمایه گذاری، چگونگی سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادار است وبازدهی شرکت مورد نظر نیز فاکتوری است که به سرمایه گذار در فرآیند سرمایه گذاری کمک می کند. به طور معمول مهمترین هدف در ارزیابی بازده به بهره وری در زمان گذشته شرکت ها برمی گردد. به عبارت دیگر، ازدیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی برتوسعه وبهبود شرکت مورد ارزیابی متمرکز است. بنابراین ارزیابی نه تنها به سرمایه گذار کمک می کند بلکه به شرکت ها و تشکیلات مورد ارزیابی آنها نیزکمک کرده وراهنمایشان می کند. اگرهدف شرکت ها افزایش سرمایه سهامداران باشد، باید معیارهای بهره وری که مطابق با ارزش افزوده دربلند مدت است وجود داشته باشند. رتبه بندی شرکت ها نقاط ضعف وقدرت شرکت ها وهمچنین فرصت ها وخطرات سرمایه گذاری درآنها رابه خوبی مشخص می کند. رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار می تواند به زمان تشکیل آنها، روش های مختلف ایجاد وشاخص های پیشنهادیشان بپردازد. چون سوددهی و وضعیت مالی شرکت ها، معیار معتبری برای ارزیابی آنهاست، دراین فرآیند بسیاراز نسبت های مالی و وضعیت مالی استفاده می شود. وضعیت مالی درهر سال مالی منتشر ودر دسترس عموم قرار می گیرد وبوسیله ی آنها آنالیز شده وبه این ترتیب وضعیت مالی شرکت ها تعیین می گردد.(نسبت مالی برگرفته از وضعیت مالی است). تقریباً درهرجنبه از بازدهی شرکت ها، نسبتی وجود دارد. این نسبت ها وسیله ی مناسبی برای آنالیزنقاط ضعف وقدرت شرکت ها

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

می باشند.
۲-۲-۱-تعریف کارایی:
انسان در تمام قرون و اعصار همیشه با مشکلی به نام محدودیت و کمیابی مواجه بوده است. این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه ها از جمله عوامل تولید و به تبع آن کالا ها و خدمات کاملا محسوس است. از این رو، کوششهای اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. از طرفی تداوم بقای بنگاه ها و سازمانها در هر نظام اقتصادی در گرو ایجاد ارزش افزوده است. برای دستیابی به این مهم تنها داشتن منابع کافی نیست، بلکه نحوه ترکیب و استفاده از منابع اهمیت به سزایی دارند که این مهم خود در گرو طرز عمل و نحوه کار در سازمانها میباشد. استفاده از ابزا رهای علمی سنجش کارایی و بهر ه وری میتواند ارائه کننده اطلاعات مفید برای مدیریت جهت تصمیم گیری به منظور بهبود شیوه های انجام فعالیت و به کارگیری منابع باشد. امروزه با وجود فضای رقابتی، سازما نها علاوه بر اینکه باید بتوانند با منابع موجود به مقدار مورد نیاز تولید کنند، بلکه باید این توانایی را داشته باشند که فرایند تولید را به گونه ای پیش ببرند که بتوانند از رقبا پیشی بگیرند تا به حیات خود ادامه دهند. به همین دلیل سازمان ها با به کارگیری رو شهایی که در جهت ارزیابی عملکردشان میباشد ضعفها و قوتها، فرصتها و تهدیدها را برای بهبود و اصلاح روشها نمایان میسازند. (افشار و همکاران، ۱۳۸۸)
ارزیابی کارایی واحدهای تولیدی، خدماتی، آموزشی و … همواره مسأله مهمی نزد مهندسان و اقتصاددانان بوده است. اینکه یک واحد چگونه از مجموعه امکاناتی که در اختیار دارد استفاده نموده و طی یک دوره مورد بررسی چگونه عملکردی داشته، سؤالی است که در حیطه ارزیابی کارایی می گنجد. (خدابخشی و بیرانوند،۱۳۹۰)
محدودیت عوامل تولید موجب گردیده است که توجه انسان به کارایی هرچه بیشتر در تمام فعالیتها و اقداماتی که به عمل می آورد به یک پدیده دائمی و مقبول نظر همگان مبدل شود. از این رو، در اقتصاد ملی هر جامعه ای کارایی و ارتقاء آن از جمله موضوعات برخوردار از اولویت قلمداد می گردد.(سبحانی و کارجو، ۱۳۹۱)
در محیط رقابتی امروز که دوام و بقای سازمان ها به کیفیت تصمیمات ذینفعان بستگی دارد ارزیابی عملکرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها خواهد داشت. ارزیابی عملکرد بایستی از چنان جامعیتی برخوردار باشد که بتواند تمامی ابعاد پیرامون مترتب بر فعالیت سازمانها را با عملکرد آنها مرتبط نموده و نقش تصمیمات مدیران در نیل به اهداف و ارتقا عملکرد آنها را منعکس نماید. (اسلامی و همکاران،۱۳۹۰)
کارایی در مفهوم عام آن به معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است. بنابراین یک تولید کننده در صورتی کارا خواهد بود که بتواند به کلیه اهداف تولیدی که برای او در نظر گرفته شده برسد. مفهوم کارایی عموما در سه سطح مختلف ، خرد ، سطح صنعت یا سازمان و سطح کلان به کار برده می شود. (کرد و همکاران، ۱۳۹۰)
کارایی در مفهوم عام به معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است. کارایی بخشی از بهره وری است و به صورت های گوناگونی تعریف می شود. ولی در یک مفهوم ساده شامل نسبت ستانده به نهاده در یک سیستم می باشد. در تعریف دیگر کارایی، به صورت نسبت حداقل هزینه ممکن به هزینه تحقق یافته برای ارائه میزان مشخص ستاده در مقایسه با سایر واحدهای موجود در آن صنعت در نظر گرفته می شود. کارایی مقیاس، کارایی فنی، کارایی تخصیصی، کارایی اقتصادی و کارایی قیمت، انواع مختلف کارایی هستند و همه آنها برای حداکثر کردن تولید با هزینه مشخص یا حداقل نمودن هزینه با سطح تولید مشخص هستند و نتیجه آنها نیز حداکثر کردن سود واحد تصمیم گیرنده است. (طحاری و همکاران، ۱۳۹۰)
مفهوم کارایی عمدتا در سه حوزه مهندسی، مدیریت و اقتصاد مطرح است . در اقتصاد ، مفهوم کارایی، همان تخصیص بهینه منابع است . هر چند که از نظر اهداف کاربرد ی، تعاریف گوناگو نی از کارایی عنوان شده است ، اما به طور کلی می توان گفت که کارایی، معرف نسبت ستادهها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص است. از طرفی دیگر، در حوزه علم مدیریت علاوه بر سرمایه های فیزیکی، سرمایه های انسانی نیز به عنوان نهاده هایی مهم و تعیین کننده در نظر گرفته می شوند. لذا از آن جا که کارایی افراد – با توجه به تشویق ها و تنبیه ها- ممکن است از توان افراد نیز بیشتر و یا کمتر شود، مقدار محاسبه شده برای آن ، محدود به مرز واحد نمی شود. به عبارت دیگر می توان گفت که کارایی، بهینگی استفاده از منابع در راستای تامین اهداف کارکردی است. (عالم تبریز و همکاران، ۱۳۸۸)
۲-۲-۲ -مفهوم بهره وری:
به طور کلی بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برونداد به درونداد یک فرد، واحد یا سازمان به کار گرفته می شود و به بررسی رابطه بین داده ها و ستانده ها می پردازد که به صورت زیر بیان می شود:
داده / ستانده = بهره وری
(فرمول ۲-۱)
ستانده، کالای تولید شده یا خدمات ارائه شده توسط واحد اقتصادی است که می توان آن را بر حسب تولید کل یا تولید خالص یا هر دو بیان کرد. داده، شامل عواملی نظیر نیروی انسانی، مواد، انرژی، سرمایه و دیگر منابع مرتبط به بهره وری است که در جهت ایجاد ستانده مورد استفاده قرار میگیرد. از بین عوامل ذکر شده، عوامل نیروی
انسانی و سرمایه نسبت به بقیه عوامل مهمتر تلقی شده و جایگاه بهتری در تحلیل بهره وری نیز دارند.

افزایش بهره وری یک شرکت می تواند منجر به بهبود کیفیت محصول و خدمات شود و هزینه های تولید را کاهش دهد. در نتیجه سود و سهم از بازار افزایش می یابد. سهم بیشتر از بازار به رشد فروش منجر می شود که دستیابی به سطوح مختلف عملیات و فعالیتها را ممکن می سازد. با افزایش سود، اعتبار و امکانات لازم برای تحقیق و توسعه افزایش می یابد که به نوبه خود به بهبود سیستمهای تولیدی و فرایندها کمک می کند و مشوقی برای ایجاد فناوری و محصولات جدید خواهد بود. این موضوع، سوداوری درازمدت سازمان و نیز دوام آن را تضمین میکند.
بهره وری حاصل همکنشی دو عامل کارایی و اثربخشی است منظور از کارایی انجام فعالیتها با صرف حداقل منابع یا حداقل هزینه است و مقصود از اثربخشی حداکثر استفاده بهینه از مخارج و هزینه هاست و و مقصود از اثربخشی، حداکثر استفاده بهینه از مخارج و هزینه هاست. به عبارت دیگر، کارایی کار را خوب انجام دادن و اثربخشی، کار خوب را انجام دادن است و بهره وری به عنوان ترکیب این دو مفهوم یعنی کار خوب را خوب انجام دادن است. (قائمی و همکاران،۱۳۹۰)
لذا با توجه به تعاریف ارائه شده تشخیص کارایی منوط به تعریف و مقایسه با یک حد مطلوب استاندارد است و مبنای چنین حد مطلوبی می تواند به روشهای متفاوتی تعیین گردد که از جمله این روشها می توان به روش تحلیل نسبت و روش تحلیل مرزی اشاره نمود.
در روش تحلیل مرزی از مفهوم کارایی که رابطه مستقیمی بامفهوم ارزیابی عملکرد دارد استفاده شده و مرزی به عنوان مرز کارایی به وجود می آید و شعبه ها و واحدهایی که بر روی این مرز فعالیت می کنند کارا شناخته می شوند و به عبارت دیگر ، آنها بهترین عملکرد را داشته و واحدهایی که در زیر مرز کارایی فعالیت کنند به عنوان واحدهای ناکارا شناخته می شوند. در تئوری های اقتصادی برای تعیین مرز کارایی (تابع تولید ) دو روش مهم پارامتریک و ناپارامتریک وجود دارد . در رویکرد پارامتریک تعیین مرز کارایی، روشهای متفاوتی چون روش مرزی تصادفیSFA ، روش مرزی ضخیمTFA ، روش توزیع آزادDFA وجود دارد. اصولاً در تمامی این روشهای پارامتریک سعی بر آن است که با استفاده از فرضهای متفاوت، یک تابع تولید مرزی به شکل خاصی (نظیر کاب داگلاس، ترانسلوگ و .. ) با یک جمل ه خطای ترکیبی، تخمین زده شود و به این وسیله میزان ناکارایی واحد ها رابه دو دسته عوامل تصادفی و عوامل ناکارایی نسبت دهد. )ودودی و همکاران، ۱۳۸۴(
۲-۲-۳ روشهای کلی اندازه گیری کارایی:
۱٫پارامتری و ۲٫ناپارامتری
۲-۲-۳-۱ روشهای پارامتری
در روش های پارامتری که بیشتر بر پایه اصول اقتصادسنجی است و در اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد، ابتدا یک فرم تابعی (معمولا تابع تولید کاب– داگلاس) برای تولید در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که در روش های پارامتری علاوه بر محدودیت انتخاب تابع تولید، با محدودیت های دیگری نیز روبرو هستیم:
اول اینکه واحدها باید فقط یک محصول تولیدی داشته باشند و این در حالی است که ممکن است واحدهای تحت ارزیابی چند محصولی باشند.
دوم اینکه استفاده از روش کمترین مربعات برای برآورد پارامترهای تابع تولید بیان کاملی از نقاط ممکن تولید نمی باشد. زیرا تابع تولید بیشترین تولید ممکن به ازای هر ورودی است؛ در حالی که تابع محاسبه شده از این روش بیشترین تولید ممکن را در هر ورودی به دست نمی دهد. اولین مدل تخمین به روش پارامتری در سال ۱۹۷۷ توسط ایگنز لاول و اشمیت و همچنین میوزن و وان دن بروک ارایه شد. روش های پارامتری به دو گروه کلی قطعی و تصادفی تقسیم می شوند. (بحیرایی و حامدی، ۱۳۹۱)
در روش پارامتری، تابع تصادفی تولید(SFA) را به روشهای اقتصادسنجی با استفاده از نظریه اقتصاد خرد تعیین می کنیم. این تابع رویه ای در فضای n بعدی است. با توجه به تابع تولید مرزی تصادفی بدست آمده، کارایی دیگر بنگاهها را تعیین می کنیم. برتری روش (SFA) نسبت به روشهای معمولی اقتصادسنجی در این است که در برازش تابع،نقاط متوسط در نظر گرفته نمی شود بلکه نقاط مرزی لحاظ می شود. معادله این تابع به این صورت است:
(فرمول ۲-۲)

ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

عنوان: ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
۱-۱-. مقدمه
بورس اوراق بهادار باعث ایجاد محیطی مناسب به منظور بازرگانی آسان سهام فراهم وبه این ترتیب بازرگانان با سهام ودیگر اوراق بهادار به تجارت می پردازند. یکی از مسائل مهم در سرمایه گذاری، چگونگی سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادار است وبازدهی شرکت مورد نظر نیز فاکتوری است که به سرمایه گذار در فرآیند سرمایه گذاری کمک می کند. به طور معمول مهمترین هدف در ارزیابی بازده به بهره وری در زمان گذشته شرکت ها برمی گردد. به عبارت دیگر، ازدیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی برتوسعه وبهبود شرکت مورد ارزیابی متمرکز است. بنابراین ارزیابی نه تنها به سرمایه گذار کمک می کند بلکه به شرکت ها و تشکیلات مورد ارزیابی آنها نیزکمک کرده وراهنمایشان می کند. اگرهدف شرکت ها افزایش سرمایه سهامداران باشد، باید معیارهای بهره وری که مطابق با ارزش افزوده دربلند مدت است وجو داشته باشند. رتبه بندی شرکت ها نقاط ضعف وقدرت شرکت ها وهمچنین فرصت ها وخطرات سرمایه گذاری درآنها رابه خوبی مشخص می کند.روشهای نوین در براورده کردن کارایی مارا متوجه روشی نو با رویکردی جامع بهنام تحلیل پوششی داده ها(DEA ) معطوف می دارد.تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که از کلیه مشاهدات گرد آوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده می کند در واقع این روش با استفاده همزمان از چند ورودی و چندین خروجی برخلاف روش های سنتی هرکدام از مشاهدات را در مقایسه مرز کارا بهینه می کند (مهرگان،۱۳۸۳).
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
سیستم ارزیابی کارایی سازمان ها،یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازگاری کارایی واحد ها بابرنامه ها،دراختیار مدیران قرار می دهند.البته وقوع این امر در گرو آن است که
نظام ارزیابی کارایی از جامعیت کافی برخوردار باشد تانتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها رامدنظر قرار دهد(اداره تحقیقات و برنامه ریزی،۱۳۸۴،ص ۷).
۱-۳-بیان مساله
مسئله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب ،بعبارت دیگر،مسئله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می خواهیم باشیم.مسئله وقتی حل می شود که توانسته باشیم وضع موجود خود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم.(Huber,1980 ).
چالش اصلی این تحقیق تعیین نقاط قوت و ضعف شرکت های مورد نظر با استفاده از پارامتر های موجود در ترازنامه وتعیین منابعی که موجودی ناکارامدی شرکتهای ناکارا می گردد و همچنین اتخاد تصمیمات و ارائه راهکار ها برای قرار گرفتن شرکتهای ناکارا در مرز کارایی و یا افزایش رتبه انها در رتبه بندی، چالش و مسئله تحقیق حاضر میباشد.
۱-۴-مدل مفهومی تحقیق
هر مدل مفهومی بعنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است بگونه ای که
متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان انها را مشخص می کند(Edwards et al,2000 )
بعبارت دیگر میتوان گفت که بصورتی ایده ال ،مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی.
به منظور آزمون قابلیت اجرایی بودن یک مدل،درحالت کلی میتوان ازسه روش استفاده کرد:
که عبارتند از:
۱٫اجرای مدل در دنیای واقعی(Koontz et al ,1980,p 500 ) (الوانی،۱۳۸۰،ص۵۴).
۲٫استفاده از روش دلفی یا نظرسنجی ازخبرگان(Mulford & kloglan,1982 )
۳٫استفاده از فنون ریاضی وشبیه سازی (Barjis et al,2000 ).
در تحقیق حاضر فنون ریاضی و شبیه سازی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
O N=1
DMU
 
DMU
O N=30
(شکل ۱-۱)
ورودی ها شامل: نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام، کل دارایی و
خروجی ها شامل: EPS، رشد فروش، سود خالص، نسبت جاری، نسبت آنی می باشند.
۱-۵-اهداف
۱-۵-۱-هدف اصلی
ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
۱-۵-۲-اهداف فرعی
۱٫تعیین کارایی نسبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
۲٫رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
۳٫ارایه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا
۱-۶-سوال/فرضیه
۱-۶-۱-سوال اصلی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.