ساختار سازمانی

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۲-۱-۱۴-۸- محیط و رسمیتچونمحیطهایباثباتنیازبهواکنشسریعراحداقلساختهوصرفهجوییهایاقتصادینیزحکممیکندکهسازمانها،فعالیتهایشانرااستانداردسازند،لذامحیطهایباثباتبایستیمنجربهرسمیتسطحبالاییشوند. امادرخصوصفرضیهمخالفیعنیاینکهمحیطپویابایستیرسمیتکمراموجبشود،بایستیبااحتیاطبرخوردکرد. بدونشک،ترجیحاتمدیریت،گرایشبهاینداشتهکه . عملیاتیسازمانیخودراازوضعیتعدماطمینانخارجکند. اگرچنینچیزیمحققشود،محیطپویاباعثمیشودفعالیتهاییکهدرمرزسازمانصورتمیگیردازرسمیتکمیبرخوردارگردددرحالیکهبطورنسبیرسمیتزیادیدرسایرفعالیتهاوکارکردهایدرونیسازمانحفظخواهدشد.۲-۱-۱۴-۹- محیط و تمرکزهرچهمحیطازپیچیدگیبیشتریبرخوردارباشد،ساختارهابیشترحالتعدمتمرکزبهخودمیگیرند.بدونتوجهبهبعدایستاوپویایمحیطی،اگرعواملوعناصرمتعددنامشابهدرمحیطوجودداشتهباشند،سازمانمیتواندازطریقعدمتمرکزبهنحویمناسبتروبهترباعدماطمینانمحیطیبرخوردنماید. همچنینناهمگونیهایمختلفدرمحیط،ازطریقعدمتمرکز،پاسخدادهمیشود.(رابینز ، استیفن