فوریه 27, 2021

منابع مقالات علمی : بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل دادههابرای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده میشود. با استفاده از آمار توصیفی به …

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر …

جدول ۵-۱ : رتبه‌بندی گزینه‌ها ۱۵۶فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار ۴-۱ : نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۱۵نمودار ۴-۲ : نمودار فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۱۶نمودار ۴-۳ …

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی دانش …

۴۵/۲۱۱۴ ۳۴ — — — همانطور که درجدول فوق مشاهده می شودنتایج کوواریانس پس آزمون نمرات عواطف منفی درسطح اطمینان ۹۵درصد(۰۵/۰= α( بین دوگروه تفاوت …

مقاله – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و …

سلطانی زاده وهمکاران (۱۳۹۲)، در پژوهشی با عنوان «رابطه بین عاطفه مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان» نشان داده اند: سن، …

سامانه پژوهشی – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی …

در پژوهشی واتسون وهمکاران به این نتیجه رسیده اند که عواطف مثبت ومنفی با عوامل شخصیتی برون گرایی و روان رنجور خویی در ارتباط هستند.اما …

فایل دانشگاهی – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و …

شناخت : این افراد رضایت از زندگی را تجربه می کنند.به نظر آنها زندگی قابل درک و کنترل است.رفتار: افراد بهزیست،چالش های زندگی را می …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و …

آرجیل،کروسلند [۱۲۳](۱۹۸۷) دینر(۲۰۰۰) بهزیستی ذهنی را بعنوان یک ارزیابی عاطفی وشناختی فرد از زندگی تعریف کرده اند.وین هوون[۱۲۴] (۱۹۹۷، به نقل از کاشدن،۲۰۰۴) بهزیستی ذهنی را مجموعه …