فوریه 27, 2021

بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

۵-۲-۵ نتیجهگیری از فرضیه پنجم:. در آزمون فرضیه آخر تاثیر نیروی انسانی را به عنوان متغیر مستقل با استفاده از آزمون پیرسون ؛ ضریب همبستگی میان …

جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و …

۲۳- محدودیت سازمانی۲۴- عدالت توزیعی ۲۵- عدالت رویهای۲۶- فرصتهای ارتقامراقبت بیمار:اهمیت مراقبت بیمار برای پرستارفرصت جهت مراقبت بیمار با کیفیت بالاارتباطات انسانی خوب با بیمارانرضایت …