فوریه 27, 2021

سایت مقالات فارسی – بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات …

۵-۳-۲- دیدگاه تضاد…………………………………………………………………………………………………………………………۳۷۱-۵-۳-۲- نظریه مارکس ………………………………………………………………………………………………………………….۳۷۶-۳-۲- نظریه بوم‌شناختی ………………………………………………………………………………………………………………..۳۹۷-۳-۲- نظریه بی سازمانی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………۳۹۸-۳-۲- دیدگاه نظم گرا پیرامون انحرافات اجتماعی ……………………………………………………………………………۴۰۹-۳-۲- نظریه های جامعه گرا…………………………………………………………………………………………………………..۴۰۱۰-۳-۲- …

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و …

سلطانی وهمکاران(۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد لازاروس بررضایت زناشویی زنان دریافتند که درمان روش شناختی-رفتاری و در زمینه کاهش …

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی دانش …

۴۵/۲۱۱۴ ۳۴ — — — همانطور که درجدول فوق مشاهده می شودنتایج کوواریانس پس آزمون نمرات عواطف منفی درسطح اطمینان ۹۵درصد(۰۵/۰= α( بین دوگروه تفاوت …

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت …

تفاوت نمره عواطف مثبت و منفی میزان بهزیستی ذهنی آزمودنی را نشان می دهد.۳-۵-۲پرسش نامه رضایت از زندگی دینر وپوت([۲۷۱]SWLS)دراین پژوهش سنجش بعد شناختی بهزیستی …

سایت مقالات فارسی – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی …

آموزش طرح امید در میزان بهزیستی ذهنی زندانیان ۲-۶ خلاصه وجمع بندیدر این فصل ابتدا به پیشنه های نظری وتعاریف در زمینه بهزیستی ذهنی و …

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت …

فرایند[۲۳۱] وپویایی، دو اصطلاح متداول برای توصیف فعالیت های گروهی است.گرچه این دو اصطلاح غالباً به جای هم بکار می روند، اما وقتی صحبت از فعالیت …

مقاله – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و …

سلطانی زاده وهمکاران (۱۳۹۲)، در پژوهشی با عنوان «رابطه بین عاطفه مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان» نشان داده اند: سن، …

سامانه پژوهشی – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی …

در پژوهشی واتسون وهمکاران به این نتیجه رسیده اند که عواطف مثبت ومنفی با عوامل شخصیتی برون گرایی و روان رنجور خویی در ارتباط هستند.اما …

مقاله دانشگاهی – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی …

۱-۴-۵٫فرضیه های فرعی:۱-مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس درکاهش عاطفه منفی دانش آموزان تاثیر دارد.۲-مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در افزایش عاطفه مثبت دانش …