بهینه سازی ترمواکونومیک و اگزرژو اکونومیک بویلربازیاب حرارت سیکل ترکیبی و سیستم …

که در این رابطه زیروندهای i و e به ترتیب نشان دهنده جریانهای ورودی و خروجی میباشند. در حالتیکه انتقال حرارت در فشار ثابت انجام میگیرد رابطهی (۳-۲۵) به رابطهی زیر ساده میشود:

(۳-۲۶)

رابطهی (۳-۲۴) نشان میدهد که اختلاف بین دماهای ترمودینامیکی متوسط دو جریان () معیاری برای تخریب اگزرژی میباشد. نامتناسب بودن نرخ ظرفیت حرارتی دو جریان: و همچنین اختلاف دمای کمینه محدود (ΔTmin = T3 – T2در شکل ۳-۲) علل ناکارآمدیهای ترمودینامیکی میباشند.
در مبدلهای حرارتی باید از کنار هم قراردادن جریانهایی که نرخ ظرفیت حرارتی آنها بسیار متفاوت از یکدیگر میباشد اجتناب گردد. همچنین با توجه به رابطهی (۳-۲۴) میتوان گفت که به ازای اختلاف دمای ثابت هر چه سطح دماهای پایین تر باشد بازگشت ناپذیری و تخریب اگزرژی ناشی از انتقال حرارت بین دو جریان بیشتر خواهد شد.
نرخ تخریب اگزرژی بواسطه اصطکاک بوسیله رابطه زیر محاسبه میگردد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

(۳-۲۷)

که در رابطه فوق Ta دمای متوسط ترمودینامیکی سیال کاری و افت هد میباشد.
تاثیر اصطکاک در دبیهای جرمی زیاد و دماهای پایین شدیدتر است. اگرچه تخریب اگزرژی بواسطه اصطکاک در سیستمهای حرارتی معمولاً از درجهی دوم اهمیت برخوردار میباشد ولی هزینههای مرتبط با این تخریب اگزرژی ممکن است چشمگیر باشد.
از آنجایی که هزینه واحد توان الکتریکی یا مکانیکی که برای تغذیه پمپ، کمپرسور یا فن احتیاج میباشد، بطور قابل توجهی از هزینه واحد یک سوخت فسیلی بیشتر میباشد بنابراین هر واحد تخریب اگزرژی بواسطه اتلاف اصطکاکی نسبتا گرانتر خواهد بود.
مثالهایی برای اتلاف اگزرژی عبارتند از: انتقال حرارت به محیط (اتلاف حرارتی)، اتلاف یا پراکندگی انرژی جنبشی گازهای خروجی و بازگشت ناپذیری بواسطه ترکیب گازهای خروجی با هوای محیط.
رهنمودهایی برای بهبود مصرف منابع انرژی از طریق کاهش منابع ناکارآمدی ترمودینامیکی حرارتی بوسیلهی Bejan, Moran, Tsatsaronis و Sama ارائه شده اند. هر چند کاربرد اصلی تحلیل اگزرژی برای ارزیابی یک سیستم در قالب یک تحلیل ترمواکونومیکی مطرح میگردد که نه تنها ناکارآمدیها را در نظر میگیرد بلکه هزینههای مرتبط با این ناکارآمدیها و همچنین هزینههای سرمایه گذاری مورد نیاز برای کاهش این ناکارآمدیها را نیز لحاظ میکند.
۳-۲-۳ متغیرهای اگزرژتیک
ارزیابی عملکرد و بهینه سازی طراحی سیستمهای حرارتی نیازمند به تعیین راندمان اگزرژتیک و یک روش مناسب تعیین هزینهی برای هر یک از اجزای سیستم میباشد. راندمان اگزرژتیک برای یک جز بصورت نسبت بین محصول و سوخت تعریف میگردد. محصول و سوخت یک جزء با در نظرگرفتن نتیجه مطلوبی که بوسیله آن جز تولید میگردد و همچنین منابعی که برای تولید آن نتیجه صرف میگردند، تعیین میشوند.

(۳-۲۸)

راندمان اگزرژتیک در صورتیکه به گونه ای مناسب تعریف شده باشد، تنها متغیری است که بدون هیچ گونه ابهامی خصوصیات عملکردی یک جز را از دیدگاه ترمودینامیکی مشخص میسازد. جدول (۳-۱) نحوه تعریف سوخت و محصول را برای بعضی از اجزای منتخب در سیستمهای حرارتی و در حالت کارکرد پایدار نشان میدهد.
نرخ تخریب اگزرژی در جز k ام یک سیستم بوسیله رابطهی زیر تعیین میگردد:

پژوهش – بهینه سازی ترمواکونومیک و اگزرژو اکونومیک بویلربازیاب حرارت سیکل ترکیبی و سیستم تولید همزمان توان …

(۳-۲۲)

و بالاخره نشان دهنده نرخ تخریب اگزرژی به علت بازگشت ناپذیریهای داخل حجم کنترل میباشد که می تواند بوسیله رابطهی (۳-۲۰) و یا رابطهی برای یک حجم کنترل محاسبه گردد.
در شرایط پایدار رابطهی (۳-۲۰) بصورت زیر تبدیل خواهد شد:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

(۳-۲۳)

۳-۲-۲-۳ تخریب اگزرژی
ناکارآمدیهای ترمودینامیکی واقعی در یک سیستم حرارتی به تخریب اگزرژی و اتلاف اگزرژی در آن سیستم مربوط میشود. تمامی فرآیندهای واقعی به علت وجود اثراتی همانند واکنش شیمیایی، انتقال حرارت بواسطهی اختلاف دمای محدود، اختلاط مواد با ترکیبات و حالتهای مختلف، انبساط آزاد و اصطکاک، فرآیندهایی بازگشت ناپذیر هستند. یک تحلیل اگزرژی اجزایی از سیستم را که دارای بیشترین ناکارآمدی ترمودینامیکی هستند و نیز فرآیندهایی که مسبب آن میشوند مشخص مینماید.
بطور کلی ناکارآمدیها در یک جز سیستم در صورتی که باعث کاهش هزینه سرمایه گذاری کل سیستم و یا کاهش هزینهی سوخت در اجزای دیگر نشوند، باید از بین رفته و یا کاهش یابند.
تلاش برای کاهش مصرف منابع انرژی باید بر روی اجزایی متمرکز گردد که بیشترین پتانسیل را برای بهبود و اصلاح دارند. در حال حاضر و باتوجه به وضعیت پیشرفتهای تکنولوژیکی، بعضی از موارد تخریب و یا اتلاف اگزرژی در اجزای یک سیستم اجتناب ناپذیرند. برای مثال قسمت عمده تخریب اگزرژی در یک فرایند احتراق نمیتواند حذف شود و تنها قسمت کوچکی از آن را میتوان بوسیله پیش گرم کردن مواد اولیه احتراق و یا کاهش مقدار هوای اضافی کاهش داد.
در یک فرایند بهینهسازی ترمودینامیکی هدف کمینه سازی ناکارآمدیهاست در حالی که در بهینهسازی ترمواکونومیکی هدف تخمین مقادیری از ناکارآمدیهای ترمودینامیکی می باشد که از لحاظ هزینه بهینه باشند.
 
شکل ۳-۲: پروفیل دما و دمای متوسط ترمودینامیکی برای دو جریان که از یک مبدل حرارتی آدیاباتیک در فشار ثابت عبور میکنند
انتقال حرارت بواسطه یک اختلاف دمای محدود فرایندی بازگشت ناپذیر میباشد. شکل (۳-۲) پروفیل دما را برای دو جریان که از یک مبدل حرارتی آدیاباتیک عبور میکنند نشان میدهد.
برای محاسبهی تخریب اگزرژی بعلت انتقال حرارت از جریان گرم به جریان سرد میتوان از رابطهی زیر استفاده نمود:

(۳-۲۴)

که دمای متوسط ترمودینامیکی برای جریان گرم و جریان سرد به طریق زیر بدست میآیند:

دسترسی متن کامل – بهینه سازی ترمواکونومیک و اگزرژو اکونومیک بویلربازیاب حرارت سیکل ترکیبی و سیستم …

بهینهسازی کل سیستم یا یک جز خاص از آن
پی بردن به فرآیند شکلگیری هزینه و جریان هزینه ها در یک سیستم
ترمواکونومیک از نتایج حاصل از شبیهسازی سیستمهای انرژی و تحلیل های ترمودینامیکی (اگزرژتیکی) و اقتصادی استفاده نموده و اطلاعات مفیدی را برای ارزیابی این سیستمها و همچنین بهینهسازی طراحی و عملکرد آنها با بکارگیری تکنیکهای مختلف بهینهسازی نظیر تکنیکهای ریاضی و هوش مصنوعی فراهم میکند.
۳-۲ تحلیل اگزرژی
یک تحلیل اگزرژی مکان، اندازه و همچنین منابع ناکارآمدی ترمودینامیکی در یک سیستم را مشخص مینماید. این اطلاعات که از طریق دیگری (مثلاً تحلیل انرژی یا قانون اول) قابل دستیابی نمیباشند برای بهبود دادن راندمان کل و همچنین کارآیی اقتصادی یک سیستم و یا برای مقایسهی عملکرد سیستمهای مختلف بسیار سودمند میباشند. همچنین یک تحلیل اگزرژی، اگزرژی هر یک از جریانها، مقدار واقعی اتلاف انرژی و یا بعبارتی ناکارآمدیهای ترمودینامیکی (تخریب اگزرژی و اتلاف اگزرژی) و همچنین راندمان اگزرژتیک را برای هر یک از اجزای سیستم تعیین مینماید. در اینجا بعنوان قرارداد، کاری که بر روی یک سیستم انجام میگیرد و همچنین حرارت منتقل شده از سیستم منفی و کاری که توسط سیستم انجام میگیرد و حرارت داده شده به سیستم مثبت در نظر گرفته میشوند.
۳-۲-۱ اجزای اگزرژی
اگزرژی عبارت است از حداکثر کار مفید تئوری (کار محوری یا الکتریکی) که میتوان از یک سیستم حرارتی بدست آورد وقتی به حالت تعادل ترمودینامیکی با محیط برده میشود و تنها با محیط اطراف خود برهمکنش داشته باشد. یا بطور معادل میتوان گفت اگزرژی عبارت است از حداقل کار تئوری (محوری یا الکتریکی) مورد نیاز برای اینکه یک مقدار از ماده را از حالتی که در تعادل با محیط میباشد به یک حالت مشخص ببرد. بنابراین میتوان چنین تعبیر کرد که اگزرژی نشان دهنده میزان انحراف حالت یک سیستم نسبت به حالت محیط میباشد.
محیط یک سیستم بزرگ در حالت تعادل میباشد که متغیرهای حالت (T0,P0) و پتانسیل شیمیایی اجزای شیمیایی موجود در آن هنگامی که در فرآیندهای ترمودینامیکی به تبادل جرم و حرارت با سیستمهای دیگر میپردازد، ثابت میماند. این نکته مهمی است که هیچ واکنش شیمیایی نمیتواند بین اجزای شیمیایی محیط صورت گیرد. محیط عاری از هر گونه بازگشت ناپذیری است و اگزرژی محیط برابر صفر میباشد. محیط درواقع قسمتی از فضای اطراف هر سیستم میباشد.
در غیاب اثرات هسته ای، مغناطیسی، الکتریکی و کشش سطحی، اگزرژی کل یک سیستم Esys میتواند به چهار جز تقسیم گردد:

(۳-۲۵)
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

(۳-۱)

زیروند sysاگزرژی کلی و اگزرژی فیزیکی را از سایر مقادیر اگزرژی بواسطه شامل بودن انتقالهایی که مرتبط با جریانهای مواد میباشد، متمایز میسازد.
اگزرژی کل به ازای واحد جرم esys بصورت زیر خواهد بود:

(۳-۲)

اگزرژی فیزیکی برای یک سیستم ترمودینامیکی بوسیله رابطهی زیر محاسبه میگردد:

(۳-۳)

که S و U و V به ترتیب نشان دهندهی انرژی داخلی، حجم و آنتروپی سیستم میباشند. زیروند ۰ بیانگر حالت همان سیستم در دمای و فشار محیط میباشد.
نرخ اگزرژی فیزیکی که مربوط به جریان جرمی میباشد و با زیروند ms نشان داده میشود عبارت است از:

در رابطهی (۲-۶۹)،  نشاندهندهی فشار بخار احیاست. PCF و TCF نیز بهترتیب ضریب تصحیح[۱۶] فشار بخار احیا و ضریب تصحیح دمای بخار مکششده هستند. روابط (۲-۷۰) و (۲-۷۱) برای محاسبهی این دو ضریب معرفی میشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

(۲-۷۰)
(۲-۷۱)

در روابط (۲-۷۰) و (۲-۷۱)،  برحسب (kPa) و Tev برحسب  است. روابط مذکور صرفاً برای بخار آب و در محدودههای زیر برقراراند ]۱۳ [:
حال که مقدار جدید برای نسبت مکش، فشار بخار مکش و فشار بخار خروجی از ترموکمپرسور بهدست آمد با سعی و خطا و تکرار، مقادیر نهایی صحیح بهدست میآیند. الگوریتم دقیق حل در قسمت بعد توضیح داده میشود.
۲-۴ روابط ترمودینامیکی استفاده شده برای آب ، بخار و محصولات حاصل از احتراق
۲-۴-۱ روابط ترمودینامیکی استفاده شده برای آب ، بخار
برای محاسبهی خواص ترمودینامیکی آب و بخار ابتدا از رابطهی پیشنهادی ایروین و لیلی[۸] استفاده شد. با اینکه روابط پیشنهادی آنها، از دقت خوبی برخوردار است، ولی خطای کم موجود در این روابط به دلیل استفادهی چند باره از این روابط در طول برنامه موجب افزایش درصد خطا در برنامه شده و اختلافهایی در نتایج حاصل به وجود خواهد آورد از این رو برای بهبود نرمافزار، از روابط IAPWS – IF97 استفاده میشود.
روابط IAPWS – IF97 که در سال ۱۹۹۷ توسط انجمن بینالمللی خواص آب و بخار تولید شده است، آخرین و دقیقترین روابطی است که میتوان با استفاده از آن، خواص ترمودینامیکی آب و بخار را محاسبه نمود. در این زیر برنامه با مشخص بودن فشار و یکی از پارامترهای دما، آنتالپی یا آنتروپی بقیهی خواص مشخص میشود. روابط ارائه شده در این استاندارد بسیار دقیق بوده و اعداد آن تا ۱۴ رقم دقت دارد. البته برای تحلیل چرخههای نیروگاه حرارتی، نیازی به این دقت نیست. ولی، دقت کافی استاندارد IAPWS – IF97 میتواند، کیفیت و صحت جوابهای ما را تضمین نماید.
دراستاندارد IAPWS – IF97 نواحی ترمودینامیکی آب و بخار را بر اساس دما و فشار به پنج منطقه تقسیم نموده است (شکل ۲-۹) در نواحی ۱،۲و ۵ از تابع انرژی آزاد گیپس g(P,T) و در ناحیهی ۳ از تابع انرژی آزاد هلمهولتز ƒ(ρ,T) و در ناحیهی ۴ از فشار اشباع Ps(T) برای یافتن دیگر خواص ترمودینامیکی استفاده شده است. برای نواحی ۱،۲ و ۴ نیز روابط برگشتی برای یافتن دما، در حالتی که به جای دما، آنتالپی مشخص باشد نوشته شده است.
تقسیم بندی روابط استاندارد IAPWS – IF97 به صورت زیر است:
منطقه ۱ برای حالت مایع از پایین به فشار ۱۰۰مگاپاسکال و تا دمای بحرانی
منطقه ۲ برای بخار و حالت گاز ایده آل است تا دمای ۸۰۰ درجهی سانتی گراد
منطقه ۳ برای دولت ترمودینامیکی در اطراف نقطه بحرانی
منطقه ۴ برای منحنی اشباع (مایع بخار تعادل)
منطقه ۵ برای دماهای بالاتر ۱۰۷۳٫۱۵ کلوین (۸۰۰ درجه سانتیگراد) تا ۲۲۷۳٫۱۵ کلوین (۲۰۰۰ درجه سانتیگراد) و فشار تا ۱۰ مگاپاسکال (۱۰۰ بار).
 
شکل ۲-۹: نمودار ناحیه بندی برای معادلات حاکم در روش IAPWS-IF97
روابط استاندارد IAPWS – IF97 در پیوست آمده است. تمامی روابط پیشنهادی توسط استاندارد IAPWS – IF97 به صورت سری توانی آمده است که کار محاسبات را تا حد زیادی ساده کرده است.
۲-۴-۲ روابط ترمودینامیکی استفاده شده برای مخلوط دود ورودی به بویلر بازیاب حرارت
برای روابط دود عبوری از بویلر بازیاب از روابط پیشنهادی ایروین و لیلی استفاه شده است زیرا دارای خطای کمی می باشد و چون روابط دود در بویلر برای هر مرحله تنها یک بار استفاده میشود تجمع خطا برای گازها وجود ندارد در نتیجه خطای موجود در این روابط اضافه نخواهد شد.
روابط ایروین ولیلی برای محاسبه خواص گازها نیز به طور کامل در پیوست آمده است. با استفاده از آنالیز گازهای ورودی به بویلر بازیاب، آنتالپی یا حرارت مخصوص فشار ثابت برای گازهای ایدهآل موجود در آنالیز دود از این روابط قابل محاسبه خواهد بود.
روابط محاسبهی آنتروپی محصولات حاصل از احتراق که در آنالیز اگزرژی مورد استفاده قرار گرفته است نیز با استفاده از مرجع [۱۶] محاسبه شده است. مقادیر خطای این روش در جدول (۲-۳) نشان شده است.
جدول ۲-۳ مقادیر خطا در محاسبات آنتروپی دود

۶۵۰-۱۰۰۰ ۲۲-۴۰
۴۰۰-۶۵۰ ۶-۲۲

۲-۲-۲ استخراج روابط سیکل تک فشاره
شکل ۲-۲: نمودار T-S برای سیکل تک فشاره در حضور هوازدا و بازگرمکن
شکل۲-۱: شماتیک سیکل ترکیبی تک فشاره در حضور هوازدا و بازگرمکن
در این بخش به بررسی مختصر سیکل تک فشاره در حضور هوازدا و بازگرمکن پرداخته خواهد شد. سیکل تک فشاره سادهترین نوع سیکلهای ترکیبی است که تنها دارای یک سطح فشار میباشد. با توجه به اینکه در این نوع سیکلها تنها یک سطح فشار وجود دارد نمیتوان مانند سیکلهای سه و دو فشاره از انرژی موجود در گازهای ورودی به بویلر بازیاب حرارت استفاده کرده و بازیابی نمود. به همین دلیل از این نوع بویلرها بیشتر در واحدهای با ظرفیت کم و یا برای نیروگاههای با بویلرهای ماکزیمم احتراق اضافی استفاده میشود و برای واحد با توربینهای گازی با ظرفیت بالا به طور خاص مانند توربینهای کلاس V بیشتر از بویلرهای دو و سه فشاره استفاده میشود.
روابط دبی جرمی و راندمان برای بخش بخار با توجه به شکلهای (۲-۱) و (۲-۲) به صورت زیر میباشد:
(۲-۴)
که در روابط فوق Eff راندمان مبدلهای بویلر بازیاب و Blow Down نسبت آب خروجی از درام بویلر بازیاب جهت کاهش سختی آب داخل بویلر می باشد.
(۲-۵)
در رابطهی فوق کار توربین و پمپ به صورت زیر میباشد:
(۲-۶)
(۲-۷)
(۲-۸)
۲-۲-۳ استخراج روابط سیکل دو فشاره در آرایش مرسوم مبدلهای حرارتی
در این بخش به بررسی سیکل دو فشاره در حضور بازگرمکن و هوازدا پرداخته خواهد شد. در نیروگاههای سیکل ترکیبی از سیکل دو فشاره به دلیل بازیافت بیشتر حرارت نسبت به حالت تک فشاره بیشتر استفاده میشود.
شکل ۲-۴: نمودار T-S سیکل دوفشاره همراه با هوازدا و بازگرمکن
شکل ۲-۳: شماتیک سیکل دو فشاره همراه با هوازدا و بازگرمکن
روابط دبی جرمی و راندمان برای بخش بخار با توجه به شکلهای (۲-۳) و (۲-۴) بصورت زیر میباشد:
(۲-۹)
(۲-۱۰)
(۲-۱۱)
در رابطهی فوق کار توربین و پمپ به صورت زیر میباشد:
(۲-۱۲)
(۲-۱۳)
(۲-۱۴)
با در نظر گرفتن یک اختلاف دمای نهایی، پینچ و نقطهی نزدیکی در روابط (۲-۱۰) و (۲-۹) دمای گاز و خواص بخار در بخشهای مختلف قابل محاسبه میباشد. به جز دمای بخار خروجی از بخش فشار پایین که در این بخش هم باید از روش سعی و خطا استفاده کرد به نحوی که یک دما برای بخار در این بخش در نظر گرفته میشود و سپس دمای گاز در ورودی به مافوقگرمکن LP با دبیهای به دست آمده از معادلات (۲-۱۰) و (۲-۹) به دست میآید، سپس دمای بخار بخش فشار پایین از این دما برای مافوقگرمکن LP به دست میآید و این روند آنقدر تکرار میشود تا دمای بخار تغییر چندانی نکند و خطای دمای بخار به حد قابل قبولی برسد.
۲-۲-۴ سیکل ترکیبی سه فشار ساده
نمودار T-S سیکل ترکیبی سه فشاره در آرایش ساده در نمودار شکل (۲-۵) رسم شده است و با توجه به آن روابط مربوط به راندمان، دبی جرمی، کار پمپها و توربینها به صورت زیر خواهد بود. h19و h21 به ترتیب آنتالپی بخار در ورودی توربینهای IP و LP است که از رابطهی (۲-۱۷) قابل محاسبه میباشند.
شکل۲-۵: نمودار T-S سیکل ترکیبی سه فشار ساده
۲-۲-۴-۱ استخراج روابط
بر اساس شکل (۲-۵) کار کل تولیدی از توربینهای HP، IP وLP بخش بخار سیکل ترکیبی به صورت زیر به دست خواهد آمد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۲-۲-۴-۵- سیستم های اطلاعاتی هوشمند (IIS) :
هدف غایی سیستم های اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم گیری ،‌طراحی و به کارگیری سیستمی است بتواند جایگزین انسان در فرایند تصمیم گیری شود و به جای وی بتواند در شرایط متغیر تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید . فکر چنین سیستمی از دهه ۷۰ با تحقیقات مرتبط با هوش مصنوعی آغاز گردید .
(صرافی زاده،اصغر،۱۳۹۰ : ۱۴۱-۱۴۲)
هوش مصنوعی :
تلاش در راه برخوردار نمودن رایانه از توانایی ها ی شناخت و تقلید جنبه های هوشی انسان از دهه ۱۹۵۰ میلادی آغاز شده است . در سال ۱۹۵۶ میلادی ، گروهی از دانشمندان از جمله ماروین مینسکی (از دانشگاه فنی ماساچوست)، کلود شانن (از ْآزمایشگاه نامدار بل) و جان مک کارتی (از دانشگاه دارت موت ) همایش در دارت موت کانادا برگزار نمودند تا در این زمینه به گفتگو بپردازند . جان مک کارتی دانشیار کرسی ریاضی دانشگاه و میزبان همایش ،‌عنوان هوش مصنوعی را به این نشست نهاد. از آْن زمان تا کنون میان دانشمندان و خبرگان آگاه بحث در مفهوم هوش مصنوعی جریان دارد .
هوش مصنوعی را کوشش هایی تعریف می کنند که در پی ساختن نظام های رایانه ای(سخت افزار و نرم افزار) است که رفتاری انسان وار داشته باشند . چنین نظام هایی توان یادگیری زبانهای طبیعی ،‌انجام وظیفه های انسانی بصورت آدم واره (ربات) و رقابت با خبرگی و توان تصمیم گیری انسان را دارند . (مشبکی،علی اصغر،۱۳۷۹ : ۳۸-۴۱)
هوش مصنوعی عبارت است از ایجاد توانایی در ماشین هایی چون کامپیوتر ها جهت به نمایش گذاردن رفتار هوشمندانه ای که در انسانها مشاهده می شود .(ریموند ، مک لوید ، ۱۳۸۶ ، ترجمه : جمشیدیان، مهدی پور عطا آبادی : ۴۵۴)
۲-۲-۴-۵-۱- انواع سیستم های هوشمند :
۲-۲-۴-۵-۱-۱- سیستم خبره (ES)
سیستم های خبره ، برنامه های مشورتی کامپیوتری شده ای هستند که تلاش می کنند که از فرایند های استدلالی متخصصان در حل مسائل مشکل تقلید نمایند .(توربان و دیگران۱ ، ۱۹۹۹ : ۴۷۳)
سیستم خبره،‌نرم افزار تصمیم گیرنده ای است که قادر است تا به سطحی از کارکرد برسد که در مقایسه با خبرگان در برخی از زمینه های تخصصی و مشکلات خاص ، سریعتر ارائه راه حل نماید.
(صرافی زاده،اصغر،۱۳۹۰ : ۱۵۳)
۲-۲-۴-۵-۲- شبکه های عصبی :
یک شبکه عصبی ،‌نوعی سیستم اطلاعاتی است که موضوعات یا الگوها را بر مبنای مثالهایی که برای
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-Turban & other

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

آموزش آن مورد استفاده قرار گرفته است ،‌تشخیص می دهد . این مثالهای آموزشی اصطلاحا ، مجموعه ای
از خصوصیات ویک نتیجه را توصیف می کند. (آلتر ، ۱۹۹۹ : ۴۸)
۲-۲-۴-۵-۲-۱- انواع شبکه های عصبی :
در یک تقسیم بندی می توان شبکه های عصبی را به دو دسته تقسیم بندی نمود. شبکه های عصبی که در آنها وزن های ارتباطی بین نرونها طی یک فرایند یادگیری (آموزشی ) تغییر می کند تا اینکه شبکه در نهایت به خوبی سیستم مورد بررسی را شبیه سازی کرده و مسئله مورد بحث را حل نماید و شبکه های عصبی که ساختار آنها ثابت بوده و حالت دینامیکی دارند ،‌به عبارتی وزن های شبکه در ابتدا از روی صورت مسئله مورد بحث تعیین شده و سپس سیستم از یک شرط اولیه شروع به کار می کندتا یه حالت ماندگار برسد . (هاپفیلد ، ۱۹۸۲ : ۲۵۵۴-۲۵۵۸)
۲-۲-۴-۶- سیستم های مکانیزه اداری :
اتوماسیون اداری در سال ۱۹۶۴ وقتی که IBM محصول جدید خود یعنی نوار مغناطیسی / ماشین تایپ سلک توری (MT/ST) را معرفی کرد شروع شد . ماشین تایپی که میتوانست یه صورت اتوماتیک از روی حرفهای ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند . این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم های کوچک در ریز پردازنده ها تبدیل شده و تکامل های بعدی در این زمینه ایجاد شده و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه ۱۹۷۰ کارایی کارخانه ها ۸۵-۹۰ درصد افزایش یافت ، در حالی که کارایی دفتری تنها ۴ درصد افزایش داشت ،‌پس بایستی سیستم هایی به وجود می آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند .(حبیبی ، لیلی ،۱۳۸۳ : ۴۲)
اتوماسیون اداری ،‌مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیر رسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج از موسسه و بالعکس مربوط می شود . کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی ،‌سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبانی از تصمیمات متمایز می سازد
ارتباطات است .اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت کتبی و شفاهی است.
(موسوی مدنی ، فریبرز و دیگران ، ۱۳۸۵ : ۲۶)
۲-۲-۴-۶-۱- عناصر اصلی سیستمهای مکانیزه اداری:
سیستم های مکانیزه
سیستم های
پشتیبانی اداری

آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه ای استان زنجان۹۲- …

که در این رابطه، Eانرژی مصرف سم بر حسب مگاژول، L میزان سم مصرفی بر حسب لیتر بر هکتار، A سطح زیر کشت بر حسب هکتار و Ee ارزش انرژی معادل بر حسب مگاژول بر لیتر میباشد.
۳-۴-۶- انرژی آبیاری (Eirr)
انرژی مورد نیاز آبیاری شامل انرژی صرف شده برای حفر چاه (برای تمام سالهای عمر مفید آن چاه) به اضافه انرژی تولید تجهیزات پمپاژ، انتقال، انرژی سوخت و یا الکتریسیته مصرفی میباشد. به عبارت دیگر انرژی یک سیستم آبیاری شامل انرژی مستقیم (DE) و انرژی غیرمستقیم (EI) میباشد. انرژی مستقیم شامل مصرف انرژی به منظور بالا آوردن و ایجاد فشار H متناسب با نیاز سیستم آبیاری میباشد. انرژی مستقیم از رابطه ۳-۶ بهدست خواهد آمد (الماسی و همکاران و همکاران، ۱۳۸۰).

(۳-۶)

که در این رابطه، DE انرژی مصرفی مستقیم بر حسب ژول بر هکتار،  چگالی آب (۱۰۰۰) بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب، g شتاب جاذبه (۸/۹) بر حسب متر بر مجذور ثانیه،  بازده پمپ،  بازده کلی توان وسیله الکتریکی یا دیزل، Q دبی کل آب بهعلاوه تلفات تبخیر، نشت و زهکشی بر حسب مترمکعب بر هکتار و H کل ارتفاع دینامیکی بهعلاوه اُفت اصطکاکی فشار بر حسب متر میباشد.
انرژی غیرمستقیم آبیاری شامل مواد خام و اولیه، مسافت و حمل و نقل است که تشکیلدهنده یک سیستم آبرسانی و آبیاری بوده و با توجه به سرمایهگذاری اولیه و طول عمر آنها و همچنین سهم آنها در تولید یک هکتار و یا یک تن محصول است. برای اینکه محاسبه دقیق این نسبتها بسیار سخت است، معمولاً انرژی غیرمستقیم به صورت درصدی از انرژی مستقیم منظور میشود و این محدوده متفاوت و بین ۱۸ درصد برای آبیاری تحت فشار و ۳۷-۳۵ درصد برای آبیاری سطحی و سیستم رواناب آن است.
۳-۴-۷- انرژی حمل و نقل (Etrans)
انتقال مواد، کارگر، ماشینآلات، نهادهها و تولیدات صنعتی مورد نیاز در کشاورزی و محصولات کشاورزی، همگی انرژی بر هکتار هستند. انرژی در حمل و نقل معمولاً به صورت مقدار انرژی بر تن فاصله جابجایی (کیلومتر) محاسبه خواهیم کرد (الماسی و همکاران، ۱۳۸۰).

(۳-۷)

که در این رابطه، E انرژی حمل و نقل، MJ مقدار انرژی، T واحد وزن و Km واحد مسافت میباشد. با داشتن میزان مصرف انرژی مصرف انرژی نهادهها در هر کدام از واحدهای گلخانهای میتوان شاخصها را محاسبه کرد.
۳-۵- بخش اقتصادی
کلیه انرژیهای مصرفی و هزینههای مرتبط با دو نوع روش به جزء از هزینههای مشترک در پرسشنامه آورده میشود. در بررسی اقتصادی هر دو نوع کشت گلخانهای باید هزینههای تولید و اینکه بیشترین هزینه تولید مربوط به کدام بخش میباشد را تعیین کنیم و همچنین سهم هزینههای متغییر از هزینههای تولید و درصد آنها و سهم هزینههای ثابت سالیانه و درصد آنها مشخص شود تا نسبت سود به هزینه را تعیین کنیم و با توجه به آن مشخص کنیم که کدام گلخانهها و کدام نوع محصولات در منطقه توجیه اقتصادی دارند.
عملکرد اقتصادی هم نشاندهنده توجیه اقتصادی برای کشت محصولات و تولید آنها میباشد و برابر نسبت درآمد حاصل از محصول بر کل هزینهها است. چنانچه نسبت عملکرد اقتصادی برابر با یک یا بزرگتر از یک باشد تولید جنبه اقتصادی دارد.
۳-۶- اندازهگیری میدانی
علاوه بر دادههای پرسشنامهای اندازهگیری زیر نیز انجام شد.
۳-۶-۱- اندازهگیری فاصله گلخانه تا مراکز فروش
برای این منظور مسافت گلخانه تا اولین شهر در مسیر حمل و نقل اندازهگیری شد. با دانستن محل
فروش و تعیین فاصله و همچنین مصرف انرژی برای وسیله حمل و نقل و ظرفیت آن وسیله انرژی حمل و نقل بهدست آمد.
۳-۶-۲- اندازهگیری آب مصرفی
با توجه به آنکه کارکنان گلخانه معمولاً اطلاع دقیقی از میزان آب مصرفی در گلخانه نداشتند، به منظور ارزیابی درست از انرژی صرف شده برای آبیاری، اندازهگیری آبدهی پمپ انجام گرفت. برای اندازهگیری آبدهی آب مصرفی از یک ظرف یک لیتری به همراه زمانسنج استفاده گردید.
۳-۶-۳- اندازهگیری پارامترهای ساختمانی گلخانه
شامل نوع ساختمان، ارتفاع تاج، ارتفاع ناودان، عرض دهنه، طول گلخانه، نوع و موقعیت تهویه و همچنین نوع سامانههای تهویه، گرمایش، سرمایش و نوردهی یادداشتبرداری شد.
۳-۷- نرمافزار SPSS
با توجه به پارامترهای ذکر شده پرسشنامه نهایی تهیه شد و به طور تصادفی بین گلخانهداران منطقه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.