فوریه 27, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- …

-مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از پژوهش حاضر در استان های دیگر کشور۵-۴ محدودیتهای تحقیقهر پژوهشی با یکسری محدودیت ها روبرو است این پژوهش نیز از …

مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت ۶۱

Default model ۱۷ ۳٫۱۸۴ ۴ .۵۲۸ .۷۹۶ که نتایج خروجی نرم‌افزار نشان از برقراری این شرط (وجود آماره کای اسکوئر) و در نتیجه تایید مدل …

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

۴۵۸/۵ تأیید تبلیغات بانک بهبود تصویر برند ۰/۰۲۵ ۳۰۱/۰ ۰۳۴/۱ رد مسئولیت اجتماعی بهبود تصویر برند ۰/۴۰۴ ۰۰۰/۰ ۳۳۷/۱۲ تأیید رفتار نیروی انسانی بهبود تصویر …

بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

۵-۲-۵ نتیجهگیری از فرضیه پنجم:. در آزمون فرضیه آخر تاثیر نیروی انسانی را به عنوان متغیر مستقل با استفاده از آزمون پیرسون ؛ ضریب همبستگی میان …

بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

با توجه به خروجی SPSSدر ستون آخر جدول فوق؛ همانگونه که مشاهده میگردد، سطح معناداری (sig) آزمون برای تبیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته …

دسترسي به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

کیفیت خدمات بانکیمطابق جدول ۴-۵ این متغیر دارای میانگین (۱۶۶۰/۴)، انحراف معیار (۸۷۳۳۸/۰) و واریانس (۷۶۳/۰) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۷۵۵/۰-) است که …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- …

موضوع نتایج وان پارک و دیگران[۶۴] (۲۰۱۲) در این تحقیق که با هدف بررسی تاثیر عوامل مختلف بر روی توسعه و تعمیم برند انجام شد، دو …