مقاله دانشگاهی – بهینه سازی ترمواکونومیک و اگزرژو اکونومیک بویلربازیاب حرارت سیکل ترکیبی و سیستم …

گاز مورد نظر

میزان خطا

اکسیژن

۵-۱۰×۶۷/۰

نیتروژن

۴-۱۰×۲۳/۰

دی اکسید کربن

۴-۱۰×۶۰/۰

دی اکسید نیتروژن

۵-۱۰×۵۴/۰

۲-۵ الگوریتم ژنتیک
ایده الگوریتم ژنتیکی یا GA از دو اصل انتخاب و تولید نسل در طبیعت بهره برده است. با گذشت زمان ساختار ژنتیکی موجودات تغییرکرده و نسلهای جدیدتر با محیط سازگاری بیشتری دارند. بدین طریق که امکان زنده ماندن و تولید مثل موجودات قویتر بیشتر از موجودات ضعیف میباشد. در نسلهای جدیدتر ساختار ژنتیکی موجودات قوی تکرار میشود و موجودات ضعیف از بین میروند. در بعضی موارد نیز جهش بوجود میآید بدین معنی که از آمیزش دو موجود، موجودی متولد میشود که بر اثر جهش ژنتیکی خیلی بهتر یا بدتر از والدین خود میباشد و به تعبیری یک نابغه یا یک عقب مانده متولد میشود و در نسلهای بعدی تأثیر میگذارد. طبیعت تضمین میکند که این نوع زاد و ولد موجب تولید موجودات بهتر شود.
الگوریتم ژنتیکی بر این اساس ابزاری ساده، ولی قدرتمند است. یک روش بهینه سازی بر اساس جستجو است که توسط جان هولند و شاگردانش در دانشگاه میشیگان ارائه شد. بعضی مسایل دارای راه حلهای مشخص میباشند: برای حل مسائل خطی با محدودیتهای خطی، معمولاً از روشهای حل LP(برنامه ریزی خطی) استفاده میشود و همچنین برای حل مسائل غیر خطی با محدودیتهای غیرخطی از NLP (برنامه ریزی غیر خطی) استفاده میشود. در حقیقت به این دلیل که بسیاری از روشها در محدوده مسائل خاص کاربرد دارند، پیدا کردن روش مناسب برای حل یک مسئله نیز خود مشکل دیگری است. بعضی روشها به دلیل محدودیت برای حل مسائل خاص خود نیز دچار مشکل میشوند. مثلاً برای بدست آوردن بیشینه یا کمینه یک تابع مشتقپذیر میتوان از مشتقگیری استفاده کرد. اما اگر این تابع مشتقپذیر نباشد و یا تعریف صریحی نداشته باشد، چه باید کرد؟
یکی از روشهای حل این گونه مسائل، الگوریتم ژنتیکی است که به دلیل استفاده از جستجو و همچنین مقدار تابع در نقاط مختلف فضای جستجو هیچ گونه عملیاتی بر روی تابع انجام نمیدهد. بعضی روشها مانند نیوتن کواسی، گرادیان کانجوگیت برای شروع حل مسئله نیاز به داشتن جواب نزد یک به جواب بهینه میباشند و این خود در بعضی مواقع موجب نیازمندی آنها به روشهای دیگری است که جوابی نزدیک به جواب بهینه تولید کنند، اما در الگوریتم ژنتیکی و روشهایی مانند جستجوی تصادفی شروع حل مسئله از نقاط تصادفی در فضای جستجو صورت میگیرد.
البته لازم به ذکر است که سرعت رسیدن به جواب در روشهایی مانند الگوریتم ژنتیکی و جستجوی تصادفی کمتر از سیمپلکس، نیوتن کواسی و… میباشد.
۲-۵-۱ مفاهیم الگوریتم ژنتیک
هدف الگوریتم ژنتیکی به دست آوردن جواب بهینه یا نزدیک به بهینه میباشد, برای این کار:
با پارامترهای کد شده کار میکند نه با خود پارامتر.
جستجو را بوسیله جمعیتی از نقاط انجام میدهد، نه یک نقطه. فقط به ذکر این نکته بسنده میکنیم که تعداد این نقاط نیز مهم است، به این صورت که تعداد جمعیت زیاد محاسبات را بسنده میکنیم که تعداد این نقاط نیز مهم است، به این صورت که تعداد جمعیت زیاد محاسبات را پوشش نداده و ممکن است الگوریتم در یک جواب محلی گیر کند.
از مقدار تابع در نقاط مختلف فضای جستجو استفاده میکند و نیازی به دانستن مشتق تابع یا اطلاعات دیگری از تابع ندارد.
الگوریتم ژنتیک از قوانین آماری استفاده می کند نه از قوانین محاسباتی.
برخی مفاهیم که در پیاده سازی الگوریتمهای ژنتیک به آنها برخورد میکنیم در زیر آورده شده است:
ژن و کروموزوم: ژن کوچکترین واحد سازنده GA میباشد. در حقیقت ژنها برای نمایش شکل کد شده پارامترها میباشد. به رشته ای از ژنها، کروموزوم میگویند. برای مثال وقتی متغیر X را به صورت باینری کد میکنیم، هر “۰” و “۱” یک ژن محسوب میشود و به رشتهای از این “۰” و “۱” ها که متغیر X را میسازند و در حقیقت شکل کد شده متغیرند، کروموزوم میگوییم.
تابع معیار: تابع معیار تابعی است که قرار است بهینه شود و وسیله لازم برای ارزیابی هر کروموزوم را فراهم میآورد. تابع معیار به هر کروموزوم یک عدد نسبت میدهد که مقدار این عدد میزان خوب بودن یا مناسب بودن آن کروموزوم را نشان میدهد. برای مثال وقتی میخواهیم خطای یک سیستم پیوسته به پاسخ پله را کمینه کنیم تابع معیارهای زیر مناسب میباشند :
و که e(t) مقدار خطا در هر لحظه میباشد.
جمعیت و نسل: جمعیت تعداد نقاطی از فضای جستجو است که GA با آنها به سمت جواب بهینه میرود. برای این کار عملگرهای مختلفی بر روی جمعیت اعمال میشوند و جمعیتی به وجود میآید که جایگزین جمعیت قبل میشود و با اعمال دوباره عملگرها این روند ادامه مییابد. این تکرارها نسلهای GA را بوجود میآورند.
والدین و فرزندان: در هر نسل افراد جمعیت به صورت جفت جفت و براساس احتمالی متناسب با تابع معیارشان انتخاب شده تا عملگرها بر روی آنها اعمال شود. به این جفتها “والدین” گفته میشود. پس از انجام عملگرها بر روی والدین، یک جفت موجود تولید میشود که “فرزندان “آنها میباشند.
۲-۵-۲ الگوریتم ژنتیکی ساده :
الگوریتم ژنتیکی به روشهای مختلف و با عملگرهای متنوعی پیادهسازی شده اند. آنچه در این پروژه به کار گرفته شده است، الگوریتم ژنتیکی ساده است که دیاگرام بلوکی آن در شکل (۲-۱۰) آورده شده است. انجام عملیات الگوریتم نیاز به پیادهسازی سه مرحله دارد :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

تحقیقات و مطالعات انجام شده :
در مورد مطالعات و بررسی وضعیت رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی پژوهش هایی در سطح ملی و بین المللی (خارجی) انجام شده که برخی از آنها عبارتنداز:
۲-۳-۱ تحقیقات و بررسی های داخلی:
۱)عنوان مقاله : بررسی رابطه استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان .
نویسندگان: محمود نکویی مقدم ، علی حسن زاده ، وحید یزدی فیض آبادی
آدرس مقاله: مجله مدیریت اطلاعات سلامت ، دوره پنجم ، شماره اول ، بهار و تابستان ۱۳۸۷
نتیجه‌گیری
نتایج این پژوهش یافته‌های مطالعات قبلی در خصوص وجود ارتباط بین انواع فن‌آوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی با ساختار سازمانی را مورد تایید قرار داد و آنرا به عنوان یک مولفه مهم در شناخت سازمان و به طور کلی طراحی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت تایید نمود. استقرار نظام اطلاعات مدیریت در ادارات مورد بررسی باعث افزایش میزان تمرکز در تصمیم‌گیری در سطوح مدیریتی، کاهش میزان رسمیت سازمانی و افزایش پیچیدگی افقی و کاهش سلسله مراتب سازمانی می‌شود. لذا حائز اهمیت است که برای انطباق هر چه بیشتر بین ورود سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در راستای استفاده بهینه و اثربخش از این سیستم‌ها، طراحی معماری سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی مجدد ساختار سازمانی به طور همزمان در قالب یک طرح تحول و توسعه سازمانی (Organizational Development) مورد توجه قرار گیرد.
۲) عنوان مقاله : رابطه سطح فناوری اطلاعات با ابعاد سه گانه ساختار سازمانی در بیمارستانهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران
نویسندگان:فیض اله اکبری ، سید مصطفی حسینی ، ابوالقاسم پور رضا ، شهرام توفیقی ، سمانه حیدری
آدرس مقاله: مجله مدیریت اطلاعات سلامت ، دوره هفتم ، شماره چهارم ، زمستان ۱۳۸۹
یافته های این پژوهش می توانداثرات فن آوری اطلاعات را بر ابعاد مختلف ساختار سازمانی (رسمیت ؛ پیچیدگی ،‌تمرکز ) و برعکس روشن نموده ، بدین ترتیب مدیران را در جهت طراحی ساختار سازمانی مناسب و سازگار با فن آوری پیشرفته اطلاعاتی یاری دهد
وضعیت کلی فن آوری اطلاعات با “تمرکز ” رابطه معنی داری وجود داشت . همین ارتباط بین وضعیت کل فن آوری اطلاعات با رسمیت نیز برقرار بود. اما بین وضعیت کلی فناوری اطلاعات با پیچیدگی ارتباط معنی داری وجود نداشت .
۳)عنوان مقاله: سیستم های اطلاعات مدیریت و رابطه ان با ساختار سازمانی(بانک شهر رشت)
نویسندگان: کاوه ابراهیم نیا ، سید محمد مهدی روحی پور
آدرس مقاله: INTER DISCIPLINARY JORNAL OF CONTER MPORARY RESEARCH IN BUSINESS , MAY 2013 , VOL 5 , NO 1
نتیجه گیری :
این تحقیق و تحقیقات قبلی رابطه بین فن آوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی دارای ساختار سازمانی را ثابت کرده و اهمیت آن در طراحی ساختار سازمانی را تایید میکند . استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان مورد بررسی باعث افزایش میزان تمرکز در تصمیم گیری در سطوح مدیریت و افزایش پیچیدگی افقی ،‌کاهش سلسله مراتب و میزان کارمند گرایی در سازمان می شود .
۴) عنوان مقاله: سیستم اطلاعات مدیریت ، عملکردها ، ساختار و اهمیتش در تصمیم گیری
نویسندگان: مریم پدر پور ، کبری زارودی ، سولماز افرانچه ، سودا ریاضی
آدرس مقاله: : INTER DISCIPLINARY JORNAL OF CONTER MPORARY RESEARCH IN BUSINESS , FEBRUARY 2013 , VOL 4 , NO 10
نتایج:
جز متشکله مهم عصر حاضر اطلاعات ، توسعه سریع و آگاهانه اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات است . اطلاعات بر تمامی جوانب زندگی روزانه نفوذ کرده و تاثیر دارد . وحالا وقت داشتن اطلاعات در باره انجام کار و خدمتی است که می خواهیم به بدترین شکل ممکن انجام شود.
تکنولوژی (فن آوری) ارتباطات و اطلاعات منجر به توسعه گسترده اطلاعات شده و تکنولوژی ارتباطات باعث شده که موضوع دستیابی و فرصت هایی که پشتیبان تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک است سریعتر و صحیحتر انجام شود و کیفیت تصمیم گیری افزایش یافته و زمان مورد نظر برای حصول به اطلاعات مفید را کاهش می دهد.
اطلاعات مدیریت به مدیران تمامی سطوح کمک می کند تصمیمات دقیقتر و صحیحتر بگیرند و موانع تصمیمات داخلی و خارجی را مشخص می کند . بروشنی ، متد مناسب مطالعه وبازبینی استفاده ، کارایی و موثر بودن عملکرد های سازمانی را افزایش داده و هماهنگی بهتری بین اهداف کوتاه مدت ،‌متوسط ودراز مدت سازمان برقرار می کند .
۵) عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثرات فن آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی
دانشگاه و سال دفاع: دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ، ۱۳۸۰
دانشجو: محمد رضا غلامزاده
استاد راهنما: دکتر امیر مانیان
استاد مشاور: دکتر عادل آذر
نتایج :
نتیجه گیری از فرضیه اخص (۱) : فرضیه اخص (۱) در تحقیق حاضر رابطه میان فن آوری اطلاعات و پیچیدگی را مورد بررسی قرار می دهد . شاخص های عمده در تعیین پیچیدگی سازمان عبارتند از تفکیک افقی ، تفکیک عمودی و تفکیک جغرافیایی .
فن آوری اطلاعات قادر است بر هر یک از شاخص های زیر اثر بگذارد . به عنوان مثال می تواند از طریق افزایش یا کاهش نیروی کار متخصص ،‌یکی شدن و حذف بعضی از شغلها و یا ایجاد واحدهای خاصی بر تفکیک افقی ،‌از طریق کاهش یا افزایش حیطه نظارت و تعداد سطوح سازمانی بر تفکیک عمودی و با فراهم آوردن امکاناتی نظیر کنفرانس از راه دور و … بر تفکیک جغرافیایی اثر می گذارد . نتایج به دست آمده از داده های گرد آوری شده ،‌وجود رابطه ای ، نسبت میان این دو متغیر را نشان می دهد .
نتیجه گیری از فرضیه اخص (۲):
فرضیه اخص (۲) در تحقیق حاضر رابطه میان فن آوری اطلاعات و رسمیت را مورد بررسی قرار می دهد . نتایج به دست آمده وجود رابطه ای منفی و ضعیف رامیان فن آوری و رسمیت نشان می دهد . یعنی فن آوری اطلاعات نتوانسته ، منجر به تغییرات زیادی در بعد رسمیت شرکتهای مورد بررسی گردد.
لازم به توضیح است که یکی از دلایل بالا بودن میزان رسمیت در سازمانهای ما،‌تمایل مدیران و سرپرستان به داشتن اطلاعات مکتوب و صدور و دریافت دستورات کتبی می باشد .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

در سالهای میانی این دهه : ریز رایانه ها از طریق تکنولوژی شبکه به رایانه های مرکزی متصل شدند.
سیستم های کاربر-آشنا ، آماده و تجاری مد نظر قرار می گیرند .
نوید آغاز سیستم های سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (Dss)
بسته های نرم افزاری پردازش کلمات مورد نظر قرار می گیرند.
شروع کار تجربی در سیستم های خبره و هوش مصنوعی
کاهش اهمیت وظایف برنامه نویسی کاربردی ،‌که اکنون با وظایف مدیریتی پایگاه داده ها تداخل نموده است .

۶

-۱۹۸۵

پشتیبانی تصمیمات و سیستمهای اطلاعات استراتژیک

تکامل سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
رشد برنامه های هوش مصنوعی در زمینه های مختلف
شروع و رشد شگرف اینترنت و شبکه گستره جهانی
بکار گیری سیستم ها در جهت پشتیبانی از استراتژی های کسب و کار و نوآوری در آن
افزایش نقش سیستم ها در پشتیبانی از کسب وکار و کار الکترونیک و مخصوصا تجارت الکترونیکی

جدول ۲-۲ تاریخچه سیستمهای اطلاعات مدیریت (صرافی زاده ، اصغر: ۹۵-۹۷)
۲-۲-۳- سیستم های اطلاعاتی :
وظیفه سیستم های اطلاعات، ذخیره سازی داده ها ، پردازش آنها در چهار چوب اهداف اطلاعاتی موسسه و فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری های تاکتیکی و استراتژیک است که با مشارکت مدیران و تحلیگران و طراحان سیستم که از دانش کافی در زمینه تکنولوژی و کامپیوتر برخوردار می باشند ،‌طراحی و در موسسات مستقر می گردد . (شجاعی ، سرور ،۱۳۸۳: ۷۱)
سیستم اطلاعاتی مجموعه ای از اج‍زای وابسته به هم می باشد که اطلاعات را جمع آوری و ارزیابی ،‌پردازش ،‌ذخیره و توزیع می کند تا از فرایند تصمیم گیری و کنترل سازمان پشتیبانی کند ،‌سیستم های اطلاعاتی فراتر از رایانه ها هستند ،‌استفاده موثر از سیستم های اطلاعاتی نیازمند شناخت سازمان ، مدیریت و فناوری اطلاعات است که شکل دهنده سیستم ها می باشد . (جرج۱ ، ۱۹۹۹ : ۸۵)
سیستم اطلاعات مدیریت ، ساختار جامعی از پایگاه داده ها و جریان اطلاعات در تمامی سطوح و اجزای سازمان است که با جمع آوری ، نقل و انتقالات (مبادله) ، و ارائه اطلاعات ، نیازهای سازمان را به بهترین وجه تامین می کند . (لانگ۲ ، ۱۹۸۴ : ۴۴)
سیستم اطلاعات مدیریت ،‌با ارائه اطلاعات صحیح و مناسب به کارکنان ذی ربط ، به شکل مناسب و در زمان مناسب نقش حامی در جهت تامین هدف اصلی سازمان دارد . (استیر۳ ، ۱۹۹۸ : ۲۱۳)
سیستم اطلاعات مدیریت ، ترکیبی از کوشش های انسانی با استفاده از ابزار کامپیوتری جهت جمع آوری و نگهداری و بازیابی اطلاعات با بهره نگیری از سیستمهای ارتباطی به منظور مدیریت مطلوب فعالیت های سازمان می باشد .( کلی۴ ، ۱۹۸۴ : ۴۲)
سیستم اطلاعات مدیریت عبارت است از روش های رسمی تهیه و آماده سازی اطلاعات دقیق و به موقع
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۱- Gorge 2-Long 3-Stair 4-Kelly

جهت تسهیل فرآیند ، اتخاذ تصمیم مدیران در هنگام برنامه ریزی ، کنترل و اتخاذ تصمیم موثر و بهینه سازمان .(مومنی ، هوشنگ ؛۱۳۷۲ : ۱۸۱)

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۲-۲-۴- انواع سیستم های اطلاعات مدیریت :
۲-۲-۴-۱- سیستم پردازش تعاملات (TPS):
سیستم پردازش تعاملات ، اساس سیستم های بازرگانی بوده که به رده عملیاتی سازمان یاری می رساند . یک سیستم پردازش تبادلات ،‌یک سیستم رایانه ای است که کارهای روزمره سازمان را انجام داده و سوابق آنها را نگهداری و ثبت می کند .
سیستم های اطلاعات ، وظیفه ای که در رابطه با حیطه های عملیاتی سازمان مانند : حسابداری ، بازاریابی ، فروش ،‌تولید منابع انسانی ، انبار و غیره بکارگرفته می شوند را سیستم پردازش تعاملات می نامند . این سیستم ها تعاملات تکراری روزمره سازمانی را پردازش می نمایند.
امروزه TPS ها در زمینه های مختلف سازمانی طراحی و بکار گرفته میشوند و پایه و اساس سایر سیستم های اطلاعات می باشندو می توانند پایه اطلاعاتی سایر سیستم های سطوح بالاتر مانند سیستم گزارشات مدیریت ، سیستم های پشتیبانی تصمیمات و یا سیستم های راهبردی مانند سیستم مدیریت مشتری و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی قرارگیرند.
۲-۲-۴-۲- سیستم گزارشات مدیریت (MRS):
سیستم گزارشات مدیریت مجموعه ای نظام یافته از افراد ، دستورالعمل ها ، پایگاه داده ها وتجهیزات است که گزارشات روزمره مورد نیاز مدیران را جهت تصمیم گیری ارائه می نماید . مدیران میانی جهت تصمیم گیری نیاز به اطلاعات مختلف دارند که هر یک از گزارشات از TPS های مختلف قابل دریافت است . ولی در کنار قرار دادن اطلاعات هر یک از گزارشات و نیز تحلیل رابطه آنها نیازمند ترکیب آنها و ارائه گزارشی تلفیقی است که رابطه اطلاعات را با یکدیگر نشان می دهد . چنین گزارشاتی از سیستم گزارشات مدیریت قابل دریافت است.(صرافی زاده ، اصغر،۱۳۹۰: ۱۱۵-۱۲۲)
۲-۲-۴-۳- سیستم پشتیبانی تصمیمات (DSS):
اولین بار در سال ۱۹۷۰ مفهوم ” سیستم های تصمیم گیری مدیریتی ” توسط مردی به نام میشل اسکات مطرح گردید . سپس در اواسط دهه ۱۹۷۰ عبارت سیستم پشتیبانی تصمیم گیری توسط فردی به نام پیتر کن۱ و همکارانش در دانشگاه MIT ،‌برای بیان سیستمی که از تصمیم گیری مدیران پشتیبانی می کند ولی جایگزین مدیران نمی شود ، مطرح گردید .
به زودی این مفهوم فراگیر گردید و نرم افزارهای متعددی برای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری تولید گردید .
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری سیستمی است که :
بر مبنای سیستم های کامپیوتری فعالیت می کند .
به تصمیم گیرندگان در تصمیم گیری کمک می کند.
می تواند به حل مسائل نیمه ساخت یافته و یا غیر ساخت یافته کمک کند .
دارای تعامل مستقیم با کاربران است .
دارای مدل های داده ای و تحلیلی است .
(خادمی ، عباسعلی ، ۱۳۷۲ : ۱۳)
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری را نوعی سیستم اطلاعاتی تعاملی است که اطلاعات ، مدل ها و ابزار دستیابی ماهرانه به داده ها را برای کمک به تصمیم گیری در موقعیت های نیمه ساخت یافته و غیر
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-peter ken
جایی که هیچ کس واقعا نمی داند چگونه باید تصمیمی اتخاذ گردد ،فراهم می آورد .(آلتر۱ ، ۱۹۹۹ : ۱۷۳)
با کمک کامپیوتر مدیریت می تواند داده ها را به صورت کارا و موثر برای کسب دانش والگوهای معنا دار پردازش نماید .فورد و کین بیان می دارند که کاربر DSS ، سازنده DSS و DSS در طی جریان طراحی ، ساخت و پیاده سازی مراحل DSS بر یکدیگر تاثیر می گذارند که به واسطه یک فرایند انطباقی یادگیری و تکامل تدریجی توسعه یافته است . بنابر این یک DSS سیستمی است که دانش خود را بر مبنای حقایق و روش های سازگار با هر تغییر محیط خارجی و ساختار های داخلی سازمان ، اصلاح می کند . همچنین یک DSS می تواند در بازبینی فرایند های تصمیم ، تغییر مفروضات متضاد کاربران و تصمیم گیری و مبتنی بر متن ، کمک کند .
یک DSS خوب طراحی شده می تواند حل مسئله را تسهیل کند و فرایند یادگیری سازمانی را بهبود ببخشد . یک DSS می تواند شناسایی مسئله و مدل سازی را تسهیل کند ، در جمع آوری، ترکیب ، سازماندهی و ارائه دانش مربوط کمک کند .یک استراتژی حل مسئله مناسب را برگزیند ، راه های مختلف را ارزیابی می کند و بهترین راه حل را انتخاب می کند .همه این فعالیت ها می تواند یادگیری سازمانی را ارتقا دهد و یک فرایند رضایت بخش با کارایی و اثر بخش بیشتر را ایجاد نماید . به علاوه یک DSS می تواند در پیاده سازی و ارزیابی استراتژی منتخب مفید باشد .(گانش۲، ۲۰۰۰ : ۲۹۷-۳۰۹)
۲-۲-۴-۴- سیستم تصمیم گیری گروهی (GDSS) :
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی (GDSS)،‌سیستم های کامپیوتری تعاملی می باشند که پیدا کردن راه
حل برای مسائل بدون ساختار را با استفاده از تصمیم گیرنده هایی که بصورت گروهی کار می کنند را
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۱-Alter 2- Ganesh

تسهیل می کند . آنها به گروهها به خصوص گروه مدیران در تجزیه و تحلیل وضعیت مشکل و در اجرای کارهای تصمیم گیری گروهی کمک می کنند . به غیر از داده ها ومدل های تصمیم ، GDSS بایستی پروسه تعامل و پویای تصمیم گیری گروهی را نیز در نظر بگیرد . نرم افزاری که برای پشتیبانی کار گروهی طراحی شده است به عنوان گروه افزار خوانده می شود . این نرم افزار مکانیزم هایی را فراهم میکند که به کاربران کمک می کند که پروژه های در حال اجرا را هماهنگ کرده و بتوانند آنها را ردیابی کنند .همچنین به مردم این اجازه را می دهد که با یکدیگر از طریق پشتیبانی کامپیوتر ارتباط و همکاری و هماهنگی داشته باشند .
از آنجایی که تصمیم گیری اغلب یک فرایند اشتراکی است . در مواردی که گروه تصمیم گیرنده از طریق سیستم های رایانه ای پشتیبانی می شوند ، این پشتیبانی را GDSS می نامند.(رشید فرخی ، فلورا ،۱۳۸۷ : ۵۸)

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای منتخب …

سازگاری رویارویی

بخش اصلی سازمان

راس هرم راهبردی

ستاد تخصصی

هسته عملیاتی

خط میانی

ستاد پشتیبانی

قاعده های اصلی طراحی

تمرکز،‌ ساختار زنده

سازماندهی رفتار، تخصصی کردن افقی و عمودی شغل، گروه بندی معمولا بر بنیاد وظیفه، واحدهای عملیای بزرگ، ‌تمرکز عمودی و عدم تمرکز افقی محدود، برنامه ریزی عملی

آموزش ،تخصصی کردن افقی شغل، عدم تمرکز عمودی و افقی

گروه بندی بر بنیان بازار ، نظام نظارت عملکرد، عدم تمرکز عموری محدود

ابزار برقراری روابط، ساختار زنده، عدم تمرکز گزینشی، تخصص افقی شغل، ‌آموزش،‌گروه بندی بر مبنای بازار و وظیفه به طور همزمان

عامل های موقعیتی

جوانی، ‌کوچکی، ‌دارا بودن نظام فنی ساده و محیط پویا،‌ رقابت آمیز بودن،‌ نیاز شدید به مدیران بلند پایه به قدرت و سنت گرایی

کهنگی ،‌گستردگی ،‌نظم ،‌دارا بودن نظام فنی غیر خودکار ،‌محیط ساده و ایستا، نظارت خارجی، سنت گرایی

محیط پیچیده و ایستا، دارا بودن نظام فنی نا منظم و ساده

دارا بودن بازارهای گوناگون،‌ کهنگی، ‌گستردگی با لزوم قدرت برای مدیران میانی،‌ مد گرایی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

محیط پیچیده و پویا و گاهی نامتناجس، نظام جوان، پیشرفته و بیشتر خودکار،
مد گرایی

بخش دوم: سیستمهای اطلاعات مدیریت
۲-۲-۱- مقدمه
مسائلی که امروزه انسان با آن روبروست ،‌حاوی اطلاعات فوق العاده زیاد و محاسبات بسیار حجیم است. بطوری که اگر دسترسی به اطلاعات به سهولت و سرعت میسر نباشد و میلیونها عمل ریاضی در کسری از ثانیه انجام نگیرد ، بشر به موقع قادر به رفع و حل مسائل خود نخواهد شد.(شجاعی ، سرور ، ۱۳۸۳: ۶۸)
انجام کار موثر و مفید در هر سازمان نیازمند درک و شناخت چگونگی فعالیت های آن سازمان است . یکی از مهم ترین راههای دست یافتن به این درک و شناخت ، تحلیل جریان اطلاعات در سازمان است که به طبع آن بررسی ساختار و فعایت های سازمان و سبک مدیران را ضروری می نماید.(مستاجران ، علی ،۱۳۷۵ : ۲۰)
نگرش جدیدی که در پیش روی است ، بیانگر این است که خواسته های اقتصاد پویا مستلزم ایجاد سبکهای جدید تصمیم گیری و رهیافت های نوین در سازمانهاست و اینها همگی ناشی از سیل عظیم تولید و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است . که سازمانها را مجبور به نگرش مجدد در عملکرد و فعالیت های خود می کند . دوران جدید که به عصر اطلاعات با انفورماتیک معروف شده ،‌نوید دهنده جهانی نو با شیوه های نوین به کار گیری اطلاعات می باشد . (فروزنده دهکردی ، لطف اله ، ۱۳۸۴ :۱۵۵-۱۵۶)
تجهیز مدیر یک به یک سیستم اطلاعاتی صحیح و مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل ارتقا ببخشد ، به یک ضرورت اساسی عصر ما تبدیل شده است.
تا قبل از پیدایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت و تکامل آنها ، سازمانها و مدیریت عالی به شدت از کمبود اطلاعات و صحت و دقت آن رنج برده و همین مسئله از دست رفتن فرصتهای تجاری و عملیاتی مختلف را به دنبال داشت . ولی امروزه این معزل با به کارگیری یک سیستم اطلاعات مدیریت کارا و مطمئن ، قابل رفع است و رسالت متخصصین سیستم های اطلاعات مدیریت نیز کمک و یاری مدیر در تشخیص مناسب اطلاعات و فراهم کردن گزارشات منظم و مناسب برای مدیران به گونه ای است که بتوانند با تکیه بر آنها در اسرع وقت تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و هزینه فرصت از دست رفته در شرکت به حداقل میزان ممکن کاهش یابد.(هاشمی ، سیما و دیگران ، ۱۳۷۳ ، ۵۶-۶۳ )

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب …

۵) تخصص در رشته
۶) تجارب متنوع
یـکـی دیگر از انـدیشمندان مدیریت در زمینه عوامل مؤ ثر بر خلاقیت و نوآوری به چهار دسته از عوامل اشاره دارد که عبارتند از:

  1. به کارگیری و جذب نیروهای خلاق و نوآور به سازمان.
  2. امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوشش های نوآورانه.
  3. آزادی عمل در انجام فعالیت‌ها و تلاش های خلاق.
  4. بـه کارگیری نتایج حاصله از فعالیت‌های خلاق و دادن پاداش مناسب به افراد خلاق. (الوانی،۱۳۷۲: ۲۴۰)

۲-۲۱- عوامل موثر بر شکل گیری فرایند نوآوری در سازمان
خلاقیت پایدار در حل مسائل سازمانی امروزه رشد و توسعه سازمان‌ها در گرو حل مشکلات آینده‌ی سازمان در ابعاد مختلف پرسنلی، فنی، مالی، اقتصادی، مشتریان و ذی نفعان خواهد بود. حل مسائل سازمانی صرفاً به مفهوم حل مشکلات امروز سازمان نیست، بلکه مشکلات امروز به طور طبیعی خودشان را بر مدیریت سازمان تحمیل می‌کنند. مدیران موفق، مسائل آینده‌ی سازمان را تشخیص می‌دهند و آنها را حل می‌کنند.
حل مسائل سازمانی نه تنها نیازمند پیگیری سیستماتیک مراحل مختلف حل مسئله است، بلکه متکی به توانایی و همکاری و خلاقیت کارکنان می‌باشد. کارکنان برای به کارگیری خلاقیت‌های خود در جهت حل مسائل سازمان، نیازمند ترغیب و حمایت می‌باشند. برای ایجاد پایداری در خلاقیت، لازم است تا موارد زیر در سازمان مورد توجه کارکنان، کارشناسان و مدیران قرار گیرد:
۱– ایجاد انعطاف پذیری و اصلاح نظام ارزیابی عملکرد: مقررات و ضوابط سنتی و خشک از بروز خلاقیت‌ها در سازمان جلوگیری می‌کند. همچنین لازم است تا نظام ارزیابی عملکرد از حالت سنتی و نرمالیته تغییر پیدا کند و به گونه‌ای نباشد که مانع خلاقیت و نوآوری کارکنان و کارشناسان شود. مدیران باید با ایجاد انعطاف، محدودیت‌های تحمیل شده بر کارکنان و کارشناسان را کاهش دهند و زمینه را برای تقویت خلاقیت در آنان آماده سازند. در یک سازمان خلاق و نوآور ارزیابی کارکنان بر اساس حضور فیزیکی آنان صورت نمی پذیرد بلکه تمام منابع انسانی سازمان بر اساس شاخص‌های تعالی و پیشرفت کارکنان و کیفیت فعالیت ها و خدمات و میزان نوآوری ارزیابی می‌گردند.
۲- تفویض اختیار: تفویض اختیار و اعطای مسئولیت به کارکنان، این امکان را به آنان می دهد که از تجارب خود بیاموزند، آنان را در خلق ایده‌ها و راهکارهای جدید یاری می‌دهد و احساس مسئولیتشان را در تحقق اهداف سازمان بالا می برد. لذا بایستی مدیران با دادن اختیارات، مسئولیت انجام کار و نحوه‌ی انجام آن را به کارکنان و کارشناسان سازمان واگذار نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که رسیدگی و نظارت فیزیکی به حداقل ممکن برسد و کارکنان و کارشناسان ماحصل کار خود را مشاهده نمایند.
۳- اطلاعات: زیربنای تصمیمات درست، استفاده از اطلاعات لازم برای تصمیم گیری می‌باشد. لذا باید اطمینان پیدا کرد که کارکنان و کارشنانسان به اطلاعاتی که برای انجام کارشان لازم است دسترسی داشته باشند. اتخاذ تصمیمات درست، اجرای آنها را میسر می‌سازد و موجب پایداری انگیزش در کارکنان و کارشناسان سازمان خواهد بود.
۴- تعیین حدود اهداف و انتظارات: اهداف و انتظارات سطح پایین انگیزه لازم را در کارکنان و کارشناسان ایجاد نمی‌نماید. همچنین بالا بودن انتظارات ممکن است موجب شکست و یأس آنان شود؛ لذا ضروری است تا انتظارات و اهداف سازمانی را در حد مناسب تنظیم نمود.
۵- ترغیب ریسک پذیری: مدیران بایستی ریسک پذیری را در موقعیت‌هایی که نتایج شکست قابل تحمل است، تشویق نمایند. این عمل کمک می‌کند تا تصمیمات و اقدامات به مرور زمان از جامعیت بیشتری برخوردار شوند.
۶- ایجاد جو مناسب: مدیران بایستی فرصت لازم را برای بیان نظرات تمام کارکنان و کارشناسان فراهم آورند. از انقادهای سخت گیرانه پرهیز کنند و برای ایده‌ها و عملکردهای خوب، ارزش و پاداش مناسب قائل شوند.
بخش دوم
۲-۲۲- تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک ها
همراه با پیشرفت‌ های مختلف در علوم گوناگون و بخصوص در عرصه تکنولوژی و فناوری ‌ها، مسیر سازمانها و موسسات از یکجا نشینی و به عبارتی سنت گرایی به تحرک و همراه شدن با تغییر و پوست اندازی در مسیر پیشرفت و بکارگیری آن تکنولوژی و فناوریهای مختلف به عنوان ابزاری برای خدمت رسانی با کمیّت و کیفیت مطلوب‌تر به مشتریان خود تغییر پیدا نمود تا امروزه مفاهیمی چون ایده پردازی و نوآوری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و همچنین نوآور بودن توسط هر سازمانی در صنعت مورد فعالیت خود یکی از اهداف تعریف شده توسط همه سازمان ها می‌باشد، که امروزه شاهد هزینه‌های مختلفی به عنوان بودجه تحقیقات و طراحی خدمات و محصولات توسط موسسات و سازمان ها می‌‌باشیم.
یکی از صنعت‌ های مهم در این راستا که با سرعت زیاد خود را با پیشرفت ها همراه نموده و همیشه به دنبال ارائه خدمات متنوع‌تر و به روز‌تر با توجه به نیازهای مطرح شده جامعه می‌باشد؛ صنعت بانکداری بوده، حال اگر بحث نوآور و به روز بودن در خدمات را در صنعت بانکداری کشور بررسی نماییم، با توجه به تاسیس بانک‌های خصوصی و خصوصی سازی تعداد زیادی از بانک ‌های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع بین بانک‌های دولتی و خصوصی ، بانک‌ ها را هر چه سریع‌تر برای حفظ و جذب مشتریان خود به چاره اندیشی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

وادار نمود و چاره آن تنها در ایجاد مزیت برای مشتریان با توجه به نیازهای مطرح شده توسط آنها و ایجاد یک روابط خلاق میان بانک و مشریان می‌باشد.
در سال ‌های اخیر، صنعت بانکداری شاهد رقابت شدید توام با فرصت ‌ها و تهدیدهای زیادی بوده است بطور مسلم هیچ بانکی نمی‌تواند ارائه دهنده همه خدمات بانکی ممکن باشد و در زمینه خدماتی که ارائه می دهد بهترین باشد ، بانک ‌ها می‌توانند با بررسی نقاط قوت خویش و فرصت ‌های موجود در اقتصاد و بازار کشور استراتژی‌ای را پیش بگیرند تا به جایگاه مناسبی در بازار دست یابند، در واقع بانکداری کشور تغییرات فراوانی را از دهه قبل تا به امروز با افتتاح بانک‌ های خصوصی و تغییرات صورت گرفته در بانک‌های دولتی و بزرگ کشور به خود دیده، این نوع بانکداری که با تولد خود در دهه قبل منجر به پوست اندازی نظام بانکی گشته و جهت همسو شدن با بانکداری دنیا در عرصه های داخلی و خارجی تغییرات را شروع و علت اصلی تغییرات جوابگویی به نیازهای مطرح شده توسط جامعه می‌باشد و در پاسخگویی به آن نیازها به فکر و اندیشه پرداخته و به ایجاد فرایند ها و خدمات جدید و یا تغییر در روشها و خدمات گذشته خود افتاده و ما از آن به نوآوری می‌توانیم یاد نماییم که امروزه دلیل پیشرفت و جایگاه یابی هر سازمانی در صنعت خود گردیده است.
خلاقیت ، کلمه‌ای آشنا برای همه افراد جامعه بوده و دنیای امروز به دنبال افراد خلاق در هر زمینه می‌باشد که دارای سه مولفه تخصص، تفکر خلاق و انگیزه است و می‌توان آن را اینگونه تعریف نموده که عبارت است از بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر جدید و طی نمودن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به روشی نوین.
افزایش خلاقیت در سازمان‌ها می‌تواند به ارتقای کمی و کیفی خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بوروکراسی، افزایش رقابت، افزایش کارایی و بهره‌وری و ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد. امروزه موسسات و سازمانها و به خصوص سازمانهای بزرگ به ویژه آن دسته که بر روی مسائلی نظیر ارائه خدمات کار می‌کنند سرمایه گذاریهای زیادی انجام می‌دهند تا به کارکنان خود آموزش دهند که چگونه می‌توان ذهن را آزاد ساخته تا سرچشمه ایده‌ های بزرگ باشند.
اگرخلاقیت را که همانگونه که تعریف گردید، فرآیند طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به روشی نوین باشد، نوآوری به ثمر رساندن همان خلاقیت یا به عبارتی عملیاتی نمودن آن می‌باشد و هریک یعنی ایده پردازی ( خلاقیت ) و نوآوری دو مرحله تغییرات بزرگ می‌باشد که هیچ یک بدون دیگری نمی‌تواند پیشرفت بانک ‌ها را به همراه داشته باشد و موفق‌ترین بانک ‌ها در آینده آنهایی خواهند بود که سلایق و خواسته ‌های مشتریانشان را در سرلوحه نوآوری ‌ها و برنامه ریزی ‌های خود قرار دهند.
بانک ‌ها بایستی محصولات و خدماتی را به وجود آورند که با ویژگی‌های اجتماعی و مذهبی‌، قومی و فرهنگی و طیف‌ های اصلی مشتریانشان همخوانی داشته و در عین حال با محصولات و خدمات عرضه شده توسط سایر رقبا هم متفاوت باشند. محصولات منحصربفرد و پرطرفداری که بعضی از بانک‌ ها و موسسات مالی، اعم از حقیقی و مجازی به مشتریانشان می‌دهند، می‌توانند به سکوی پرتاب بسیار خوبی برای این ارائه دهندگان خدمات مالی بدل گردند و مدت‌هاست بانک ها و موسسات مالی دریافته‌اند که در یک محیط روبه رشد، بایستی محصولاتی متنوع‌تر و پیشرفته‌تر را از کانال‌های گوناگون در اختیار مشتریان خود قرار دهند و مرزهای مکانی و زمانی رایج در دنیای خدمات رسانی بانکی را در نوردند. بانک ‌ها باید خود را برای رقابت در بازارهای جهانی به جدیدترین تکنولوژی‌های مجهز نمایند. امروزه موسسات تازه وارد به سمت ارائه عرضه خدمات و محصولات ارزان قیمت و مبتکرانه، درصدد قاپیدن مشتریان بانک ‌های بزرگ و قدیمی و همچنین جذب افراد بدون بانک می‌باشند.
نوآوری فرایندی است که تمام مقاطع سازمان را در بر می‌گیرد هر سازمان برای ادامه حیات موفق خویش مجبور به زندگی همراه با نوآوری است، نوآوری بانکی در چند سال اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است و امروزه با کمک تکنولوژی این رشد از سرعت بیشتری برخوردار شده است. تجربه  بانک ‌های موفق به عنوان یک نمونه از موسسات خدماتی نشان داده است که این بانک ‌ها ضمن بهره‌گیری از امتیازهای کوتاه مدت نوآوری، برنامه‌های راهبردی برای نوسازی خود فراهم کرده‌اند آنها در سایه نوآوری‌های ابتکاری و برنامه‌های راهبردی ، ساختار بانک خود را به بانکی منعطف در برابر نوآوری تغییر داده‌اند مدیران اینگونه بانک ‌ها برای پیروزی در حال و آینده همزمان به دو بازی جداگانه پرداخته اند ، نخست آنکه در بهبود توان رقابتی کوتاه مدت خود می‌کوشند و کارایی بانک را افزایش می‌دهند و بر این نکته واقفند که کارایی بالا به تنهایی پیروزی بلند مدت را تضمین نمی‌کند.
در واقع نوآوری نقش حیاتی در تأمین نگهداری مزیتی در بانک ‌ها دارد در واقع بانک‌ های پیشتاز به دنبال حفظ فاصله خود نسبت به رقبا هستند. این بانک ‌ها در مقاطع زمانی مختلف خدمات جدیدی را به بازار عرضه می‌کنند. امروزه بانک ‌ها بیش از پیش دریافته‌اند که رقابت از طریق ایجاد نوآوری مستمر در خدمات و ساده سازی مراحل انجام کار امری محدود به زمان نیست، بلکه فرایندی مستمر و دائمی است. بانکی موفق نامیده می‌شود که ماهیت نوآوری‌های چند منظوره را شناخته و به آن
پایبند باشد.
عده‌ای معتقدند که نوآوری یک فرایند زمان بر است در مقابل تعدادی بر این عقیده‌اند که نوآوری در مقاطع زمانی مختلف و بصورت ناگهانی به وقوع می‌پیوندد؛ فارغ از اینکه نوآوری باشد یا بصورت الهام در ذهن افراد جرقه بزند، بانک ‌های پیشرو به نوآوری به عنوان روش زندگی می‌نگرند. مدیران این بانک ‌ها معتقدند نوآوری زمانی به وقوع می‌پیوندد که پذیرش واقعی از ریسک پذیری و تعهدی حقیقی نسبت به انجام نوآوری در بین همه کارکنان موجود باشد.
بسیاری از بانک های نوآور منبع بهترین خدمات و فرصت‌های جدید را بیرون بانک می‌دانند این بانک‌ها که خود را یادگیرنده می‌نامند نوآوری را صرفاً داشتن ایده جدید نمی‌دانند بلکه ارتقای ایده‌های قبل را هم نوآوری می‌نامند آنها معتقدند اگر دانش را در تار و پود وظایف جاری بگنجانیم و به وسیله آموزش، نگرش نوآور را در ذهن همه کارکنان نهادینه کنیم. انواع نوآوری در بانک‌ها را می‌توان در ابعادی چون، نوآوری در ساختار، خدمات و نگرش پرسنل بانک تقسیم بندی نمود که هریک از آنها در جای خود دارای اهمیت فراوان می‌باشد. در واقع نوآوری در بانک زمانی آغاز می‌شود که عده‌ای با تفکرات متفاوتی که دارند نیاز را در بانک و مشتریان خود احساس می‌کنند. آنگاه از انواع روش ها، محصولات و خدمات متنوع سایر شرکت ها یا خدمات جدیدی که خود طراحی می‌کنند به منظور رفع نیاز استفاده می‌کنند.
حتی با کمی دقت در سایت بانک ها متوجه این اهمیت خواهیم بود که با ارائه تشریفات مختلف مشتریان داخلی ( پرسنلی ) و مشتریان خارجی خود را وادار به ارائه ایده و نظرات در مسیر تکامل یافتن و افزایش سبد خدماتی خود می‌نمایند. حال با توضیحات فوق و پیشرفت امروز بدون شک اهمیت نوآوری و ارائه خدمات متنوع در مسیر پاسخگویی به اکثریت نیازهای مشتریان امریست مهم، و با توجه به آشنا شدن با مبحث نوآوری در مطالب بالا، بانک‌ها می‌بایست بسترسازی نموده و با ایجاد فرآیند مناسب و برنامه ریزی شده و با ایجاد انگیزه در پرسنل خود و بستر سازیها برای شکوفایی استعدادها، به این موضوع اعتقاد پیدا نمایند که حتی گاهی کوچکترین ایده‌ها می‌توانند بزرگترین خدمات و در نهایت موفقیت‌های بزرگی را رقم زند.
بسیاری از خدمات مانند عابر بانک، اینترنت بانک، موبایل بانک، کارتخوان ، انواع سپرده ها و …. که امروزه شاهد ارائه و توسعه آنها توسط بانک‌ها می‌باشیم، همه همراه با اتفاقات بسیار زیادی که در عرصه خدمات بانکی اعم از ریالی و ارزی و الکترونیک اتفاق افتاده حاکی از شناسایی نیازهای جامعه، ایده پردازی و نوآوری در زمان خود بوده است و امری توقف ناپذیر و در حال ارتقاء بوده و امری است که هیچ بانکی با نادیده گرفتن آن در عرصه رقابت نمی‌تواند جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد.
اگر با کمی دقت به زوایای مختلف بازار بانکی نگاهی بیندازیم شاهد نیازهایی خواهیم بود که هنوز نیاز به فکر و نوآوری می‌باشند که دارای سودآوری بسیاری برای بانک‌ها خواهد بود.
با توجه به افزایش فضای رقابت در صنعت بانکداری، نوآوری های روز افزون در حوزه خدمات بانکی، پیشرفت فن‌آوری و انتظار تسهیل بیشتر انجام امور بانکی از سوی مشتریان، لازم بودن ایده پردازی، اهمیت به این موضوع در تدوین سازمان و عملیاتی نمودن آن واقعیتی است اجتناب ناپذیر و بانکهای کشور جهت رقابت باید با شکوفایی خلاقیتها در این مسیر، با بسترسازی و برنامه ریزی دقیق، خود را وارد عرصه رقابت جدی تری گردانند.(اسماعیل نیا ،مصطفی،۱۳۹۲)
گفته می‌شود که محیط رقابتی همانند میدان جنگ است. جنگی میان رقبا برای به دست آوردن سهم بازار بیشتر باید در بازار مورد نظر موقعیت یابی کرد و برای حصول موقعیت تعیین شده، امکانات لازم را بسیج نمود؛ به همین دلیل به آن محیط کاری نیز گفته می‌شود. بر‌این مبنا، می‌توان به برنامه ریزان بانک گفت: محیط کلان را پیش بینی کنید، درمحیط رقابتی موقعیت ‌یابی کنید و محیط داخلی را برنامه‌ریزی و مدیریت نمایید.
واقعیت دیگر کسب و کار امروز آن است که برای‌ایجاد تمایز باید تمرکز ‌ایجاد نمود‌. همه بانک ها به تجربه آموخته‌اند که نمی‌توانند “همه چیز برای همه کس “باشند‌.

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر …

۲- ارتباط دادن جوهره ی بدست آمده با موضوع غیر مرتبط (ساختن وضعیت مشابه )
۳- کشف راه حلهایی برای موضوع مشابه (راه حلهای مشابه )
۴- تلاش برای تبدیل راه حلهای بدست آمده به راه حلهای نهایی برای مشکل
۲-۹-۱۷- تکنیک شش کلاه فکری :
مبدأ این تکنیک دکتر ادوارد دوبونو[۴۸] است. بطور کلی این تکنیک شش جنبه یا سبک فکری را تعریف کرده و برای هرکـدام کلاه رنگ خاصی را بعنوان سمبل تعیین می‌نماید تا بوسیله آن بتوان بطور روشــن و سریع از سبک فکری (گرایش- حالت- احساس- فکر- موضع- نگرش) خود، آگاه شد آنرا تغییر داد یا به دیگران اعلام نمود و از سبک فکری دیگران نیز آگاه شد. البته با کمی دقت در اصطلاح « کلاه خودت را قاضی کن » متوجه می‌شویم که به نوعی چنین روشی در فرهنگ ایرانی- اسلامی وجود داشته است. در این تکنیک رنگ کلاه متناسب با سبک فکری مربوطه است.
– کلاه سفید: سفید رنگ خنثی و منفعل است. کلاه سفید با موضوعات و شکل‌های انفعالی سر و کار دارد. واقعیتها بدون هیچ گونه قضاوتی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
ـ کلاه سرخ: سرخ نشانه خشم، شور و هیجان است. بینش هیجانی و جنبه های احساسی و غیر استدلالی ابزار مناسبی برای بیرون ریختن احساسات است.
ـ کلاه سیاه : نشانه منفی نگری و افسردگی است. بیانگر جنبه‌های منفی و بد بینانه است.
ـ کلاه زرد : زرد نشانه آفتاب و مثبت است. جنبه های مثبت و خوش بینانه.
ـ کلاه سبز : نشانه رویش و باروری. بیانگر خلاقیت و فکرهای نو است.
ـ کلاه آبی : سردی و آسمان . برنامه ریزی و ساماندهی کلاه نظارت و استفاده از بقیه کلاه هاست.
تغییر احساس زاویه دید سبک فکری و نگرش در بازی با کلاه‌ها موجب آن می‌شود تا به فکر خود مسلط شده و چیزهایی را که می‌خواهیم فرا خوانیم. علاوه بر این چون فکر با رنگ کلاه عوض می‌شود فشاری بر شخصیت فرد وارد نشده و فقط روش فکری عوض می‌شود و مخالفت انتقال یا موضع گیری را در گروه از بین می برد .
۲-۹-۱۸- تکنیک ارتباط اجباری[۴۹]:
بین دو گروه از پدیده‌های ارتباط اجباری ایجاد می‌کنند. اعضای جلسه برای یافتن یک رابطه بین دو زمینه‌ای که با یکدیگر مأنوس و مرتبط نیستند دست به تلاش فکری زده و در این راه به ایده‌ها و نظرات جدیدی دست می‌یابند.
۲-۹-۱۹- تکنیک گردش تخیلی- شیوه تلفیق نامتجانس‌ها[۵۰] :
ذهن آدمی به هنگام ابراز خلاقیت و ابتکار در یک حالت خاص روانی است که اگر بتوانیم آن حالت را ایجاد کنیم خلاقیت اعضای گروه را ازطریق به کارگیری یک جریان تمثیلی و استعاره‌ای به گردش تخیلی ترغیب کرد.- جلسات ۶تا۸ نفره است- یک نفر رهبری گروه را به عهده دارد. و بحث‌ها را هدایت و ایده‌های ابراز شده را ثبت می‌کند- در این جلسه فردی با نام صاحب مشکل یا مشتری نیز حضور دارد- وی مشکل یا مساله را مطرح و ایده‌های مطرح شده درباره مشکل را ارزیابی و آنها را می‌پذیرد یا رد می‌کند. – در این فن نقش؛ تجربه و دانش رهبر و مشتری بسیار مهم است.
۲-۹-۲۰- تکنیک سوالات ایده برانگیز:
سوالات در زمینه امکان جایگزینی، افزایش، کاهش، تغییر، تفویض، شبیه سازی و کاربردهای دیگر در زمینه‌های مشابه طرح شده و فرد را به سوی اندیشه‌های نو سوق می‌دهد.
۲-۹-۲۱- تکنیک تفکر موازی:
واضع این روش ادوارد دوبونو روش معمول تفکر را مانند حفر گودالی می‌داند که هرچه اطلاعات بیشتر شود این گودال عمیق‌تر می‌شود ولی تفکر موازی نگاه فرد را به نقاط جدید معطوف می‌دارد و اطلاعات و تجربه‌های جدید صرفا به اندیشه‌های قبلی افزوده نمی‌شود بلکه آنها را تغییر داده و الگو و ساختار جدیدی را ایجاد می‌کند.
شیوه‌های تفکر موازی:
۱- ایجاد یک اندیشه واسطه غیرممکن(مثال: افسانه‌های علمی تخیلی)
۲- پیوند تصادفی( مثال فال حافظ)
۳- معکوس سازی(مثال: مقاومت کارکنان یا ساختمان قدیمی سازمان- تبدیل مشکلات به نقاط قوت و توانایی‌ها)
۲-۱۰- موانع خلاقیت :
در سازمانها جلوگیری و حذف عوامل‏ بازدارنده ظهور خلاقیت از وجود و اثبات استعداد خلاقیت مهم‏تر است. مدیران با رفع موانع خلاقیت در سازمان، گام مؤثری را در جهت تبلور خلاقیت سازمانی برداشته و موجب بروز فکرهای جدید و خلاقانه خواهند شد.
عواملی که بر خلاقیت افراد در سازمان‌ها تأثیر منفی می‌گذارد:
۱- ارزیابی افراد بر مبنای انتظارات: افراد خلاق به خاطر ترس از ارزیابی عملکرد خود به راحتی نمی‌توانند فعالیت کنند. زیرا در این شرایط فقط به دنبال برآوردن انتظارات خواهند بود.
۲- نظارت و مراقبت: افراد اگر احساس کنند که در حین کار چشمانی مراقب آنهاست، کمتر خلاق خواهند بود.
۳- پاداش: اگرچه پاداش‌ها محرک‌های خوبی هستند اما ضرورتاً همیشه انگیزاننده نیستند. افراد خلاق بیشتر به دنبال رضایت درونی هستند تا پاداش‌های ملموس.
۴- رقابت: افرادی که در کارشان با دیگران در حال رقابت هستند، خلاقیت کمتری خواهند داشت.
۵- انتخاب محدود: افرادی که در انتخاب چگونگی انجام کار محدود هستند، کمتر خلاق می‌باشند.
۶- گرایش به پاداش‌های بیرونی: افرادی که به محرک‌های بیرونی همانند محرک‌های مالی، پست و مقام، نشان‌ها و ارتقاء فکر می‌کنند، خلاقیت کمتری خواهند داشت.( مقیمی،۱۳۸۵: ۱۳۲)
دکتر رضائیان موانع خلاقیت را این چنین فهرست می‌کند:
۱- فقدان اعتماد به نفس
۲- ترس از انتقاد و شکست
۳- تمایل به همرنگی با جماعت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ارزشیابی برنامه درسی فعالیت های هنری پایه ی ششم ابتدایی ازنظرمعلمان …

فراگیری و حافظه: به عقیده دیوید ال. هاری و پیتر ریلرو در وب سایت آزمایشگاه علمی و آموزشی منطقه‌ای بخش شمال مرکزی، فعالیت‌های دستی به جای استفاده از روش‌های منفعلانه، می‌تواند به دانش آموزان کمک کند تا آن چیزی را که فراگرفته‌اند، بهتر بخاطر بسپارند. با مشارکت و نقش آفرینی در رویکرد فراگیری با کمک فعالیت‌های دستی، کودکان غالباً از ابزار چند حسی استفاده می‌کنند تا اطلاعات را گردآوری و یا پردازش کنند. استفاده از یک روش چند حسی و یا چند شیوه‌ای در امر فراگیری، منتج به احتمال بالاتر از ذخیره اطلاعات تازه در ذهن کودکان می‌شود.
انواع کاردستی
انواع کاردستی از جنبه های زیر قابل بررسی است:
موضوع کار
کاردستی گاهی جنبه تزئینی و گاه جنبه کاربردی دارد. بعضی اوقات نیز دارای هر دو جنبه است.
ساختار
کاردستی های ساخته شده از نظر شکل یا دو بَعدی( سطح ) و یا سه بعدی (حجم ) هستند. در برنامه کاردستی دوره ابتدایی هماهنگ با دروس دیگر، دانش آموزان ابتدا فعّالیّت های کاردستی خود را به صورت دو بَعدی(سطح ) تجربه می کنند و سپس نمونه های سه بَعدی(حجم ) می سازند. آن ها هنگام ساختن کاردستی و تجربه عملی با سطوح مختلف، تفاوت های میان سطوح را به طور عملی درک و تنوع آن ها را در محیط خود کشف می کنند. هم چنین مفاهیم سطح و حجم را درک می کنندو آن ها را از هم تمییز می هند، اگر چه نمی توانند تعاریفی از سطح و حجم را ارائه دهند.
روش کار
فعّالیّت های کاردستی در دو زمینه شکل سازی و شکل یابی برنامه ریزی شده اند. در شکل سازی موضوع معینی به دانش آموزان ارائه می شودو آن ها تلاش می کنندایده های ذهنی خود از موضوع را تجسم بخشند. در شکل یابی از ابتدا موضوع معینی وجود ندارد و دانش آموزان با دقّت به موادی که در اختیار دارند، شکل آشنایی را در آن پیدا می کنندو آن را به کمک ابزار نقاشی یا مواد دیگر، کامل می کنند. در این روش آن ها باید از ایده های ذهنی خود برای پیدا کردن شکل های آشنا استفاده کند و موضوعی را از شکل و حالت مواد مورد نظر کشف کنند(نواب صفوی و دیگران،۱۳۸۷؛ ص۹۴).
ابزار کاردستی
کاغذ: متنوع بودن کاغذ، اعم از ضخامت، رنگ و جنسیت آن، امکان تجربه و ساخت کاردستی های بی شماری را فراهم می کند. انتخاب نوع کاغذ در ساخت کاردستی مهم است. بنابراین، قبل از شروع به کار باید به نوع کاغذ و کاری که می خواهید روی آن انجام دهید توجه کرد. انواع کاغذهای نازک، رنگی پشت سفید، کاغذهای دو طرف رنگی، کاغذهای ابری و کاغذهایی که دارای نقش ها و رنگ های متنوع هستندرا می توان در ساخت کاردستی استفاده کرد. ضخامت کاغذها بستگی به گِرَماژ آن ها دارد. هر چه گرماژ کاغذ پایین تر باشد(مثلاً کاغذ ۵۰ گرمی)، برای تا زدن مناسب تر است.. وقتی که گرماژ کاغذ خیلی زیاد باشد، به آن مقوا می گویند.
مقوا: انواع گوناگونی دارند؛ مقواهای سادهف، رنگی، نرم، سخت و چند لایه. تفاوت مواد اولیه و نیز چگونگی ساخت در نوع و جنس مقواها مؤثر است. از مقواهای سخت برای ساخت ماکتساختمان ها، از مقواهای نرم برای ساخت جعبه ها، پاکت های کوچک، جلد کتاب و دفترچه های معمولی استفاده می شود.
چسب: چسب ها در انواع مختلفی تولید می شوند و هر کدام کاربرد مخصوصی دارند.
چسب هایی که با مخلوطی از آب درست شده اندبرای چسباندن کاغذ مناسب هستند.
چسب سفید صحافی برای چسباندن کاغذ و صحافی کتاب مورد استفاده قرار می گیرد.
نشاسته نیز وقتی با آب مخلوط می شود و به صورت خمیر در می آید، خاصیت چسبندگی خوبی دارد.
در ترکیب برخی از چسب ها تینر به کار می رود. این چسب ها بسیار مقاوم هستند و بیش تر در کفاشی به کار می روند.
سریشم، چسب چوب و چسب های نواری(کاغذی و پلاستیکی) از انواع دیگر چسب ها هستند.
قیچی و کاتر(تیزبُر): کاترهای بزرگ برای بریدن موکت، مقواهای ضخیم و ماکت سازی استفاده می شوندو کاترهای کوچک قلمی برای ماکت سازی ، قطاعی و یک نوع از آن در جراحی کاربرد دارند.
خط کش فلزی، روبان، پارچه و گونی، گِل رُس، چوب، پلاستیک، فوم و خیلی چیزهای دیگر را می توان برای ساخت کاردستی بهره گرفت(کشاورز، ۱۳۸۶؛ ص۱۱۳).
قصه و قصه گویی
تعریف قصه
قصه در لغت به معنی حکایت و سرگذشت است و دراصطلاح به آثاری اطلاق می شود که در آنها تاکید برحوادث خارق العاده بیشتر از تحول و تکوین آدمها و شخصیت ها است. در قصه یا حکایات محور ماجرا بر حوادث خلق الساعه قرار دارد. حوادث قصه‌ها را به وجود می آورند و در واقع رکن اساسی بنیادی آن را تشکیل می دهند؛ بی‌آنکه در گسترش و بازسازی قهرمان ها و آدم های قصه نقشی داشته باشد. در تعریف قصه می توان گفت: سخن یا نوشته ای است از روزگاران قدیم که در آن شخصیت های گوناگون خیالی یا واقعی، ماجراهایی می آفرینند. قصه‌ها از روزگاران قدیم برای آموزش، انتقال تجربه‌ها و تاریخ هر قوم از نسلی به نسل دیگر پدید آمده اند(داد، ۱۳۹۰).
تعریف قصه گویی
قصه‌گویی، عبارت است از هنر یا حرفه نقل داستان به صورت شعر یا نثر که شخص قصه‌گو آن را در برابر شنونده‌ی زنده اجرا می‌کند. داستان‌هایی که نقل می‌شود، می‌تواند به صورت گفتگو، ترانه، آواز با موسیقی یا بدون آن، با تصویر و سایر ابزارهای همراهی باشد. ممکن است از منابع شفاهی، چاپی یا ضبط مکانیکی استفاده شود و یکی از اهداف آن بایستی سرگرمی باشد. در روزگاران کهن، تاریخ سنت‌ها، مذهب، آداب قهرمانی‌ها و غرور قومی به وسیله قصه‌گوها ا

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ز نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد(حجازی،۱۳۸۷؛ ص۲۰۰).
کارکردها وتأثیرقصه برکودکان
کودکان شیفته قصه و قصه گویی هستند و قصه تأثیر عمیق بر روان، زبان، رفتار و شخصیت آن ها بر جا می گذارد. برخی از تأثیرات قصه در کودکان عبارت است از:
زبان آموزی: قصه ها، کودک را با واژگان، اصطلاحات، نام ها، ضرب المثل ها و… آشنا می سازند و از این راه علاوه بر ایفای نقش مهم و جدی در زبان آموزی، فرصت خوبی برای اصلاح لغزش ها و اشکالات زبانی ایجاد می کند.
انتقال مفاهیم: قصه به علت کشش، زیبایی و نقشی که در برانگیختن حس کنجکاوی دارد، می تواند بسیاری از مفاهیم را به کودک منتقل کند. هم چنین با انتقال مفاهیم به روش غیرمستقیم، نه تنها باعث جذب بهتر و سریع تر مفاهیم به ذهن و زبان کودک می شود بلکه فهم آن ها را عینی تر و ساده تر می سازد.
تقویت حس کنجکاوی: قصه ها به علت در برداشتن زنجیره حوادث، کودک را وا می دارند که به تعقیب حوادث بپردازند یا آن چه را در قصه می شنود، در دنیای بیرون جست و جو کند. کودک پس از شنیدن قصه، انگیزه بیشتر و کنجکاوی افزون تری برای چنین کاری پیدا می کند.
پرورش قدرت تخیل و خلاقیت: در قصه ها عنصر تخیل بسیار قوی و مؤثر است؛ در بسیاری از قصه ها، عناصر تخیلی حضوری برجسته دارند. تخیل کودک با شنیدن و خواندن داستان پرورش می یابد. گاه دیده شده است که کودک هنگام بازگو کردن داستانی که شنیده است، به دخل و تصرف می پردازد یا داستانی بر همان مبنا می سازد. اگر این تخیل جهت داده شود، راه برای کشف استعداد کودکان در زمینه های ادبی و هنری هموار می گردد. قصه گویی، یکی از بهترین راه های کشف توان و استعداد کودکان است. از منظر دیگر، کودکان هنگام گوش دادن به قصه، عناصر، فضا و حوادث آن را در ذهن خویش می آفرینندو معمولاً خود را در قالب قهرمان قصه قرار می دهند. به این ترتیب حداقل تا پایان قصه غرق تخیل در آنند.
کودکان با شرکت کردن در تجربه های تلخ و شیرین قهرمانان قصه، با واقعیت های زندگی آشنا می شوند و روش های مواجه با مشکلات را در می یابد.
کودکان را می توان از طریق قصه های دل چسب و دوست داشتنی متناسب با توانایی های آنان با واقعیت های زندگی آشنا کرد. آن ها در موقع گوش دادن به قصه، مفاهیم پنهان در لابه لای واژه ها را درک می کنند؛ هنگامی که قهرمان قصه در مرداب بدبختی غوطه می خورد، آن ها غمگین و نگران می شوند و وقتی که به جاده خوشبختی قدم می گذارد، فریادی از شوق بر می آورند و اگر بخت یا شخصیت بد داستان یار شود، بی صبرانه انتظار می کشند تا او به سزای کارهای زشتش برسد؛ این ها همه دانه هایی است که در دل کودکان کاشته می شود و تأثیر آن بروز حرکاتی از سر شادی و غم است که خود، نشان از باور شدن ذهن آن ها دارد.
انتقال ارزش ها: همراهی با قهرمانان قصه، باعث می شود که صفات، فضیلت ها و ارزش های آنان با روح و جان کودک آمیخته شود. وقتی قهرمان به علت خوبی، صداقت و بخشش، مورد حسد یا ستم واقع می شود و سرانجام، همین ویژگی او را نجات می دهد، عشق ورزی به این ارزش ها، همچون بذری افشانده می شود و گریز و پرهیز از کسانی که زشتی ها و بدی ها را منتشر می کنند، نیز در وجود او بارور می گردد.
اصلاح رفتار: قصه ها می توانند به اصلاح، بهبود و تغیر رفتار کمک کنند؛ به عبارت دیگر، مقصد قصه، عبرت آموزی بوده است. تردیدی نیست که اگر در پایان قصه، باب موعظه و نصیحت باز نشودو قصه خود، آموزنده و عبرت آموز باشد، چنین تأثیری را به صورت پنهان و پیدا در رفتار کودک خواهد داشت.
تعامل اجتماعی: اگر کودکان در جریان قصه فعال شوند و از آن ها بخواهیم که نظر خود را در مورد قصه و قصه گو بگویند، توجه و دقت شنوایی آن ها تقویت می شود. هم چنین زمینه ای فراهم می شود که آن ها با برقرای ارتباط، سخن گفتن و بیان احساسات، شیوه های ارتباط با دیگران را تمرین کنند. این شیوه، به ویژه برای کودکان خجالتی و انزواطلب بسیار کارآ و مؤثر است.
پیوند فرهنگی: قصه ها عامل انتقال میراث فرهنگی و پیوند میان امروز و گذشته اند. کودکان با شنیدن قصه ها به آرمان ها، آرزوها، رنج ها و شادی ها، باورها و نوع زندگی گذشتگان پی می برند. گویی، قصه ها پلی هستند که کودکان امروز را به روزگار گذشته می برند. قصه ها نوعی آموزش تاریخی نیز هستند؛ چون از لابه لای آن ها ، تصویر از گذشته فرا روی خواننده یا شنونده قرار می گیرد(نواب صفوی و همکاران، ۱۳۸۷؛ ص۱۵۳- ۱۵۱).

ارزشیابی برنامه درسی فعالیت های هنری پایه ی ششم ابتدایی ازنظرمعلمان شهرستان کردکوی- …

شووان[۱۷] شاعر و هنرمندآلمانی معتقداست که : ارزش هنردینی از اینجا سرچشمه می گیردکه این هنر یک ذکاوت و بینشی را در برداشته و انتقال می دهدکه جامعه بشری فاقدآن است. مانندطبیعت بکر و دست نخورده. هنردینی دارای خصلت و فعل عقل است که آن را توسط زیبایی متجلی می سازد. هنر دینی، صورت آن حقیقتی است که خود، ماوراء عالم صور است. تصویر ازحقیقتی که هیچگاه خلق نشده است(محدثی، ۱۳۸۷).
سیمین دانشور دیدگاه ارسطو را در رابطه با هنر دینی و مقدس یادآوری کرده و می گوید: ” فیلسوفی مانند ارسطو، هنری را می ستاید که صفا بخشنده اخلاق و تطهیر کننده عواطف باشد.” هم او از قول تولستوی[۱۸] نیز در این رابطه می نویسد: ” هنر خوب است اگر احساسات خوب را ترویج کند واحساسات هنگامی خوبند که شعور دینی، ممیّز نیک و بد، به خوبی آنها حکم دهد. هنرنبایدراستی و راستگویی – یعنی صفت اساسی وگرانبهای خود را – ازدست دهدوگناه و فساد را ترویج نماید(دانشور، ۱۳۷۵).
البته تولستوی که شاید بتوان او را بارزترین شخصیت مدافع هنر دینی یا اخلاقی شمرد، در این رابطه مطالب مبسوطی را بیان کرده است. وی در بیان ماهیت هنری که ریشه در شعور دینی هنرمند دارد، می گوید:” تنوع احساساتی که ناشی از شعور دینی اند، بی پایان است و همه این احساسات تازه اند. زیرا شعور دینی جز نشانی از رابطه جدید انسان با جهان در جریان نظام خلقت چیز دیگری نیست و حال آنکه احساساتی که از میل لذت بردن سرچشمه می گیرند نه تنها محدودند، بلکه از مدتها پیش آنها را کاویده اند و بیان کرده اند. بدین سبب بی اعتقادی طبقات عالیه اروپا آنان را به سوی هنری رهنمون شده است که از لحاظ مضمون بی اندازه فقیر است.” وی در نقد هنر معاصر غرب که عمدتاً مبتنی بر کسب لذت جنسی است، می نویسد: ” احساس لذت جنسی که پست ترین احساسات است و نه تنها در دسترس انسان قرار دارد بلکه همه حیوانات نیز بدان دسترسی دارند ، موضوع اساسی تمام آثار هنری عصر نو را تشکیل می دهد.” (دهگان، ۱۳۶۴).
هنردر دین اسلام
بررسی نقش هنر و ادبیات دراسلام، می تواند در زمینه های گوناگون انجام شود. این بررسی می تواندمتون اسلامی را شامل گردد. که مهمترین آن قرآن کریم است. در وهله بعد می توان برخی ادعیه و مجموعه هایی ازگفتار و احادیث پیامبر( ص ) و ائمه ( ع )، ازجمله آثاری چون نهج البلاغه، نهج الفصاحه و مجموعه احادیث را مورد مطالعه قرار داد. جنبه های مورد اشاره و دیگر موارد را می توان به صورت زیردسته بندی و ارائه نمود:
الف- جلوه های هنری قرآن، احادیث و ادعیه اسلامی
ب- نقش هنردرمراسم اسلامی
ج- کاربرد هنر در تاریخ و فرهنگ اسلامی و بررسی آن ازدیدگاه فلاسفه و اندیشمندان اسلامی (میرزابیگی،۱۳۹۰: ص۲۱).
اندیشمند و متفکر شیعه، مرحوم علامه محمدتقی جعفری هنر را به سه گونه: هنر برای هنر، هنر برای انسان و هنر برای انسان در حیات معقول، تقسیم کرده؛ و با رد نظریه اول و دوم، در ارائه دیدگاه سوم، هنر را به هنر پیشرو و پیرو تقسیم کرده و درباره هنر پیشرو که همان هنر متعهد و در خدمت حیات معقول بشری است، می گوید: منظور از هنر پیشرو، تصفیه واقعیات جاری و استخراج حقایق ناب از میان آنها و قرار دادن آنها در مجرای « حیات معقول » با شکل جالب وگیرنده می باشد. نبوغ سازنده در این گونه هنر، « آنچه هست » را بطور مطلق امضا نمی کند و آن را مطلق هم طرد نمی نماید، بلکه « آنچه هست» را به سود« آنچه باید بشود » تعدیل می نماید. ما این هنر را جلوه گاه تعهد و بوجود آورنده آن را هنرمند متعهد می نامیم.” (جعفری، ۱۳۶۹: ص۳۰-۲۹)
مبانی تاریخی
تاریخچه کاربرد هنردرآموزش
اولین نشانه های توجه و استفاده از هنردرآموزش را دریونان باستان و به خصوص درکار فلاسفه ای مانند افلاطون[۱۹] و ارسطو ملاحظه می کنیم. در آتن(یونان) موسیقی به عنوان یکی ازموضوعات اساسی که هر شهروندی باید آن را بداند و آن را بشناسد، تلقی می گردید. در واقع حدود ۵ قرن قبل ازمیلادمسیح، درآموزش و پرورش آتن تئاتر و هنرهایی همچون موسیقی و … را به عنوان عناصرضروری در امر آموزش به کارمی گرفتند و جوانان به شدت در این زمینه، تعلیم داده می شدند(امینی، ۱۳۸۴، به نقل ازمختاباد، ۱۳۷۲: ص۳۰) .
در میان فلاسفه قدیم افلاطون اولین فیلسوفی است که هنرهای زیبا، موسیقی و داستان گویی را ابزاری مهم وکارساز برای تربیت روحی و روانی دانش آموزان قمدادمی کند و با توجه به تأثیرعمیق آن ازدیدگاه تربیتی، به تحلیل انتقادی انواع داستان ها و موسیقی هایی می پردازدکه برای کودکان و نوجوانان درنظرگرفته شده بود(نقیب زاده، ۱۳۸۸).
افلاطون در این تحلیل نقادانه، تصریح می کندکه در این داستان ها، به عنوان یک ابزار تربیتی اولاً نسبت های ناروایی به خدایان داده شده است، به گونه ای که از انجام هیچ کاری حتی دروغ گفتن، نیرنگ و پیمان شکنی هم ابا ندارند. نتیجه این عیب آن است که یا زشتی این کارها از میان می رود و یا اوج احترامی که درخور خدایان است. بدین سان، اثر تربیتی این گونه داستان ها یا از میان بردن دین است و یا ویران کردن بنیاد اخلاق. افلاطون درتأکید به نقش موسیقی درتربیت تا بدانجا پیش می رودکه می گوید: اگرکه موسیقی که بنیادش به نظم و هماهنگی است و از این رو خویشاوند روان است، در میان نباشد و فقط به پرورش تن، ورزش و آموزش جنگ آمدی پرداخته شود، آدمی ناموزون، وحشی و خشن بارمی آید و به جانوران درنده مانند می شود (نقیب زاده، ۱۳۸۸: ص۴۵).
اما

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فیلسوف دیگریونانی، ارسطو، هم یادگیری هنرها را مورد توجه جدی قرار می دهد. وی بین حرکت معنا دارد در هنر و اعمالی که هیچ گونه سودی به انسان نمی رساندفرق می گذارد و اشاره می کند در امر آموزش، هنربه عنوان عامل اصلی معنا و مفهوم پیدا می کند(امینی، ۱۳۸۴ به نقل ازمختاباد، ۱۳۷۴: ص۳۰).
درعین حال، وی پرورش عواطف و احساسات را واهی می داندکه انسان را به مقصد هنرهای اخلاقی رهنمون می سازد. لذا باید کودکان و دانش آموزان را از شنیدن موسیقی و داستانهای بد منع کرد(امینی، ۱۳۸۴: ص۳۰-۲۹).
تاریخچه فعّالیّت هنری درمدارس ایران
ازسال ۱۳۱۶ تاکنون حوزه های محتوایی هنرکه دردوره های مختلف دربرنامه درسی هنرگنجانده شده، قابل توجه می باشد.
۱۳۱۶: سرود، نقاشی و رسم، تعلیم خط
۱۳۱۹: سرود، نقّاشی وکاردستی یاتعلیم خط، رسم ونقّاشی
۱۳۲۸: سرود، نقّاشی وکاردستی، خوش نویسی، مشق خط
۱۳۴۲: هنر و کاردستی، سرود
۱۳۴۵: هنر وکاردستی
۱۳۵۸: هنر و تعلیم خط
۱۳۷۳ تا کنون :نقّاشی، کاردستی، خوش نویسی
در برنامه سال ۱۳۷۳ که تاکنون نیز ادامه دارد ساعات آموزش هنرتقریباً ۷۰ درصد افت داشته است که درمقایسه با بالاترین میزان ساعات آموزش هفتگی درسال ۱۳۴۲ و حتی با لحاظ کردن ساعات آموزش هفتگی از۲۸ ساعت به ۲۴ ساعت کاهش داشته است که این افت( حدو ۱۵ درصد ) قابل توجیه نیست و حکایت از بی توجهی عمیق به آموزش هنر درحال حاضر دارد که درطول تاریخ آموزش ابتدایی در ایران سابقه نداشته است (مهرمحمدی، ۱۳۹۰: ص۱۵۴) .
نکته ی جالب توجه این که، ازسال ۱۳۷۴، آموزش و پرورش مبادرت به چاپ کتاب درسی باعنوان ” آموزش هنر ” نکرده امّا در برنامه درسی هفتگی، کماکان ساعات آموزش هنرمصوّب شورای عالی آموزش و پرورش، جایگاه خود را حفظ کرده است. لذا، بایدنتیجه گیری کردکه آموزش هنر، علاوه بر ساعات بسیارمحدود و ناچیز اختصاص یافته به آن در دوره ابتدایی، فاقدبرنامه درسی مشخّص و منابع آموزشی رسمی نیزهست، که خودمعرّف بُعد دیگری از ابعاد بی توجّهی وکم مهری نظام آموزشی به حوزه ی تربیت هنری است (مهرمحمدی، ۱۳۹۰: ص۱۵۶).
درسال ۱۳۷۸، دفتربرنامه ریزی و تألیف کتب درسی تصمیم گرفت، با طرّاحی برنامه درسی جدیدی برای درس هنر، به وضعیت نابسامان آموزش هنردر دوره ابتدایی سامان بخشد. در این سال، مطالعات نیازسنجی انجام گرفت و در سال ۱۳۷۹، پیش نویس نخست برنامه با عنوان ” برنامه ی موقت ” تهیّه و به دبستان های سراسرکشور برای اجرای داوطلبانه ارسال شد. پرسش نامه هایی نیز همراه برنامه ی موقت برای مدارس ارسال گردید، تا با استفاده از آن ها به اظهارنظر درباره ی برنامه ی تازه تنظیم شده بپردازند. حاصل این فعّالیت و بررسی های علمی و کارشناسی دیگری که در گروه برنامه ریزی ذیربط انجام شد، منجربه طرّاحی ” راهنمای برنامه درسی هنردوره ی ابتدایی” شد(نوّاب صفوی، ۱۳۸۲).
با توجه به مطالب ذکرشده می توان گفت که به طور اساسی فعّالیّت هنری درنظام آموزشی کشور در مقایسه با سایرکشورها، از یک سو با محدودیت های نظری و فکری و ازسوی دیگربا موانع و تنگناهای اجرایی و عملی دست به گریبان است. محدودیت نظری، ریشه درعدم اعتقاد و باور برنامه ریزان آموزشی به ضرورت و نقش ویژه فعالیت های هنری در شکوفایی قابلیت ها و استعدادهای مختلف دانش آموزان و تحقق اهداف نظام آموزشی دارد.
جدول شماره ۱-۲
زمان آموزش هفتگی درآموزش ابتدایی

بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکت های …

(تحلیل محیطی) عبارت است از تفسیر و تعبیراطلاعات گردآوری شده محیطی. بازاریابان این اطلاعات راباتوجه به موقعیت بنگاه و سازمان خود موردارزیابی قرارمیدهند تا بدانند در شرایط کنونی و آینده چه تاثیری در سازمان دارند. هدف نهایی آنان تنظیم و عرضه استراتژیهای منطبق با محیط پویای اجتماعی است.
عناصرمحیط بازاریابی
همانگونه که اشاره شد، بازاریابان تحت تاثیر عوامل گوناگون محیط بازارهستندکه مهمترین آنها عبارتنداز: عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل سیاسی ، قانونی و اقتصادی، عوامل تکنولوژیک و عوامل رقابتی.

  1. عوامل اجتماعی و فرهنگی

انواع عوامل اجتماعی و فرهنگی به نحوی بر فعالیتهای بازاریابی اثر می گذارند مانند عوامل مربوط به جمعیت، زبان، دین و مذهب، الگوهای نهادی، نظام ارزشی، زیبایی شناسی، آداب و رسوم، مراسم گوناگون، موسیقی و هنر، سبک زندگی، نقش مردان و زنان در جامعه، اهمیت دادن به بچه ها و دیگر نکاتی که مربوط به مجموعه الگوهای پنداری، رفتاری و گفتاری مردم یک جامعه است. نمونه های ذیل از این قبیل اند :
 
در نقاط مختلف جهان برخی افراد گیاه خوار اند عده ای گوشت خوار، عده ای غذا را با طعم تند و عده ای با طعم شیرین را بیشتر ترجیح می دهند
جهت بسته بندی و معرفی محصول ، درج تاریخ میلادی یا شمسی و یا دستورالعمل مصرف زبان محاوره ای بیش از زبان رسمی مردم اهمیت دارد
سطح سواد بازار هدف در ارائه آگهی و انتخاب رسانه اعم از نوشتاری و یا دیداری اهمیت فراوان دارد
ارزشهای هسته ای و مثلاً نگاه خانواده به جایگاه زن و مادر و تکریم ، سن،پیشکسوتی، تخصص و موقعیت افراد نیز در فرهنگها اهمیت ویژه ای دارد
آداب مذهبی و تاثیر آن بر فعالیتهای شرکتها مانند وضعیت فروشگاه های مواد غذایی در ایام ماه مبارک رمضان
در بعضی از جوامع به بچه ها بسیار احترام می گذارند، درحالیکه در بعضی دیگر بچه ها همواره درامرخرید تابع مادر و پدرهستند.
دریک فرهنگ خانمها در انتخاب شغل و محصولات و خدمات مورد نیاز بسیارنقش دارند و از احترام خاصی برخوردارند درحالیکه در کشوری دیگر محدودند. مثل خرید موتورسیکلت در ایالات متحده برای نوجوان زیر ۱۸سال

  1. عوامل سیاسی، قانونی و اقتصادی

سیاستها و تصمیم گیریهای دولت در امورسیاسی، قانونی و اقتصادی و مالی نقش تعیین کننده ای در هربازاردارد.
تورم اثر بسیار زیادی برنوع و شیوه خرید و فروش دارد. تغییر قیمت ارز دگرگونیهای بسیاری بوجود می آورد.
قطع یا ادامه رابطه سیاسی باکشورها در عرضه و تقاضاتاثیرمی گذارد. تغییر نرخ تعرفه های گمرکی بعضی محصولات غیرقابل رقابت درصحنه داخلی را قابل رقابت می سازدیابرعکس به ضرر بعضی محصولات تمام می شود.
دولت بعنوان قدرت حاکمه اغلب بازارها نقش حساسی دارد. اصولاً در بازاریابی سه عامل دولت ، مشتریان و رقبا عوامل اساسی محیطی هستندکه باید بطور دائم مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرند. در ایران امروزعوامل مربوط به سیاستهای دولت و قوانین و مصوبات دربرنامه ریزیها بسیار نقش دارند و همه فعالیتهای بازاریابان را تحت تاثیرقرارداده اند. مالیاتها، عوارض ، سهمیه بندیها ، ممنوعیت بعضی محصولات یا معامله با بعضی از کشورها، محدودیتهای مربوط به تبلیغات در بعضی از رسانه هاو تحریمها نمونه هایی از عوامل محیطی و غیرقابل کنترل هستندکه به نحوی بادولت سروکاردارند.

  1. عوامل تکنولوژیک

امروزه پیشرفت تکنولوژی یک واقعیت پذیرفته شده است که در زندگی همه افراد، سازمانها و جوامع اثرمی گذارند. هرروز دستاوردجدیدی تازه و پدیده ای جدید ظهورمیکند و فرصتها و تهدیدهایی رابوجود می آورد.تکنولوژی چندنقش عمده دارد که عبارتند از:
جانشین ساختن محصولات وموادجدید یا مصنوعی بجای محصولات و موادقدیمی یا طبیعی، صرفه جویی در میزان مصرف مواد، خودگردانی یا کم نیازی به نیروی انسانی، کوتاه شدن عمر محصولات و کهنگی سریع آنها و نوآوری مداوم

  1. عوامل رقابتی

یکی از مهمترین نیروهابرای هربازاریاب نیروهای مربوط به رقابت درصحنه بازاراست. بازاریاب حرفه ای کسی است که دائماً رقبا و حرکات آنان را زیرنظردارد و درموردآنها بررسی و مطالعه همه جانبه ای انجام می دهد. شناخت قوتها و ضعفهای رقیب و استراتژیها و آمیخته بازاریابی آنان باعث می گرددتا شرکت بتواند آگاهانه تر برای مقابله با رقیب درصحنه حضوریابد.رقابت به محیط ملی محدودمی شودبلکه دامنه آن بسیار گسترده است و باید به نیروهای رقابتی خارجی و بین المللی نیزتوجه داشت. شرکتهای صادراتی ایران همواره باید به آثار عمیق و گسترده انواع رقبای خارجی درهمه زمینه ها توجه کنند.(کاتلر،۱۳۷۹[۱۵۱]) کامیابی در بازاریابی امروز در ارزیابی دائم ((خود،رقیب و مشتری)) است که اصطلاحاً در انگلیسی بعنوان cs3 شناخته می شود .company-customer-competitor
برنامه های ورود به فعالیتهای جدید و توسعه کارآفرینی
برنامه های شرکت برای واحدهای موجود خود اجازه پیش بینی فروش و سود را به او میدهدولی گاهی این سود یا میزان فروش درحدنیازهای شرکت نیست. ازطرفی ممکن است شرکت بعضی از فعالیتهای خودرا تعطیل کند. این کارموجب کاهش فروش و سود می شود و شکاف بین پیش بینی میزان واقعی با فروش مطلوب را بیشتر می کند. شرکت برای پرکردن این شکاف سه راه دارد:
۱

پایه سال اول دوم
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

) افزایش میزان فروش ازطریق بکارگیری فعالیتهای فعلی شرکت (موقعیتهای رشد داخلی)
۲) شناسایی فعالیتهای جدید مرتبط با فعالیت اصلی شرکت (موقعیتهای رشدخارجی همگون)
۳) شناسایی موقعیتهای موجود در فعالیتهای غیرمرتبط با فعالیت اصلی شرکت (موقعیتهای رشدخارجی ناهمگون)