فوریه 27, 2021

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در …

۲-۳۳- رضایت مشتریان از کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالیکارکنان مهمترین سرمایه هر سازمان می‌باشند و در واقع کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. …

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و …

سلطانی وهمکاران(۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد لازاروس بررضایت زناشویی زنان دریافتند که درمان روش شناختی-رفتاری و در زمینه کاهش …

سایت مقالات فارسی – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی …

آموزش طرح امید در میزان بهزیستی ذهنی زندانیان ۲-۶ خلاصه وجمع بندیدر این فصل ابتدا به پیشنه های نظری وتعاریف در زمینه بهزیستی ذهنی و …

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت …

تفاوت نمره عواطف مثبت و منفی میزان بهزیستی ذهنی آزمودنی را نشان می دهد.۳-۵-۲پرسش نامه رضایت از زندگی دینر وپوت([۲۷۱]SWLS)دراین پژوهش سنجش بعد شناختی بهزیستی …

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت …

فرایند[۲۳۱] وپویایی، دو اصطلاح متداول برای توصیف فعالیت های گروهی است.گرچه این دو اصطلاح غالباً به جای هم بکار می روند، اما وقتی صحبت از فعالیت …

مقاله – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و …

سلطانی زاده وهمکاران (۱۳۹۲)، در پژوهشی با عنوان «رابطه بین عاطفه مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان» نشان داده اند: سن، …

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت …

ماموجوداتی هستیم که حرکت می کنیم، عاطفه داریم، حس می کنیم، تصور می کنیم و وابسته به یکدیگر هستیم.اساساً موجوداتی بیوشیمیایی[۲۱۰] هستیم. شخصیت ما نتیجۀ رفتارهای …