منبع پایان نامه درباره دینامیکی، موقعیت فیزیکی

تحلیل نمود. آزمایشات مربوط به استخراج این پارامترها سابقه نسبتاً زیادي دارد. تقسیم بندي این پارامترها که شامل اندوکتانسها و ثابت زمانیها هستند، به صورت پارامترهاي دینامیکی محور طولی،محور عرضی همچنین پارامترهاي

تندگذر و کندگذر میباشند که بسته به نوع تحلیل، جهت بررسی یک پدیده، پارامترهاي مورد نیاز متفاوت

خواهد بود. این پارامترها بطور خلاصه شامل راکتانسهاي سنکرون ( X q , X d )، راکتانسهاي تندگذر و کندگذر محورهاي طولی و عرضی( ( X ′q′, X ′d′, X ′q , X ′d ثابت زمانیهاي کندگذر و تندگذر مدار باز محورهاي طولی و عرضی ( ( T ′′qo ,T ′′do ,T ′qo ,T ′do و ثابت زمانیهاي کندگذر و تندگذر اتصال کوتاه محورهاي طولی و عرضی ( ( Tq′′,Td′′,Tq′,Td′ می باشند.

-5-2 محاسبه پارامترهاي دینامیکی ماشین سنکرون بر اساس پارامترهاي

اساسی ماشین

در محاسبه مقادیر اولیه شارهاي گذرا در مدارهاي تزویج شده از تئوري ثابت بودن شار دور استفاده میشود.

این تئوري بطور خلاصه عبارتست از اینکه شاردور مدار القائی با مقاومت و emf کوچک نمیتواند بطور لحظهاي تغییر یابد. در حقیقت اگر emf یا مقاومتی در مدار موجود نباشد، شاردور آن ثابت خواهد ماند. این تئوري را میتوان در محاسبه جریانها بلافاصله بعد از تغییر شرایط مدار برحسب جریانهاي قبل از تغییر استفاده کرد. هنگامی که یک اغتشاش همانند اتصال کوتاه در سمت استاتور ماشین اتفاق میافتد، شار استاتور تغییر میکند. پاسخ ماشین به اغتشاش براساس نحوة تغییرات جریانها و شارها عموماً به سه دوره زیرگذرا، دوره گذرا و ماندگار تقسیم میشود. در دوره زیرگذرا تغییر در جریان سیمپیچیهاي میراکننده مانع از نفوذ شار ایجاد شده توسط استاتور به روتور میگردد. با کاهش جریان سیم پیچیهاي میراکننده، دوره گذرا آغاز میشود که در آن تغییر جریانهاي سیمپیچی میدان همان اثر را، اما ضعیفتر خواهد داشت. در نهایت در حالت ماندگار شار ایجاد شده استاتور به داخل روتور نفوذ خواهد کرد. شکل (3-2) توزیع شار در دورههاي زیر گذرا، گذرا و ماندگار ماشین پس از وقوع یک اغتشاش سمت استاتور را نشان میدهد که بر اساس مسیر شار در هر یک از این حالتها میتوان راکتانسهاي سنکرون، گذرا و زیرگذراي ماشین را تعریف کرد.

31

دورة زیرگذرا

دورة گذرا

حالت ماندگار

25%

25%

90 9090

90 9090

25%

25%

شکل (3-2) توزیع شار در ماشین سنکرون طی دورههاي زیرگذرا، گذرا و ماندگار

در این قسمت نحوه محاسبه پارامترهاي دینامیکی ماشین سنکرون برحسب پارامترهاي اساسی یا همان پارامترهاي مدار معادل ماشین تشریح میشود. همچنین مدار معادل ماشین براي هر یک حالتهاي ماندگار، گذرا و زیرگذرا ارائه میشود. مدل در نظر گرفته شده براي ژنراتور بر اساس استاندارد IEEE Std1110،

32

مدل 2-2 میباشد. در صورت استفاده از مدلهایی با مرتبه متفاوت، رابطه پارامترهاي دینامیکی تغییر یافته اما نحوه محاسبه آنها بصورت مشابه میباشد.
-1-5-2 محاسبه راکتانسهاي ماشین

الف – راکتانسهاي سنکرون

معمولاً اندوکتانس را به عنوان نسبت شاردور به جریان تعریف می کنند. وقتی که قله mmf گردان در امتداد محور d قرار گرفت، نسبت شاردور استاتور به جریان استاتور اندوکتانس محور (Ld) d نامیده میشود.

با بدست آمدن اندوکتانسها بدیهی است که راکتانسهاي متناظر نیز به سادگی قابل محاسبه هستند.

همچنین وقتی قله mmf گردان در امتداد محور q قرار بگیرد، نسبت شاردور استاتور به جریان آن، اندوکتانس سنکرون محور (Lq) q خواهد بود. شکل (4-2) مدار معادل ماشین در شرایط حالت ماندگار را نشان می دهد.

x fd
xl
x1q
xl

i fd

i1q 0

x1d
X d →
x2q
X q →

xad

xaq

0
i

i2q 0

1d

الف-مدار معادل محور d

ب-مدار معادل محورq

شکل :(4-2) مدار معادل ژنراتور سنکرون در حالت ماندگار

در حالت ماندگار، راکتانسهاي سنکرون محور d و q به ترتیب با توجه به شکل (4-2) محاسبه می شوند.

مقادیر این راکتانس ها در روابط (9-2) و (10-2) ارائه شده است.

(9-2)
X d xl xad
(10-2)
X q xl xaq

ب- راکتانسهاي گذرا

براي محور مستقیم، با توجه به اینکه مقاومت سیمپیچیهاي میراکننده معمولاً بزرگتر از مقاومت سیم بندي میدان میباشد، جریان القایی در این سیم پیچیها بسیار سریعتر از جریانهاي القایی در سیم بندي میدان میرا میشود. براي دوره گذرا فرض میشود که حالت گذراي میراکننده با میرایی فوقالعاده زیاد تمام شده است، در حالیکه جریانهاي القایی در سیم بندي میدان هنوز براي مخالفت با تغییر شاردور ناشی از جری
ان-

هاي استاتور تغییر میکنند. مدارهاي معادل ماشین در دوره گذرا مطابق شکل (5-2) می باشد. مدار معادل محور q نیز به طریق مشابه قابل توجیه است.

33

x fd
xl

Vfd

x1d
X ′d →

xad

i1d 0

الف-مدار معادل محور d
ب-مدار معادل محورq

شکل :(5-2) مدار معادل ماشین سنکرون در دوره گذرا

براساس مدارهاي معادل بدست آمده، راکتانس هاي گذراي محورهاي d و q به شکل روابط (11-2) و(-2 (12 محاسبه می گردند.
(11-2)

xad x fd

x fd xl

X ′d xl xad

xad x fd

(12-2)

xaq x1q

x1q xl

X ′q xl xaq

x
aq
x

1q

ج-راکتانس هاي زیر گذرا

در دوره زیرگذرا، جریانهاي گذراي القا شده در سیم بنديهاي روتور سعی دارند تا شاردور هر یک از مدارهاي روتور را در ابتدا ثابت نگه دارند. براین اساس مدارهاي معادل محورهاي d و q ماشین سنکرون در این حالت مطابق شکل (6-2) میباشد.

الف-مدار معادل محور d ب-مدار معادل محورq

شکل :(6-2) مدار معادل ماشین سنکرون طی دوره زیر گذرا

در این حالت براي محور d راکتانس دیده شده معادل سه راکتانس موازي xad ، x fd و x1d میباشد که با xl سري شده است. راکتانس زیر گذراي مدار باز محور q نیز مشابه محور d محاسبه میشود. براساس مدار معادل هاي ارائه شده، این راکتانس ها طبق روابط (13-2) و (14-2) محاسبه میشوند.
(13-2)
xad x fd x1d

xllll
x fd x1d
X ′d′ xl xad

xad x fd xad x1d x fd x1d

34

(14-2)

xad x fd x1d

xlll
x1d

x fd

X ′d′ xl xad

x

x
x
ad

x
fd
x
ad
x

fd 1d

1d

-2-5-2 محاسبه ثابت هاي زمانی ماشین

حضور دو مجموعه سیم بندي برروي روتور، دو مجموعه ثابت زمانی مختلف را سبب شدهاست. مجموعه با مقادیر بزرگتر مربوط به ثابت زمانیهاي گذرا و مجموعه با مقادیر کوچکتر مربوط به ثابت زمانیهاي زیرگذرا هستند. معمولاً سیم بنديهاي میراکننده که مقاومت بیشتري نسبت به سیم بنديهاي میدان دارند، با ثابت زمانیهاي زیرگذرا متناظرند.

ثابت زمانیهاي گذرا و زیرگذرا بر روي محورهاي d و q معمولاً در دو حالت تعریف میشوند. در یک حالت که استاتور مدار باز است و ثابت زمانیهاي مدار باز تعریف میشود، ( ( T ′′qo ,T ′′do ,T ′qo ,T ′do، و درحالت دیگرسیم پیچی استارتور بصورت اتصال کوتاه فرض می شود( .( Tq′′,Td′′,Tq′,Td′ میتوان نشان داد که نسبت ثابت زمانی گذراي محور d با استاتور اتصال کوتاه به ثابت زمانی گذراي محور d با استاتور مدار باز برابر است با نسبت راکتانس ظاهري که جریان استاتور با سیم بندي میدان اتصال کوتاه شده می بیند، به راکتانسی که جریان استاتور با سیم بندي میدان مدار باز میبیند.
الف -ثابت زمانی هاي گذرا

مدار معادل ماشین جهت استخراج ثابت زمانیهاي گذراي مدار باز محور d و q در شکل (7-2) نمایش داده شدهاست.

Rfd

T

do

R1d
i1q=0

xfd
Rs xl
x1d

xad

الف :

محور d ب: محورq

شکل :(7-2) مدار معادل ماشین جهت استخراج ثابت زمانی هاي گذراي مدار باز

براساس فرضیات فوق و مدارمعادل شکل (7-2) ثابت زمانیهاي مدارباز ماشین بصورت روابط (15-2) و

(16-2)
بدست می آیند.

(15-2)

xxfdfffxxadaa
1

T ′do

ω0 R fd

(16-2)

x1qqqqxxaqaa

1

T ′qo

R
ω

0 1q

35

همچنین مقادیر ثابت زمانیهاي گذرا با استاتور اتصال کوتاه شده بر اساس روابط (17-2) و (18-2) محاسبه میشوند.

(17-2)

x′d

Td′

xd

T ′do

(18-2)

x′q

Tq′

xq

T ′qo

ب- ثابت زمانیهاي زیر گذرا

ثابت زمانی زیرگذراي مدار باز محور d عبارتست از زمان لازم براي کاهش مولفه d جریان به مقدار 1e ام مقدار اولیه خود، هنگامی که در ترمینال ماشینی که با سرعت نامی می چرخد، بطور ناگهانی اتصال کوتاهی رخ دهد. بعبارت دیگر این ثابت زمانی عبارتست از ثابت زمانی جریان سیمبندي میراکننده d وقتی سیمبندي میدان اتصال کوتاه شده و سیمبنديهاي استاتور مدار باز باشند. از مقاومت سیم بندي میدان در این دورة کاهش ولتاژ صرف نظر میشود. ثابت زمانی هاي زیر گذراي مدار باز محور q نیز به طریق مشابه تعریف میشوند. مدار معادل ماشین جهت استخراج ثابت زمانیهاي زیرگذراي مدار باز مطابق شکل (8-2) میباشد.

براساس فرضیات فوق و مدار معادلهاي ماشین در دوره زیرگذرا و ثابت زمانیهاي زیرگذراي مدار باز ماشین بر اساس روابط (19-2) و (20-2) محاسبه میگردند.

الف : محورd ب:محورq

شکل :(8-2) مدارمعادل ماشین جهت
استخراج ثابت زمانی هاي زیر گذراي مدار باز

(19-2)

(20-2)

x fd xad

x fd xad

x1q xaq

aq

x
x

1q

1

1

′′

xad ω

x1ddddxxfd

x1d

R

R
0
Tdo ω

1d
0

1d

1

1

′′

xaq ω

x2qqqqx1q

x2q
2q
R
0

R
0
Tqo ω

2q

36

-6-2 مراتب مختلف مدلهاي ژنراتور سنکرون براساس مدل دو محوري پارك

روابط ارائه شده در قسمت (3-2) تا حدود قابل قبولی عملکرد الکتریکی دینامیکی یک ماشین سنکرون را بیان می کنند. اما گاهی این روابط را نمی توان بطور مستقیم براي مطالعات سیستمهاي قدرت بزرگ بکار برد. از طرفی برخی از اوقات نیز لازم است رفتار ماشین سنکرون با جزئیات بیشتري مدل شود. در مدل دو محوري پارك همانگونه که قبلاً هم تشریح شد، مقادیر استاتور به دو سري مقادیر در دو جهت تبدیل می-

شوند که یکی در راستاي محور مغناطیسی سیم پیچی میدان بوده (محور (d و دیگري با 90 درجه اختلاف با محور d عمود بر محور مغناطیسی سیم پیچی میدان میباشد (محور .(q محور d روتور شامل سیم پیچی میدان و سیم پیچیهاي میراکننده میباشد. محور q نیز شامل سیم پیچیهاي میراکننده این محور است.

باتوجه به تعداد سیم پیچیهاي درنظر گرفته شده براي محور d و q روتور، مراتب مختلفی براي مدل ژنراتور سنکرون متصور است. براساس استاندارد IEEE Std 1110، مدل ژنراتور بایک شماره دورقمی Model AB مشخص میشود که A تعداد سیم پیچیهاي درنظر گرفته شده براي محور d روتور و B

تعداد سیمپیچیهاي منظور شده براي محور q روتور میباشد. جدول (1-2) مراتب مختلف ژنراتور سنکرون را نشان میدهد. نوع مدل انتخاب شده براي ژنراتور سنکرون وابسته به پارامترهاي مختلفی از جمله نوع ژنراتور و ساختار فیزیکی روتور و انواع مطالعه مورد نظر است که در قسمتهاي بعدي تشریح میشود.

37

جدول :(1-2) مراتب مختلف مدلهاي ژنراتور سنکرون

فصل سوم:

بررسی روشهاي شناسایی پارامترهاي

دینامیکی ژنراتورهاي سنکرون

39

-1-3 مروري بر پیشینه شناسایی پارامترهاي دینامیکی ژنراتور سنکرون:

بحث پارامترهاي دینامیکی ماشین سنکرون و یا به عبارت دیگر این مطلب کـه بـراي بیـان رفتـار ماشـین سنکرون در حالتهاي گذرا از راکتانسهاي مربوط به حالت دائم نمیتوان استفاده کرد، براي اولین بار در سـال
1920 با طرح مفهوم راکتانس اتصال کوتاه مطرح گردید. بعدها این ایده بعنوان پایه و اسـاس اولیـه تئـوري

“ثابت بودن شاردور در برگیرنده” قرار گرفت و در مقالاتی توسط دوهرتی1 درسال 1923 و بیـولی2 در سـال

1929 دوباره عنوان گردید.

آقاي کري3 این مطلب را به این صورت طرح کرد که در هر مدار بسته بلافاصله بعد از هر تغییر بوجود آمـده در جریان، ولتاژ ویا موقعیت فیزیکی این مدار نسبت به موقعیت مدارات دیگـر کـه بـا آن بطـور مغناطیـسی درگیر میباشند، شار دور در برگیرنده ثابت باقی خواهد ماند . با توجه به مقاومت موجود در سیم پیچی میدان و دیگر سیم پیچیهاي روتور (دمپرها) و در نتیجه تغییرات حاصله در شاردور در بر گیرنده در طی مدت زمان بعد از وقوع تغییرات ناگهانی، لزوم معرفی ثابت زمانیهاي گوناگون ماشین نیز بعدها بـراي تحلیـل دقیـق تـر مورد ملاحظه قرار گرفت.
بر این اساس پارك4 و روبیرتسون5 در سال 1928 راکتانسهاي دیگري از قبیل راکتانسها و ثابـت زمانیهـاي محور عرضی و محور

منبع پایان نامه درباره دینامیکی، شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی، مدل ریاضی

کلی یک سیستم به دو زیر شاخه:

1. امنیت دینامیکی

2. امنیت استاتیکی

قابل تقسیم است. از توانایی سیستم قدرت براي حفظ و نگهداري خود در دورة وقوع اختلال (که خود از سـه دامنه فوق گذرا-گذرا-دینامیک تشکیل شده است) با عنوان امنیت دینامیکی تعبیر مـی گـردد. بـا توجـه بـه اهمیت بسیار زیاد امنیت سیستمهاي قدرت، فرایند ارزیابی وبهبود آن همواره مورد توجه مهندسـین طـراح و بهرهبردار بوده، به قسمی که عملیات ارزیابی و بهبود امنیت سیستم هاي قدرت یکی از وظایف بسیار مهـم و اساسی مراکز کنترل و بهره برداري شبکه هاي قدرت می باشد. شکل کلی فرایند ارزیـابی و بهبـود سیـستم هاي قدرت در شکل1-1 بیان شده است. باتوجه به اهمیت امنیت در سیستم هاي قدرت و همچنین تغییرات مستمري که در حین عملیات بهره برداري 24 ساعته در شبکه اتفاق می افتد ضرورت دارد که دائماً از طرف بهره بردار، عملیات بهره برداري به شکلهاي مختلف بر روي سیستم هاي قدرت اعمال گردد،اما با توجه بـه ویژگی بالا بودن امنیت نباید این عملیات بگونه اي باشدکه سبب بروز اغتشاش در رفتار سیستم و در نتیجـه نقض غرض گردد. از طرفی سیستم قدرت هر کشور منحصر بفرد بوده به قسمی که نمونه دومی نمی تـوان براي آن ایجاد نمود. بنابر این با توجه به ویژگی منحصر بفرد بودن سیستمهاي قدرت و ضـرورت اجتنـاب از عملیات بهره برداري بررسی نشده، براي ارزیابی اولیه از نتایج عملیات بهره برداري و یا طراحی ضرورتاً مـی باید از یک نمونه مشابه سیستم قدرت استفاده نمود تا بتوان ابتداً نتایج مانورهاي طراحی یا بهـره بـرداري را برآن آزمایش و در صورت اطمینان از بی خطر بودن، نتایج آن مانورها را بر شبکه واقعی اعمال نمود.

17

نمونه مشابه سیستم قدرت را شبیه ساز1 و عملیات آزمایشی بـرروي نمونـه مـشابه را محاسـبات و مطالعـات شبیه سازي2 گویند. فرایند شبیه سازي سیستمهاي قدرت فارغ از اینکه دیجیتال باشد یـا آنـالوگ از مراحلـی بدین ترتیب تشکیل شده است:

_1 شناسایی اجزاء سیستم قدرت

_2 ساخت و یا استخراج معادلات حاکم بر اجزاء

_3 ترکیب اجزاء و یا معادلات آنها

_4 حل معادلات با روشهاي ریاضی بوسیلهکامپیوتر

_5 استخراج نتایج که در این میان مدلسازي اجزاء سیستم قدرت که همان شناسایی و استخراج معـادلات حـاکم بـر اجـزاء آن

است یکی از قدم هاي اصلی این فرایند بشمار میرود. به بیان دیگر یک متخـصص شـبکه در روش کـاري خود اولویت بندي هایی دارد که اولین آنها رساندن انرژي الکتریکی تولیدي به مصرف کننده است، در مرحله

دوم به تامین امنیت شبکه اهتمام می ورزد. و نهایتاً تلاش خویش را در جهت بهبود هر چـه بیـشتر کیفیـت انرژي که به مصرف کننده تحویل داده می شود مصروف می دارد. اگر چه بسیاري از اقداماتی که در جهـت امنیت سیستم هاي قدرت انجام می شود کیفیت توان را نیز ارتقاء می دهد. تامین امنیت سیستم خود شـامل مراحل و اولویتهایی است که اولین گام آن را مقاوم سازي و پایدار سازي شبکه در حالت هاي گذرا می باشد

1-simulator 2-simulation

18

و دومین گام شامل پایدار سازي دینامیکی شبکه می شود. از دیدگاه فرکانسی می توان حالت هـاي گـذرا در شبکه را با نوسانات فرکانس بالا و حالت هاي دینامیکی آن را با نوسانات فرکانس پایین معرفی کرد. در اکثر شبکه هاي دنیا خاصه با پیچیده شدن شبکه ها پدیده نوسانات فرکانس پایین مشاهده شده است. ژنراتورهـا به عنوان تولید کننده نقش اصلی در ارتباط با این نوسانات دارند. اینها از نوع نوسان در پارامترها هستند و با اغتشاشات حالتهاي گذرا متفاوتند. گاه این اغتشاشات بدون رخ دادن هیچ واقعهاي در طی کار معمول شـبکه بوجود می آیند مثلاً با تغییر تپ ترانس درکم باري و مواردي از این قبیل. اگرچه در مرحله بعد از حالت هـاي گذراي شبکه (از دیدگاه زمانی) نیز چنین بحثی مطرح می شود. بایـد توجـه داشـت کـه ایـن نوسـانات را در مقایسه با فرکانس شبکه، فرکانس پایین نام نهاده اند. دامنه فرکانسی مطرح از کسر یک تا چند هرتـز اسـت که بطور معمول بازة 0.5-2.5HZ را در بر می گیرند و در موارد حدي 0.1-4HZ می باشد. این نوسانات را به انواع :

-1 محلی

-2 بین ناحیه اي تقسیم کرده اند. که نوسانات یک ماشین نسبت به شبکه بزرگ یا شین بی نهایت متّصل به آن را محلّی نـام

نهاده اند. نوسانات بین ناحیه اي نمونه هایی مانند دو ژنراتور که با خطوطی به هم متصل هستند یا مجموعه دو ناحیه با یکدیگر را در برمی گیرد. از دیدگاه فرکانسی نیز این دو نوع نوسانات دینامیکی باهم تفاوت دارند.
ثابت می شود عامل این نوسانات، مد مکانیکی توربوژنراتور است. همانگونه کـه پـیشتـر توضـیح داده شـد تامین امنیت سیستم هاي قدرت در برابر نوسانات دینامیکی مانند سایر شاخه ها نیازمند شبیه سازي شبکه از این زاویه دید میباشد. مقادیر پارامترهاي دینامیکی اجزاء در این شبیه سازي داراي نقش کلیدي هـستند. بـا توجه به نقش ژنراتور در میان اجزاء شبکه از دیدگاه نوسانات دینامیکی تعیین پارامترهـاي آن بـسیار مهـم و تعیین کننده خواهد بود. صحت و دقّت تعیین این پارامترها وابسته است به روش بکار گرفته شده براي بـراي تعیین آنها . این مطالب موجب پیدایش روشهاي گوناگون براي تعیین این پارامترها شده است. از طرف دیگـر این پارامترها براي هر ژنرا
تور مقدار ثابتی نیستند و بخـاطر عـواملی چـون پیرشـدن ژنراتـور، ایجـاد بعـضی خطاهاي داخلی و ….. تغییر می کنند. این شرایط موجـب طـرح روشـهاي بلادرنـگ1 در تعیـین پارامترهـاي دینامیکی ژنراتور سنکرون شده است. از جهت دیگر روش بکارگیري و تبعات عملی یک تکنیک شناسـایی و ملزومات آن نیز حائز اهمیت است. گروهی از این روشها اگر چه نتایج نسبتاً دقیق و قابل اعتمادي نیز فراهم می آورند لیکن به علت خطر هاي ناشـی از تـست هـاي مطـرح در آنهـا (ماننـد آزمـایش اتـصال کوتـاه2 و

باربرداري( 3 و یا ملزوماتشان چون جداسازي ژنراتور از شبکه چندان مطلـوب نیـستند. بعـضی از اجـزاء ایـن گروه روشها به مرور مطرود شده اند. مقالات جدید ارائه شده در سایر اجزاء این گروه با هـدف بهبـود آنهـا و حذف مشکلات مذکور شکل گرفتهاند. دسته دیگر این روشها نمونههـایی هـستند کـه بـا چنـین مـشکلاتی

3-On-Line 4-Short Circuit 5-Load Rejection

19

مواجه نیستند(مانند استفاده از تخمینگر شبکه عصبی مصنوعی.(1 کارهاي انجام شده دربارة ایـن روشـها در راستاي بهبود هرچه بیشتر آنها و یا اطمینان از نتایج حاصله توسط آنها شکل گرفته اند. با توجه بـه مقدمـه ذکر شده ابتداً لازم است کلیات روشهاي مدل سازي ژنراتور سنکرون مورد بررسی قرارگیـرد تـا درگـام بعـد نسبت به بررسی روشهاي شناسایی پارامترهاي آن اقدام شود.

6- Artificial-Neural Network

20

فصل دوم:

مدل سازي ماشین سنکرون

21

-1-2 پیشگفتار:

شبیه سازي رفتار ژنراتورهاي سنکرون براي انجام مطالعات گوناگون دینامیکی در سیستمهاي قدرت، مستلزم انتخاب یک مدل مناسب جهت مدلسازي ماشین میباشد. مدل ارائه شده براي هر سیستم شامل یک ساختار و تعدادي پارامتر میباشد که جهت پیشگویی رفتار آن سیستم در حالتهاي مورد نظر بکار گرفته میشود. مدل مورد استفاده براي یک سیستم باید به سادگی قابل فهم بوده، بکارگیري آن سهل باشد و در عین حال بتواند رفتار سیستم را با دقت و صحت قابل قبولی براي یک محدوده مشخص پیشگویی نماید.
بعبارت بهتر رفتار پیشبینی شده سیستم بواسطه شبیهسازي براساس مدل ارائه شده تا حد قابل قبولی به رفتار واقعی سیستم نزدیک باشد. هر چند این دو خاصیت از مدل یعنی سادگی و واقعی بودن همواره در تضاد با یکدیگر هستند، (یعنی مدلهاي واقعی به ندرت ساده هستند و مدلهاي ساده به ندرت میتوانند واقعی باشند)، اما میتوان جهت رسیدن به پاسخ دلخواه مصالحهاي منطقی مابین این دو خاصیت برقرار کرد. مدل دو محوري پارك از معمولترین و پذیرفتهترین مدلهاي ماشین سنکرون میباشد. در این فصل ابتدا اصول مدلسازي ماشین سنکرون براساس تئوري دو محوري پارك به اختصار بررسی میشود، سپس پارامترهاي ماشین سنکرون معرفی شده و نحوه محاسبه پارامترها براساس مدل دو محوري پارك و همچنین نحوه مدلسازي ماشین با داشتن پارامترهاي آن بررسی میگردد. همچنین در این فصل ارتباط میان مرتبههاي مختلف مدل پارك با نوع ژنراتور و نوع مطالعه مورد نظر تشریح میشود.

-2-2 ساختار فیزیکی ماشین سنکرون:

-1-2-2 ساختار روتور و استاتور:

بزرگترین و شاید متداولترین ماشین هاي الکتریکی که با سرعت سنکرون می چرخند، ماشین هاي سنکرون سه فاز میباشند. اگرچه ساخت ماشین هاي سنکرون سه فاز پر هزینه میباشد، اما بازده بالاي این ماشینها در قدرتهاي بالا بزرگترین مزیت آنها میباشد.

استاتور ماشینهاي سنکرون معمولاً متشکل از یک هسته مورق فرومغناطیس با شیارهایی جهت قرار گیري سیم پیچیهاي سه فاز گسترده میباشد. روتور ماشین نیز میتواند بصورت قطب برجسته یا قطب صاف ساخته شود. ماشینهاي قطب برجسته اغلب به عنوان ژنراتورهاي آبی جهت تطبیق سرعت پائین توربین-

هاي آبی با سرعت سنکرون استفاده میشوند. قطبهاي روتور این نوع ماشین به صورت جداگانه ساخته شده و سپس بر روي یک استوانه سوار میشوند. ساختار روتور گرد یا قطب صاف نیز براي کاربردهاي سرعت بالا مناسب است. ماشینهاي سنکرون با روتور گرد با دو یا چهار قطب به عنوان ژنراتورهاي واحدهاي بخاري جهت تطابق با سرعت بالاي توربین به کار میروند. همچنین در این ماشینها میتوان نسبت قطر به طول روتور را به منظور محدود کردن تنش هاي مکانیکی ناشی از نیروهاي گریز از مرکز کوچک گرفت.

22

-2-2-2 سیمبنديهاي ماشین

ماشین سنکرون سه فاز معمولاً متشکل از یک سیم پیچی سه فاز به عنوان آرمیچر و یک سیم پیچی تحریک میباشد که بنام سیم پیچی میدان نیز نامیده میشود. سیمپیچی آرمیچر معمولاً در ولتاژي بسیار بالاتر از ولتاژ تحریک کار میکند و از این رو نیازمند فضایی بیشتر براي عایقبندي مناسب میباشد.

همچنین با توجه به اینکه جریانهاي گذراي شدیدي از این سیمپیچیها عبور می کند، باید قدرت مکانیکی کافی داشته باشند. از این رو معمول است که سیمپیچی آرمیچر را بر روي استاتور ماشین قرار دهند. از نظر فضایی سیمپیچیهاي سه فاز آرمیچر، 120º با یکدیگر اختلاف مکان دارند و این موضوع سبب میشود که با چرخش یکنواخت
روتور و به تبع آن چرخش یکنواخت میدان تحریک، در این سیمپیچیها ولتاژهایی القا شود که از نظر زمانی 120º با یکدیگر اختلاف فاز دارند. سیم پیچی تحریک یا میدان معمولاً بر روي روتور قرار داده میشود. در ماشینهاي قطب برجسته معمولاً میله هاي مسی یا برنجی در سطح قطب جاي می-

گیرند که عموماً این میلهها در دوانتها به وسیله حلقههایی به یکدیگر متصل میشوند تا یک قفس سنجابی شبیه آنچه در یک موتور القایی وجود دارد، ساخته شود. مجموعه این میلهها و حلقهها به عنوان سیم پیچی میراکننده میباشند.

روتور ژنراتورهاي قطب صاف بصورت استوانهاي است که از فولاد یکپارچه ساخته میشود. سیم پیچیهاي میدان در این گونه روتورها بصورت یکنواخت در شکافهاي بدنه روتور توزیع شدهاند که معمولاً به کمک گوههایی در جاي خود محکم میشوند. اغلب در چنین ماشینهایی سیم پیچی میراکننده وجود ندارد، زیرا که روتور یکپارچه فلزي اجازه عبور جریانهاي گردابی را فراهم می آورد که تاثیري مشابه جریانهاي سیمپیچی-
هاي میراکننده دارد. برخی از سازندگان تاثیر میرایی بیشتر و قابلیت عبور جریان مولفه منفی را با استفاده از گوههاي فلزي مستقر در شکافهاي سیمپیچی تحریک (که در انتها به یکدیگر متصل شدهاند) یا با استفاده از میلههاي مسی مستقل زیر گوههاي نگه دارنده، فراهم میآورند.
-3-2 توصیف ریاضی ماشین سنکرون

-1-3-2 معادلات ریاضی حاکم بر ماشین سنکرون

در این قسمت مدل ریاضی ماشین سنکرون بر اساس تئوري دو محوري بصورت خلاصه پارك تشریح می-

شود. شکل (1-2) مدارهاي در نظر گرفته شده براي استاتور و روتور ماشین را نشان میدهد. مدار استاتور شامل یک سیم پیچی سه فاز است و روتور نیز یک سیم پیچی تحریک و یک سیمپیچی میراکننده بر روي محور d و دو سیم پیچی میراکننده بر روي محور q دارد. تعداد سیم پیچیهاي میراکننده در نظرگرفته شده به عوامل متعددي از جمله نوع ژنراتور بستگی دارد که در قسمتهاي بعدي به آن اشاره خواهد شد. مدل نشان داده شده در شکل (1-2) مدل 2-2 براساس استاندارد IEEE Std 1110 میباشد.

23

i fd d
ωr

a

e fd
q

ib

i1d

ikq

Ψb

Ψa
θ

eb
i1q

b

a

ia
ea

ec

c

Ψc

ic

شکل :(1-2) مدارهاي استاتور و روتور ماشین سنکرون

:c , b, a سیم پیچی هاي سه فاز استاتور : fd سیم پیچی تحریک

: 1d سیم پیچی میرا کننده محور d

1q و : 2q سیم پیچی هاي میراکننده محور q : ωr سرعت زاویه اي روتور برحسب رادیان بر ثانیه

: θ زاویه مابین محور مغناطیسی روتور و محور مرجع (محور مغناطیسی فاز (a

در بدست آوردن معادلات ماشین سنکرون براي ساده سازي فرضیات زیر درنظر گرفته میشود:

الف ) شکافهاي موجود بر روي سطح داخلی استاتور تاثیر قابل توجهی بر اندوکتانسهاي روتور درحال حرکت ندارند.
ب ) پسماند مغناطیسی آهن استاتور و روتور قابل صرف نظر کردن است.

ج ) از نظر تاثیر متقابل استاتور و روتور، سیم پیچیهاي استاتور بصورت سینوسی در امتداد فاصله هوایی

توزیع شدهاند.

هر چند در مدل ارائه شده اثر اشباع مستقیماً منظور نشدهاست، اما با تصحیح راکتانسهاي دو محور با استفاده از ضرایب اشباع و یا با داخل کردن مولفههاي جبرانکننده درتحریک میدان اصلی، پدیده اشباع نیز لحاظ میشود.

با فرض حالت ژنراتوري معادلات ولتاژ مربوط به سیم بندي هاي استاتور و روتور را میتوان به شکل روابط

(1-2) و (2-2) نوشت.
Ψs
d
vs −is Rs

dt

(1-2)

d
vr −ir Rr

Ψr

dt

که در آن :

24

vs v a
vb
vc t

vr v f

v1d
v1q
v2q t

is i a
ib
ic

منبع پایان نامه درباره شبکه عصبی، دینامیکی، فرایند آموزش، هوش مصنوعی

4

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

فصل اول: کلیات 16

فصل دوم: مدلسازي ماشینهاي سنکرون 21

-1-2 پیشگفتار 22

-2-2 ساختار فیزیکی ماشین سنکرون 22

-1-2-2 ساختار روتور و استاتور 22

-2-2-2 سیم بندي هاي ماشین سنکرون 23 …………..

-3-2 توصیف ریاضی ماشین سنکرون 23 …………………………

-1-3-2 معادلات ریاضی حاکم بر ماشین سنکرون 23 ……………

-2-3-2 معادلات حرکت 28 ………………………………………………………………………………………

-4-2 پارامترهاي ماشین سنکرون 29 …………………………………………………………..

-1-4-2 پارامترهاي اساسی 29

-2-4-2 پارامترهاي عملیاتی 30 ………………………………….

-3-4-2 پارامترهاي دینامیکی 31

-5-2 محاسبه پارامترهاي دینامیکی ماشین سنکرون بر اساس پارامترهاي اساسی

ماشین 31

-1-5-2 محاسبه راکتانسهاي ماشین 33 ……………………………………………………………………….

-2-5-2 محاسبه ثابت زمانی هاي ماشین 35

5

-6-2 مراتب مختلف مدلهاي ماشین سنکرون بر اساس مدل دو محوري پارك 37

فصل سوم: بررسی روشهاي شناسایی پارامترهاي دینامیکی ژنراتور سنکرون .. 39

-1-3 مروري بر پیشینه شناسایی پارامترهاي ژنراتورهاي سنکرون 40 . ………………………..

-2-3 انواع روشهاي تعیین پارامترهاي دینامیکی ژنراتور سنکرون 42 . ………………………….

-1-2-3 روشهاي کلاسیک اندازه گیري پارامترهاي دینامیکی ژنراتورهاي شبکه 42

-2-2-3 روشهاي جدید تعیین پارامترهاي دینامیکی ژنراتورهاي سنکرون 43

فصل چهارم: شناسایی بلادرنگ پارامترهاي ژنراتور سنکرون با استفاده از شبکه عصبی

مصنوعی .. .. 45

-1-4 کلیات و اصول کارشبکه هاي عصبی 46 ………………………………

-2-4 اصول کار شبکه عصبی تخمین گر پارامترها 46

-1-2-4 دادههاي آموزشی و آموزش شبکه عصبی . 48

-2-2-4 تست شبکه عصبی تخمینگر 50

-3-4 نتایج 51 . …………………………………………………………

-1-3-4 نمونههایی از نتایج شبکه عصبی تخمینگر 53

-2-3-4 بررسی تحلیلی نتایج . 89

فصل پنجم: نتیجهگیري و پیشنهادات . .. 97

ضمیمهها 100

ضمیمهالف- طرحهاي بکار گرفته شده براي شبیهسازي ژنراتور سنکرون 101

ضمیمهب- نمودار پارامترهاي بکار گرفته شده در شبیهسازي ژنراتور سنکرون .. 105

منابع و ماخذ . 110

6

فهرست جدول ها

عنوان
شماره صفحه
1-2
: مراتب مختلف مدلهاي ژنراتور سنکرون
24
1-4
: فهرست پارامترهاي دینامیکی ژنراتورهاي سنکرون
38
2-4
: نتایج شبکه عصبی در دوره آموزش و تست از دیدگاه فراوانی خطا
81
3-4
: نتایج شبکه عصبی در دوره آموزش و تست از دیدگاه دامنه خطا
82

7

فهرست شکلها

عنوان
شماره صفحه
: 1-1 نماي کلی فرایند ارزیابی و بهبود سیستمهاي قدرت
3
: 1-2 مدارهاي استاتور و روتور ماشین سنکرون
9
:2-2 مدار معادل ماشین بر اساس تئوري پارك
13
:3-2 توزیع شار در ماشین سنکرون طی دورههاي زیرگذرا، گذرا و ماندگار
18
:4-2 مدار معادل ژنراتور سنکرون در حالت ماندگار
19
:5-2 مدار معادل ماشین سنکرون در دوره گذرا
20
:6-2 مدار معادل ماشین سنکرون طی دوره زیر گذرا
20
:7-2 مدار معادل ماشین جهت استخراج ثابت زمانی هاي گذراي مدار باز
21
: 8-2 مدارمعادل ماشین جهت استخراج ثابت زمانی هاي زیر گذراي مدار باز
22
: :1-4 طرح کلی سلول عصبی انسان
32
:2-4 شکل کلی سلول عصبی مصنوعی
33
:3-4 ساختار شبکه عصبی توسعه یافته
33
:4-4 شکل کلی روش تهیه اطلاعات بهرهبرداري ژنراتورهاي سنکرون
35
:5-4 آلگوریتم آموزش شبکه عصبی
36
:6-4 طرح کلی روش تست و بهرهبرداري از شبکه عصبی
37
:7-4 نمودار خروجی شبکه عصبی درفرایند آموزش براي تخمین xd”
39
:8-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
39
:9-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش
40
:10-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست براي تخمین xd”
40
:11-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله تست
41
:12-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله تست
41
:13-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش براي تخمین xd”
42

8

:14-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
42
:15-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش
43
:16-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست براي تخمین xd”
43
:17-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله تست
44
:18-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله تست
44
:19-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش براي تخمین xd”
45
:20-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
45
:21-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحلهآموزش
46
:22-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست براي تخمین xd”
46
:23-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله تست
47
:24-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله تست
47
:25-4 نمودار خروجی شبکه عصبی درفرایند آموزش براي تخمین xq”
48
:26-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
48
:27-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی
در مرحله آموزش
49
:28-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست براي تخمین xq”
49
:29-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
50
:30-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش
50
:31-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش براي تخمین xq”
51
:32-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
51
:33-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش
52
:34-4 نمودار خروجی شبکه عصبی تحت تست براي تخمین xq”
52
:35-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله تست
53
:36-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله تست
53
:37-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش براي تخمین xq”
54
:38-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
54
:39-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش
55

9

:40-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست براي تخمین xq”
55
:41-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله تست
56
:42-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله تست
56
:43-4 نمودار خروجی شبکه عصبی درفرایند براي تخمین Td”
57
:44-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
57
:45-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش
58
:46-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست براي تخمین Td”
58
:47-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
59
:48-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش
59
:49-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش براي تخمین Td”
60
:50-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
60
:51-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحلهآموزش
61
:52-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست براي تخمین Td”
61
:53-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله تست
62
:54-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله تست
62
:55-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش براي تخمین Td”
63
:56-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
63
:57-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش
64
:58-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست براي تخمین Td”
64
:59-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله تست
65
:60-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله تست
65
:61-4 نمودار خروجی شبکه عصبی درفرایند آموزش براي تخمین Tq”
66
:62-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
66
:63-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش
67
:64-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست براي تخمین Tq”
67
:65-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
68

10

:66-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش
68

:67-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش براي تخمین Tq”
69

:68-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
69

:69-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحلهآموزش
70

:70-4 نمودار خروجی شبکه عصبی تحت تست براي تخمین Tq”
70

:71-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله تست
71

:72-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله تست
71

:73-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش براي تخمین Tq”
72

:74-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله آموزش
72

:75-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش
73

:76-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست براي تخمین Tq”
73

:77-4 هیستوگرام خطاي شبکه عصبی در مرحله تست
74

:78-4 نمودار خطاي تخمین شبکه عصبی در مرحله تست
74

ض-:1 طرح شبیه سازي ژنراتور سنکرون متصل به شین بینهایت با اغتشاش تغییر
88

ناگهانی تحریک

ض-:2 طرح شبیه سازي ژنراتور سنکرون متـصل بـه شـین بینهایـت بـا اغنـشاش
89

اتصالکوتاه درترمینال ژنراتور

ض-:3 طرح شبیه سازي ژنراتور سنکرون متصل به شین بینهایت با اغتشاش تغییر
90

ناگهانی توان ورودي

ض-:4 تغییرات مقادیر Xd بکار گرفته شده
92

ض-:5 تغییرات مقادیر Xd’ بکار گرفته شده
92

ض-:6 تغییرات مقادیر Xd” بکار گرفته شده
92

ض-:7 تغییرات مقادیر Xq بکار گرفته شده
93

ض-:8 تغییرات مقادیر Xq” بکار گرفته شده
93

ض-:9 تغییرات مقادیر Xl بکار گرفته شده
93

ض-:10 تغییرات مقادیر Td’ بکار گرفته شده
94

ض-:11 تغییرات مقادیر Td” بکار گرفته شده
94

11

ض-:12 تغییرات مقادیر Tq” بکار گرفته شده
94
ض-:13 تغییرات مقادیر Rs بکار گرفته شده
95
ض-:14 تغییرات مقادیر WR بکار گرفته شده
95
ض-:15 تغییرات مقادیر H بکار گرفته شده
95

12

چکیدة پایاننامه:

این پروژه روشی نو را براي بکارگیري رؤیتگرهاي شبکه عـصبی در جهـت شناسـایی و تعیـین پارامترهـاي دینامیکی ژنراتورهاي سنکرون با استفاده از اطلاعات بهرهبرداري ارائه کرده است. اطلاعات بهـرهبـرداري از طریق اندازهگیريهاي بلادرنگ بعمل آمده در قبال اغتشاشات حوزة بهرهبرداري فراهم مـیشـود. دادههـاي آموزشی مورد نیاز شبکه عصبی از طریق شبیهسازيهاي غیرهمزمـان بهـرهبـرداري از ژنراتـور سـنکرون در محیط یک ماشین متصل به شین بینهایت فراهم شده است. مقـادیر نمونـه ژنراتورهـاي سـنکرون در مـدل م
ذکور بکار گرفته شدهاند. شبکه آموزش دیده در قبال اندازهگیريهاي بلادرنگ شبیهسازي شـده در جهـت تخمین پارامترهاي دینامیکی ژنراتورهاي سنکرون تست شده است. مجموعه نتایج بدست آمده نشان دهنـده قابلیتهاي نوید بخش شبکه عصبی مصنوعی در حوزة تخمین پارامترهاي دینامیکی ژنراتورهـاي سـنکرون، بصورت بلادرنگ و با استفاده از اطلاعات بهرهبرداري میباشد. اگرچه براي دست یـابی بـه خطـاي تخمـین قابل قبول در مسیر شناسایی کلیه پارامترهاي دینامیکی ژنراتورهاي سنکرون، پارهاي اصلاحات ضروري بـه نظر میرسد. در نگاه کلّی این اقدامات تکامل بخش را میتوان به دو مجموعه: پیشنهادات مربوط به اصـلاح شبکه عصبی رؤیتگر در حوزة شبیهسازي و آموزش و بخش دیگر را به عنوان گامهاي تکاملی تلقی نمود، که سازماندهی این گامها در مبادي ورودي و خروجی شبکه عصبی، زمینه مناسبتـري را بـراي بهـرهگیـري از قابلیتهاي آن فراهم خواهد کرد.

کلید واژه:

ژنراتور سـنکرون، پارامترهـاي دینـامیکی، شناسـایی بلادرنـگ، شـبکههـاي عـصبی مـصنوعی، اطلاعـات بهرهبرداري

13

14

مقدمه:

در سالهاي اخیر با پیشرفت سیستمهاي کامپیوتري, سیستمهاي هوش مصنوعی نیز متولد شده و رشد کرده است. یکی از سیستمهاي هوش مصنوعی, شبکه هاي عصبی مصنوعی هستند. این شبکه ها به علت عواملی چون قطعیت در پاسخ, سادگی در اجرا, قابلیت انعطاف بالا و …. جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص داده اند. با توجه به ساختار و کارکرد شبکه هاي عصبی مصنوعی و اهمیت تعیین پارامترهاي دینامیکی اجزاء سیستمهاي قدرت از جمله ژنراتورهاي سنکرون, بهره گیري از شبکه هاي عصبی مصنوعی در این حوزه قابل طرح است. از طرف دیگی نتایج ارائه شده از بکار گیري این شبکه ها در حوزه هاي مشابه, کارکردهاي نوید بخشی را نشان می دهد. با توجه به مراتب فوق این پروژه بر آنست تا با طراحی و اجراي طرح شناسایی پارامترهاي دینامیکی ژنراتورهاي سنکرون با استفاده از شیکه عصبی مصنوعی, قابلیت هاي این سیستم را در حوزه شناسایی بلادرنگ پارامترهاي دینامیکی ژنراتورهاي سنکرون نیز بیازماید.

15

فصلاول:

کلیات

16

سیستم هاي قدرت متشکلند از مجموعه اي از مراکز تولید(نیروگاهها) که توسط شبکه هاي انتقال و توزیع و تجهیزات حفاظتی و کنترل آن به مراکز مصرف متصل می گردند. وظیفه اصلی یک سیستم قـدرت تولیـد و تامین انرژي الکتریکی مورد نیاز مصرف کنندگان با حفظ شرایط سه گانه:

-1 ارزانی قیمت انرژي

-2 کیفیت بالا

-3 امنیت تامین انرژي میباشد. مراد از امنیت، پیوستگی و تداوم در تولید و تامین انرژي می باشد. عوامل مؤثر در امنیـت عبارتنـد از:

-1 سرمایه گذاري اولیه (تجهیزات سیستم ) -2 روشها و امکانات نگهداري و تعمیرات سیستم قدرت.
همانگونه که در کلیه وسایل و سیستم هاي غیرالکتریکی همواره دو ویژگی ارزانـی و بـالا بـودن کیفیـت-

امنیت با یکدیگر متعارض و متقابل می باشند در مقوله انرژي الکتریکی و سیستم هـاي قـدرت نیـز بهمـان گونه خواهد بود. امنیت یک سیستم قدرت در حقیقت درجه و میدان توانایی آن سیستم در مواجهه با حـوادث

و اغتشاشات می باشد . امنیت

دانلود پایان نامه درباره dietary، Poultry، vitamin، Sci.,

and T.Nougchi. Biological availability of selenium in feedstuffs and selenium compounds for prevention of exudative diathesis in chicks. J. Nutr. 105: 96.
Chung, T.K., and D.H., Baker, 1990. Riboflavin requirement of chicks fed purified amno acid and conventional corn-soybean meath diets.poultry Sci. 69:1357-1363.
Chang, J. K., Fun, G. X., 1992. The pathology of chicken gout induced by high dietary calcium and low dietary phosphorus, Acta-Veterinaria-et- Zootechnica-Sinica, 23(1), 80-86.
Chivandi, E., Zakeo, G., Tada, O., 2010. Optimization of phytase concentration from Aspergillus ficuum for phytate bound phosphorus release in cereal meals, Int. J. Agric. Biol., 12, 785-788.
Choct, M., 1997. Feed ns and non-strach polysaccharides: chemical structures and nutritional significance, Feed Milling Int., 13-26.
Chohan, A. K., Hamilton, R. M. G., McNiven, M. A., MacLeod, J. A., 1993. High protein and low trypsin inhibitor varieties of full-fat soybeans in broiler chicken starter diets, Can. J. Anim. Sci., 73,401-409.
Cline, J.K., R.R. Willams, and J., Finkelstein, 1937. Crystalline vitamin B1. XVII. Synthsis of vitamin B1.J.An. Chem. Soc. 59:1052.
Coelho, M. B., and J. L. McNaughton. 1995. Effect of composite vitamin supplementation on broilers. J. Appl. Poult. Res. 4: 219-229.
Cohen, I., and S. Hurwitz., 1974. Ther & pones of blood ionic constituents and acid base balancen to dietary sodium, potassium and chloride in laying fowls. poultry, Sci., 53:378-383.
Colnago, G.L., L.S., Jenwen, and p.l., long, 1984. Effent of seleniume and vitamin E on the development of immunity to coccidiosis in chicks. Poultry Sci. 63:1136-1143.
Coles, E.H., 1986. Veterinary Clinical Pathology, 4th Ed. W.B. Saunder’s Company Philadelphia, USA.
Collins, N.E., Moran E.T.J.r. 1999. Influence of supplemental manyanese and zinc on live performance and carcass quality of broiler. Jornal of Applied poultry Research, 8: 222-227.
Combs, G.F., Jr., and M.L., Scott. 1979. The selenium neds laying and breeding hens. poultry Sci. 58:871.
Corzo, A., Kidd, M.T., Dozier III, W.A., Vieira, S.L., 2007. Marginality and needs of dietary valine for broilers fed certain all-vegetable diets, J. Appl. Poult. Res., 16, 546-554.
Courtis, J. A., and G. C. Wilson. 1990. Egg quality handbook. Queensland Department of primary industries, Austeralia. Pp: 17-97.
Cousins, R.J., 1989. Systemic transport of Zinc. In: CF Mills ( Ed ). Zinc in Human Biology. London: Springer-Verlag, pp: 79-93.
Cowieson, A.J., Acamovic, T., Bedford, M.R., 2004. The effects of phytase and phytic acid on the loss of endogenous amino acids and minerals from broiler chickens, Br. Poult. Sci., 45, 101-108.
Cowieson, A.J., Singh, D. N., Adeola, O., 2006. Prediction of ingredient quality and the effect of a combination of xylanase, amylase, protease and phytase in the diets of broiler chicks. 2. Energy and nutrient utilization, Brazil Poult. Sci., 47, 490-500.
Cowieson, A.J., 2002. The effect of exogenous enzymes on the nutritive value of camelina, lunaria, pea and lupin meals for broilers. Ph.D. thesis, University of Aberdeen.
Cowieson A.J. 2005. Factors the affect the nutritional value of maize for broilers, Anim. Feed Sci. Tech., 119, 293-305.
Crawford, D.R. 1990. Poultry breeding and genetics. Elsevier Publisher Amesterdom. The Netherlands.
Cro- Criev, C. M. 1987. Rapeseed gums far lactating dairy cows. 57th Annual Feeders’ Day Report, University of Alberta, p 66.
Cromwell, G.L., Hays, V.W., Clark, T.L. 1978. Effect of copper sulfate, copper sulfide and sodium sulfide on performance and copper stores of pigs. Jornal of Animal Scince, 46:692-698.
Dam, H. and J., Glavind, 1992. Factors influencing capillary permeability in the vitamin E-deficent chick. Sci. 96:235.
Mwell, G.L., King J.C, 1978. Effect of copper sulfate, copper sulfide and sodium sulfide on performance and copper stores of pigs. Journal of Animoll Sci. 46: 692-698.
Davis, A.T., Austic, R. E. 1982. Threonine imbalance and the threonine requirement of the chicken. J. Nutr. 112: 2170-2176.
Davies, N.T., Nightigale, R. 1975. The effect of phytat on intestinal absorption asecretion of Zinc and whole-body retention of Zinc, copper, iron, and manganese in rats. British Jornal of Nutrition, 34, 243-258.
Davis, C.D, Gerger, J. L. 1992. Longitudinal changes of manganese dependent superoxide dismutase and other indeyes of manganese and iron in women. American Jornal of clinical Nutition, 55:74-752.
Davis, C.D., Zech L, Gerger J.L. 1993. Manganese metaloolism in rats: an improvdmethodology for assessing gut endogenous losses. Proceedings of the society for Experimantal Biology and Medicine, 202: 103-108.
Davis, R.H. and J. fear, 1996. Incoporatin of selenium into egg proteins rom dietary selenite. Br. poultry Sci, 37:197-211.
Deluca, H.F., 1988. some concepts emanating fnom study of the metabolism and function of vitamin D. Nutr. Reviews 38:169.
Dmello, J. P. F., Lewis, D., 1970. Amino acid interactions in chick nutrition. 3. Independence in amino acid requirements, British Poultry Science, 11, 367-385.
Derlo, Y.L., and D. Balnave, 1980. The choline and sulphur acid requarements of broiler chickens fed on semi-purifieds. Br. Poult. Sci. 21:479-487.
Dewar, W.A., IR. Sbbald and P.A.L. Wight, 1982. The contributions of anorexia to reduced growth in zinc deficient Chickens. Br. Poultry Sci. 23: 129-134.
Dewar, W.A., P.A.L. Wight, R.A. Pearson and M.J. Gental, 1983. Toxic effects of high concentrations of ZnO in the diet of Chick and laying hen. Br. Poultry Sci. 2: 397-404.
Dmello, J. P. F., Lewis, D., 1970. Amino acid interactions in chick nutrition. 3. Independence in amino acid requirements, British Poultry Science, 11, 367-385.
Deyhim, F., Teeter, R. G., 1993. Dietary vitamin and/or trace mineral premix effects on performance, humoral mediated immunity and carcass composition of broilers during thermonuetral and high ambient temperature distress, J. Appl. Poultty Res., 2, 347-355.
Donaldson, E., W. E. 1985. Lipogenesis and body fat in chicks: Effect of calorie- protein ratio and dietary fat. Poult. Sci. 64: 1199-1204.
Dozier, W.A., 2001. Male and female responses to low and adequate dietary threonine on nitrogen and energy utilization, Poult. Sci., 80(7), 926-930.
Driver JP, Pesti, G.M, Bakalli, R., Edwards, H.M, 2005. Calcium requirement of the modern Broiler chickens as influenced by dietary protein and age, Poult Sci., 84,1629-1639.
Dupuis, Y., porembska Z, Tard ivel S, Fournier A, Fournier P. 1992. Intestinal transfer of manganese:reseimblance to and competition with calcium. Reproduction Nutrtion Development, 32(5-6):453-460.
Eeckhout,W., De Paepe, M., 1994. Total phosphorus, phytate-phosphorus and phytase activity in plant feedstuffs, Anim. Feed Sci. Technol, 47, 19-29.
Edmonds, M.S., Baker, D.H., 1987. Comparative effects of individual amino acid excesses when added to a corn-soybean meal diet: effects on growth and dietary choice in the chick. J. Anim. Sci., 65, 699-705.
Emadi, M., Kaveh, K., Jahanshiri, F., Mohd Hair, B., Aini, I., Abdul Razak, A., 2010. Dietary Tryptophan Effects on Growth Performance and Blood Parameters in Broiler Chicks. Journal of Animal and Veterinary Advances. 9 (4),700-704.
Emmanuel, B., Y.K. Goh, R. Berzines, A.R. Robblee and D.R. Clandinin, 1984. The entry rate of trimethylamine and ets desposition in eggs of intact and ceccectomized Chickens fed rations containing rapeseed meal or supplementary choline. Poultry. Sci. 63: 139-143.
Emmert, J.L. and D.H. Baker, 1995. Zinc stores in chickens delay the onset of zinc deficiency symptoms. Poultry Sci. 74: 1011-1021.
Evans, H.M., and K.S., Bishop, 1922. on the relation between fertility and nutrition. Am. J. Physiol. 63:369.
Erf, G.F., W.G., Bottje, T.K., bersi, M.D., Headrick, and C.A., Fitts, 1998. Effects of dietary vitamin E on the immune system in broilers:altered proporti
ons of CD4T cells in the thymus and spleen. poultry Sci. 77:529-537.
Evans, H.M. and G.O. Burr, 1926. A new dietary deficiency with highly purified diets. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 24:740.
Flanagan, P.R., Haist, J. 1980. Comparative effects of iron deficiency induced by bleeding and a law-iron diet on the intestinal absorptive interactions of iron, cobalt, manganese, zinc, lead, and cadmium. Journal of Nutrition. 110: 1754-1763.
Freeland-Graves, J., Behmardi, F., Bales, C.W., Dougherty. V., Lin PH, Crosby, J.B., Trickett PC. 1988. Metabolic balance of manganese in young mem consuming five Levels of dietary manganese. Jornal of Nutrition , 118:764-773.
Fritze, J.C. et. al. 1937. Toxiconenicity of moldy feed for young chicks. poultry Sci. 52:1523-1530.
Froehli, D.M. 1987. Importance of folic acid in turkey diets explored. Feedstuffs. April 27 p 26.
Gadient, M., 1986. The effect of pelleting on the nutritional quality of feed. Proc. Maryland Nutr. Conf. P. 73-78
Garcia-Aranda, J.A., Lifshitz F., Wapnir, R.A, 1983. In ViVo intestinal absorption of manganese in the rat. Jornal of Nutrition, 113: 2601-2607.
Gill, T.A., G.B., sundeen, J.F., Richards, and D.B., Bragg. 1980. The effects of dietary selenium and vitamin E on avinan white muscle Disease as measured by both chemical and physical parameters. Poultry Sci. 59: 2088-2097.
Goldstein, J., and M.L., Scott, 1956. An electrophortic study of exudative diathesis in chicks. J. Nutr. 60:349.
Gonerman, W.A., S.V., Toverud, W.K., Ramp, and G.K., Mechanic, 1976. Effects of dietary vitamin D and calcium on lysyl oxidase activity in chick bone. proc. Soc. Exp Biol. Med. 151:453-456.
Gonsales, N., Sullivan, W., Daglas, H., Beck, M., 1993. Effect of inorganic sulfate and sulfur amino acid on bone mineralization in broilers, Poultry Science,. 72, 1953-1943.
Grau, A., Codony, R., Grimpa S., Baucells, M.D., Guardiola, F., 2001. Cholesterol oxidation in frozen dark chicken meat: influence of dietary fat source and ?-tocopherol and ascorbic acid supplementation, Meat Sci., 57,197-208.
Greger J.D, Davis D.D, Suttie J.W, Lyle B.J.1990. Intake, serum concentrations, and urinary excretion of manganese by adult males. American Journal of clinical Nutrition ,51:457-461.
Gries, C. L. and M. L. Scott. 1972. The pathology of thiamin, riboflavin, pantothenic acid and niacin deficiencies in the chick. J. Nutr. 1.2 : 1269
Griminger, p. and G., Brubacher, 1966. The transfer of vitamin K and menadione from the to the egg. poultry Sci. 45:512.
Hafez, Y.S.M., and F.H., kratzer, 1976. The effect of diet on the toxicity of vanadium. Poultry Sci. 55: 918.
Hajj, R.N., Sell, J.L., Magnesium requirement of laying hen for reproduction, J Nutr., 1969. 97,441- 448.
Halpin K.M, Baker D.H. 1986. long-term effects of corn, soybon meal, wheat, bran, and fish meal on manganes utilization in the chick. Poultry Sci. 65:1371-1374.
Harms, R.H., Buresh, RE. 1978. Influence of three levels of copper on the performance of turkey poults with diets containing two sources of methionine. Poultry Sic.,66, 721-724.
Hess, J.B., Britton, W.M., 1997. Effects of dietary magnesium excess in White Leghorn hens, Poultry Sci., 76,703- 710.
Hill, C.H., and G., Matrone, 1970. chemical parameters in the study of in ViVo and in Vitro interactions of transition. Elements. Fed. Proc. 29: 1474.
Hiramoto, K., Muramatsu, T., Okumura. J., 1990. Effect of methionine and lysine deficiencies on protein synthesis in the liver and oviduct and in the whole body of laying hens. Poult. Sci., 69, 84-89.
Ho, S.Y., R.P. Gentry, N.W. Ncathery, D.M, Blackman, 1984. Effect of high but nontoxic dietary manganese and iron on their meta

دانلود پایان نامه درباره ويتامين، جيره، کولين، بيوتين

مشاهده شد. ويتامين K در بافت حيواني مناکوئينون-4 است و هنگامي که مناکوئينون-4 که در کبد يافت مي شود توليد مي گردد. هر چند گريمينگر و بروباچر137 (1966) نشان دادند که بخش عمده اي از فيلوکوئينون خورانده شده به جوجه ها بصورت دست نخورده جذب و در کبد ذخيره شده است و ليکن ويتامين همانند مناکوئينون-4 يافت شده در کبد جوجه هايي که مناديون دريافت کرده بودند در ساخت پروترومبين از لحاظ بيولوژيکي به خوبي فعال است بنابراين به نظر مي رسد که احتمالا مناکوئينون-4 تنها زماني توليد مي شود که مناديون مصرف شده و يا ميکرواورگانيسم هاي روده 1K يا 2K جيره را به مناديون تجزيه مي کنند.
کمبود ويتامين K منجر به افزايش زمان لخته شدن مي شود، زيرا ويتامين K براي ساخت پروترمبين ضروري است پروتئين هاي لخته کننده خون در کبد به صورت پيش سازهاي فعال بيولوژيکي تبديل مي شوند(سوتيه138، 1980). اختلال در انعقاد خون علامت کلينيکي اصلي کمبود ويتامين K در کليه حيوانات است انتقال ويتامين K از مادر به تخم مرغ و سپس به جوجه تازه از تخم در امده ثابت شده است و بنابراين جيره مرغ هاي مادر بايد به خوبي از لحاظ اين ويتامين غني شود. گريمينگر و بروباچر (1966) در تخم مرغ مرغهايي که فيلو کوئينون خورده بودند نسبت به مرغ هايي که همان مقدار مناديون دريافت کرده بودند، چهار برابر ويتامين K بيشتري يافتند. انتقال ويتامين K که مقدار آن کم و ناچيز است ممکن است اهميت زيادي داشته باشد، بطوري که کوهان و همکاران (1960) يک سندروم خونريزي در جوجه هاي يکروزه گزارش کردند و اين حالت را کمبود ويتامين K جيره مرغ هاي ما در نسبت دادند. گريمنگر و بردايز (1968) در پرندگان دچار کمبود ويتامين K جذب کاملا ضعيف MSBC را که از طريق مقعد دريافت کرده بودند نشان دادند.
2-5-5-ويتامين (ويتامين B)
تيامين قديمي ترين ويتاميني است که با بيماري بري بري و 2600 سال قبل از ميلاد شناخته شده است. اجکمن که در بيمارستاني در جاوا کار مي کرد اشاره نموده که جوجه هاي مبتلا به پلي نوريتيس هنگام تغذيه با برنج بابرنج بدون پوسته علايمي مشابه با بري بري در انسان نشان دادند.
وي خاطر نشان کرد که اين حالت هنگام استفاده از برنج قهوه اي يا پوسته برنج روي نخواهد داد. جانسن و دونات139 ) 1926 ( جانشينان اجکمن و همکارانش در آزمايشگاه اندونزي بودند که موفق به کريستاله کردن ويتامين به شکل خالص شدند. ساختمان تيامين توسط ويليامز و کلين140 (1936) کشف توسط همان آزمايشگاه ساخته شد (کلين و همکاران141،1937). تورنتون و اسچوتز142 (1960) نشان دادند که مرغ هاي لگهورن نسبت به نژادهاي سنگين تر نياز تياميني بيشتري در تخم مرغ هاي خود ذخيره مي کنند. اگر جيره حاوي افزودني هاي ضد تياميني باشد، مسلما نياز تيامين بيشتر است در جوجه هايي که فوزاريوم موني ليفورم مصرف کردند پلي نوريتس شيوع يافت که با تزريق تيامين قابل درمان بود (فريتز و همکاران143،1937). در مطالعه اي ديگر الکوسکي و کلاسن144 (1999) نشان دادند که تغذيه تيامين در مرغ مادر اثر محسوسي بر وضعيت جوجه جوان دارد .ريوز و هارمز145 (1988) نشان دادند که جهت رشد و جلوگيري از فلج پا در جوجه هاي گوشتي به 8/2 ميلي گرم مکمل ريبوفلاوين در کيلوگرم جيره نياز است. در اين مطالعه خود جيره ذرت – سويا حاوي 6/2 ميلي گرم بود چانگ و بيکر146 (1990) پيشنهاد کردند که حدود 60 درصد ريبوفلايني که بطور طبيعي در ذرت وکنجاله وجود دارد براي پرنده قابل دسترس است. الکوسکي و کلاسن (1998) نشان دادند که پرندگان جوان حدود 2 ميلي گرم ريبوفلاوين بصورت مکمل در کيلوگرم جيره نياز دارند. براي مرغ هاي تخمگذار اسکوايرز و نابر147 (1993) نيازي حدود 4/4 ميلي گرم در کيلو گرم جيره براي توليد تخم مرغ و جوجه در آوري بهينه پيشنهاد کردند و آلبومين تخم مرغ مي بايست حاوي حدود 5/2 ميکرو گرم ريبوفلاوين در گرم باشد.
2-5-6- نياسين
بيماري پلاگر در انسان و زبان سياه در سگ، در موارد مشابه هم هستند و پيشنهاد شد که اين دو بيماري داراي عامل مشابهي هستند. به دنبال کشف اين که عصاره کبدي مي تواند پلاگر را درمان کند،ريوز وهارمز (1988) نيکوتين آميد را به عنوان عاملي که قادر بود زبان سياه را در سگ و پلاگر را در انسان درمان کند از کبد جدا کردند . در سال 1945 کرهل و همکارانش نشان دادند که اسيد آمينه تريپتوفان در درمان پلاگر موثر است.
ريوز و هارمز (1988) توانايي يکساني براي نياسين و نياسين آميد در جوجه هاي گوشتي جوان عنوان کردند در حالي که اودوهو و بيکر148 (1993) نتيجه گرفتند که نيکوتين آميد در مقايسه با اسيد نيکوتنيک بسيار قوي تر است. والدروپ و همکاران149 (1985) پيشنهاد کردند که اضافه کردن 99 ميلي گرم نياسين به کيلوگرم جيره ذرت و سويا که معمولا حاوي 22 ميلي گرم نياسين در کيلوگرم است، براي جوجه گوشتي مفيد است . والدروپ وهمکاران (1985) نشان دادند که جوجه ها به نياسين احتياج دارد و کمبود آن باعث بزرگ شدن مفصل پا ، خميدگي پا ، پردرآوري ضعيف و تورم پوست در ناحيه سر و پاها مي شود. جانسون و همکاران150 (1995) کاهش در ضخامت درشت ني و طول استخوان پرندگاني که 7500 قسمت در ميليون نياسين دريافت کرده بودند ، در حالي که سرعت رشد خوراک مصرفي تحت تاثير قرار نگرفته بودند.
2-5-7- پيريدوکسين (B6)
عوارض ناشي از کمبود پيريدوکسين براي اولين بار در موش صحرايي، در دهه 1920 توصيف شد. در مطالعه اي براي ايجاد پلاگر در حيوانات آزمايشگاهي ، موش هاي صحرايي تغذيه شده با جيره فاقد ويتامين B2 تورم جلدي شديد ، همانند پلاگر در انسان نشان دادند. عامل پيشگيرنده پ
لاگر در موش هاي صحرايي، ويتامين B2 نبود و اصطلاح ويتامين B6 را به عنوان عامل جديد باز دارنده آماس جلدي در موش صحرايي پيشنهاد گرديد.
ساروکا و کامبز151 (1986) عنوان کردند که کمبود پريدوکسين مي تواند سوخت و سازميتونين را محدود کند، ولي سطوح موجود در جيره هاي ذرت و سوياي فاقد مکمل براي استفاده از آنالوگ هيدروکسي متيونين کافي است. دامنه 45 تا 65 درصد قابليت دسترسي براي اين ويتامين در ذرت و سويا گزارش شده است چندين گزارش نشان داده اند که در پيش مخلوط هاي حاوي مواد مغذي، فعاليت ويتامين B6 به ميزان قابل توجهي از بين مي رود(آدامز152، 1982) و چنين کاهشي ممکن است در خوراک هاي پلت شده و اکسترود شده ديده شود (گادينت153، 1986). امروزه اغلب جيره هاي طيور با 3 تا 4 ميلي گرم پيريدوکسين در کيلوگرم تکميل مي شوند.
با کمبود پيريدوکسين ، ماس و همکاران154 (1994) نشان دادند که بلوغ کلاژن ناقص بوده و بنابراين اين ويتامين براي يکپارچگي ماتريس بافت پيوندي ضروري است. کمبود مزمن و يا حاشيه اي مي تواند منجر به پروسيس شود که معمولا يکي از پاها فلج شده و يک يا هر دو انگشت مياني در اولين مفصل به سمت داخل بر مي گردند (گريس و اسکات155، 1972). مصرف خوراک در مرغ و خروس هاي دچار کمبود B6 شديداً کاهش يافته اما به دليل اثرات بارز کمبود ويتامين B6 در رشد جنسي ، اما باعث لاغري نيست. هر چند مقداري پريزي در مرغ ها مشاهده شود، ولي جدي نبوده و مرغ در ظرف دو هفته پس از فراهم کردن سطح طبيعي پيريدوکسين جيره به توليد طبيعي تخم مرغ باز مي گردد(ويس156، 1976).
2-5-8- بيوتين
کشف و اهميت بيوتين در تغذيه توسط دو گروه از محققان يعني ميکروب شناس ها و تغذيه دان ها صورت گرفته است. اوايل دهه 1930 نقش اين ويتامين که به نام کو آنزيم R معروف شد، در تنفس باکتري هايي ريزوبيوم موجود در غده ريشه گياهان تيره بقولات مشخص شد. سپس شکل بلوري آن ، که از 9 زرده تخم اردک به دست آمد و براي رشد مخمرها ضروري بود، بيوتين نام گرفت .پس از آن برخي از محققان يک حالت مسموميت در اثر تغذيه تخم مرغ در حيوانات را مورد بررسي قرار دادند.
بيوتين در خوراک هاي طبيعي به صورت آزاد و متصل وجود دارد که ظاهرا بيشتر آن براي مرغ قابل دسترس است (بونجور157، 1987) و بعضي از برآوردها قابليت دسترسي آن در گندم را صفر گزارش مي کنند. ميوه ها و دانه هاي گياهي اغلب به ليزين يا پروتئين متصل است به نظر مي رسد که بيوتين در نيمه ابتدايي روده کوچک بصورت مولکول دست نخورده جذب مي شود (بونجور، 1984). مک کورميک و السون158 (1984) گزاش کردند که بيوتين به صورت محلول در فاز آبي پلاسما منتقل شده و توسط سلول ها از طريق انتقال فعال جذب و به آپوآنزيم خود در سلول متصل مي گردد همه سلولها حاوي بيوتين هستند ولي در کبد و کليه مقادير بيشتري يافت مي شود.
در اثر کمبود بيوتين ،ضايعات پوستي در پاها و پوست اطراف منقار و چشم ها، مشابه با نوع ناشي از کمبود اسيد پانتوتنيک به وجود مي آيد همچنين پروسيس يکي ديگر از عوارض ناشي از کمبود بيوتين است. بين و همکاران159 (1998) تورم پا و بزرگ شدن پا و جابه جايي قسمت انتهايي ساق پا پرندگان مواجه با کمبود بيوتين را توصيف کردند. در حالت کمبود حاشيه اي بيوتين ، وضعيت پرنده به وسيله تغذيه آنتي بيوتيک ها بهبود يافته و با تغذيه لاکتوباسيل حادتر مي شود (بونزسترو و کراتزر160، 1983). اين نشان مي دهد که ميکروفلوراي روده براي بيوتين قابل دسترس با پرنده رقابت مي کنند و در اين خصوص نوع کربوهيدرات جيره مي تواند بر حالت پرنده تاثير بگذارد. باوور و گريمينگر161 (1980) نتيجه گرفتند که دکسترين مقدار بيوتين روده را بخصوص در روده کور کاهش داد ، در حالي که تغذيه سوربيتول توليد بيوتين در روده کور را تشديد مي کند.
2-5-9- فولاسيون (اسيد فوليک)
کمبود فولاسين در حيوانات آزمايشگاهي منجر به کم خوني ماکروسيتيک (مگالوبلاستيک) و لوکوپنيا (کاهش سلولي هاي سفيد خون) مي شود. طيور نسبت به ساير حيوانات مرزعه اي به کمبود فولاسين حساس تر به نظر مي رسند. کمبود سبب پودر آوري ضعيف، کندي رشد، ظاهر کم خون و پروسيس مي شود. با پيشرفت کم خوني تاج سفيد رنگ و غشاهاي مخاطي دهان زرد کم رنگ مي شوند ( رينه و همکاران162، 1993) و همچنين پيشنهاد کردند که غلظت فسفوريبوزيل پيروفسفات گلبولهاي قرمز در جوجه هاي فاقد فولاسيون افزايش يافته و مي تواند به عنوان يک ابزار تشخيصي از ان استفاده نمود ماکس ول و همکاران163 (1988) کم خوني ماکروستيک را به عنوان نشانه اصلي در پرندگان تغذيه شده با جيره نيمه خالص فاقد فولاسيون توصيف کرند.
هر چند کمبود فولاسين مي تواند سبب کاهش توليد مرغ شود، ولي نشانه اصلي در مرغ هاي مادر کاهش شديد قدرت جوجه دراوري به همراه افزايش مرگ و مير جنين در روزهاي آخر انکوباسيون است. اين جنين ها نوک تغيير يافته دارند و خميدگي ساق پا اغلب ديده مي شود (فروليچ164، 1987). گرادينت (1986) گزارش نمود که اسيد فوليک به حرارت نور و رطوبت بسيار حساس بوده و بنابراين لازم است که خوراک تازه و خشک نگهداري شود. آدامز (1982) افزايش شديدي در تخريب ويتامين را هنگام وجود مواد معدني در پيش مخلوط ها گزارش کرده است بسياري از جيره هاي تجاري طيور حاوي مکمل فولاسين به ميزان 1 تا 5/1 ميلي گرم در کيلوگرم هستند. رينه و همکاران (1993) نشان دادند که تمام مسيرهاي وابسته به فولات هنگام استفاده از 1 ميلي گرم فولات هنگام استفاده از 1 ميلي گرم فولات در کيلو گرم جيره عادي جيره مي شوند. رايو و همکاران165 (1995) نشان دادند که 2/1 تا 3/1 ميلي گرم اسيد فوليک در
کيلوگرم جيره براي رشد طبيعي جوجه هاي گوشتي کافي است.

2-5-10-کولين
کولين يک ماده مغذي است که وقتي در جيره نباشد، علايم کمبود مشخصي را بوجود مي اورد. هر چند کولين به عنوان يکي از ويتامين هاي خانواده B – کمپلکس طبقه بندي مي شود ولي به طور کامل تعريف کلاسيک يک ويتامين را ندارد بر خلاف ساير ويتامين هاي گروه B کولين مي تواند در کبد ساخته شده و مقدار نسبتا زيادي از آن لازم است و بيش از آنکه يک کوآنزيم باشد به عنوان يک جز ساختماني وظايف خود را انجام مي دهد.
ماده اي از صفراي خوک جدا گرديد و توسط استرکر کولين نام نهاده شد و ساختمان شيميايي آن بصورت يک ترکيب چهار آمونيومي ، بتاهيدروکسي اتيل تري متيل آمونيوم هيدروکسيد توسط بايردر سال (1867) تعيين شد.مک گينس و همکاران166 (1944) نشان دادند که کولين جز فعال ساختمان لستين خالص يعني ماده اي که قبلا نقش آن را در پيشگيري از تجمع بيش از حد در کبد موش هاي صحرايي نشان داده بودند. مک گينس و همکاران (1944) گزارش کردند که ميتونين و بتائين تحت شرايطي در پيشگيري از پروسيس و تحريک رشد ناشي از مصرف جيره فاقد کولين در جوجه ها موثر هستند . آنها چنين استنباط کردند که ميتونين و بتائين ،بنيان متيل لازم جهت کولين سازي را تامين مي کنند اختلاف بين اثرات کولين در رشد پيشگيري از پروسيس در جوجه هاي جوان توسط مکگينس و همکاران (1944) مشخص شد. تمام چربي هاي طبيعي حاوي مقداري کولين هستند، کنجاله هاي غده اي، زرده تخم مرغ و مغز غني ترين منابع حيواناني و جوانه غلات ، بقولات و کنجاله هاي دانه هاي روغني بهترين منابع گياهي مي باشند از آنجايي که بتائين مي تواند اثر کمي بر احتياجات کولين داشته باشد. خوراک هايي نظير گندم و محصولات جانبي آن که مقادير نسبتا زيادي بتائين دارند مي توانند بخشي از احتياجات کولين طيور را برآورده سازند. قابليت دسترسي کولين در خوراک هاي طبيعي به خوبي مشخص نشده است، هر چند ، موليتوريس و بيکر167 (1976) گزارش کردند که قابليت دسترسي کولين در چندين محصول سويا در دامنه 60 تا 75 درصد مي باشد.
دريلو و بالناوه168 (1980) پروسيس را همچون آسيب هاي وارده به کليه در جوجه هاي گوشتي فاقد کولين توصيف کردند کليه ها متورم بوده و خونريزي جزيي داشتند و يا اندازه آنها طبيعي ولي خون ريزي بسيار بيشتر بود.تري متيل آمين (TMA) بوي ماهي بخصوصي داشته و مي تواند از کولين توسط فعاليت ميکروب هاي روده توليد شود. به نظر مي رسد که در مرغ ساخت تري متيل آمين در روده کور اتفاق مي افتد. امانوئل و همکاران169 (1984) بوي ماهي را در تخم مرغ هاي پرندگان تغذيه شده با جيره بر اساس گندم و 5/0 درصد کولين نشان دادند.
2-5-11- ويتامين C
ويتامين C اسيد اسکوربيک ، تنها براي انسان ، اغلب پستانداران و خوکچه هندي ضروري است کمبود ويتامين باعث بيماري اسکوروي مي شود که مشخصات آن ادم، بيحالي و اسهال مي باشند مدت ها مشخص شده است که اسکوروي را مي توان با مصرف گوشت يا ميوه تازه درمان نموده و يا از بروز آن جلوگيري کرد. گزارشات زيادي مبني بر مفيد بودن مکمل ويتامين C هنگام تنش و بخصوص تنش حرارتي وجود دارد. مککي و هريسون170

دانلود پایان نامه درباره بازدارنده ها

. دليل عمده محبوبيت سويا به دليل ترکيب منحصربهفرد اسيدهاي آمينه آن ميباشد که بر بسياري از غلات ديگر پيشي ميگيرد. (جدول2-2)، انرژي قابل متابوليسم، ميزان پروتئين و قابليت هضم اسيدهايآمينه سويا را در مقايسه با برخي از غلات ديگر نشان ميدهد. براي سالهاي زيادي يکي از فاکتورهاي محدودکننده استفاده از سويا در تغذيه طيور، کمبود اسيدهاي آمينه گوگرددار ( متيونين و سيستئين) در آن بود. همچنين براي سالهاي زيادي عقيده بر اين بود که دانههاي سويا از لحاظ برخي از فاکتورهاي رشد تعريفنشده فقير هستند و مواد ديگري مانند پودر ماهي براي نيل به حداکثر عملکرد طيور لازم است. اما مطالعات بعدي نشان داد که بيشتر عکسالعملهاي رشدي حاصل از اين مواد مانند پودر ماهي به دليل وجود عناصري مانند سلنيوم و ويتامين 12B بوده است. کيفيت پروتئين سويا توسط( بيکر و همكاران9، 2002) مورد بررسي قرار گرفت. کيفيت پروتئين سويا براي طيور بالا بوده و سويا منبع بسيار خوبي از لحاظ ليزين و تريپتوفان به شمار ميآيد. غلظت اسيد آمينه قابل هضم ليزين در سويا در مقايسه با مقادير موردنياز ليزين در جوجهها بيشتر از مقدار موردنياز ميباشد (بيكر و همكاران، 2002). هيچ دانه روغني ديگري به مانند سويا نميتواند منبع خوبي از ليزين باشد. اما در مقايسه با اسيدهاي آمينه ايدهآل موردنياز طيور، سويا منبع کاملي از پروتئين نميباشد. پروتئين سويا از لحاظ متيونين، ترونين و وانيل دچار کمبود ميباشد. در واقع تمامي جيرههاي غذايي طيور که حاوي سويا هستند ميبايست با منبعي از متيونين تکميل گردند. کنجاله سويا همچنين منبع خوبي از آرژنين است که اين امر براي طيور مفيد است زيرا آنها نميتوانند آرژنين را سنتز کنند و نياز آنها به اين اسيد آمينه خيلي بيشتر از پستانداران است. نوع غالب کنجاله سويا که در تغذيه جوجههاي گوشتي مورداستفاده قرار ميگيرد پوستکنده و روغنگيري شده هستند که حاوي حدوداً 48% پروتئين ميباشد. کنجالههاي داراي پوست حاوي پروتئين کمتري، حدود 45-44% پروتئين ميباشند نيز ميتوانند در تغذيه طيور مورداستفاده قرار گيرند اما عملکرد رشد، بهويژه راندمان مصرف غذا در جوجههاي تغذيه شده با انواع بدون پوست بهتر خواهد بود (يعقوب فر و نوري، 1390). سويا شامل فيبر نيز ميباشد که عمدتاً در پوسته آن وجود دارد.( ريبيرو و همکاران10، 2005) نشان دادند که استفاده از سوياي حاوي پروتئين بيشتر و فيبر کمتر منجر به افزايش جذب غذا، وزن و تبديل مواد غذايي گرديد.
سوياي خام داراي بازدارنده هاي بسياري است كه اين بازدارنده ها باعث كاهش قابليت هضم و قابليت استفاده از اسيدهاي آمينه در طيور، خوك و نشخواركنندگان مي شوند.معمولاً با استفاده از حرارت، ميزان اين باز دارنده ها كاهش مي يابد. حيوانات تکمعدهاي به دليل حضور بازدارندههاي تريپسين و ساير فاکتورهاي ضدتغذيهاي قادر به استفاده مؤثر از سوياي خام نميباشند (ين و همكاران11، 1973). بازدارندههاي تريپسين فعاليت تريپسين و کيموتريپسين را کاهش ميدهند (راكيس12، 1974). نرخ رشد کاهش يافته و بزرگ شدن لوزالمعده در طيور در نتيجه حضور بازدارندههاي تريپسين ميتواند حاصل گردد اما اين بازدارندهها به سهولت توسط تيمارهاي گرمايي از بين ميروند (راكيس، 1974). پارسونز و همکاران13، 1992 گزارش کردند که قابليت هضم حقيقي چند اسيد آمينه موجود در کنجاله سويا با افزايش زمان عملآوري بطور خطي کاهش يافت که در اين ميان ليزين و هيستيدين حساس تر بودند.چنين کاهش چشمگيري در قابليت هضمي ليزين ميتواند عمدتاً ناشي از تشکيل محصولات واکنش ميلارد در طي اعمال حرارت باشد(هورل14، 1990). (بالوئن و جانستون15، 1953) گزارش دادند كه استفاده از دانة سوياي خام در جيرة طيور، ميانگين طول دورة زندگي را كاهش و دفع متابوليكي اسيدهاي صفراوي را افزايش داده، كه اين امر باعث كاهش قابليت هضم چربيها ميشود. به علاوه لكتين موجود در حبوبات باعث دفع آميلاز از طريق مدفوع شد و در نتيجه باعث كاهش قابليت هضم نشاسته مي گردد .تغذيه طولاني مدت سوياي خام موجب کاهش رشد ميشود که علت آن هضم نامناسب پروتئين است(ژانگ و پارسونز16، 1993).
(پاپاداپولوس و واندوروس17، 1988) سوياي چربي حرارتدادهشده را در سطح 15% در جيرههاي غذايي جوجههاي گوشتي به کار بردند و گزارش دادند که وزن بدن در سن 6 هفتگي تحتتأثير منفي قرار نگرفت. (ليسون و همکاران18، 1987) با به کار بردن سوياي چربي حرارتدادهشده در سطح 30% در دوره آغازين و پاياني، کاهش عملکرد در دوره آغازين را گزارش دادند اما اثرات مضر با افزايش سن کاهش يافت.
وقتي که 100% کنجاله سويا با سوياي پرچربي حرارتدادهشده جايگزين گرديد (کوهان و همکاران19، 1993) گزارش دادند که وزن بدن در سههفتگي کاهش يافت. مقدار انرژي بالاي سوياي پرچربي، پتانسيل اثرگذاري بر ترکيب لاشه را داراست. (کورانتلي20، 1991) بهبود 3% در عملکرد لاشه مرغهاي گوشتي را مشاهده نمود وقتي که ميزان سويا به 10% جيره افزايش يافت. سوياي چربي ميتواند پروتئين و انرژي را يکجا فراهم سازد. (مکايساک و همکاران21، 2005) در مطالعهاي در مورد کاربرد سوياي چربي برشتهشده بر خروسهاي گوشتي گزارش دادند که ميزان پروتئين خام پرندگان تغذيه شده با سوياي چربي برشتهشده در دوره آغازين، مشابه گروه شاهد بود اما ميزان چربي لاشه کمتر بود.
کنجاله سويا از لحاظ مواد معدني و ويتامين‌ها ( به جز کولين و اسيد فوليک) خيلي غني نيست. حدود دو سوم فسفر موجود در دانه سويا با فيتات باند شده است و براي حيوانات قابل دسترس
نيست. اين ترکيب همچنين با ديگر مواد و عناصر معدني از قبيل کلسيم، منيزيم، پتاسيم، آهن و روي باند شده و آنها را از دسترس دستگاه گوارش مرغ‌ها خارج مي‌کند(بلر، 1991).

جدول 2-2- انرژي قابل متابوليسم، ميزان پروتئين و قابليت هضم اسيدهاي آمينه در کنجاله سويا و ساير دانههاي روغني در تغذيه طيور(جمعيت آكادمي ملي واشينگتن، 1994).

بلغور بادام
بلغور دانه کتان
بلغور آفتابگردان پوستکنده
بلغور کانولا
بلغور سوياي پوستکنده
انرژي (کيلوکالري در کيلوگرم)
391/24
04/12
495/2
15/2
711/2
پروتئين (درصد)
1/55
1/49
8/48
9/40
9/53
قابليت هضم اسيدهايآمينه

آرژنين
84
87
93
90
92
سيستئين
78
73
78
75
82
ليزين
83
67
84
80
91
متيونين
88
73
93
90
92
ترونين
82
71
85
78
88
والين
88
78
86
82
91
2-3-2- کنجاله کانولا:
کنجاله کانولا برتر از نمونهي قبلي آن کنجاله کلزا است اما هنوز نسبت به کنجاله سويا پايينتر ميباشد. يعني کنجاله کانولا نسبت به کنجاله کلزا داراي انرژي قابل هضم بيشتر، پروتئين بيشتر و کلوکوزينولات کمتري دارد اما نسبت به کنجاله سويا در عوامل قيد شده پايينتر ميباشد. همچنين کنجاله کانولا در اغلب ويتامينهاي گروه B و مواد معدني ضروري غني ميباشد.
کيفيت پروتئين در کلزا و کانولا را ميتوان به چندين روش تعيين کرد. مطالعات بر روي جوجهها، خوکها و موشها بر شرايط عملآوري تأکيد داشت. که تنها حداقل گرماي مورد نياز براي غيرفعال کردن آنزيمها اعمال شود زيرا گرماي زياد منجر به واکنش ميلارد خواهد شد که نامطلوب ميباشد.
کنجاله کانولا از بابت ليزين محدود ميباشد ولي داراي سطوح بالاي متيونين و سيستئين ميباشد.مقادير نشاسته، قندهاي آزاد و پلي ساکاريدهاي غيرنشاستهاي قابل حل بر خوراک کانولاً حدود 15% است. و بايد کمک قابل ملاحظهاي به هضم انرژي قابل هضم بکند اما اينگونه به نظر ميرسد که کربوهيدراتها توسط ديوارههاي سلول حفظ ميشوند و اينکه کمک واقعي آنها به انرژي قابل هضم نسبتاً کم است (بل22، 1993؛ اسلومينسکي و کامپل23، 1990).
اغلب منابع مربوط به ميزان مواد معدني کنجاله کانولا از مقادير بدست آمده توسط بل و کيت24 (1991) اين مقادير در يک نظرسنجي جديد توسط بل و همکارانش25 (1999) مجدداً تأکيد شدند. اغلب منابع مربوط به ميزان مواد معدني کنجاله کانولا از مقادير بدست آمده توسط بل و کيت26 (1991) اين مقادير در يک نظرسنجي جديد توسط بل و همکارانش27 (1999) مجدداً تأکيد شدند. تانينها در خوراک کانولا در يک محدوده 5/1% تا 3% وجود دارند و در پوسته وجود دارند. و داراي واريتههاي دانه قهوهاي و دانه زرد هستند که واريتههاي دانه قهوهاي داراي سطوح بالاتري نسبت به واريتههاي دانه زرد هستند. و معروف است تانينها بر آنزيمهاي گوارشي تاثير ميگذارند. به ويژه آن دسته از آنزيمهايي که بر هيدروليز تاثيرگذار ميباشند ميتارو و همکارانش28 1982 و ياپار وکلاندينين29 (1972). کنجاله کانولا همچنين شامل 3% تا 6% اسيد فيتيک ميباشد فيتاتها به همراه فيبر بطور گستردهاي در ميان دانههاي غلات و کنجالههاي روغني توزيع ميشوند (وارد و ريکرت30، 1986).
2-4- مکملهاي مواد معدني و ويتامينها
جيرههاي با پايه ذرت و سويا معمولاً براي تأمين نيازهاي انرژي و اسيدآمينه جوجههاي گوشتي به کار ميروند که معمولاً از لحاظ ويتامينها و مواد معدني کمياب کمبود دارند. در نتيجه چنين جيرههايي ميبايست با مکملهاي معدني و ويتاميني تقويت گردند (ديهيم و همكاران31، 1993). مواد معدني و ويتامينها داراي نقشهاي بيولوژيک زيادي در بدن هستند و تأمين آنها براي تندرستي و عملکرد بهينه طيور ضروري ميباشند.
مکملهاي معدني و ويتاميني ترکيبي از مواد معدني و ويتامينها هستند که به جيرههاي جوجههاي گوشتي براي تأمين آن دسته از ويتامينها و مواد معدني که احتمال کمبودشان در جيرههاي غذايي بيشتر محتمل است اضافه ميگردند. با توجه به اهميت اضافه کردن مکملهاي مواد معدني و ويتامينها به جيرههاي غذايي طيور امروزه توليد تجاري اين مکملها در سراسر دنيا رايج است (اسكات و همكاران32، 1982). همانطوري که قرص، بلوس، مايعات خوراکي، محلولهاي تزريقي و غيره جزو اشکال داروئي صنعت توليد داروهاي دام و طيور محسوب ميشوند يکي از مهمترين و رايجترين اشکال داروئي اين صنعت که امروزه در دنيا نگرش و توجه خاصي به آن معطوف شده است شکل فرآوردههاي افزودني به خوراک است که اصطلاحاً به آن مکمل غذايي، پرميکس ميگويند. در خصوص اهميت اين شکل داروئي يا غذايي ذکر اين موضوع حائز اهميت است که امروزه با گسترش پرورش دام وطيور در محيطهاي متراکم اين حيوانات تحت تأثير يک سري از عوامل مديريتي، تغذيهاي و استرسهاي محيطي و بيولوژيکي قرار ميگيرند لذا تأمين نيازهاي غذايي و درماني اين حيوانات از طريق جيره غذايي از اهميت و ارزش فراواني برخوردار است (شجاعي و نقوي، 1390).
در يک سري از مطالعات، کارايي پروفيل عناصر معدني کمياب و ويتاميني مکملها به تنهايي و يا در ترکيب با دورههاي آغازين و پاياني مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين مسئله آشکار است که مکملها توانايي متفاوتي براي حمايت از رشد جوجههاي گوشتي در رسيدن به وزن مطلوب بازار دارند. اين مسئله بيان شده است که اگر ترکيب مک
ملها در پرورش جوجههاي گوشتي مورداستفاده قرار گيرد ميبايست مکمل با کيفيت بهتر در دوره آغازين مورد استفاده قرار گيرد (ادو گووا و همكاران33، 2000).
در چند سال اخير تحقيقات زيادي در مورد مقدار واقعي احتياج به ويتامينها و مواد معدني صورت گرفته است. مؤسسات مختلفي توصيههاي متفاوتي از نيازهاي مواد معدني و ويتاميني را براي جوجههاي گوشتي انجام ميدهند که از آن جمله ميتوان به انجمن تحقيقات ملي آمريکا و نيز شرکتهاي مختلف سويههاي خاص تجاري اشاره کرد (اينال و همكاران34، 2001).
کارخانجات مختلفي به توليد انبوه مکملهاي معدني و ويتاميني اقدام ميکنند که در عمل مقدار زيادتري از مواد معدني و ويتامينها را در توليدات خود استفاده ميکنند(اسدالزمان و همكاران35، 2005). بيش از 55 تا 70 درصد هزينههاي پرورشي جوجههاي گوشتي مربوط به خوراک مصرفي ميباشد که حدود سه درصد از مجموع هزينهها را مواد معدني و ويتامينها به خود اختصاص ميدهند (افشار، 1376).
(نوبخت و همکاران، 1387) گزارش دادند که کاهش يا حذف مکملهاي مواد معدني و ويتامينها از جيره غذايي جوجههاي گوشتي در مراحل رشد و پاياني تأثير معنيداري بر عملکرد و صفات لاشه آنها ندارد. مواد معدني جزء لاينفک بسياري از واکنشهاي بيوشيميايي لازم براي ادامه حيات ميباشند و همانند ويتامينها و اسيدهاي آمينه در ترکيب استخوانها و استحکام آنها و نگهداري بافتهاي نرم بدن و تعادل pH و فعالسازي آنزيمها و در نهايت عملکرد طيور نقش بهسزايي را دارا هستند. مواد معدني براي جذب از دستگاه گوارش نياز به تجزيه و هضم ندارند و بلافاصله پس از جذب ميتوانند مورداستفاده قرار گيرند و در کارکردهاي متابوليک و فيزيولوژيک مشارکت نمايند.
مواد معدني اصلي عبارتند از کلسيم، فسفر، منيزيم، سديم، پتاسيم و کلر. وجود مواد معدني کمياب مانند منگنز، روي، آهن، يد، مس، کبالت و سلنيوم نيز براي برخي کارکردهاي اختصاصي آنزيمها در واکنشهاي بيوشيميايي حياتي است و در جيره غذايي طيور علاوه بر مواد معدني اصلي، اين مواد معدني کمياب نيز ميبايست وارد گردند.

2-4-1- کلسيم و فسفر
بدليل ارتباط نزديک سوخت وساز کلسيم وفسفر به ويژه در استخوان سازي اين دو عنصر تواما مورد بحث قرار مي گيرند. عمليات فيزيولوژيکي اين دو عنصر در بدن گسترده است. در جوجه در حال رشد قسمت عمده کلسيم صرف استخوان سازي مي شود در حالي که در مرغ بالغ صرف تشکيل پوسته تخم مرغ مرغ مي شود. هم فسفر و هم کلسيم از بدن از طريق ترشحات و مواد دفعي حذف ميگردند اما کليه و امعاء بيشتر مقدار مازاد را از بدن خارج ميسازند (كولس36، 1986). اين عملکردهاي حياتي فقط زماني انجام ميگيرند که نسبت کلسيم و فسفر در حد 2: 1 نگهداري شود. برهم خوردن توازن اين مواد معدني در جيره ميتواند منجر به شرايط پاتولوژي متنوعي شامل نارسايي کليوي و ايجاد نقرس در مرغها گردد (چانگ و فان37، 1992). غلظتهاي بالاي کلسيم منجر به بيماري نفروس و نقرس احشايي در جوجههاي گوشتي ميگردد (پيج و همكاران38، 1979).
پرورش حيوانات به منظور افزايش توليد و نرخ رشد منجر به افزايش استفاده از کلسيم و فسفر شده است. جدول 2-3، ميزان موردنياز کلسيم و فسفر جوجه‌هاي گوشتي و جدول 2-4 منابع مورداستفاده جهت تأمين اين مواد را نشان مي‌دهد.
کاربرد گسترده منابع معدني به منظور تأمين اين مواد موجب

دانلود پایان نامه درباره طيور، انرژي، پروتئين، تغذيه

جدول 1-2 :توليدات بخش دامداري و مرغداري(1000 تن) (کمال زاده و همکاران ،2009).

2002
2004
2006
2008
رشد سالانه (درصد)
گوشت طيور
5/941
1237
1329
1565
11
تخم‌مرغ
547
645
699
727
5/5
شير
5877
6720
7749
8772
2/8
گوشت قرمز
6/741
9/774
1/838
870
9/2
در همه رشته‌ها به ويژه متخصصين بخش کشاورزي که به عنوان زيربناي اقتصاد مطرح است مي‌بايست سعي کنند که با استفاده از امکانات موجود در مملکت، حداکثر تلاش را در جهت افزايش توليد بنمايند. لازم به ذکر است که صنعت پرورش طيور در کشور ما نسبتاً نوپا است و طي 5 يا 6 دهه اخير پا به عرصه وجود نهاده و تکامل پيدا کرده است. قبل از آن فراورده‌هايي نظير گوشت و تخم‌مرغ در روستاها توليد و وارد بازار مصرف مي‌گشت. بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي، همگام با رشد فرهنگ دامپروري در کشور، صنعت طيور نيز چه به لحاظ کيفيتي و چه به لحاظ کمي، پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته است. در واحدهاي پرورش طيور، بخش اعظم هزينه‌ها مربوط به هزينه‌هاي خوراک است که حدود 75 درصد هزينه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند. در چند دهه اخير، پيشرفت‌هاي بخش انتخاب ژنتيکي منجر به توليد آميخته‌هايي از جوجه‌هاي گوشتي گرديده است که در مدت زمان کوتاهي رشد مي‌کنند. اگرچه اين انتخاب ژنتيکي از برخي جهات مانند کوتاه کردن زمان رشد و سرعت بخشيدن به آن داراي اثرات مفيدي بوده است اما موجب تجمع چربي‌ها، بد فرمي پاها، بيماري‌هاي متابوليکي مانند آسيت و سندروم مرگ ناگهاني گرديده است. بنابراين امروزه توجهات مجدداً به بهبود شيوه‌هاي تغذيه‌اي در پرورش جوجه‌هاي گوشتي جلب گرديده است. مکمل دوقلو از جمله مواد مهم مورداستفاده جهت بهبود تغذيه جوجه‌هاي گوشتي مي‌باشند. مکمل دوقلو مجموعه‌اي متراکم از مواد اصلي موردنياز جهت توليد دان هستند. بخش زيادي از مواد مورداستفاده در تغذيه جوجه‌هاي گوشتي از قبيل مکمل هاي دوقلو با صرف هزينه‌هاي زياد و با مشکلات عديده ارزي وارد مملکت مي‌گردند. يافتن راهي که بتواند از طريق کاهش هزينه‌هاي توليد،حتي اندکي از هزينه‌هاي توليد بکاهد، بي‌ترديد تأثير بسيار چشمگيري بر روي سوددهي اين توليد و بهبود وضعيت اقتصادي کشور خواهد گذاشت. چنانچه بتوانيم مواد خوراکي موردنياز در اين صنعت را در کشور تأمين کنيم، مشکل بزرگي از مملکت حل مي‌گردد. در داخل کشور مکمل هاي مختلفي براي تغذيه طيور توليد مي‌گردد که داراي کارايي قابل‌رقابت با مکملهاي وارداتي مي باشند مي‌توان آنها را جايگزين انواع وارداتي نمود. استفاده از مکمل هاي ساخت داخل کشور، علاوه بر صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مرغدار، در سطح کلان نيز از طريق کاهش خروج ارز از کشور و از بين‌رفت بازار سياه براي خريد مکمل هاي وارداتي، داراي منافع زيادي خواهد بود. يکي از راهکارهاي مؤثر در رفع موانع موجود توجه به اهميت تحقيقات و از آن مهم‌تر ترويج و توسعه فرهنگ استفاده از نتايج تحقيقات و يا به عبارت ديگر فرهنگ تحقيق براي ترويج است. در اين رابطه به نظر مي‌رسد که نتايج تحقيقاتي که موضوع آنها برخواسته از نياز يک صنف باشد (تحقيقات کاربردي) با سهولت بيشتري موردتوجه و استفاده دست‌اندرکاران آن صنف قرار مي‌گيرد. در واقع موضوع تحقيق حاضر به همين جهت و با توجه به اهميت حمايت از توليدات داخلي با اهداف زير صورت گرفت:
مقايسه چهار نوع پريمکس ويتامينه و معدني بر عملکرد جوجه هاي نر گوشتي.
تعيين مناسب ترين پريمکس ويتامينه و معدني در تغذيه جوجه هاي نر گوشتي.
ارزيابي هر يک از پريمکس هاي ويتامينه و معدني در جيره جوجه هاي نر گوشتي.

فصل دوم
(کليات و بررسي منابع)

2-1- عملکرد طيور
عملکرد طيور به فاکتورهاي مختلفي بستگي دارد که ميتوان به لاين، جنس، سن طيور و شرايط محيطي نظير درجهحرارت، تهويه و تغذيه اشاره نمود. در اين رابطه نقش تغذيه بسيار مهم است زيرا تغذيه مناسب ميتواند اثرات منفي شرايط محيطي و غيره را تعديل کند.
2-2- مواد اوليه جهت تأمين انرژي
مواد مختلفي جهت تأمين انرژي و پروتئين در جيره غذايي طيور مورداستفاده قرار مي‌گيرند که مي‌توان به گندم، جو، سورگوم و ذرت به عنوان منابع تأمين‌کننده انرژي اشاره نمود. اين مواد بيشتر شامل دانه‌هايي هستند که مقدار کربوهيدرات آنها زياد است و در اين ميان ، ذرت بيشترين مورد استفاده را در تغذيه جوجه‌هاي گوشتي دارا مي‌باشد.
2-2-1- ذرت
ذرت عمده ترين غله مورداستفاده در جيره هاي غذايي طيور مي باشد و معمولا به خاطر مقدار زياد آن در جيره مهمترين منبع انرژي نيز به شمار مي آيد. اين عمدتاً به دليل آن است که منبع انرژي آن به صورت نشاسته است که داراي قابليت هضم بالايي در طيور مي‌باشد علاوه براين به راحتي قابل پلت شدن بوده و در نتيجه منبعي با دانسيته بالا از انرژي به سهولت قابل استفاده به شمار مي‌رود و از وجود فاکتورهاي ضد تغذيه‌اي عاري مي‌باشد(يعقوب فر و نوري،1390). ذرت داراي کربوهيدرات بالايي است که قسمت عمده آن نشاسته قابل‌هضم است و الياف کمي دارد. همچنين مقدار روغن آن و در نتيجه انرژي قابل‌متابوليسم آن بالا است. تمامي دانه‌هاي غلات به جز گندم، انرژي کمتري در مقايسه با ذرت دارند. روغن ذرت داراي اسيدهاي چرب غيراشباعي بوده و منبع خوبي از اسيد لينولئيک است. (رابرت بلر1، 1391). ذرت حدود 4 درصد روغن دارد که 50 درصد آن اسيد لينوئيک است. واريته‌هاي جديد ذر
ت حاوي 6 الي 8 درصد روغن و 2 الي 3 درصد پروتئين اضافي هستند (اقبالي، 1391).انرژي ذرت از سالي به سال ديگر متغير ميباشد. مقدار انرژي موجود در ذرت با برداشت ديرهنگام آن بسيار کاهش مييابد زيرا محتواي نشاسته آن نسبتاً بيشتر و غلظت چربي موجود در آن کمتر ميشود. اگر ذرت خيلي زود برداشت شود (40% رطوبت) مقدار انرژي جيرهاي آن نسبتاً پايينتر است. تفاوت، 50 کيلوکالري / کيلوگرم بر اساس ماده خشک است. شرايط موجود در زمان خشککردن دانه به نظر ميرسد اثري روي مقدار انرژي جيرهاي نداشته باشد. شرايط برداشت ممکن است اثر کمي بر روي انرژي ذرت داشته باشد. به طور کلي نشاسته ذرت در مقايسه با غلات ديگر داراي بالاترين قابليت هضم (98%) در پرندگان است. ذرت از نظر پروتئين کمبود دارد. ميزان نوسان پروتئين پايين است ( خطاي استاندارد 7 گرم در کيلوگرم پروتئين خام). بعلاوه پروفيل اسيدآمينهاي ذرت با کمبودهايي که از نظر ليزين همراه با تريپتوفان و مازاد لوسين دارد بسيار نامتوازن ميباشد. پروفيل اسيدآمينهاي بستگي به مقدار پروتئين غلات دارد، هنگاميکه پروتئين ذرت بالاتر باشد مقادير نسبي ليزين، اسيدهاي آمينه گوگرددار و آرژنين کمتر شده و اسيد گلوتاميک و لوسين افزايش مييابد. اين امر در حقيقت مربوط به سطوح بيشتر گلوتلينها ( گلوتن) است که مخصوصاً جزء پروتئينهاي ذخيرهاي نامتوازن است. کلسيم ذرت خيلي کم (حدود03/0 درصد) ولي فسفر آن بالا (25/0تا 3/0 درصد) است. اگرچه به صورت فيتات بوده و براي طيور قابليت استفاده چنداني ندارد. در نتيجه مقدار زيادي فسفر به مدفوع راه يافته و به محيط انتقال مي‌يابد. مي‌توان از آنزيم فيتاز در جيره استفاده کرد و يا از ذرت‌هاي کم فيتات استفاده کرد که در مقايسه با ذرت معمولي، فيتات کمتري دارد. در شرايطي که تغذيه منحصراً با دانه غلات صورت ميگيرد کمبود کلسيم وسديم ممکن است رخ دهد. واريتههاي متنوعي از ذرت وجود دارد که عمدتاً ناشناخته باقي مانده و به ندرت در تغذيه طيور مورد استفاده قرار ميگيرند. علاوه بر اينها، واريتههاي ديگري از ذرت به دليل ساختمان ويژه نشاسته موجود در آنها که حالت واکسي دارد و از نظر آميلوپکتين غني است (100% به جاي 70% ذرت معمولي) توسعه پيدا کردهاند. تغيير مذکور در ساختمان نشاسته هيچ تأثيري بر ارزش غذايي ذرت براي طيور ندارد. بالاخره واريتههايي از ذرت وجود دارد که ميزان گزانتوفيل در آنها بسيار پايين بوده و به همين دليل معمولاً کمتر مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند (يعقوب فر و نوري، 1390).
(جدول 2-1)، تنوع ترکيب شيميايي 59 نوع ذرت را نشان ميدهد. ذرت بر حسب مقدار ناخالصي، درصد شکستگي خوشهها کپکيبودن آن دستهبندي ميشود. نوعي از آن که در تغذيه طيور مورد استفاده قرار ميگيرد ذرت زرد است. پروتئين ذرت از لحاظ ليزين و تريپتوفان فقير است. ذرت داراي مقدار کمي اسيدنيکوتنيک است. مايلو يا ذرت خوشهاي نيز در تغذيه طيور مورداستفاده قرار ميگيرد انرژي آن کمتر از ذرت است. از نظر ترکيبات شيميايي تقريباً مشابه ذرت است. به علت وجود اسيد تانيک که ميزان بيشتر از حد آن در طيور اثر سوء ايجاد ميکند کاربرد اين دانه نسبت به ذرت محدودتر است (پوررضا، 1370). ذرت به دليل دارا بودن مقادير قابل توجهي از عناصر غذايي قابل هضم، منبع مهمي از انرژي در تغذيه طيور گوشتي محسوب ميگردد.کاربرد تغذيهاي دانههاي ذرت در جوجههاي گوشتي بالا است و آن هم بر ضريب تبديل مواد غذايي و هم وزن نهايي تأثير گذار است. در 20 تا 30 سال اخير عدهاي معتقد بودند که ذرت داراي انرژي فراواني براي طيور است و اثر منفي بر روي متابوليسم آنها ميگذارد. حال آنکه با انجام تحقيقات متعدد امروزه ثابت شده است که اگر چنانچه نسبت انرژي به پروتئين، اسيدهاي آمينه و ساير مواد مغذي ضروري متعادل باشد بالا بودن انرژي جيره مشکل چشمگيري ايجاد نميکند (پوررضا، 1370).
ذرت حاوي غلظت کمي از پروتئين خام (حدود 80 گرم در کيلوگرم) در مقايسه با گندم و جو (حدود 110 گرم در کيلوگرم) ميباشد اما ارزش انرژي آن براي طيور بالاتر است (حدوداً 14 در برابر 12.5 مگاژول در کيلوگرم). دليل عمده اين تفاوت در مقدار انرژي ميزان بالاي نشاسته (بيش از600گرم درکيلوگرم) (ووردينگوهمكاران2، 2001) غلظت نسبتاً پايين پليساکاريدهاي غيرنشاستهاي محلول (چوكت3، 1997) ميباشد. در واقع ذرت حاوي يک گرم در کيلوگرم پليساکاريدهاي غيرنشاستهاي محلول ميباشد در حاليکه ميزان آنها در گندم، جو و چاودار به ترتيب 24، 45 و 46 گرم در کيلوگرم است (چوكت، 1997). ذرت همچنين غلظت پاييني از ساير فاکتورهاي ضد تغذيهاي مانند فيتين (اكوئت و پائپ4، 1994)، ممانعتکنندههاي تريپسين و لکتين را داراست (كويسون5، 2005). اما اگرچه به نظر ميرسد که ذرت به خوبي توسط طيور هضم گردد شواهدي وجود دارد که بيان ميکنند که حضور نشاستههاي مقاوم ميتوانند ارزش انرژي ذرت را محدود سازند. اگرچه ذرت در جيره غذايي طيور عمدتاً به عنوان منبع انرژي لحاظ ميگردد اما همچنين، حدود 20% پروتئين در جيره آغازين جوجههاي گوشتي را فراهم ميسازد. اما پروتئين ذرت توازني از اسيدهاي آمينه را داراست که از لحاظ تغذيهاي ضعيف به شمار ميرود (پيتر و همكاران6، 2000). ذخاير عمده پروتئين در ذرت زئين و کافرين ميباشد (مك دونالد7 و همكاران، 1971). زئين از لحاظ مقداري مهمترين بوده و از لحاظ اسيد آمينههاي ضروري تريپتوفان و ليزين فقير ميباشد. بنابراين اگرچه ذرت منبع مهمي از انرژي براي طيور به شمار ميرود اما مقدار پروتئين ذرت هم از لحاظ کمي و هم از جنبه کيفي ضعيف ميباشد (كويسون، 2005).
ارزش انرژي ذرت و عناصر غذايي قابل دسترس موجود در آن ميتواند متنوع باشد و از لحاظ سطح انرژي ميتواند بزرگتر از 162 ± کيلوکالري باشد. دليل اين تنوع ترکيب شيميايي، مقدار نشاسته، ساختمان نشاسته، محافظت آميلاز توسط آميلوپکتين، قرار گرفتن نشاسته در بين ذرات درشت يا ماتريکس ليپيد، پروتئين، کربوهيدرات و وجود ممانعتکنندههاي آميلاز و تراکم فيتات باشد (كويسون،2005). ذرت ويتامين‌هاي کمي نيز دارد ولي مقدار بيوتين و کاروتنوئيد آن خوب است. نياسين در ذرت به صورت باندشده است و چون تريپتوفان (پيش‌ساز نياسين) آن نيز کم است لذا جيره‌هايي که بر اساس ذرت فرموله شده‌اند از نظر اين ويتامين فقير هستند و بايد حتماً از مکمل ويتاميني در جيره استفاده کرد (بل و همکاران8، 1991).
2-3- مواد اوليه جهت تأمين پروتئين
مواد مختلفي جهت تأمين پروتئين در جيره غذايي طيور مورد استفاده قرار ميگيرند که ميتوان آنها را به دو دسته کلي مواد پروتئيني گياهي و حيواني دستهبندي نمود. يکي از مواد پروتئيني گياهي مهم مورداستفاده در تغذيه جوجههاي گوشتي، کنجاله سويا ميباشد.
جدول2-1-تنوع ترکيب شيميايي 59 نمونه ذرت (كويسون، 2005).
نسبت آميلوز: آميلوپکتين
روغن (گرم در کيلوگرم)
پروتئين خام(گرم در کيلوگرم)
نشاسته(گرم در کيلوگرم)

31/0
44
3/80
674
ميانگين
05/0
5/4
9/5
23
انحراف معيار
21/0
7/34
71
628
حداقل
44/0
4/52
5/94
720
حداکثر

2-3-1- کنجاله سويا
سويا متداولترين دانه روغني به کار رفته در تغذيه طيور است. دانه سويا داراي 36 تا 37 درصد پروتئين خام است در حاليکه پروتئين خام کنجاله سويا بسته به کارايي فرايند روغن‌گيري و بقاياي پوسته سويا به 41 تا 50 درصد مي‌رسد. گروهاي ديگري از کنجالههاي سويا نيز وجود دارند که استفاده از آنها به گونههايي که قادر به تحمل يا استفاده از اجزاء فيبري هستند محدود ميگردد. اين نوع کنجالهها ارزش تغذيهاي متفاوتي در مقايسه با سوياي 50 براي طيور دارند، زيرا بخش فيبري آنها فاقد ارزش تغذيهاي است. روغن سويا داراي مقدار قابل‌توجهي از اسيدهاي چرب غير اشباع و مقداري اسيد چرب اشباع‌شده است. از آنجائيکه الياف خام دانه سويا زياد نيست لذا کنجاله‌هاي آن در مقايسه با ساير دانه‌هاي روغني انرژي بالاتري دارند. پروتئين موجود در سوياي 50 فوقالعاده قابلهضم است. کنجاله سويا منبع بسيار خوبي از اسيدهاي آمينه است. مقدار لايزين موجود در سويا، تنها از لايزين پروتئين نخود، ماهي و شير کمتر است بعلاوه پروفيل اسيدآمينهاي آن نشان ميدهد که احتياجات پرندگان در حال رشد را تأمين ميکند زيرا مقدار ليزين، تريپتوفان، ايزولوسين، والين و ترئونين آن بالا بوده و از طرف ديگر داراي نسبت مطلوب از لوسين، ايزولوسين است. با اينحال از نظر اسيدهاي آمينه گوگرددار کمبود دارد. کنجاله سويا واقعاً عاري از نشاسته بوده اما مقدار قابل ملاحظهاي هميسلولز و مواد پکتيني ( اسيد گالاکتورونيک و زنجيرههاي آرابنيو گالاکتان) دارد که در دستگاه گوارش طيور هيدروليز نميشود. مشکل اصلي در رابطه با کنجاله سويا وجود عامل آنتيتربپسين است. که اين عامل در سويا در برابر حرارت مقاوم ميباشند (يعقوب فر و نوري، 1390).
کنجاله سويا يکي از منابع درجهيک پروتئيني است که در صنعت مرغداري و دامداري مورد استفاده قرار ميگيرد.

پایان نامه درباره مجازي، دانشجويان، فراواني، اعضاي

تدريس آموزش مجازي در رشته حسابداري پرسيده شده بود که هيچکدام از مشارکت کنندگان در اين رشته تدريس آموزش مجازي نداشته اند که بسيار شگفت انگيز مي باشد كه اين امر مي تواند باعث اريبي در نتايج شود.

سؤال 13-4- آيا از روش آموزش مجازي براي دانشجويان خود استفاده كرده‌ايد؟
نمودار 13-4- فراواني استفاده از آموزش مجازي براي دانشجويان توسط اعضاي هيئت علمي :

جدول 13- 4- فراواني استفاده از آموزش مجازي براي دانشجويان توسط اعضاي هيئت علمي :
درصد
فراواني
استفاده از آموزش مجازي
3/13
30
بلي
7/86
195
خير
100
225
تعداد كل

13- در سئوال سيزده پرسيده شده که آيا از روش آموزش مجازي براي دانشجويان خود استفاده کرده ايد يا خير؟ که 30 نفر ( 3/13 ) درصد از مشارکت کننده مرد از اين روش براي دانشجويان خود استفاده کرده اند اما 164 نفر( 7/86 ) درصد از مشارکت کننده مرد و 31 نفر ( صفر ) درصد مشارکت کننده زن از روش مجازي براي دانشجويان خودشان استفاده نکرده اند.

سؤال 14-4- چه روش آموزشي را براي دانشجويان پيشنهاد مي‌كنيد؟
نمودار 14-4- فراواني روش آموزش پيشنهادي توسط اعضاي هيئت علمي :

جدول 14- 4 – فراواني روش آموزش پيشنهادي توسط اعضاي هيئت علمي :
درصد
فراواني
روش تدريس پيشنهادي
1/7
16
آموزش مجازي
1/51
115
آموزش سنتي
8/17
40
هر دو
24
54
نامشخص
100
225
تعداد كل

14- با توجه به جدول بالا 16 نفر ( 1/7 ) درصد از مشارکت کنندگان روش آموزش مجازي

پایان نامه درباره دانش آموزان دختر، ترجمه و انتقال، ارباب رجوع

شروع کار براي آموزش دائمي اعضا حرفه حسابداري ضروري است.
تجربه هاي کاري گرانبهاتر از اموزش کلاس درس است. در آنجا هيچ چيز پارتي ارباب رجوع نمي شود که با يک کيسه پر از پول بخواهد نظر کسي را جلب کند و رسيدها و مطابقت هايي را از خريد هاي بيرون آورده باشد و هنوز هم شايد برخي از دانشگاهها کلاسهايي را داشته باشند که در آنها دانشجوياني هستند که با کيسه هاي پر از پول و کاغذ به دنبال پرداخت شهريه و نيازهاي مالي باشند. امروز آنها داراي تجربه ها واقعي هستند و من به عنوان يک حسابدار کوچک چيزي درباره افراد با تجربه نمي توانم بگويم و خيلي بالاتر از اينها هستند.
من باور دارم که آن نيازهاي آموزشي اساس هاي اصلي هستند براي اينکه اجازه مي دهند در جلسه امتحان بنشينيم و فکر مي کنم که بيشتر اينها جنبه سودآوري دارد براي ساختن تجربه هاي مهم تر که مهارتهاي ما را تقويت بيشتري بکند. سودآوري که در يک دنياي واقعي قابل شناخت باشد و ناعادلانه نباشد.
من باور دارم که در فايده تجربه کاري آفريدن بهتر امکان دهي CPA باشد دوباره آن براي ديگران لازم است که به آنها اجازه مي دهد که آگاهانه تر و با مهارت بيشتر به سمت CPA بيايند. ما نسبت به فوايد عمومي جامعه تعهد داريم و بايد شناخت بيشتري آماده کنيم که دانشجويان قادر باشند در بيرون از محدوده CPA نيز خودشان را نگه دارند.
من اعتقاد دارم که اين خيلي مهم است زيرا که دانشجويان مي توانند اطلاعات با ارزشي را در رقابت هاي مديريت اضافي که بايد براي موفقيت ترجمه و انتقال دهند در امتحانات و ميدان کاري فراهم کنند.

18- روش هاي كلي استفاده شده توسط دانشكده هاي آموزش حسابداري مجازي در ايالت متحده :
روش هاي تدريس استفاده شده توسط دانشكده هاي حسابداري آموزش مجازي كه توسط اداره آموزش براي آموزش مجازي گزارش شده بود بر 5 نقطه بحراني و اساسي تمركز داشتند:
1- روش هاي تدريس جاري استفاده شده
2- شيوه هاي آموزش دانشجويان
3- روشهاي تدريس مطلوب و نامطلوب
4- روشهاي آموزش که دانشکده مي خواهند مطلوب باشد
5- فرايند گواهينامه CPA
اکنون مي توان نتيجه گيري کرد که دانشکده هاي پاسخ دهنده از چندين روش تدريس براي آموزش مجازي دانشجويان دور ليسانس حسابداري استفاده کرده اند که عبارتند از :
A- دانشکده اثربخش
B- سمينارها يا صحبت هاي هفتگي
C- پيام تخته يا کنفرانس يا رشته مذاکره
D- واگذاري و تعيين تکاليف خانگي
E- امتحان يا كوايز به همراه ابزارهاي آموزشي ذيل:
1- سخنراني ها يا نظرات اساتيد
2- ميکروسافت پاورپونت
3- آگهي و اعلاميه ها
4- حالت تجزيه و تحليل انفرادي
5- گروه اکثريت
6- مسائل نمونه
7- ميکروسافت اکسل
برخي از دانشکده ها از سمينارها يا کنفرانس هاي هفتگي و جلسات بحث و مذاکره متناسب با دانشجويان براي يک هفته اساسي و اصلي استفاده مي کنند. به نظر مي رسد که روشها و ابزارها براي يک بازار آماده براي دانشکده اثربخش براي دانشجويان مجازي خودشان مفيد باشد. در آنجا فقط دو مشارکت کننده با اثربخشي هاي روشهاي تدريس گوناگون در استفاده ويژه و مخصوص از سمينارها و ساير سايزهاي کلاسها مخالف بودند. يافته هاي اين تحقيق نيز به وسيله مطالعهاي که سينگ و پات (2004) درباره برخي از فوايد صفحه گستر آموزشي انجام دادند مورد موافقت قرار گرفته است که شامل مواردي مانند راحتي و آسايش، واکنش، کنترل دانش آموزان، تماس، تأثيرات و دسترسي آسان مي باشد .
کارزلي (2000) کن ول تون (2000) سلمون (2000) نيز اظهار کرده بودند که مزاياي آموزش مجازي يک تغيير در نقش ها ، ساختارها و شکل حرکت سخنراني را براي آن کساني که آسان کننده هستند ايجاد خواهد کرد که راهنمايي دانشجويان براي منابع، مذاکرات آسان کننده و تشويق کردن دانشجويان مشارکت کننده از اين قبيل موارد هستند.
در بررسي جوابهاي مطالعه دون بار (2004) هرکدام از نتيجه گيريهاي او يک ساختار ممکن را براي توسعه دادن يک تنوع از راهها را براي رقابتهاي مادي مطرح کرد که براي برخي از دانشجويان ممکن است که يک آموختن مادي بيشتر اثربخشي داشته باشد با يک نوع رقابت مادي که دانشجوي ديگري انجام مي دهد. بانر (1999) نيز نتيجه گيري کرده بود که دانشکده هاي حسابداري نياز دارند که براي استفاده از روشهاي تدريس چند گزينه اي براي افزايش تفاوت عوامل آموزش محيطي استفاده کنند.
جين کنز (2003) اظهار کرده بود که اساتيد مي خواهند يک تقدم در اثربخشي هاي خودشان را با دانشجويان ترقي يافته و دانشجويان گرفتارشده از طريق روشهاي اين چنيني مثل وانمودسازي و طراحي گروه را مطرح کنند. (سليمي، 2007) توصيه کرده بود که نيازهاي آموزش مجازي با حضور اساتيد اثربخشي دارد و توسعه يافتگي آموزش مجازي جامعه و مشارکت کنندگان مادي و کمک مطالعه و گنجايش هر دوي شناخت و مسائل مبني بر تمرينات آموزشي را طلب مي کند.
دانشکده هاي اثربخش تصميم گرفته بودند براي اهميت بيشتر روش هاي تدريس بحراني به وسيله مشارکت کنندگان دانشکده استفاده شود و اين يافته ها ربط داشت با اظهارات محقق قبلي که اعتقاد داشت اثربخشي در آموزش مجازي يکي از بيشترين اهميت ها مي باشد و عوامل اصلي در اين تصميم گرفتن ها موفقيت در رقابت آموزش مجازي مي باشد و بسياري از محققان باور داشتند که يک سطح عالي از اثربخشي بين يک مسير دانش آموزي و استاد چندان خوب از ميان دانش آموزان کلاسهاي ويژه مسلماً مي توانند تجربيات دانش آموزان و رضايت مندي
زيادتري را داشته باشد. يک شيوه آموزش دانشجويان سنجش با اهميت يک مطالعه مي باشد زيرا که اگر آنها رسيدگي نشوند و يا توسط اعضا علمي هدايت و رهبري نشوند براي دانشجويان در رقابت آموزش مجازي درماندگي ايجاد خواهد کرد. هجده نفر از مشارکت کنندگان (80%) موافقت کرده بودند که شيوه هاي آموزش دانشجويان وقتي مهم است که انتخاب کردن روش هاي تدريس براي آموختن آموزش مجازي حسابداري باشد. دانشجويان سال چهارم حسابداري سراسر دانشکده توسعه يافته اند. در يک محيط آموزش مجازي هريک از دانشجويان مي خواهند که يافته هاي خود را برمبناي شيوه هاي آموزش توسعه دهند به يک دختر يا پسر شناخت تکنولوژي و تجربه در کلاسها مي تواند او را در آموزش مجازي کمک کند. دانشجويان آماده دانشکده با ابزار مسلم و قطعي براي فهميدن و تمرين کردن انتظارات خود کوشش مي کنند. هم چنين تصميم گيري اساتيد چگونه باعث آموزش بهتر هريک از دانشجويان مي شود و آنها مي توانند از روشهاي رسمي شده دسته بندي استفاده کنند و ابزارها را براي موفقيت احتمالي دانشجويان بهبود بخشند. محققان گمان مي کنند و باور دارند که آن کليد انگيزه براي دانشجويان يک زندگي بهتر براي خودشان ، فاميل و خانواده آنها مي باشد که هرکدام نقش بزرگي در هدايت و اداره کردن آنها دارند.
دانش جويان بالغ شکل آموختن تجربه هاي يک زندگي واقعي ، شکل دانشکده بي همتا ، شکل تمرين کردن مسائل را به وسيله خودشان آموزش را فرا مي گيرند پس بهتر است که دانشکده ها براي فهميدن از وسايل سمعي و بصري استفاده کنند و دانش آموزان نيز مي خواهند آموختن مادي را در شيوه هاي آموزش خودشان تجربه کنند. دانشکده ها نيز انواع تفاوت دانشجويان بالغ را در مسائل آموزشي به رسميت شناخته اند و مي خواهند کلاسهاي خودشان را به نحو مقتضي براي دسته بندي کردن خيلي از شيوه هاي آموزش افراد بالغ و تشويق کردن دانشجويان براي تعهد گرفتن فرايندهاي آموزش آنها برگزار کنند. برخي دانشجويان مي خواهند يک سخنراني را بفهمند در حالي که ديگران در همان لحظه نياز به ديدن پاورپونت دارند و يا مسئله اي که در بيرون کلاس کار شده است نياز دارند ماداميکه هنوز نياز ديگران اين است که بعد از اين مسائل خودشان را در بيرون حل کنند زيرا هنوز کامل نشده است برخي از دانشکده ها دوست دارند که از محيط هم زماني در هريک از اثربخشي هاي بين دانشجويان و بخش هاي جداگانه به طور همزمان استفاده کنند. در حاليکه ديگران ترجيح مي دهند يک محيط غيرهم زماني را در هرکدام از اثربخشي بين بخش ها استفاده کنند زيرا که ارتباط هم زماني در اين بخش ها هنوز امکان پذير نيست. برخي از دانشجويان مي توانند براي نمونه مثالها و تصميم گرفتن اين که چگونه مسئله را محاسبه کنند نظريه دهند زماني که ديگران نياز به زندگي معمولي براي راه رفتن و انتظارات حد وسط و متعارف را دارند.
نمره يافته هاي هانج(2002) نتيجه گيري کرده بود که دانش آموزان بالغ مي خواهند اطلاعات را جمع آوري کنند تا به وسيله آنها کامياب و موفق باشند و بلافاصله آنها را در تجربيات کاري و يا زندگي واقعي خودشان به کار ببرند.
وان نورد (2006) نتيجه گيري کرده بود که پشتيباني کردن هريک از دانش آموزان دختر يا پسر شيوه هاي آموزش مقتضي و آماده را براي فرصت دهي دارد براي اينکه هريک از دانشجويان يا دانش آموزان براي پيشرفت هاي خود چند گام برداشته اند.
دونارد(2004) جوري (2004) نتيجه گيري کرده بودند که دانش آموزان بالغ معمولاً فرض مسئوليت پذيري بيشتري براي آموزش خودشان با پرسيدن هاي مناسب چندان خوب در يک محيط آموزش اثربخش را دارند. مشارکت کنندگان اين مطالعه يافته هاي ادوارد (1996) هارت من (1995) را تقويت کردند در اين که هرکدام از دانشجويان رتبه بندي شده بودند و شيوه هاي آموزش غواص گونه داشتند و براي مسئوليت گرفتن فرايندهاي آموزش خودشان تلاش مي کنند.
برخي اکنون استعدادهاي روان دارند واز رسانه هاي چند گزينه اي استفاده ميكنند در صورتي که ديگران آن را ندارند. با فرض اينکه اين ابزارها بزرگ تر هستند و اثر بخشي بيشتري دارند اما محدوديت هايي نيز دارند اولاً اينکه گران هستند. ثانياً هزينه نصب و راه اندازي زيادي دارند ثالثا ممکن است که به راحتي قابل دسترسي دانشجويان نباشد رابعاً برخي از دانشجويان ممکن است که از تلفن استفاده کنند. به علاه اين سکوهاي نمايشي بزرگ توسط مؤسسات بزرگ که هزينه تعمير و نگهداري آن را دارند استفاده مي شود. گذشته از اينکه درباره نيازمنديهاي امتحان CPA سئوال پرسيده شده بود. از مشارکت کنندگان پرسيده شده بود كه نظر شما درباره يک پنجم سال آموزشي اضافي و تجربه کاري آن چيست؟ که در يک شرايط سخت و فشار آور که راضي به جواب دادن نمي شده اند حدود (80%) مشارکت کنندگان چنين نظر داده بودند که هردوي يک پنجم سال آموزش و تجربه لازم براي عبور از امتحان CPA و گرفتن مجوز لازم است. مطابق گفته خيلي ازاساتيد دانشکده هاي حسابداري آموزش کالج بايد بر کمک کردن بالا براي دانشجويان براي آمدن به حسابداري حرفه اي تمرکز کند و نه براي عبور کردن از امتحانات حرفه اي ناعادلانه تلاش کند. تيلور(2005) که نتيجه گيري کرده بود که در اضافه شدن ملاحظات ابزارهاي آموزشي لازم نياز است كه براي عبور از امتحان CPA نيازمنديهاي آموزشي ديگري براي موفقيت دانشجويان در ميدانهاي حرفه اي بعد از رتبه بندي صلاحيت ها و شايستگي هايي که چهارچوب نياز دارد رتبه بندي شود. که هرکدام بايد وکيل مدافع ديگري شوند صلاحيت هاي لازم در
مدل حرفه اي چهارچوب نگهداري شده انتظارات آموزش و هم چنين آموزش حرفه اي دائمي و تجربيات لازم که چهارچوب نياز دارد مي باشد.
19- نرم افزارهايي كه موسسات براي آموزش مجازي استفاده مي كنند:
1- ظاهرسازي: يک فيلمانه يا سناريو براي هرکدام از دانشجويان مورد بررسي مي باشد و براي ارزيابي و ترکيب بندي مفهومات کلاس درس به تصميم گيري نوبتي کمک مي کند ظاهرسازي و وانمودها براي دانشجويان خيلي مفيد هستند زيرا که مي توانند نقشه امتحان CPA را شبيه سازي کنند و از سال (2004) ظاهرسازي به امتحان CPA اضافه شده است.
2- اليمينات: يک محيط کلاس درس مجازي مي باشد که با اوقات واقعي براي مسير آموزش مجازي طراحي شده است که اجازه مي دهد بين دانشکده و دانشجويان تعهد اثر بخش ايجاد شود (2005).
3- اسمارتينگ: تکنولوژي جديد کمک زيادي به مردم و مؤسسات مي کند و نرم افزارهايي را براي دانشجويان آماده طراحي مي کند كه توسط دانشکده ها نگهداري مي شود و به وسيله اين نرم افزار دانشجويان مي توانند به شبکه وصل شوند و اين نرم افزار مؤسسات را قادر مي سازد که بهتر بتوانند از دانشکده ها و دانشجويان خودشان پشتيباني کنند.

20- نرم افزارهايي كه دانشجويان براي آموزش مجازي استفاده مي كنند:
A- ارزيابي و آموزش در ميدانهاي شناخت (ALEKS): يک صفحه گستر وب مي باشد که دستياران آموزش را متمايز کرده است و مبتني بر هوش مصنوعي است که براي شناخت مزاياي انفرادي و نشان دادن مهارت هاي آن استفاده مي شود و توسط دايره آموزش طراحي شده است. اين سيستم ابتدايي و اوليه است و براي تدريس حسابداري و رياضيات يا بازرگاني استفاده مي شود.
B- معلم خصوصي(Net Tutor): يک سيستم نرم افزار است که به معلم خصوصي و دانشجويان اجازه مي دهد تا با همديگر ارتباط مجازي برقرار کنند و تفاوت فيزيکي آن در مکان و موقعيت ها مي باشد و نرم افزار معلم خصوصي داراي سه جزء مي باشد.
1- معلم خصوصي زنده
2- سئوالات و جواب ها
3- بايگاني
که دانشجويان و کاربران با استفاده از رمز خصوصي به آن وارد مي شوند و ساعت استفاده هريک از دانشجويان را استاد تعيين مي کند و اداره امور را بر عهده دارد و دانشجويان کاملاً به معلم خصوصي وابسته هستند. اين نرم افزار شامل يک بايگاني نيز مي باشد و طوري طراحي شده است که هر سئوال يا جواب يا وصولي ديگري براي اثبات مسائل و يا کمک به دانشجويان در آن نگهداري مي شود و همچنين بر اثر تکرار سئوالات پرسيده شده و پاسخ داده شده به يک کتابخانه بزرگ واقعي تبديل شده است.
C – تامسون: براي حسابداري يک قدرت ياب پرسرعت و کامل شده تدريس آموزش مجازي مي باشد که کاربران سيستم را در نهايت انعطاف پذيري و آساني و سادگي استفاده و راههاي کارآمد براي موفقيت دانشجوياني را که مي خواهند نتايج يافته هايشان را تحويل دهند به طور کامل راهنمايي و هدايت مي کند.
اين نرم افزار شامل موارد ذيل مي باشد:
1- آساني استفاده:
دانشجويان توسعه يافته براي مهارتها و اساتيد براي تست زدن از آن استفاده مي کنند
2- راههاي کارآمد براي موفقيت:
ذخيره کردن وقت و کارآمدي از ويژگي هاي اين نرم افزار است و راههاي نمره دادن تکاليف خانگي و گزارش دادن سريع و آسان را براي اساتيد فراهم کرده است. دانشجويان شخصيت يافته و توانمند نقشه هاي آموزش را براي کارآمدي خود از بين کتابهاي درسي مادي هدايت مي کنند و هريک از نيازهاي آرام دانشجويان براي ساختن علم وخلاصه

پایان نامه درباره طرح و نقش

رقابتهاي آموزش مجازي اثربخشي دانشکده مي باشد. نياز دانشکده براي تأثيرگذاري دانشجويان بر دانشجويان يک موفقيت مي باشد. جواب دادن سئوالات از طريق ايميل يا از طريق کلاس درس، آماده کردن واکنش هاي کيفي، سهم واقعي دنياي تجربي و درخواست هايي از مفهومات مذاکرات، آماده کردن و پشتيباني ارزيابي هاي تعيين تکاليف خانگي، پست کردن آگهي ها و نگهداري کردن شيوه هاي آموزش افراد بالغ مي باشند.
سمينار هفتگي/صحبت ها
سمينارهاي هفتگي و صحبت ها به وسيله استفاده کردن همزماني دانشکده انتقال دهنده هستند آنجا که بين اجزا رويدادها همزمان باشند که با فرض سمينارها يا صحبت ها مي تواند استفاده شود. که اينها موضوعاتي مثل مذاکره، گرفتن ديگر تکاليف خانگي، جواب سئوالات دانشجو، داشتن يک مذاکره درباره يک موضوع ويژه، و انجام دادن نمونه مثالهاي مسايل مي باشد. و استفاده کننده از اين روش مي خواهد که در توانايي هاي تکنيکي استفاده از سکوها و يا تابلوهاي نمايش مستقل باشد.
پيام تخته/کنفرانسها/رشته مذاکرات
براي اثربخش بودن مذاکره سئوالات نياز به باز و بسته بودن و غيربرآوردي يا غيرتخميني مي باشد. جواب سئوالاتي که جوابهاي بله يا خير ندارند و يا نياز به محاسبه دارند بايد از آنها اجتناب شود زيرا که آنها وام به ما نمي دهند که نياز به محاسبه داشته باشند. برخي از سئوالات بله يا خير را مي توان توسعه داد و سپس با اضافه کردن کلمات ديگر از آنها استفاده کرد مانند توضيح دادن،چرا، بحث و غيره که اين ميدان خوب نيز براي دسته بندي تجربيات يک زندگي واقعي داخل کلاسهاي مذاکره کمک مي کنند.
واگذاري تکاليف خانگي
هريک از واگذاريها بايد متناوب با اندازه هدف رقابت نه براي شلوغ کاري کردن و زيادکارکردن باشد زيرا که دانشجويان آموزش مجازي احساس بي ميلي و نفرت از کار مي کنند. به نظر مي رسد که اگر تکاليف خانگي متناسب با رقابتهاي معمول حسابداري آموزش مجازي باشد تمرينات بهتري ساخته خواهد شد. اين ممکن است که يک ايده خوب باشد که دانشجويان آماده را با نمونه مسائل، مثل تعيين کار خانگي که آنها بايد جواب دهند آشنا کند همچنين تمريناتي که توسط اساتيد ارائه مي شود بايد يک اطمينان راحت وجود داشته باشد که دانشجويان مي توانند آنها را مانند مثال هاي واقعي حل کنند. تکاليف خانگي بايد بر مبناي ظاهر مسئله، اوضاع، مسائل و تجربه ها براي مهارتهاي فکرکردن بحراني آماده دسته شوند.
امتحان / كوايز
از امتحان يا كوايز براي ارزيابي فهميدن دانشجويان از موضوعي که در کلاس پوشش داده شده است استفاده مي شود. برخي از دانشگاهها از يک امتحان کوچک هفتگي براي يادآور ساختن ذهن دانشجويان براي خواندن واقعي که براي خواندن اصلي لازم است استفاده مي کنند. و برخي از دانشگاهها از يک امتحان ميان ترم و يا امتحانات پاياني براي ارزيابي موضوعات و اهداف رقابت ها استفاده مي کنند.

جدول شماره 2
ابزارهاي تدريس استفاده شده به وسيله دانشکده آموزش مجازي حسابداري:
سخنراني/تفسيرات اساتيد
سخنراني بايد بر مبناي تجربيات زندگي واقعي ترکيب شده باشد و مانند کتابهاي درسي محيط حرفه اي رضايت دانشجويان را به هر شکل فراهم کنند.
نمايش ميکروسافت پاورپونت
ميکروسافت پاورپونت استفاده هاي مفيدي دارد. بيشتر ناشران کتابهاي درسي حسابداري ميکروسافت پاورپونت را آماده کرده اند تا براي هريک از فصول درسي که با تفسير و نظريه همراه نباشد از آن استفاده کنند.
اعلاميه ها/پيام هاي تخته سياه
دانشکده ها اعلاميه ها را براي مرور خلاصه فصل هفته قبل يا براي مرور خلاصه هفته بعد استفاده مي کنند. تشويق دانشجويان براي انجام تکاليف بهتر و مذاکره يک موضوع قطعي را که در مدت هفته پوشش داده شده است بسيار مفيد مي باشد.
ليست هاي انتظارات واگذاري تکاليف خانگي براي يک هفته و ماندن دانشجويان درباره سمينار زنده آنها و صحبت ها يا ساعت اثرگذار را استاد مشخص مي کند.
حالت آناليز انفرادي
حالنت آناليز انفرادي در وقت هاي اضافه استفاده مي شود و بدين صورت که واگذاري کار خانگي براي دانشجويان که توسعه يافتگي بيشتري دارند درباره تفکرات بحراني و مهارتهاي نوشتن دانشجوياني مي باشد که توانايي بيشتري بدست آورند.
گروه يا تيم طرح و نقشه
بسياري از دانشکده ها و دانشگاهها از گروههاي طرح و نقشه استفاده مي کنند زيرا که در اين دنيا ي حرفه اي خيلي از اوقات مردم يا جامعه براي کار يک تيم را براي انجام دادن کارها دارند. که فقط هزينه تأسيس آن لازم است و سپس توسط يک مدير هدايت مي شوند و آنها مي توانند گروه کاري باشند که در شرايط سخت مشکلات را برطرف نمايند و اين گروهها در ارزيابي ها و کارهاي واقعي و هم چنين مشاوره کمک مي نمايند و استفاده کردن از يک تيم بررسي کننده ممکن است استفاده هاي مفيدي در تعيين کردن دانشجويان انفرادي براي تکاليف خانگي و يا واگذاريها کمک کنند.
مسائل نمونه
خيلي از اساتيد از مسائل نمونه در حسابداري براي دانشجويان آماده با تمرينات اضافي و اثبات کردن يک محاسبه ويژه استفاده مي کنند که در حسابداري تمرينات بهتري ساخته شود و همچنين تمرينات دانشجويان انتظارات بيشتري را درباره درک و فهم آنها مشخص مي کند.
ميکروسافت اکسل
خيلي از ناشران کتب درسي و اساتيد و دانشجويان آماده از ميکروسافت اکسل براي تکميل کردن واگذاري تکاليف خانگي استفاده مي کنند. و دانشجويان از يک بشقا
ب آموزشي استفاده مي کنند زيرا که آنها شبيه حالتهاي کار واقعي مي باشد و به دانشجويان کمک مي کند که انتظارات خود را افزايش دهند و در مقابل داشتن امکانات و فرم يک مسئله هرکدام مي تواند خيلي از صرف کردن وقت را وقتي که داشتن وقت براي محاسبه جوابهاي مسائل ضروري است را برطرف نمايد.
وقتي که از 25 نفر مشارکت کننده در همين بررسي پرسيده شده بود که چگونه تفکرات شما برروشهاي تدريس شما اثربخش هستند؟
23 نفر (92%) از اعضاء دانشکده بناکردند فهرست روشهايي را که در جدول شماره 1 قيد شده است به استثناء سه نفركه آن را باور نداشتند و اين مشارکت کنندگان روشهاي تدريس ذيل را براي اثربخشي بيان کردند:
1- اين عقيده من هستند که روشهاي من خيلي اثربخش و اوليه هستند. زيرا که من از روشهايي براي تدريس استفاده مي کنم که رشد داشته اند و به وسيله اساتيد مجرب و کارآزموده که 20 سال سابقه آموزشي دارند توسعه پيدا كرده است . و آموزش مجازي يک وسيله خيلي خوب و اثربخش براي آموزش حسابداري مي باشد.
2- من فکر مي کنم که من اثربخش هستم. و من تمايل زيادي به قرعه کشي و ريزمطالب دارم زيرا که اين گام مرا براي توضيح دادن اشياء کمک مي کند و به نظر مي رسد که اين راه براي رسيدن به هدف يک راه ميانبر از ميان ديگر راهها باشد.
3- من فکر مي کنم که روشهاي استفاده شده خيلي اثربخش هستند. به نظر دانشجويان براي تعهدات بيشتر کلاسهاي درس چهره به چهره مفيدتر مي باشد.
اثربخشي ها و ارزيابي ها غالباً و بيشتر به وسيله بررسي يا امتحان پايان ترم که همه موارد غلط خط زده مي شود به پايان مي رسد و اينکه چقدر دانشجويان در سراسر کلاس هاي درس حضور داشته اند مشخص مي شود در جدول شماره 3 فهرستي از پاسخ هاي دانشکده ها براي اثربخشي روشهاي تدريس شده تهيه شده است.

جدول شماره 3
جواب هاي دانشکده براي اثربخشي روشهاي تدريس:
پاسخ دهنده
اين عقيده من است که روشهاي من خيلي اثربخش و اوليه است زيرا که من روشهايي براي تدريس استفاده مي کنم که رشد داشته باشند و قبلاً توسط اساتيدي که 20 سال سابقه تجربه آموزشي دارند توسعه يافته است و آموزش مجازي يکي از وسايل خيلي اثربخش براي تدريس حسابداري مي باشد.
پاسخ دهنده
من فکر مي کنم که تنوع رقابت هاي مادي و مبارزات تحويل شده واگذار شده دانشجويان من براي مشارکت پيوسته و مکرر مي باشدکه اين روشهاي آموزش را که توسط من اثربخش خواهند بود، افزايش مي دهد.
پاسخ دهنده
من حدس مي زنم که آنها بيشتر اثربخش هستند. من شکل واکنش خوبي از دانشجويان خود بدست آورده ام مانند رعايت کردن مثالهاي واقعي زندگي که من فکر مي کنم كه آن شکل آموختن براي آنها باشد.
پاسخ دهنده
من فکر مي کنم که روشهاي استفاده شده خيلي اثربخش هستند. به نظر دانشجويان امکان تعهدات بهتر در کلاسهاي چهره به چهره سنتي بدست مي آيد.
پاسخ دهنده
من يک روش رشد يافته و اثربخش دارم که تقريباً شش سال است که از اين روش خيلي اثربخش استفاده مي کنم.
پاسخ دهنده
من فکر مي کنم که فعاليت براي پيام تخته خيلي اثربخش است به نظر مي رسد که صحبت هاي مجازي زيان کمتري در کلاسهاي بزرگ دارد، آنجا نيز بيشتر عبورها کوتاه شده است و در آنجا خيلي از افراد از يک وقت مجازي برخوردار هستند.
پاسخ دهنده
خيلي اثربخش من براي خيلي از گفتگوها و ابلاغ ها روشهايي دارم که گاهي اوقات در ملاقات ها استفاده مي کنم و براي نيازهاي کلاسهاي دانشجويان انفرادي از اين روش استفاده مي کنم .
پاسخ دهنده
من فکر مي کنم که من اثربخش هستم من به قرعه زدن و مطالب ريز تمايل دارم که اين گام مرا براي توضيح دادن اشياء کمک مي کند به نظر من اين نوع انتخاب روش يک راه از ميان راههاي زياد مي باشد.
پاسخ دهنده
منصفانه اثربخش. دانشجويان من شرايط عالي و آگاهي کامل به درجه بندي من دارند.

14 – شيوه هاي آموزش دانشجويان:
وقتي که در همين بررسي قبلي از اعضاي 25 دانشکده پرسيده بودند که اگر آنها به شيوه هاي آموزش دانشجويان خودشان نگاه کنند و در نظر داشته باشند كه روشهاي آنها به عنوان روش تدريس آموزش مجازي حسابداري انتخاب شده است چه نظري دارند؟ نوزده دانشکده (76%) بيان کرده بودند که آنها آموزش لازم را ديده بوده اند و شش دانشکده (24%) پاسخ داده بودند که آنها آموزش لازم نديده اند و دو نفر چنين بيان كرده بودند :
1- بيشتر دانشجويان آموزش مجازي دانش آموزان بالغي هستند که آنها آموختن را براي امروز و کاربرد و استفاده را براي فردا مي خواهند در يک محيط آموزش مجازي دانشکده ها نياز دارند تا دانشجويان را براي آمدن بيشتر به سمت آموزش مجازي راهنمايي کنند و يا اينکه نقش آسان کننده را اساتيد داشته باشند و تشويق کردن دانشجويان را براي گرفتن تعهد از فرايند آموزش آنها انجام دهند و بيشتر دانشجويان آموزش مجازي تجربيات آموزشي خود را براي خودشان نگه مي دارند. 2- مپاسخ دهنه ديگري اظهار کرده بود که موارد ذيل راههاي متفاوت هريک از تصورات با اهميت مي باشد : بله، شما يک تعدادي از راههاي متفاوت را براي نشان دادن هريک از مفهومات و انتظارات داريد. يکي ممکن است از يک سخنراني براي درک و فهم استفاده کند در صورتي که ديگران نياز به مسئله اي دارند که در بيرون کار شده است زماني که يک سوم کوشش را براي حل کردن مسائل خودشان در بيرون نياز دارند. نمونه جوابها در جدول شماره 4 تنظيم شده است.

جدول شماره 4
پاسخ هاي دانشکده براي شيوه هاي آموزش دا
نشجويان مجازي:
مشارکت کننده 10
بله، من دانشجوياني را مي شناسم که از وسايل سمعي و بصري براي آموزش خود استفاده مي کنند. من کوشش مي کنم که براي حل کردن مثالها از هر دو روش سمعي و بصري استفاده کنم.
مشارکت کننده 11
آن براي آنان سخت است که دانشجويان به صورت انفرادي شيوه هاي آموزش مجازي را فرا بگيرند. اگر من به دايره تماس گرفته بودم اين را گوشزد مي کردم من مي توانم فهميدن بيشتري را آشکار کنم که چه چيزي آن دختر يا پسر براي بدست آوردن اهدافشان از ميان کلاسها نياز دارند يکي از آنها شناخت است آن حقيقتي آسان براي وفق دادن حالتهاي گوناگون مي باشد.
مشارکت کننده 12
من سعي مي کنم در هر وقت امکان دهي کنم سيستم آموزش مجازي خيلي قشنگ و جدي است براي آن که دانشجوياني مسئوليت پذير هستند که آموخته هاي خودشان را توسعه دهند اين توسعه دادن در نوع خودش خوب است که شيوه آموزش دانشجويان فعال باشد.
مشارکت کننده 13
تعيين، شکل جوابها براي دانشجوياني مي تواند نقطه کمک به کلاسها باشد براي مثالهايي که مي خواهند بگويند که چگونه عمق آن را براي ادامه دادن موضوع ويژه مشخص مي کنم.
مشارکت کننده 14
بله، من گمان مي کنم که شما بيشتر از اين انجام مي دهيد. بيشتر دانشجويان آموزش مجازي دانش آموزان بالغ هستند. در يک محيط آموزش مجازي نياز اساتيد به راهنمايي کردن دانشجويان براي آمدن به آموزش مجازي مي باشد يا اينکه نقش آسان کننده آموزش مجازي را داشه باشند. تشويق کردن دانشجويان باعث تغيير دادن فرايندهاي آموزش خودشان مي شود.
مشارکت کننده 15
بله، شما تعداد زيادي راههاي متفاوت براي شناخت داريد که هريک مفهوم با اهميتي دارد. يک راه فهميدن سخنراني است زمانيکه ديگران نياز به ديدن مسائل کارشده در بيرون دارند. زماني که يک نيازهايي را براي کوشش کردن کار بيرون براي حل کردن مسائل خودشان دارند.
مشارکت کننده 16
من پيشنهاد مي کنم به دانشجويان که هرکدام يک ساعت را انتخاب مي کنند و من به زودي دانشجوياني خواهم داشت که چگونه پيشنهادهاي مرا براي توسعه و بهبود آموزش خود جدي بگيرند. ما مي خواهيم يک ساعت صرف کنيم و حل کردن مسائل را با همديگر انجام دهيم و زمانيکه که ما آنرا انجام مي دهيم من نقشه هايي براي مفهومات اثربخش دارم و آنها يک قدرداني واقعي و خوب از وقتي که من براي آنها صرف مي کنم انجام مي دهند.
مشارکت کننده 17
بله، مخصوصاً براي شروع کار رقابت هاي حسابداري عادلانه است. من سعي مي کنم که کلماتي را در ترم ها استفاده کنم که آنها بتوانند براي يک شخص اساسي و مهم گزارش تهيه کنند.
مشارکت کننده 18
براي يک نمره اگر کلاسها کمتر براي رقابت آماده شده باشد پس مي خواهم به طور نمونه با حداقل يا حداکثر پست هاي آموزشي کوتاه جواب دهم. در فضايي از ترقي کلاسها شيوه من ممکن است بيشتر سقراطي باشد مانند شکل درخواست کردن اطلاعات از دانشجويان که سقراطي به نظر مي رسد.
مشارکت کننده 19
بله. دانشجويان آموزش مجازي مطالعات خود را براي خودشان نگهداري مي کنند و کس ديگري نمي تواند از آن استفاده کند. براي اين من دوست دارم براي واکنش ريزآماده از تکاليف خانگي استفاده کنم. برخي از دانشجويان ممکن است که در جلسات مذاکره خجالتي باشند و من مي خواهم تشويق کردن را براي صحبت بالاي بيشتر آنها ادامه دهم.
مشارکت کننده 20
من به وسايل سمعي و بصري آگاه هستم که در دانش آموزان تحرک ايجاد مي کند. در يک محيط آموزش مجازي من از عکس ها و شکل هاي عظيم استفاده مي کنم براي اضافه شدن تأييدات خودم براي سودبخشي به دانش آموزان سمعي