ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی- قسمت …

مهارت های اولیه نجمه در سطح خوبی قرار داشته است. بعد از کار با نرم افزاردر مدت زمان کمی این مهارت را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار ۷ : نمودار مهارت های پولی برای زینب صنعتIQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار
زینب دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت به صورت کامل کسب کرده است. دیگر مهارت وی در سطح پایین بوده است که بعد از آموزش به حد خوبی رسیده است.
نمودار ۸ : نمودار مهارت های پولی برای زینب صادقی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار
مهارت های اولیه زینب در سطح متوسط قرار داشته است. بعد از کار با نرم افزار این مهارت را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار ۹ : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه محمودیان IQ= 50 قبل و بعد از کار با نرم افزار
مهارت های اولیه فاطمه بسیار کم بوده است. بعد از کار با این نرم افزار مهارت تبدیل ریال به تومان و مهارت شناسایی پول ها را کاملا بدست آورده است. ولی به خاطر ضعف وی در ریاضیات سه مهارت دیگر را به صورت کامل بدست نیاورده است. ولی رشد خوبی در آن ها داشته و با تمرین بیشتر می تواند مهارت ها را به صورت کامل کسب کند.
نمودار ۱۰: نمودار مهارت های پولی برای پریا عبدلی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار
پریا دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این مهارت به صورت کامل کسب کرده است. تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار های ۱۱-۳ الی ۱۵-۳ مربوط به دانش آموز دختر ناتوان ذهنی پایه ششم ابتدایی می باشد.
نمودار ۱۱: نمودار مهارت های پولی برای نجمه رحمانیان IQ=51 قبل و بعد از کار با نرم افزار
نجمه دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت را به صورت کامل کسب کرده و مهارت های دیگر خود را بهبود بخشده است، این به خاطر ضعف وی در ریاضیات پایه می باشد.
نمودار ۱۲: نمودار مهارت های پولی برای غزل پایدار IQ=62 قبل و بعد از کار با نرم افزار
مهارت های اولیه غزل در سطح خوبی قرار داشته است. بعد از کار با نرم افزاردر مدت زمان کمی این مهارت را به طور کامل فرا گرفته است. این به خاطر بهره هوشی و میزان تسلط وی بر ریاضیات می باشد.
نمودار ۱۳: نمودار مهارت های پولی برای زهرا ایمانی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار
زهرا دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت به صورت کامل کسب کرده است. تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته. پیشرفت خوب وی بخاطر بهره هوشی او می باشد.
نمودار ۱۴: نمودار مهارت های پولی برای مهلا حسنی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار
مهلا دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها و شمارش پول های دارای ارزش یکسان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار تمام مهارت به صورت کامل کسب کرده است.
نمودار ۱۵: نمودار مهارت های پولی برای زهرا تقوی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار
زهرا دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این مهارت به صورت کامل کسب کرده است. تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته، بجز مهارت جمع کردن پولهای دارای ارزش متفاوت که کمی در این مهارت دارای مشکل بوده است. با توجه به بهره هوشی او پیشرفت وی خوب بوده است.
نمودار های ۱۶ الی۲۰ مربوط به دانش آموز پسر ناتوان ذهنی پایه ششم ابتدایی می باشد.
نمودار ۱۶: نمودار مهارت های پولی برای سید علی سبحانی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار
علی دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این مهارت به صورت کامل کسب کرده است. دیگر مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته، بجز مهارت جمع کردن پولهای دارای ارزش متفاوت که کمی در این مهارت دارای مشکل بوده است. با توجه به بهره هوشی او پیشرفت وی خوب بوده است.
نمودار ۱۷: نمودار مهارت های پولی برای نوید رضایی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار
مهارت های اولیه نوید در سطح پایی بوده است، بعد از کار با این نرم افزار تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته، بجز مهارت جمع کردن پولهای دارای ارزش متفاوت که کمی در این مهارت دارای مشکل بوده است. با توجه به بهره هوشی و سطح مهارت های اولیه او، پیشرفت وی خوب بوده است.
نمودار ۱۸: نمودار مهارت های پولی برای ساسان مسرور IQ=69 قبل و بعد از کار با نرم افزار
مهارت های اولیه ساسان پایین بوده است ولی به خاطر سطح بهره هوشی او بعد از کار با نرم افزار ارائه شده تمام مهارت ها را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار ۱۹: نمودار مهارت های پولی برای محمد امین شیردلIQ=59 قبل و بعد از کار با نرم افزار
محمد امین دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت به صورت کامل کسب کرده است. تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته.
نمودار ۲۰: نمودار مهارت های پولی برای اسماعیل فریدی پور IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار
اسماعیل دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت به صورت کامل کسب کرده است. تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته.

۶-۳ مقایسه مهارت های کسب شده

نتایج بدست آمده در نرم افزار SPSS وار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

د شده است و بوسیله آزمون T-TEST PAIRS مورد ارزیابی قرار گرفته است. سوال مهم در این آزمون این است که آیا تفاوت معنا داری بین دو نوبت تست وجود دارد . خروجی آزمون دو جدول می باشد. در جدول ۲ انحراف معیار، میانگین و متوسط خطا در دو نوبت تست نشان داده شده است. جدول ۳ نتیجه آزمون تی بر روی نمونه را نشان داده است. نمودار ۲۱ میانگین دو نوبت تست را با هم مقایسه می کند.
جدول ۲: نتایج آماری تی تست

مقاله – ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی- قسمت ۴

در ۶ مطالعه از نرم افزار های خاص برای آموزش طراحی شده اند و در بقیه از ابزار عمومی در دسترس استفاده شده است.
در ۳ مطالعه از برنامه project stop استفاده شده است.
در ۲ مصالعه از برنامه I can !Daily living & community skill استفاده شده است.
در یک مطالعه از برنامه ATM Sim استفاده شده است.
در ۵ مطالعه هم از ابزار تجاری در دسترس مانند Hyper Studio و پاورپوینت و Windows Movie Maker استفاده شده است.

۳-۱-۲ مهارت های آموزش داده شده

خرید از خواربار فروشی
آماده کردن غذا
استفاده از ATM
استفاده از کارت دبیت
سفارش در رستوران
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی

۴-۱-۲ مشکلات موجود در این مطالعات

تعداد افراد شرکت کنند در این مطالعات کم بوده است
نرم افزار های خاص که برای افراد کم توان هوشی طراحی شده از نظر تجاری در دسترس نیست.
نرم افزار ها طراحی شده توسط ابزار عمومی، در بازار موجود هستند، اما در این نرم افزار ها موفقیت بیشتر وابسته به کیفیت ارائه و دانش ارائه دهنده است تا خود نرم افزار.
عدم دسترسی به نرم افزار های CBI به صورت تجاری مانع بالقوه برای پذیرش و استفاده از CBI توسط پزشکان و معلمین است.
یک نگرانی استفاده از CBI قابلیت تعمیم مهارت از محیط کامپیوتر به محیط طبیعی است. می توان از وسایل پویا و قابل حمل مانند کامپیوتر دستی برای آموزش در محیط طبیعی برای کاهش نگرانی مربوط به تعمیم می توان استفاده کرد ]۳[.

۲-۲ آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی

با مروری بر ادبیات گذشته مشاهده می شود چهار جزء ابتدایی در برنامه آموزشی پول وجود دارد شامل: ارزش پول، جمع کردن پول، انتخاب پول(انتخاب گروهی از پول ها برای رسیدن به ارزش مشخص)، بهروری در انتخاب پول(انتخاب پول کمتر برای بدست آوردن ارزش مشخص)]۵[.
۲۷ مطالعه آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی را بررسی کردیم، در این مطالعات مهارت های پولی شامل ۵ نوع مهارت به شرح زیر می باشد.
دانستن اینکه چقدر پول دارید(computation)
دانستن چگونگی بدست آوردن پولbanking))
دانستن اینکه چقدر پول می توانی خرج کنی (budgeting)
دانستن اینکه چقدر از پول را خرید کردند (purchasing)
دانستن اینکه چطور از پول برای به دست آوردن پول بیشتر باید استفاده کنی (saving)
از بین این ۲۷ مطالعه بیشتر آنها بر روی آموزش خرید (۵۱%) تمرکز کردن و تعداد کمی از مطالعات روی چگونه بدست آوردن پول(۱۱%) و یک مطالعه روی اینکه چقدر از پول خود را خرج کردی تمرکز کرده است و دو مطالعه هم روی چگونگی ذخیره کردن پول تمرکز کردن. برای آموزش مهارت های پولی نقطه شروع مناسب آموزش خرید می باشد زیرا باعث ایجاد ارتباطات طبیعی می شود ]۷[. خلاصه ای از این تحقیقات در جدول ۱ آمده است.
جدول ۱:مقایسه مدلهای ارائه شده قبلی برای افزایش مهارتهای مالی برای افراد ناتوان ذهنی

مطالعه شرکت کننده مهارت اولیه مهارت مورد هدف مداخله نتیجه بلافاصله تعمیم
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

منابع مقالات علمی : بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی …

ب) پرندۀ میزبان به تغذیۀ جوجۀ کوکو که چند برابر اوست ادامه می دهد.
الگوی عمل ثابت رفتاری غریزی (ژنی) است.
«رفتارهای غریزی در افراد مختلف یک گونه به یک شکل انجام می شوند. این رفتارها مجموعه ای از حرکت های مشخص و ثابت است».
غاز ماده ای که روی تخم های خود خوابیده است، هرچند وقت یک بار تخم ها را جابه جا می کند تا تخم ها به طور یکنواخت گرم شوند. غاز ماده اگر تخمی را در خارج از لانه ببیند، از جای خود بلند می شود، گردنش را دراز می کند و با منقار خود تخم را در یک مسیر زیگزاگی به لانه می آورد. حال اگر هنگام انجام چنین حرکتی تخم را بردارند، غاز همان حرکات را انجام می دهد، بدون این که به نبودن تخم توجهی داشته باشد
رفتار برگرداندن تخم در غازها مثالی از الگوی عمل ثابت است که همۀ آنها به یک شکل آن را نشان می دهند.
 
شکل۲ رفتار برگرداندن تخم به درون لانه
رفتار غریزی را با ذکر مثال توضیح دهید.
در الگوی عمل ثابت، رفتار با یک محرک شروع می شود، به طور کامل تا پایان پیش می رود و همیشه به یک شکل انجام می گیرد. به محرکی که باعث بروز الگوی عمل ثابت می شود، محرک نشانه می گویند . محرک نشانه اغلب یک علامت حسی ساده است.
مثلاً در نوعی ماهی، رفتار حمله به سایر نرهایی که وارد قلمرو او می شوند، با یک الگوی عمل ثابت انجام می گیرد. محرک نشانه در این الگوی عمل ثابت، رنگ قرمز شکم ماهی های نر مزاحم است، به طوری که به ماهی نری که شکمش قرمز نیست حمله نمی کند؛ در صورتی که به مدل های مصنوعی که سطح زیرین آنها قرمز است، حمله می کند. در این مثال رنگ قرمز تنها علامت حسی (محرک نشانه) است که ماهی به آن توجه می کند و سایر علائم مثل حجم یا شکل برای ماهی نر اهمیتی ندارد (شکل ۳)
 
شکل.۳
به مدل واقعی تر که فاقد رنگ قرمز در ناحیۀ
شکم است، کمتر از مدل های غیرواقعی دیگر حمله می شود.
انواع مختلفی از محرک های نشانه وجود دارد. در مورد رفتار غاز ماده، محرک نشانه شکل هندسی و انحنای جسم است.محرک نشانه در مثال ماهی، قرمز بودن سطح زیرین است.
بنابراین، . به محرکی که باعث بروز الگوی عمل ثابت می شود، محرک نشانه می گویند. در مورد رفتار غاز ماده، محرک نشانه شکل هندسی و انحنای جسم است.
تا این جا دیدیم که رفتار متأثر از ژن هاست؛ اما تجربه تا چه میزانی یک رفتار ژنتیکی را تغییر می دهد.
یادگیری در بسیاری از جانوران نقش مهمی در شکل گیری رفتار غریزی دارد. جانورانی که در سیرک، حرکات نمایشی انجام می دهند، هیچ گاه چنین رفتارهایی را در وضعیت طبیعی در زیستگاه های خود بروز نمی دهند؛ بلکه این رام کنندۀ حیوانات است که انجام حرکات نمایشی را به آنها یاد داده است.
تغییررفتار که حاصل تجربه باشد، یادگیری نامیده می شود.
ساده ترین نوع یادگیری و تغییر شکلِ رفتار عادی شدن است. در این یادگیری ساده، جانور یاد می گیرد که از محرک های دائمی که هیچ سود و زیانی برای او ندارند، صرف نظر کند و به آنها پاسخی ندهد.
مثلا،ً پرنده برای بار اول از زمین کشاورزی که در آن یک مترسک گذاشته اند، دوری می کند؛ امّا اگر جای مترسک تغییر نکند، وجود مترسک برای او عادی و بنابراین بدون ترس وارد آن زمین کشاورزی می شود.این نوع یادگیری حتی در مورد رفتارهای بسیار ساده، مانند انعکاس هم وجود دارد.
مثلاً شقایق دریایی و یا عروس دریایی با کوچک ترین تحریک مکانیکی، شاخک های حسی خود را منقبض می کنند، در حالی که نسبت به حرکت مداوم آب واکنشی از خود بروز نمی دهند.
شرطی شدن کلاسیک، آزمون و خطا (شرطی شدن فعال) و حل مسئله، انواع دیگر یادگیری هستند.
یکی ازمعروف ترین پژوهش ها در زمینۀ یادگیری، آزمایشی است که ایوان پاولوف ۱ فیزیولوژیست روسی، دربارۀ ترشح بزاق سگ انجام داد. هنگامی که پاولوف پودر گوشت (محرک) را به سگ گرسنه می داد، بزاق سگ (پاسخ) ترشح می شد. ترشح بزاق در واقع نوعی پاسخ غریزی به غذاست. پاولوف پس از گذشت مدتی از انجام این کار متوجه شد که حتی اگر غذایی به همراه نداشته باشد، با دیدن او بزاق سگ ترشح می شود. پاولوف بر این اساس آزمایشی را طراحی کرد. او هم زمان با دادن پودر گوشت، زنگی را به صدا درمی آورد. صدای زنگ محرکی بود که ارتباطی با غذا نداشت و به تنهایی برای سگ بی مفهوم بود؛ امّا به دنبال تکرار این کار، سگ بین صدای زنگ و غذا ارتباط برقرار کرد؛ به طوری که با صدای زنگ، حتی بدون وجود غذا بزاق او ترشح می شد. در واقع سگ نسبت به محرکی که تا قبل از آن برایش بی معنی بود، پاسخ می داد و به عبارتی نسبت به همراه بودن صدای زنگ و پودر گوشت شرطی شده بود (شکل ۴). به این نوع یادگیری شرطی شدن کلاسیک می گویند.
در این نوع یادگیری هرگاه یک محرک بی اثر (مثلاً صدای زنگ) به همراه یک محرک طبیعی(مثلاً غذا) به جانور عرضه شود، پس از مدتی محرک بی اثر به تنهایی سبب بروز پاسخ (مثلاً ترشح بزاق) در جانور می شود. به این محرک جدید، محرک شرطی می گویند؛ زیرا به شرطی می تواند سبب بروز رفتار شود که قبل از آن همراه با یک محرک طبیعی باشد. به محرک طبیعی محرک غیرشرطی نیز گفته می شود.
شکل ۴، در این مثال، غذا محرک غیرشرطی و ترشح بزاق پاسخی غیرشرطی است که با دیدن غذا ایجاد م یشود. زنگ محرک شرطی است که به دلیل همراه بودن با غذا موجب ترشح بزاق می شود. با تکرار این عمل، صدای زنگ

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

به تنهایی موجب ترشح بزاق می شود.
بنابراین، یادگیری تغییر در رفتار بر اساس تجربه است که به شکل شرطی شدن کلاسیک، کوشش و خطا و حل مسأله وجود دارد.
محرک شرطی و غیر شرطی را با ذکر مثال، توضیح دهید.
اسکینر برای بررسی نقش آزمون و خطا در یادگیری، آزمایش هایی را طراحی و اجرا کرد. او برای انجام مطالعات خود جعبه ای را طراحی کرد. در این جعبه اهرمی وجود داشت که با فشار دادن آن، مقداری غذا به درون جعبه می افتاد.
اسکینر موشی را درون جعبه قرار داد. موش، درون جعبه به جستجو و کاوش می پرداخت و هر از گاهی به طور تصادفی اهرم درون جعبه را فشار می داد که با وارد آمدن فشار به اهرم، مقداری غذا به درون جعبه می افتاد. موش در ابتدا بدون توجه به اهرم به حرکت خود درون جعبه ادامه می داد؛ اما سرانجام یاد گرفت که اگر اهرم را فشار دهد، غذا به دست می آورد. به این نوع یادگیری آزمون و خطا یا شرطی شدن فعال گفته می شود. در این نوع یادگیری جانور یاد می گیرد که انجام یک عمل یا رفتار خاص، منجر به پاداش یا تنبیه خواهد شد. اگر انجام آن رفتار به دریافت پاداش منتهی شود، احتمال تکرار آن افزایش می یابد؛ ولی اگر با انجام آن، جانور با تنبیه روبه رو شود، احتمال بروز دوبارۀ آن رفتار کاهش می یابد. با آزمون و خطا می توان به جانور یاد داد که در موقعیتی خاص،.( رفتار مشخصی انجام دهد و یا این که آن را انجام ندهد (شکل ۵)
شکل ۵، جعبۀ اسکین:. موش با آزمون و خطا یاد می گیرد برای به دست آوردن غذا اهرم را فشار دهد.