فایل – مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر …

تیلور[۱۸] نیز خلاقیت را شکل دادن تجربه‌ها در سازمان‌بندی‌های تازه می‌داند.(منبع پیشین)
با توجه به اینکه بسیاری از چیزها نو و تازه هستند اما خلاقانه نیستند، پس تازگی نمی‌تواند به تنهائی مفهوم خلاقیت را توصیف کند. از این نظر محققان به این نتیجه رسیده‌اند که عناصر دیگری را در تعریف خلاقیت دخالت دهند. در نتیجه نظریه‌های معاصر علاوه بر تازگی، متناسب بودن با ارزش‌ها را نیز مد نظر قرار داده‌اند. (شمس اسفندآباد، ۱۳۸۹ :۴۹و۲۹)
استین[۱۹] می‌گوید: خلاقیت فرایندی است که نتیجه آن یک کار تازه‌ای باشد که توسط گروهی در یک زمان به عنوان چیزی مفید و رضایت بخش مقبول واقع شود. (حسینی،۱۳۸۱: ۳۰)
آمابیل[۲۰] علاوه بر قیود تازگی و ارزشمندی قید جدیدی به تعریف خلاقیت اضافه نموده و بیان می‌دارد که تفکر خلاق باید از طریق اکتشاف رخ دهد نه از طریق الگوریتم. (حسینی،۱۳۸۱: ۳۰)
خلاقیت میلی ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده و انسان مظهر خلاقیت الهی است. (مطهری، ۱۳۷۲ :۲۴۹)
رمز بقای جوامع انسانی را باید در خلاقیت آنها جست‏وجو کرد. زیرا جوامعی قادر به پیوستن به آینده هستند که خلاق ببینند، خلاق بیندیشند و از تن سپردن به‏ خلاقیت‏ها نهراسند. در دنیای آینده، تعالی انسان‏ها و جوامع با خلاقیت آنان گره‏ خورده است و در عصر انفجار اطلاعات، آینده در دست کسانی است که وامدار خلاقیت باشند.
۲-۳-۱- تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی
خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیتهای سازمان. (حقایق،۱۳۸۰). افزایش خلاقیت در سازمانها می‌تواند به افزایش بهره وری، افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش رقابت، افزایش کارایی، ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر شود.
۲-۴- مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری
تحقیق در مورد خلاقیت و عناصر تشکیل دهنده آن، بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد، ولی انگیزه اساسی برای پژوهش بیشتر در سال ۱۹۵۰ توسط گیلفورد ایجاد گردید. گیلفورد[۲۱] خلاقیت را با تفکر واگرا (دست یافتن به رهیافتهای جدید برای حل مسائل) در مقابل تفکر همگرا (دست یافتن به پاسخ صحیح) مترادف می‌دانست. افرادی که تفکر واگرا دارند در فکر و عمل خود با دیگران تفاوت دارند و از عرف و عادت دور شده روش های خلاق و جدید را به کار می‌برند. برعکس کسانی که از این خصوصیت برخوردار نیستند تفکر همگرا دارند و در فکر و عمل خود از عرف و عادت پیروی می‌کنند. پس تفکر واگرا یعنی دور شدن از یک نقطه مشترک که همان رسم و سنت و عرف اجتماع است و تفکر همگرا یعنی نزدیک شدن به آن نقطه. (شهرآرای – مدنی پور، ۱۳۷۵: ۳۹)
هالت[۲۲] (۱۹۹۸): اصطلاح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربرد، وارکینگ[۲۳] نیز توضیح می دهد که: نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلندمدت را میسر سازد. به عبارتی نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند.
برای بهره‌مند شدن از خلاقیت منجر به نوآوری و دست یافتن به شکوفایی که همانا تحقق هدف‌های ترسیم شده سازمانی است. صاحب نظران راهکارهای متعددی را مطرح ساخته اند که برخی از مهم‌ترین آن راهکارها عبارتند از:
۱- ایجاد فضای خلاق؛ فضای محرک خلاقیت به معنی این است که مدیریت باید همیشه آمـاده شـنیدن ایده‌های جدید از هر کس در سازمان باشد.
۲- دادن وقت برای خلاقیت؛ موضوعات انحرافی (غیر اصلی ) محیط کار، اغلب مدیران و کارکنان را از خلاق بودن بازمی‌دارد.
۳- برقراری سیستم پیشنهادات؛ روش‌هایی برای ارائه پیشنهادات فراهم شود.

  1. ایجاد واحد مخصوص خلاقیت؛ این گونه واحد وقتشان را صرف یافتن ایده‌های جدید برای ارائه خدمات یا ساختن محصول می‌کنند و گاهی تحقیق محض انجام می‌دهند.

از آنجایی که رکن اصلی و کلیدی همه سازمان‌ها نیروی انسانی است و نیروی انسانی اسـت که می‌تواند در موارد فوق ما را یاری دهد تا بدانیم سازمان خلاق و نوآور بستگی تقریباً تامی نسبت به نیروی انسانی دارد.
بنابراین، در یک تعریف کلی می‌توان نوآوری را به عنوان هر ایده‌ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد. (خداداد حسینی، ۱۳۷۸ :۱۴۸)
۲-۵- تفاوت خلاقیت و نوآوری
زندگی پیچیده امروزی، هرلحظه در حال نو شدن است و خلاقیت و نوآوری، ضرورت استمرار زندگی فعال. انسان برای خلق نشاط و پویایی در زندگی نیازمند نوآوری و ابتکار است تا انگیزه تنوع طلبی خود را ارضاء کند. جامعه انسانی برای زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی به تحول و نوآوری نیاز دارد.
اگرچه واژه خلاقیت با نوآوری به طور مترادف استفاده می‌شود اما غالب محققان معتقدند که دو اصطلاح نوآوری و خلاقیت باید به طور جدا مدنظر قرار گیرند، چرا که دارای معانی و تعاریف جداگانه‌ای هستند (مهر[۲۴]، ۱۹۶۹) خلاقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود دارد، در حالی که نوآوری دلالت برآوردن چیزی جدید به مرحله استفاده دارد. (دیویس[۲۵]، ۱۹۶۹)
نظرات بسیاری در مورد ماهیت و تفاوتهای اساسی این واژه ها ابراز شده، نویسندگانی ن

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

یز معتقدند که:
– نوآوری فرایند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روشهای جدید عملیات است. (رابینز[۲۶]، ۱۹۹۱)
– تغییر ایجاد هرچیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد، اما نوآوری اتخاذ ایده‌هایی است که برای سازمان جدید است. بنابراین، تمام نوآوریها منعکس کننده یک تغییرند اما تمام تغییرها، نوآوری نیستند. (ریچارد، ال، داف[۲۷] ، ۱۹۹۲)
براساس این تعاریف، خلاقیت لازمه نوآوری است. تحقق نوجویی وابسته به خلاقیت است. اگرچه در عمل نمی‌توان این دو را از هم متمایز ساخت ولی می‌توان تصور کرد که خلاقیت بستر رشد و پیدایی نوآوریهاست. خلاقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. از خلاقیت تا نوآوری غالباً راهی طولانی در پیش است و تا اندیشه‌ای نو به صورت محصولی یا خدمتی جدید درآید زمانی طولانی می گذرد و تلاشها و کوششهای بسیار به عمل می‌آید. گاهی ایده و اندیشه‌ای نو از ذهن فرد می‌تراود و در سالهای بعد آن اندیشه نو به وسیله فرد دیگری به صورت نوآوری در محصول یا خدمت متجلی می‌گردد.(الوانی، ۱۳۷۲: ۲۲۳-۲۲۴)
معمولاً برخی از مطالعات انجام شده در این حوزه، بین دو مفهوم خلاقیت و نوآوری تفاوتی قائل نمی‌شوند و از آنجا که در کُنه هر دو مفهوم ویژگی تازگی و نو بودن قرار دارد، هر دو را در یک معنی و مترادف هم بکار می‌برند. در حالی که با دقت در معنای هر دو اصطلاح مشاهده می‌کنیم که تفاوت ماهوی بین خلاقیت و نوآوری وجود دارد.
نوآوری به کارگیری ایده‌های جدید ناشی از خلاقیت است که می‌تواند یک محصول جدید، خدمت جدید یا راه حل جدید انجام کارها باشد. )جورج جی. گاردون[۲۸]، ۱۹۹۲: ۷۸۵)
باید بین خلاقیت و نوآوری فرق قائل شد، معمولاً واژه خلاقیت به توانائی و قدرت فرد در ارائه ایده‌های نوین(فکر های سازنده) اطلاق می‌شود. از سوی دیگر، معمولاً نوآوری به معنی استفاده از این ایده‌ها میباشد. در یک سازمان این به معنی یک کالای جدید، یک خدمت جدید یا یک راه جدید برای انجام دادن کارهاست. اگرچه  بحث نوآوری حول محور خلاقیت مطرح شود. (کونتز، هارولد[۲۹]،۲۰۰۶: ۱۵۵)
خلاقیت باید بر اهداف سازمان تمرکز یابد و همانند یک قیف برای نوآوری عمل کند به این معنی که نوآوری محتمل‌ترین ایده‌ها را برگزیده و آنها را مورد آزمایش و بررسی قرار می‌دهد. (اسلون، پائول[۳۰]،۲۰۰۳: ۷)
۲-۶- منشا خلاقیت
یکی از مهم ترین موضوعاتی که می‌توان در زمینه خلاقیت مطرح نمود این است که خاستگاه و منشا خلاقیت چیست؟ بر این اساس در این قسمت مهمترین منابع منشا خلاقیت از دیدگاه صاحب نظران مورد بررسی قرار می گیرد.
۱- اطلاعات ذهنی:
بنابر نظر افلاطون هر یک از اعضای جهان مادی دارای یک همتای انتزاعی تحت عنوان ایده‌ یا اندیشه است که علت آن شی به حساب می‌آید. همه انسانها در ذهن خود دانش کاملی از همه اندیشه‌هایی که جهان را می‌سازند در اختیار دارند بنابراین ذهن انسان تصویری از جهان است. بر این اساس تمامی دانش و افکار جدید یادآوری تجاربی است که روح ما در آسمانی که فراسوی آسمانهاست داشته است. به پیروی از افلاطون، فلاسفه‌ای چون رنه دکارت و ایمانوئل کانت معتقدند که منشا ایده‌های تازه ذهن می‌باشد.
۲- اطلاعات حسی:
ارسطو یکی از شاگردان افلاطون بود که ابتدا نظرات او را دقیقا پذیرفت اما بعدها به مخالفت با آنها برخاست. بر عکس نظر افلاطون، ارسطو بر این عقیده است که منبع افکار و اندیشه‌های جدید اطلاعات حسی است که از طریق حواس پنجگانه به واسطه تعامل با محیط تجربه و کسب می‌شوند. به پیروی از ارسطو فیلسوفانی چون هابز و برکلی معتقدند که منشا ایده‌های جدید اطلاعات حسی و تجربه می‌باشد. (هرگنهان و السون[۳۱]، ۱۹۹۳)

مقاله دانشگاهی – مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در …

جدول ۳-۲ : ضریب پایایی سوالات پرسشنامه‌ ۱۱۰
جدول ۴-۱ : جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۱۵
جدول ۴-۲ : جدول فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۱۶
جدول ۴-۳ : جدول فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان ۱۱۷
جدول ۴-۴ : جدول فراوانی سن پاسخ دهندگان ۱۱۸
جدول ۴-۵ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر دانش کارکنان ۱۲۰
جدول ۴-۶ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای نمره متغیر دانش کارکنان ۱۲۱
جدول ۴-۷ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر توانایی عقلانی کارکنان ۱۲۲
جدول ۴-۸ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای نمره متغیر توانایی عقلانی کارکنان ۱۲۴
جدول ۴-۹ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر سبک فکری کارکنان ۱۲۵
جدول ۴-۱۰ : نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف برای نمره متغیر سبک فکری کارکنان ۱۲۶
جدول ۴-۱۱ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر انگیزه کارکنان ۱۲۷
جدول ۴-۱۲ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای نمره متغیر انگیزه کارکنان ۱۲۹
جدول ۴-۱۳ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر عوامل شخصیتی کارکنان ۱۳۰
جدول ۴-۱۴ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای نمره متغیر عوامل شخصیتی کارکنان ۱۳۱
جدول ۴-۱۵ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر عوامل محیطی ۱۳۲
جدول ۴-۱۶ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای نمره متغیر عوامل محیطی ۱۳۴
جدول ۴-۱۷ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه فرعی ۱ ۱۳۵
جدول ۴-۱۸ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه فرعی ۲ ۱۳۶
جدول ۴-۱۹ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه فرعی ۳ ۱۳۶
جدول ۴-۲۰ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه فرعی ۴ ۱۳۷
جدول ۴-۲۱ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه فرعی ۵ ۱۳۸
جدول ۴-۲۲ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه فرعی ۶ ۱۳۹
جدول ۴-۲۳ : نتایج آزمون فریدمن برای فرضیه فرعی ۷ ۱۴۰
جدول ۴-۲۴ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای نمره متغیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان ۱۴۱
جدول ۴-۲۵ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه اصلی ۱۴۲
جدول ۴-۲۶ : ماتریس تصمیم ۱۴۳
جدول ۴-۲۷ : ماتریس تصمیم بی‌مقیاس شده با روش نرم ۱۴۴
جدول ۴-۲۸ : ماتریس تصمیم بی‌مقیاس شده وزندار ۱۴۵
جدول ۴-۲۹ : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل ۱۴۶
جدول ۴-۳۰ : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل ۱۴۷
جدول ۴-۳۱ : مقادیر شاخص شباهت برای گزینه‌ها ۱۴۸
جدول ۴-۳۲ : رتبه‌بندی گزینه‌ها ۱۴۹
جدول ۴-۳۳ : نتایج آزمون من ویتنی برای ادعای ۱ ۱۵۰
جدول ۴-۳۴ : نتایج آزمون کروسکال والیس برای ادعای ۲ ۱۵۲
جدول ۴-۳۵ : نتایج آزمون کروسکال والیس برای ادعای ۳ ۱۵۴
جدول ۴-۳۶ : نتایج آزمون کروسکال والیس برای ادعای ۴ ۱۵۶

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر …

جدول ۵-۱ : رتبه‌بندی گزینه‌ها ۱۵۶
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ : نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۱۵
نمودار ۴-۲ : نمودار فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۱۶
نمودار ۴-۳ : نمودار فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان ۱۱۷
نمودار ۴-۴ : نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان ۱۱۸
نمودار ۴-۵ : نمودار درصد فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر دانش کارکنان ۱۲۰
نمودار ۴-۶ : نمودار درصد فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر توانایی عقلانی ۱۲۳
نمودار ۴-۷ : نمودار درصد فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر سبک فکری کارکنان ۱۲۵
نمودار ۴-۸ : نمودار درصد فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر انگیزه کارکنان ۱۲۸
نمودار ۴-۹ : نمودار درصد فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر عوامل شخصیتی ۱۳۰
نمودار ۴-۱۰ : نمودار درصد فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر عوامل محیطی ۱۳۳
چکیده
جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه‌های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد‌های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. امروزه سازمانها در مواجهه با محیط پویا و رقابت جهانی برای بقا و رشد نیازمند یک مزیت رقابتی پایدار می‌باشند. برای داشتن چنین مزیتی نیروی انسانی متخصص و خلاق جزء ضروریات ابتدایی است. تحقیق حاضر با دو هدف: ۱-شناخت عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان که بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان موثر می باشد. ۲-رتبه بندی و تعیین درجه اولویت تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان، نگارش یافته است.
به منظور دستیابی به اهداف فوق ازهفت فرضیه استفاده شده است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا می باشد. این تحقیق از لحاظ نوع روش، جزو تحقیقات توصیفی و از شاخه ی پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان کاشان به تعداد ۲۳۰ نفر می باشد که نمونه ای به تعداد ۱۴۴ نفر با استفاده از فرمول کوکران از این جامعه آماری به دست آمده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. برای انجام این تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که آلفای کرونباخ آن برابر ۷۸/۰ می باشد. در این تحقیق برای توصیف مشخصات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی ، درصد فراوانی و رسم نمودارهای فراوانی و برای بررسی درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کولموگروف – اسمیرونوف یک نمونه‌ای، آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. تمامی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزار آماری IBM SPSS Statistic 22 انجام گردید. برای رتبه‌بندی عوامل خلاقیت کارکنان از نظر میزان تاثیرشان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس و با استفاده از نرم افزار Excel2010 انجام شد.
طبق یافته های این تحقیق بر اساس آزمون فریدمن می‌توان پذیرفت که بین میزان تاثیر عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت معنی داری وجود دارد. در رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان از نظر میزان تاثیرشان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان بر اساس تاپسیس عوامل انگیزه، دانش، سبک فکری، عوامل محیطی، توانایی عقلانی و عوامل شخصیتی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر جذب منابع مالی در شعب بانک مذکور می باشند.
کلید واژه ها: خلاقیت، نوآوری، جذب منابع، توانایی عقلانی، سبک فکری، عوامل شخصیتی، عوامل محیطی.
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
جذب منابع از اهداف کلیدی و اساسی و راهبردی بانک‌‌ ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می‌رود. و نقش ویژه‌ای در ارائه خدمات بانک ‌ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانک ‌ها محسوب می‌شود. در حال حاضر مؤسسات مالی و بانک ‌ها در کشورمان برای جذب منابع مالی و متنوع کردن خدمات برنامه‌ای را ارائه نداده‌اند و مشابه بودن خدمات بانکی با یکدیگر در بانک‌های مختلف دلیلی بر صحت این ادعاست.
در بازارهای رقابتی امروز، جذب منابع مالی مهمترین هدف هر مؤسسه مالی می‎باشد، زیرا موفقیت در این زمینه می‌تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه‌ها باشد. از این رو، در آینده‌ای نه چندان دور بانک ‌ها و مؤسسات مالی در ایران، برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، چاره‌ای جز پرداختن به عوامل موثر بر جذب بهینه منابع مالی ، ندارند.
۱-۲ بیان مساله تحقیق:
بانک مؤسسه‌ای است مشتری مدار که باید به جلب و جذب مشتری و همچنین، افزایش رضایت مشتریان و حفظ مشتری اقدام نماید؛ زیرا مشتری سرمایه‌ اصلی بانک است، بدون مشتری بانک بی‌معنا است و نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. برای رسیدن به این مهم لازم است علاوه بر تجهیز و استفاده از امکانات نوین بانکداری، با ایجاد محیطی آرام، مطمئن، به دور از هیاهو و با داشتن کارکنان و مدیران با روحیه و مصمم وعلاقمند به مؤسسه و اهداف عالیه ‌آن در این جهت گام برداشت.
در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، توجه بر عوامل موثربر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی بانک

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

اهمیت ویژه‌ای یافته است.
عوامل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می‌شود. بانک ‌ها و موسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می‌پرداختند.
امروزه شرایط و موقعیت بانک‌ ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تاثیرگذار بر جذب منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. در حقیقت امروزه شعار ((نابودی در انتظار شـمـاسـت مـگر ایـن که خلاق و نوآور باشید)) در جلوی دیدگان بشر امروزی است. زیرا نیازهای مـتنوع و پـیچـیده انسان ‌ها موجب خلاقیت و نوآوری در زندگی انسان‌ها است تا بتوانـد اسـتعدادهای فردی و جمعی را شکوفا سازد و در سایه آن بهره مندی‌های مادی و معنوی را دریابد. در سالهای اخیر، تلاشهای وسیعی به وسیله بسیاری از سازمانها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است. تا به این وسیله باعث افزایش رشد اقتصادی افزایش بهره وری و جذب منابع گردند. تلاشهای خلاقیت وسیله‌ای برای نوآوری است. خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری و ذهنی است و نوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی عمل خلاقیت است. (فرنودیان، ۱۳۷۰: ۶)
خلاقیت سازمانی یک عرصه تحقیقاتی نسبتاً جدیدی در حوزه مطالعات رفتار سازمانی می‌باشد، در حالی که خلاقیت در گذشته به طور عمده در روان شناسی مطرح و محل بحث بود. از این ‌رو وجه تمایز مطالعه خلاقیت در این دو رشته مطالعاتی در این است که خلاقیت سازمانی منحصراً بر متغیرهائی تمرکز می‌یابد که بطور مستقیم بر محل کار و کار یا مفاهیم سازمانی دلالت دارد. و تعاریفی را برای آن ارائه نموده‌اند:
خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده‌ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده‌هاست. (رابینز[۱]، ۱۹۹۱)
یکی از اندیشمندان مدیریت در زمینه عوامل مؤ ثر بر خلاقیت و نوآوری به چهار دسته از عوامل اشاره دارد که عبارتند از:

  1. به کارگیری و جذب نیروهای خلاق و نوآور به سازمان .
  2. امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوشش های نوآورانه .
  3. آزادی عمل در انجام فعالیت‌ ها و تلاش های خلاق .
  4. بـه کارگیری نتایج حاصله از فعالیت های خلاق و دادن پاداش مناسب به افراد خلاق .

بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به …

نظریه پردازان این دیدگاه بر خلاف کارکردگرایان که نابرابری های اجتماعی را از دیدگاه کل جامعه به تحلیل می کشانند، این مسأله را از دیدگاه افراد در گروه ها در درون جامعه مورد تحلیل قرار می دهند. اینان معتقدند که نیازها و خواسته های فردی و گروهی باعث نابرابری های اجتماعی می شوند نه نیازهای جامعه. سی رایت میلز در توجیه این نظریه می نویسد: کسب قدرت چنان انجام می گیرد که یک گروه با تسلط بر گروه های دیگر و به زیر کنترل در آوردن آنان نمی گذارد که آن گروه به قدرت دسترسی پیدا کند. بنابراین نابرابری نمی تواند نیاز جامعه به حساب آید بلکهخواسته ی فردی و گروهی است.رادیکال ها و نظریه پردازان معتقد به تضاد، نابرابر های اجتماعی را ناشی از نزاع برای تصرف کالاهای محدودی می دانند. آنان بر عکس فونکسیونالیست ها که بر منافع مشترک اعضای جامعه تکیه می کنند بر منافعی که افراد و گروه ها را از هم مجزا می کند تأکید دارند. همچنین تضادگرایان برعکس فونکسیونالیست ها که بر فواید همگانی و مشترک ناشی از نابرابری های اجتماعی توجه می کنند بر تسلط گروه ها و افراد بر گروه های دیگر جامعه و استثمار آنها توجه دارند. و از آنجایی که منافع گروه ها با هم متفاوت است کشمکش و ستیز بین گروه های متخاصم امری اجتناب ناپذیر است.(ربانی ، ۱۳۸۵ : ۳۴).
۴-۲- چارچوب نظری پژوهش
میتوان گفت که از ابتدای پیدایش جامعه شناسی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه جامعه شناسان، موضوع نظم اجتماعی و به خطر افتادن آن بوده است. با توجه به پیچیدگی مسئله انحرافات نوجوانان میتوان گفت که هیچ یک از نظریه های انحرافات، از چنان جامعیتی برخوردار نیستند که بتوان بر اساس آن گرایش نسل جوان جامعه را به بزهکاری تبیین کرد. از این رو چنانچه این مسئله به طور علمی و عینی مورد بررسی قرار گیرد، به ناچار باید به تلفیق جنبه های همگرای نظریه های موجود پرداخته شود.
در این پژوهش از نظریه های پارسونز، هیرشی، مازلو، دورکیم، مرتون و بوم شناختی برای طراحی فرضیات استفاده شده است.
پارسونز علل رفتار انحرافی را در ساخت نظام اجتماعی جستجو و بر نهادهای اجتماعی تأکید می کند. از دیدگاه پارسونز، نهادهای اجتماعی از قبیل خانواده، مدرسه و وسایل ارتباط جمعی در صورتی که کارکرد مناسبی نداشته باشند، جامعه را دچار بی سازمانی اجتماعی می کنند که پیامد آن شیوع رفتار انحرافی در جامعه است که فرار از منزل نمونه ای از پیامد های آن است.
هیرشی در الگوی کنترل اجتماعی، عمل کجروی را ناشی از فقدان کنترل اجتماعی می داند. هیرشی عناصری از قبیل دلبستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی، تعهد نسبت به جامعه، مشارکت در نقشها و فعالیت های اجتماعی و باور و وفاداری فرد به ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را پیوند دهنده افراد و جامعه به یکدیگر می داند. بر اساس نظریه هیرشی می توان به عضویت در گروههای خلافکار و گرایش به اعمال خشونت در جامعه را به عنوان رفتار انحرافی اشاره کرد.
مازلو در نظریه سلسله مراتب نیازها مفهوم رضایت را مترادف با ارضای نیاز می داند. به طور عادی و معمولی در جامعه پاره ای از نیازهای اساسی افراد ارضاء می شود و پاره ای دیگر ارضاء نشده باقی می ماند. همچنین درصد رضایت افراد در برآوردن نیازها به تدریج افزایش پیدا می کند و با گذشت زمان درصد ارضای نیاز بیشتر می شود و این امر با انتظارات افراد رابطه مستقیم دارد. بر اساس نظریه های مازلو میتوان به اقدام به سرقت در جامعه به عنوان نمونه ای از رفتار انحرافی اشاره کرد.
دورکیم بی هنجاری را علت جرم می داند.از نظر دورکیم آنومی معادل ضعف هنجارهای سنتی است، بدون این که توسط هنجارهای جدیدی جایگزین شوند. در وضعیت بی هنجاری نیروهای اجتماعی آزاد هستند، مقررات اجتماعی ناقص، مرز بین ممکن و ناممکن ناشناخته است، موجه و ناموجه نامعلوم، و مرز مشخص ندارند. دورکیم عقیده داشت اگر در جامعه ای همبستگی اجتماعی وجود داشته باشد اعضای آن جامعه با هم همنوا میشوند و انحرافات کاهش مییابند، اما اگر در جامعه ای همبستگی اجتماعی وجود نداشته باشد و یا کم باشد اعضای این جامعه به سوی انحرافات کشیده می شوند. با توجه به دیدگاه هر چه میزان انسجام و همبستگی اجتماعی کمتر باشد، میزان آنومی و همچنین انحرافات اخلاقی و اجتماعی بیشتر است. همچنین هر چه میزان احساس امنیت بیشتر باشد، گرایش به رفتارهای انحراف اخلاقی و اجتماعی نوجوانان کمتر خواهد بود.
از نظر مرتن، بی هنجاری هنگامی وجود دارد که معیارهای روشنی برای راهنمایی فرد در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود ندارد. با توجه به نظریه های دورکیم و مرتن میتوان به اعتیاد به عنوان رفتار انحرافی در جامعه اشاره کرد.
نظریه بوم‌شناختی به تحلیل سیستمی از میزان انحرافات و جرم که به لحاظ جغرافیایی در یک شهر یا سکونت گاه توزیع می‌شوند، اشاره می‌کند. بر اساس نظریه بوم شناختی شاو و مک کی احساس محرومیت جوانان به علت پایگاه پایین اقتصادی –اجتماعی و شرایط نامناسب زندگی و ارضای نامناسب نیازها، جوانان را به سمت بزه کاری سوق می دهد . این نظریه ها موقعیت شغلی و تحصیلات و درآمد والدین را به عنوان شاخص های عمده پایگاه اقتصادی –اجتماعی خانواده ها در نظر می گیرد و تاثیر این شاخص ها را بر رفتار بزهکارانه نشان می دهد.این نظریه ها همچنین به ناتوانی والدین از ارائه پاداش های مناسب به رفتار های بهنجار اشاره می کند. برآورده نکردن نیازهای جوانان و

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

به تاخیر انداختن کامیابی های آنان در خانواده هایی که گرفتار فقر اقتصادی و اجتماعی اند ، توجیهی است برای جوانانی که تنها به ارضای تمایلات و آرزوهای کوتاه مدت خود از طریق رفتار بزهکارانه عمل می کنند(فریدکیان،۱۳۸۹: ۱۹۲). بر اساس نظریه بوم شناختی میتوان به گرایش به انحرافات جنسی به عنوان رفتار انحرافی اشاره کرد.
۵-۲- فرضیه های پژوهش
به نظر می رسد فرزندان مددجویان به اعتیاد گرایش نشان می دهند.
به نظر می رسد فرزندان مددجویان به انحرافات جنسی گرایش نشان می دهند.
به نظر می رسد فرزندان مددجویان به سرقت گرایش نشان می دهند.
به نظر می رسد فرزندان مددجویان به فرار از منزل گرایش نشان می دهند.
به نظر می رسد فرزندان مددجویان به خشونت گرایش نشان می دهند.
۶-۲- مدل نظری پژوهش
اعتیاد
انحرافات جنسی
سرقت
فرار از منزل
خشونت
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۱-۳- مقدمه
تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده‌‌اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دست‌یابی به روابط بین متغییرهاست. اهداف فوری هر تحقیق از قبیل: کاوش ، توصیف، پیش بینی، تبیین و کنترل و عمل محقق را کمک می‌کند تا دریابد چه سؤالاتی را بپرسد و بدنبال چه پاسخهایی بگردد.  در هر پژوهش علمی با توجه به موضوع پژوهش، انتخاب روش مناسب یکی از مباحث مهم می باشد، که دقت درآن می تواند دستیابی به نتایج مطلوب را تضمین نماید. روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است. بنابراین، شرح دادن روش علمی عبارت است از شرح اصول اساسی که در هر کار تحقیقی به اجرا گذاشته می شود.در این فصل از نخست موضوعاتی چون روش پژوهش و ابزار اندازه گیری متغیرها مطرح شده و سپس جامعه آماری و نمونه تعریف شده و روش نمونه گیری بیان می شود. در قسمت میانی تعاریف نظری و عملیاتی ارائه خواهند شد و در پایان اعتبار و پایایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بحث قرار خواهند گرفت .
۲-۳- نوع و روش تحقیق
در هر پژوهش علمی با توجه به موضوع پژوهش، انتخاب روش مناسب یکی از مباحث مهم می باشد، که دقت درآن می تواند دستیابی به نتایج مطلوب را تضمین نماید. روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است. بنابراین، شرح دادن روش علمی عبارت است از شرح اصول اساسی که در هر کار تحقیقی به اجرا گذاشته می شود(کیوی،۱۳۸۶:۱۱). روشهای پژوهش مختلفی در علوم اجتماعی وجود دارد که محقق با توجه به موضوع و جامعه آماری مورد مطالعه از آنها استفاده می کند.تحقیق حاضر به لحاظ ژرفایی، پهنانگر و به لحاظ زمانی، از نوع مقطعی و روش آن پیمایشی می باشد. روش پیمایش مانند سایر روش های تحقیق ، ابزاری در خدمت سطح نظری است. بنابراین استفاده از این روش همانند روش های دیگر تابع سطح نظری است . از طریق پیمایش می توان داده هایی بسیار گسترده ای را در باب باورها ، ارزشها ، نگرش ها ، کنش ها و سایر اطلاعاتی که درباره صفت های فرد باشند گرد آوری کرد. همچنین در این روش پاسخگو فعال است و طوری جواب می دهد که پرسشگر می خواهد ( ساعی، ۱۳۸۶ :۱۳۳). در روش پیمایش محقق با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده، از نظر یک جامعه آماری بزرگ مطلع می گردد.
۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.
۴-۳- جامعه و نمونه آماری
جامعه و نمونه آماری تحقیق کلیه فرزندان نوجوان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر سمنان در سال ۱۳۹۳ است که در زمان مطالعه بالغ بر ۸۰۰ نفر می باشند.
۵-۳-تعیین حجم نمونه
حجم نمونه در تحقیق حاضر، با استفاده از فرمول کوکران براساس میزان خطای نمونه گیری در سطح اطمینان ۹۵ درصد تعیین گردیده است، به این صورت که در این پژوهش حجم نمونه با خطای نمونه گیری ۵ درصد و با استفاده از میانگین اعداد بدست آمده، تعداد ۱۵۰ نفر در نظر گرفته شدند.
۶-۳- شیوه نمونه گیری
به دلیل امکانات کافی جهت اجرای پژوهش در کل جامعه و اینکه هدف محقق استنتاج صحیح و تعمیم صفات نمونه به کل جامعه آماری می باشد، به منظور رعایت این نکته نمونه باید به نحوی انتخاب شود که نماینده واقعی کل جامعه و نشان دهنده کلیه خصوصیات آن باشد و تمام افراد جامعه مورد مطالعه شانس مساوی برای انتخاب را داشته باشند از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.
۷-۳- واحد تحلیل
واحد تحلیل در پژوهش مورد مطالعه فرزندان نوجوان مدد جویان کمیته امداد شهر سمنان در نظر گرفته شده اند.
۸-۳- تجزیه و تحلیل آماری
در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از طریق دو روش آماری توصیفی و آمار استنباطی انجام خواهد شد . در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و نمودارهای مناسب به معرفی مشاهدات پرداخته می شود و از آمار استنباطی در تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه استفاده خواهد شد . سپس به کمک آزمون فرضیه ها ، آمارها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شود. همچنین ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزارآماریspss خواهد بود.
۹-۳- اعتبار ابزار پژوهش(validity)

بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) …

۴-۴۴ جمعبندی مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………….۹۶
۴-۴۵ آزمون آنوا برای بررسی معناداری رگرسیون انجام شده…………………………………………………………………….۹۶
۴-۴۶ جدول ضرایب تشکیل دهنده معادله رگرسیون(اشتراکات)……………………………………………………………….۹۶
۴-۴۷ بر حسب مقایسه میانگینها…………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۴-۴۸ جمعبندی مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۴-۴۹ آزمون آنوا برای بررسی معناداری رگرسیون انجام شده…………………………………………………………………….۹۸
۴-۵۰ مقایسه میانگیها…………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۴-۱- جنس پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۲- توزیع فروانی داده ها بر حسب منفور بودن سارقین……………………………………………………………………………۶۰
۴-۳- توزیع فروانی داده ها بر حسب پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت شود…………………………………………..۶۱
۴-۴- توزیع فروانی داده ها بر حسب تمایل به سرقت………………………………………………………………………………..۶۲
۴-۵- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم تلاش به سرقت به خاطر ترس از عواقب آن ……………………………………۶۳
۴-۶- توزیع فروانی داده ها بر حسب اعتقاد بر قطع دست سارقین…………………………………………………………………۶۴
۴-۷- توزیع فروانی داده ها بر حسب بد بودن پرخاشگری………………………………………………………………………….۶۵
۴-۸- توزیع فروانی داده ها بر حسب بیزاری از خشونت…………………………………………………………………………….۶۶
۴-۹- توزیع فروانی داده ها بر حسب ترجیح دادن گذشت از حقوق شخصی به جای اعمال خشونت ……………….. ۶۷
۴-۱۰- توزیع فروانی داده ها بر حسب وجود راه حل برای مشکلات به جای اعمال خشونت…………………………….۶۸
۴-۱۱-توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم اعتماد جامعه به افراد پرخاشگر…………………………………………………….۶۹
۴-۱۲- توزیع فروانی داده ها بر حسب به سادگی و برای هر موضوعی تمایل به پرخاشگری داشتن…………………….۷۰
۴-۱۳- توزیع فروانی داده ها بر حسب خطرناک بودن مصرف مواد مخدر…………………………………………………….۷۱
۴- ۱۴- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم تصور برای مصرف مواد مخدر…………………………………………………..۷۲
۴- ۱۵- توزیع فروانی داده ها بر حسب مبالغه تبلیغات در مورد زیان مواد مخدر……………………………………………..۷۳
۴- ۱۶- توزیع فروانی داده ها بر حسب مصرف مواد مخدر راهی برای غلبه بر مشکلات روحی…………………………۷۴
۴-۱۷-توزیع فروانی داده ها بر حسب استفاده از مواد مخدر به عنوان مسکن در درمان بیماریهای جسمی…………….۷۵
۴- ۱۸- توزیع فروانی داده ها بر حسب جایز نبودن دوستی با افراد مصرف کننده مواد مخدر…………………………….۷۶
۴- ۱۹- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم مقاومت در مقابل مصرف مواد مخدر………………………………………….۷۷
۴-۲۰- توزیع فروانی داده ها بر حسب بی بند و باری جنسی عامل تباهی جامعه………………………………………………۷۸
۴- ۲۱- توزیع فروانی داده ها بر حسب مقاومت در برابر وسوسه های جنسی………………………………………………….۷۹
۴-۲۲- توزیع فروانی داده ها بر حسب برخورد شدید پلیس با مجرمان جنسی…………………………………………………۸۰
۴-۲۳-توزیع فروانی داده ها بر حسب اعتقاد به انحراف جوانان در برابر فشارهای جنسی…………………………………..۸۱
۴-۲۴- توزیع فروانی داده ها بر حسب نفرت از افراد بی بند و بار جنسی……………………………………………………….۸۲
۴- ۲۵-توزیع فروانی داده ها بر حسب جایز نبودن دوستی با منحرفان جنسی………………………………………………….۸۳
۴- ۲۶- توزیع فروانی داده ها بر حسب محتوای جنسی رویاها……………………………………………………………………..۸۴
۴-۲۷- توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه زمینه ای برای شروع انحرا………………………………………………..۸۵
۴- ۲۸-توزیع فروانی داده ها بر حسب پدر و مادر دلسوزترین افراد برای فرد…………………………………………………۸۶
۴-۲۹- توزیع فروانی داده ها بر حسب فکر فرار به خاطر شرایط آزار دهنده خانه……………………………………………۸۷
۴-۳۰- توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه راهی برای استقلال…………………………………………………………۸۸
۴-۳۱- توزیع فروانی داده ها بر حسب پیشگیری والدین از فرار نوجوانان………………………………………………………۸۹
۴-۳۲- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم توجیه منطقی برای فرار از خانه…………………………………………………..۹۰

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان …

۸-۲-۴- بد بودن پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۹-۲-۴- بیزاری از خشونت………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۱۰-۲-۴- ترجیح دادن گذشت از حقوق شخصی به جای اعمال خشونت ……………………………………………………۶۶
۱۱-۲-۴- وجود راه حل برای مشکلات به جای اعمال خشونت………………………………………………………………….۶۷
۱۲-۲-۴- عدم اعتماد جامعه به افراد پرخاشگر…………………………………………………………………………………………۶۸
۱۳-۲-۴- به سادگی و برای هر موضوعی تمایل به پرخاشگری داشتن ………………………………………………………..۶۹
۱۴-۲-۴- خطرناک بودن مصرف مواد مخدر…………………………………………………………………………………………۷۰
۱۵-۲-۴- عدم تصور برای مصرف مواد مخدر…………………………………………………………………………………………۷۱
۱۶-۲-۴- مبالغه تبلیغات در مورد زیان مواد مخدر…………………………………………………………………………………..۷۲
۱۷-۲-۴- مصرف مواد مخدر راهی برای غلبه بر مشکلات روحی……………………………………………………………….۷۳
۱۸-۲-۴- استفاده از مواد مخدر به عنوان مسکن در درمان بیماریهای جسمی………………………………………………..۷۴
۱۹-۲-۴- جایز نبودن دوستی با افراد مصرف کننده مواد مخدر………………………………………………………………….۷۵
۲۰-۲-۴- عدم مقاومت در مقابل مصرف مواد مخدر………………………………………………………………………………..۷۶
۲۱-۲-۴- بی بند و باری جنسی عامل تباهی جامعه……………………………………………………………………………………۷۷
۲۲-۲-۴- مقاومت در برابر وسوسه های جنسی……………………………………………………………………………………….۷۸
۲۳-۲-۴- برخورد شدید پلیس با مجرمان جنسی……………………………………………………………………………………..۷۹
۲۴-۲-۴- اعتقاد به انحراف جوانان در برابر فشارهای جنسی …………………………………………………………………..۸۰
۲۵-۲-۴- نفرت از افراد بی بند و بار جنسی……………………………………………………………………………………………۸۱
۲۶-۲-۴- جایز نبودن دوستی با منحرفان جنسی………………………………………………………………………………………۸۲ ۲۷-۲-۴- محتوای جنسی رویاها…………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۲۸-۲-۴- فرار از خانه زمینه ای برای شروع انحرافات……………………………………………………………………………….۸۴
۲۹-۲-۴- پدر و مادر دلسوزترین افراد برای فرد……………………………………………………………………………………..۸۵
۳۰-۲-۴- فکر فرار به خاطر شرایط آزار دهنده خانه………………………………………………………………………………..۸۶
۳۱-۲-۴- فرار از خانه راهی برای استقلال……………………………………………………………………………………………..۸۷
۳۲-۲-۴- پیشگیری والدین از فرار نوجوانان…………………………………………………………………………………………..۸۸
۳۳-۲-۴- عدم توجیه منطقی برای فرار از خانه………………………………………………………………………………………..۸۹
۳۴-۲-۴- فرار از خانه ، شروع تحولی مثبت برای فرد……………………………………………………………………………….۹۰
۳-۴- آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
فصل پنجم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۱-۵- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۲-۵- نتایج فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۱-۲-۵- توصیف نتایج داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۲-۲-۵- تبیین نتایج داده های پژوهش………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۳-۵- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۴-۵- پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۵-۵- محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست جداول
عنوان صفحه
۴-۱ توزیع فراوانی داده ها بر حسب جنس آزمودنیها…………………………………………………………………………………۵۸
۴-۲ توزیع فروانی داده ها بر حسب سن آزمودنیها…………………………………………………………………………………….۵۹

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

سایت مقالات فارسی – بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات …

۵-۳-۲- دیدگاه تضاد…………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۱-۵-۳-۲- نظریه مارکس ………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۶-۳-۲- نظریه بوم‌شناختی ………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۷-۳-۲- نظریه بی سازمانی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………۳۹
۸-۳-۲- دیدگاه نظم گرا پیرامون انحرافات اجتماعی ……………………………………………………………………………۴۰
۹-۳-۲- نظریه های جامعه گرا…………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۱۰-۳-۲- نظریه جمع گرایی……………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۱۱-۳-۲- نظریه اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۱۲-۳-۲- نظریه انحراف رابرت آگینو، مسنر وروز نفلد…………………………………………………………………………..۴۳
۱۳-۳-۲- نظریه محرومیت نسبی…………………………………………………………………………………………………………۴۳
۱۴-۳-۲- نظریه معاشرت ادوین ساترلند………………………………………………………………………………………………۴۴
۱۵-۳-۲- نظریه همنشینی افتراقی ساترلند……………………………………………………………………………………………..۴۴
۱۶-۳-۲- نظریه رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………..۴۵
۱۷-۳-۲- پایگاه اجتماعی- اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..۴۵
۱۸-۳-۲- نظریه های قشربندی اجتماعی………………………………………………………………………………………………۴۶
۱۹-۳-۲- دیدگاه تضادگرایی……………………………………………………………………………………………………………۴۷
۴-۲- چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۵-۲- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۶-۲- مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
فصل سوم:روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۱-۳-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۳- نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۳-۳- ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۳- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۵-۳- تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۶-۳- شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۷-۳- واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۸-۳- تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۹-۳- اعتبار ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۱۰-۳- پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۱۱-۳- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………………………………..۵۴
فصل چهارم: توصیف و تبیین داده ها…………………………………………………………………………………………………….۵۷
۱-۴- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۴- داده های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۱-۲-۴- جنس…………………………………………………………………………………………………………….……………………۵۸
۲-۲-۴- سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۲-۴- منفور بودن سارقین………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۴-۲-۴- پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت شود………………………………………………………………………………. ۶۰
۵-۲-۴- تمایل به سرقت……………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۶-۲-۴- عدم تلاش به سرقت به خاطر ترس از عواقب آن……………………………………………………………………….. ۶۲
۷-۲-۴- اعتقاد بر قطع دست سارقین……………………………………………………………………………………………………..۶۳

علمی : بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) …

۴-۳ توزیع فروانی داده ها بر حسب منفور بودن سارقین……………………………………………………………………………..۵۹
۴-۴ توزیع فروانی داده ها بر حسب پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت شود…………………………………………….۶۰
۴-۵- توزیع فروانی داده ها بر حسب تمایل به سرقت…………………………………………………………………………………۶۱
۴-۶- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم تلاش به سرقت به خاطر ترس از عواقب آن ……………………………………۶۲
۴-۷- توزیع فروانی داده ها بر حسب اعتقاد بر قطع دست سارقین ………………………………………………………………..۶۳
۴-۸- توزیع فروانی داده ها بر حسب بد بودن پرخاشگری………………………………………………………………………….۶۴
۴-۹- توزیع فروانی داده ها بر حسب بیزاری از خشونت ……………………………………………………………………………۶۵
۴-۱۰- توزیع فروانی داده ها بر حسب ترجیح دادن گذشت از حقوق شخصی به جای اعمال خشونت ……………….۶۶
۴-۱۱- توزیع فروانی داده ها بر حسب وجود راه حل برای مشکلات به جای اعمال خشونت…………………………….۶۷
۴-۱۲- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم اعتماد جامعه به افراد پرخاشگر……………………………………………………۶۸
۴-۱۳- توزیع فروانی داده ها بر حسب به سادگی و برای هر موضوعی تمایل به پرخاشگری داشتن…………………….۶۹
۴-۱۴- توزیع فروانی داده ها بر حسب خطرناک بودن مصرف مواد مخدر ……………………………………………………۷۰
۴-۱۵- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم تصور برای مصرف مواد مخدر………………………………………………….. ۷۱
۴-۱۶- توزیع فروانی داده ها بر حسب مبالغه تبلیغات در مورد زیان مواد مخدر ……………………………………………..۷۲
۴-۱۷- توزیع فروانی داده ها بر حسب مصرف مواد مخدر راهی برای غلبه بر مشکلات روحی………………………….۷۳
۴-۱۸- توزیع فروانی داده ها بر حسب استفاده از مواد مخدر به عنوان مسکن در درمان بیماریهای جسمی……………۷۴
۴-۱۹- توزیع فروانی داده ها بر حسب جایز نبودن دوستی با افراد مصرف کننده مواد مخدر……………………………..۷۵
۴-۲۰- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم مقاومت در مقابل مصرف مواد مخدر…………………………………………..۷۶
۴-۲۱- توزیع فروانی داده ها بر حسب بی بند و باری جنسی عامل تباهی جامعه………………………………………………۷۷
۴-۲۲- توزیع فروانی داده ها بر حسب مقاومت در برابر وسوسه های جنسی…………………………………………………..۷۸
۴-۲۳- توزیع فروانی داده ها بر حسب برخورد شدید پلیس با مجرمان جنسی…………………………………………………۷۹
۴-۲۴- توزیع فروانی داده ها بر حسب اعتقاد به انحراف جوانان در برابر فشارهای جنسی………………………………… ۸۰
۴-۲۵- توزیع فروانی داده ها بر حسب نفرت از افراد بی بند و بار جنسی……………………………………………………….۸۱
۴-۲۶- توزیع فروانی داده ها بر حسب جایز نبودن دوستی با منحرفان جنسی………………………………………………….۸۲
۴-۲۷- توزیع فروانی داده ها بر حسب محتوای جنسی رویاها……………………………………………………………………..۸۳
۴-۲۸- توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه زمینه ای برای شروع انحرافات………………………………………….۸۴
۴-۲۹- توزیع فروانی داده ها بر حسب پدر و مادر دلسوزترین افراد برای فرد………………………………………………..۸۵
۴-۳۰- توزیع فروانی داده ها بر حسب فکر فرار به خاطر شرایط آزار دهنده خانه……………………………………………۸۶
۴-۳۱- توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه راهی برای استقلال…………………………………………………………۸۷
۴-۳۲- توزیع فروانی داده ها بر حسب پیشگیری والدین از فرار نوجوانان………………………………………………………۸۸
۴-۳۳- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم توجیه منطقی برای فرار از خانه…………………………………………………..۸۹
۴-۳۴ توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه ، شروع تحولی مثبت برای فرد……………………………………………۹۰
۴-۳۵ گرایش به اعتیاد بر حسب مقایسه میانگینها……………………………………………………………………………………..۹۱
۴-۳۶ جمعبندی مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………۹۲
۴-۳۷ آزمون آنوا برای بررسی معناداری رگرسیون انجام شده…………………………………………………………………….۹۲
۴-۳۸ جدول ضرایب تشکیل دهنده معادله رگرسیون(اشتراکات)……………………………………………………………….۹۲
۴-۳۹ گرایش به انحراف نوجوانان بر حسب مقایسه میانگینها……………………………………………………………………..۹۳
۴-۴۰ جمعبندی مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۴-۴۱ آزمون آنوا برای بررسی معناداری رگرسیون انجام شده……………………………………………………………………۹۴
۴-۴۲ جدول ضرایب تشکیل دهنده معادله رگرسیون(اشتراکات)……………………………………………………………….۹۵
۴-۴۳ بر حسب مقایسه میانگینها……………………………………………………………………………………………………………۹۵

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

فایل – بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر …

شروع داستان با ذکر سخنانی است در مورد زاهد و همسرش و اینکه بعد از ناامیدی از بچهدار شدن، با رحمت خداوند، همسرش حامله میشود. اما اندیشههای دور و دراز زاهد در مورد فرزند به دنیا نیامدهاش گرهافکنی را شکل میدهد. همسر زاهد برای دور نگه داشتن شوهرش از این افکار پراکنده به نصیحت او میپردازد و برای تاثیرگذاری بیشتر سخنانش، داستان مرد پارسا را برایش نقل میکند تا زاهد با عبرت گرفتن از او، به سرنوشتی تلخ گرفتار نشود و این قسمت کشمکش درونی داستان را شکل میدهد. بعد از آن داستان به مرحلهی جدیدی وارد میشود؛ کودک به دنیا آمده و مادرش با سپردن او به زاهد، برای انجام دادن کاری منزل را ترک میکند. در این میان پادشاه، زاهد را احضار میکند و او چارهای جز رفتن ندارد. دراینجا خواننده در حالتی از تعلیق و دلهره قرار میگیرد که آیا در غیاب پدر و مادر، اتفاقی برایی کودک میافتد و این تعلیق زمانی بیشتر میشود که ماری به سمت گهوارهی او حرکت میکند. بحران زمانی است که زاهد ندانسته راسوی خونآلود را میکشد، زیرا تصور میکند که او فرزندش را کشته است. وقتی زاهد به سمت گهوارهی کودکش میرود و او را صحیح و سالم میبیند، از کشتن راسو پشیمان و داغدار میشود. در این قسمت، داستان به نقطهی اوج و گرهگشایی خود میرسد. اندیشهی درونی زاهد و سرزنش خود و اینکه این اتفاق را ناشی از شکر نکردن نعمت خدا میداند و همچنین با آمدن همسر زاهد و سخنان پندآمیز او، پایان داستان رقم میزند.
– شخصیتپردازی
به جز راسو، تمامی شخصیتهای داستان انسانی هستند.
زاهد شخصیت اصلی داستان است؛ شخصیتی که در آرزوهای دور و دراز خود با فرزند به دنیا نیامدهاش سیر میکند و آیندهای خوب و خوش را در مقابل دیدگان مجسم میکند؛ آیندهای که به گفتهی همسرش، ممکن است، هرگز آمدنی نباشد:
«طولی نمیکشد که تو صاحب پسری میشوی و من برای او نام زیبا انتخاب میکنم و آیین دینداری و خداپرستی را به او میآموزم و ….» ( گلمحمدی، ۱۳۸۹: ۱۱۶)
«…. اصلاً شاید فرزندمان قبل از به دنیا آمدن بمیرد! شاید هم عمر ما به پایان برسد!» (همان: ۱۱۶)
نمونهی مجسم و بارز در معرفی این شخصیت، مرد پارسا است که به گفتهی همسر زاهد آیینهی تمامنمای وجود او است؛ همان شخصیتی که اندیشههای بیپایانش، او را به حسرت و پشیمانی میکشاند؛ حسرتی که دامنگیر زاهد نیز میشود. او در پایان داستان چنان از کشتن راسو پشیمان و مصیبت زده است که آرزو میکند ای کاش آرزوی دیرینهاش هرگز به دنیا نمیآمد:
«کاش این کودک هرگز به دنیا نمیآمد و من به او خو نمیگرفتم، تا به خاطر او خون راسوی بیگناه ریخته نمیشد.» (همان: ۱۱۷)
او با عجله در کارش بدون تفکر و صبر، خود را داغدار میکند و راسوی بیگناه را به کام مرگ میفرستد:
«کدام مصیبت از این بدتر است که بدون علتی هم خانهی خود را کشتم و خود را اندوهگین ساختم.» (همان: ۱۱۷)
این شخصیت بیشتر در ضمن سخنان خود و همسرش به خواننده معرفی میشود (شخصیتپردازی غیر مستقیم).
همسر زاهد شخصیت مقابل زاهد است. شخصیتی که با گفتار و رفتارش سعی دارد درون همسرش را متحول کند.
همسر زاهد از همان آغاز به او گوشزد میکند که اینگونه سخنان ناشایست، عاقبتی جز پشیمانی و حسرت ندارد:
«…. گفتن اینگونه سخنان خالی از عیب نیست و سرانجام آن پشیمانی و حسرت است.» (همان: ۱۱۶)
او حتی از پیشامد بدی که زاهد را داغدار کرده است استفاده میکند تا او را نصیحت کند و این اتفاق را درس عبرتی میداند:
«این اتفاق را به یاد داشته باش و بدان که هر کس درکارهایش عجله کند و از نعمت صبر و حوصله بیبهره باشد، با این حکایت آگاه میشود و از آن تجربه بهرهمند میشود.» (همان: ۱۱۷)
کودک دیگر شخصیت داستانی است که هرچند آرام درون گهواره خفته است؛ اما حوادث بعدی داستان را رقم میزند تا جایی که زاهد که در تمام طول عمرش، آرزوی داشتن چنین فرزندی را داشته است، اکنون آرزو میکند که ای کاش این کودک پا به عرصهی هستی نمیگذاشت:
«کاش این کودک هرگز به دنیا نمیآمد و من به او خو نمیگرفتم، تا به خاطر او خون راسوی بیگناه ریخته نمیشد.» (همان: ۱۱۷)
میتوان راسو را نیز شخصیت حیوانی داستان به حساب آورد که اقدام عجولانهی زاهد، مرگ او را رقم میزند:
«زاهد گمان کرد که آن خون، خون پسر است. پس ناراحت شد و قبل از اینکه مطمئن شود، با عصا چند ضربه بر سر راسو زد و او را کشت.» (همان: ۱۱۷)
زاهد جان او را میگیرد، درحالی که او به کودکش هستی دوباره بخشیده است:
«راسو مار را دید و او را کشت و پسر را نجات داد.» (همان: ۱۱۷)
حضور این شخصیت توسط راوی برای خواننده مملوس میشود.
– سبک و زبان
عمدهترین تمایز اثر حاضر با متن مأخذ، تغییرات زبانی است. نویسنده به تناسب فهم و درک کودک، زبان را ساده و امروزی کرده است.
کتاب مأخذ سرشار از کلمات دشوار عربی، آیه، حدیث و اشعار عربی است: نویسنده در سادهنویسی این اثر، بسیاری از این موارد را حذف کرده است از جمله تمام اشعار عربی و آیات و احادیث، بسیاری از کلمات دشوار عربی؛ اما در مواردی هنوز به نشانههایی از متن مأخذ برمیخوریم. برای نمونه کلمات مترادف و عربی:
«و از فایدههای اندیشیدن و تفکر غافل است.» (همان: ۱۱۵)
«سرانجام کار او پشیمانی و ندامت است.» (همان: ۱۱۵)
«با دیدن این صحنه خود را ملامت کرد.» (همان: ۱۱۷)
«و اسمش از گروه شکرگزاران محو میشود.» (همان: ۱۱۷)
«…. و از فایدههای تفکر

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

و اندیشیدن غافل است و بگو که آخر و عاقبت کار او به کجا میرسد.» (همان: ۱۱۵)
«نشانههای صبر جز به ثبات عزم و اراده و آرامش به دست نمیآید.» (همان: ۱۱۵)
«و به او علم و دانش میآموزم.» (همان: ۱۱۶)
«آنها شاد و خوشحال نذرهای خود را ادا کردند.» (همان: ۱۱۷)
توصیفات دشوار اما زیبا و هنری مأخذ، یکی دیگر از مواردی است که برای نوجوان نامفهوم است و نویسنده به حذف آن اقدام کرده است:
« آوردهاند که زاهدی زنی پاکیزه اطراف را که عکس رخسارش ساقهی صبح صادق را مایه داده بود و رنگ زلفش طلیعهی شب را مدد کرده.» (منشی، ۱۳۸۶: ۲۶۱)
– درونمایه
نویسندهی کلیله و دمنه، اشارهای مستقیم به درونمایه دارد. اثر حاضر نیز به این مطلب اشاره دارد، البته به زبانی سادهتر:
«اکنون داستان کسی را بیان کن که در انجام کارها عجله میکند، و از فایدههای اندیشیدن و تفکر غافل است و بگو آخر و عاقبت کار او به کجا میرسد.» (همان: ۱۱۵)
راوی عاقبت چنین فردی را نیز بیان کرده و درونمایه را آشکارتر میکند:
«هرکس بنای کار خود را بر دوراندیشی و خردمندی قرار ندهد، سرانجام کار او پشیمانی و ندامت است.» (همان: ۱۱۵)

مقاله – بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و …

گلمحمدی، مجید (۱۳۸۹). «زاهد و راسو»؛ کلیله و دمنه [۱۸۵ص]. تهران: آوای سورنا.
گروه سنی ذکر شده در کتاب: نوجوان
مأخذ کتاب: کلیله و دمنه
نویسنده در صفحه عنوان، کتاب مأخذ را ذکر کرده است.
مشخصات ظاهری:۳ ص [۱۱۷-۱۱۵]
۳-۹-۳-۱- خلاصهی داستان
بعد از ناامیدی زاهد، خداوند او را مورد رحمت قرار میدهد و همسرش باردار میشود. زاهد که بسیار خوشحال است، پیوسته از بچهی به دنیا نیامده و کارهایی که قرار است برای او انجام دهد، سخن میگوید. همسرش با سرزنش کردن زاهد، او را به مرد پارسایی تشبیه میکند که تنها داراییاش که کوزههای عسل و روغن است، او را به آرزوهای بیپایان میکشاند، آنچنان که تنها صدای شکستن همین کوزهها که عصایش به آن برخورد میکند، بین او و اندیشههای دور و درازش فاصله میاندازد. سرانجام کودک زاهد به دنیا میآید. روزی در غیاب پدر و مادر کودک، ماری به سمت گهوارهی او حرکت میکند و راسویی که خانهزاد زاهد است، آن را میکشد. با آمدن زاهد، راسو با دست و پنجهی خونین به سمت او میرود. زاهد نیز که تصور میکند، راسو بچهی او را کشته است، همان لحظه جان او را میگیرد، اما لحظاتی بعد با دیدن مار تکه تکه شده و کودک خویش، انگشت ندامت به دندان میگیرد.
۳-۹-۳-۲- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی
الف. بخشی از متن بازنویسی شده
«آوردهاند که زاهدی همسری داشت، و در آرزوی داشتن فرزند روزگار میگذراند. زاهد بعد از مدتی ناامید شد. پس از ناامیدی، خدای مهربان بر آنها رحمت کرد و همسر زاهد باردادر شد. پیرمرد زاهد شادمان شد و دوست داشت شب و روز درمورد آن بچه صحبت کند. یک روز به همسرش گفت: «طولی نمیکشد که تو صاحب پسری میشوی و من برای او نام زیبایی انتخاب میکنم، و آیین دینداری و خداپرستی را به او میآوزم و برای تربیت و پرورش او تلاش میکنم، چنانکه پس از مدتی شایستهی انجام اعمال دینی میشود و نام او جاودان میگردد! همچنین از وجود او صاحب نوههایی میشویم که به آنها افتخار میکنیم و از وجودشان خوشحال میشویم.».» (گل‌محمدی، ۱۳۸۹: ۱۱۶)
ب. بخشی از متن اصلی
«آوردهاند که زاهدی زنی پاکیزه اطراف را که عکس رخسارش ساقهی صبح صادق را مایه داده بود و رنگ زلفش طلیعهی شب را مدد کرده

مُخَصَّرَه الأَوساطِ زانَتۀ عقودَها بِأَحسَنَ مِمّا زَیَّنَتها عقودُها

درحکم خود آورده بود و نیک حرص مینمود بر آنچه او را فرزندی باشد. چون یک چندی بگذشت و اتفاق نیفتاد نومید گشت. پس از یأس ایزد تعالی رحمت کرد و زن را حبلی پیدا آمد. پیر شاد شد و میخواست که روز و شب ذکر آن تازه میدارد. یک روزی زن را گفت: سخت زود باشد که تو را پسری آید، نام نیکویش نهم و احکام شریعت و آداب طریقت در او آموزم و در تهذیب و ترتیب و ترشیح او جدّ نمایم، چنانکه در مدت نزدیک و روزگار اندک، مستحق اعمال دینی گردد و مستعد قبول کرامت آسمانی شود و ذکر او باقی ماند و از نسل او فرزندان باشند که ما را به مکان ایشان شادی دل و روشنایی چشم حاصل آید.

مَواعِدُ لِلۀ أَیامِ فیهِ وَ رغبَتی اِلی اللهِ فِیِ اِنجازِ تِلکَ المَواعِدِ.»
(منشی، ۱۳۸۶: ۲۶۲)

۳-۹-۳-۳- روش خلق اثر
حکایت زاهد و راسو در کلیله و دمنه با همین عنوان، یک باب را به خود اختصاص داده است.
سبک داستانپردازی گلمحمدی شبیه نویسندهی کلیله و دمنه است. باب اصلی و حکایت فرعی آن و سخنان شخصیتهای خارج از داستان، یعنی رای و برهمن نقل میشود و در پایان بازنویس نتیجهی مورد نظرش را آشکارا بیان میکند و اساسیترین تمایز آن با متن اصلی در این است که در آن از هنرنماییهای نویسندهی کلیله و دمنه که کلامش را با استشهاد جستن از اشعار و آرایههای ادبی زینت میدهد، نشانی نیست.
از آنجا که اثر حاضر یک بازنوسی ساده است؛ بنابراین عناصر داستانی به کار رفته در آن مانند شخصیتپردازی، زبان، درونمایه و … همانند متن مأخذ است.
۳-۹-۳-۴- عناصر داستان
– پیرنگ
روابط علی و معلولی وقایع را به هم پیوند زده است و از آنجا که هیچگونه پیچیدگی در این روابط نیست، پیرنگ از نوع باز است:
همسر زاهد به منظور متنبه و آگاه کردن شوهرش که در اندیشههای دور و دراز است، داستان مرد پارسا را نقل کرده و او را نصیحت میکند. فردی از طرف پادشاه زاهد را با خود میبرد و به همین دلیل کودک در خانه تنها میماند. زاهد راسو را میکشد، زیرا تصور میکند که راسو پسرش را کشته است. او اندک زمانی بعد پشیمان میشود، چونکه با دیدن مار و کودک خویش، به بیگناهی راسو پی میبرد.
عناطر طرح به کار رفته در داستان همچون حکایت مأخذ است:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir