سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر موانع استراتژی بر پیاده سازی و اجرای استراتژی- قسمت ۳۵

۵-۲) نتایج آمار توصیفی
خلاصه ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
جنسیت ۲/۱۸ درصد از پاسخ دهندگان زن و ۸/۸۱ درصد مرد است.
وضعیت تاهل ۶/۸ درصد از پاسخ دهندگان مجرد و ۴/۹۱ درصد متاهل است.
تحصیلات ۸/۴ درصد پاسخ دهندگان دیپلم ، ۴/۶ درصد فوق دیپلم ، ۷۷ درصد لیسانس و ۸/۱۱ درصد فوق لیسانس است.
سن ۶/۹ درصد پاسخ دهندگان زیر۳۰ سال ، ۲/۳۳ درصد بین ۳۰ تا۴۰ سال ، ۳۱ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال ، ۲/۲۶ درصد بالای ۵۰ سال است.
با سابقه ۳/۵ درصد پاسخ دهندگان زیر ۵ سال ، ۹/۲۰ درصد بین ۵ تا ۱۰ سال ، ۹/۲۱ درصد بین ۱۰ تا ۱۵ سال ، ۱/۳۲ درصد بین ۱۵ تا ۲۰ سال و ۸/۱۹ درصد بالای ۲۰ سال است.
خلاصه وضعیت توصیفی متغیرهای تحقیق:
میانگین متغیر های تحقیق در بین بازه [۷۴۸۷/۳ ، ۳۰۸۴/۳] قرار دارد که بیشترین و کمترین میانگین در بین متغیرهای تحقیق مربوط به متغیر های ضعف در رقابت پذیری و نبود اعتماد می باشد.
۵-۳) نتایج آمار استنباطی و مقایسه آن باتحقیقات گذشته
به صورت خلاصه نتایج تحقیق حاضر به شرح زیر بود:
در فرضیه اول تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که نبود اعتماد مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی فوق کمتر از ۰۵/۰ بوده و همچنین میانگین به دست آمده بالاتر از میانگین مورد انتظار جامعه (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار است) می باشد، بنابراین فرضیه اول تایید می شود در نتیجه می توان گفت نبود اعتماد مانع اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان می گردد.
در فرضیه دوم تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که نبود توزیع نامناسب اطلاعات مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی فوق کمتر از ۰۵/۰ بوده و همچنین میانگین به دست آمده بالاتر از میانگین مورد انتظار جامعه (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار است) می باشد، بنابراین فرضیه دوم تایید می شود در نتیجه می توان گفت توزیع نامناسب اطلاعات مانع اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان می گردد.
در فرضیه سوم تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که ضعف در رقابت پذیری مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی فوق کمتر از ۰۵/۰ بوده و همچنین میانگین به دست آمده بالاتر از میانگین مورد انتظار جامعه (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار است) می باشد، بنابراین فرضیه سوم تایید می شود در نتیجه می توان گفت ضعف در رقابت پذیری مانع اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان می گردد.
در فرضیه چهارم تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که ضعف در ارزش عملکردی مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی فوق کمتر از ۰۵/۰ بوده و همچنین میانگین به دست آمده بالاتر از میانگین مورد انتظار جامعه (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار است) می باشد، بنابراین فرضیه چهارم تایید می شود در نتیجه می توان گفت ضعف در ارزش عملکردی مانع اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان می گردد.
در فرضیه پنجم تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که محدودیت های سازمانی مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی فوق کمتر از ۰۵/۰ بوده و همچنین میانگین به دست آمده بالاتر از میانگین مورد انتظار جامعه (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار است) می باشد، بنابراین فرضیه پنجم تایید می شود در نتیجه می توان گفت محدودیت های سازمانی مانع اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان می گردد.
در فرضیه ششم تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که عادت ها و روابط غیررسمی مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی فوق کمتر از ۰۵/۰ بوده و همچنین میانگین به دست آمده بالاتر از میانگین مورد انتظار جامعه (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار است) می باشد، بنابراین فرضیه ششم تایید می شود در نتیجه می توان گفت عادت ها و روابط غیررسمی مانع اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان می گردد.
در فرضیه هفتم تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که ضعف عدم تداوم مانع اجرای استراتژی مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون
 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع …

امروزه سرمایه فیزیکی بطور معجزه آسایی در جذب منابع تاثیر فراوان دارد و مشتریان زیادی را به سوی بانک‌ها می‌گشاند. محیطی آراسته، تجهیزات مدرن، نمایی مناسب، کارکنان شیک پوش در سوق دادن منابع به شعب بسیار مؤثر است.
از لحاظ فیزیکی محیط کار باید امکانات اولیه را دارا باشد مثلاً از لحاظ نور، تهویه، دوری از سروصدای محیط و… مناسب باشدو ابزار و وسایل مناسب کار در اختیارکارکنان قرار گیرد.
حرکت به سوی خدمت نوین و ابداع محصول جدید، یکی از اهداف همه بانک های ایرانی می‎باشد. بانک‎های کشور ما در مورد بانکداری الکترونیکی و اینترنتی، پیشرفت چشمگیری نداشته‌اند. هنگامی که شما قصد دارید یک حساب افتتاح نمایید تا اندوخته و درآمد خود را در آن پس انداز کنید و سود مناسبی دریافت نمایید تحقیق می‎کنید، اما پس از بررسی متوجه می‎شوید که کلیه بانک ها مشابه عمل می‎کنند، پس به ناچار شعبه‎ای که به محل سکونت شما نزدیکتر است را انتخاب می‎کنید.
بانک ‎‌های ایرانی گاهی اوقات اقدام به ارائه محصولاتی نو می‎نمایند تا علاوه بر رفع نیازهای مشتریان سود مناسبی را نیز عاید بانک کنند. اما تولید یک محصول به همین سادگی نیست، چرا که برای تولید آن مراحل متعددی باید طی شود. از زمان پیدایش ایده نو تا مرحله مطالعه و بررسی کارشناسی آن، بانک‎های ایرانی پس از معرفی یک خدمت نو به تبلیغ آن می‎پردازند و مشتریان اقدام به استفاده از طرح نو را می‎نمایند. اما اغلب مشتریان در استفاده از طرح ‎ها با مشکلاتی از قبیل بی‎اطلاعی کارکنان از سیستم، خرابی دستگاههای خودپرداز، عدم رسیدگی به شکایات، تقلید و کپی کاری بانک ‎ها از یکدیگر مواجه می‎گردند. (توکل، شهرزاد،۱۳۸۳: ۳۷)
۲-۲۹- بانکداری نوین
در بانکداری نوین مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک‌ها انگیزه‌های متفاوتی دارند. بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک‌های دولتی همراه است، بانک‌ها هرچه سریع‌تر برای جذب منابع از یک سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره اندیشی نمایند. از سوی دیگر امروزه رقابت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است.
امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی، از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می باشند.(Akinci Serka 2004 ، Syivia Lafore 2005)
امروزه شیوه‌های نوآورانه، مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی‌های کارآمد، سرویس دهی وخدمات مورد نظر مشتری طلب می‌کند که هر بانکی در این امور موفق‌تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر ودر نتیجه دوام بقای دائمی و بهره وری بالاتر خواهد بود.
عوامل کلیدی موفقیت (CSF) و توانایی رقابت مستمر دو بخش اصلی مزیت زقابتی برای بانکداری قلمداد می‌شوند. به این ترتیب تعیین CSFبرای بانک‌ها می‌تواند تسهیل گر زمینه برای ایجاد و ارزیابی مزیت رقابتی باشد.( ۱۹۹۹ ، چن [۶۹])
ابعاد مختلفCSF شامل کارآمدی مدیریتی کارآمدی فن آوری رضایتمندی مشتریان کارآمدی نیروی انسانی و عوامل محیطی می‌باشد.
۲-۳۰- مؤلفه های تأثیر گذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین
در بانکداری نوین مؤلفه‌های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ‌ها ومؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک ‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می‌باشد. امروزه شرایط و موقعیت ‌های مؤسسات مالی و بانک ‌ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است مؤلفه ‌های تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. مؤلفه های فناوری اطلاعات وارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل در بانک ‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می‌شود.
شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر جهانی شدن باشد. بانک ها و مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می‌پرداختند. در حال حاضر بانک ‌ها مانند سایر سازمانها در سطح جهانی داد و ستد می‌کنند، از طرفی با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها در جذب منابع مالی تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی که شبکه‌ های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی یکی از مهمترین راههای تجهیز منابع مالی برای بانک ها و مؤسسات مالی شده اند.
جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت مؤسسات مالی و بانک ها می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌ های بلند مدت و کوتاه مدت کشور دارد. مؤلفه ‌های سخت افزاری و نرم ‌افزاری متعدد باعث می شوند که جذب منابع مالی در بانک ها، با روشی صحیح و در مسیری مناسب انجام گیرد.
برنامه ‌ریزی و سیاستگذاری مؤسسات مالی و بانک ‌ها در ایران می‌بایست بر اساس شرایط و موقعیتهای خاص هر مؤسسه و بر پایه بررسیهای به عمل آمده از مؤلفه ‌های مؤثر در جذب منابع مالی باشد.(یزدانی دهنوی،محسن)
۲-۳۱- جذب منابع پولی در بانکداری نوین
جذب منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

کرد آغاز شد و همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب بانک‌ ها سپرده‌های مازاد در دسترس مردم را جمع‌آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام ‌گیرندگان ایفا می‌کردند. در عصر حاضر مؤسسات مالی و بانک ‌ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی‌توانند در عرصه‌های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، بانک ‌ها در زمینه ‌های مالی غیر بانکی خدمات متعددی به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده منابع جدیدی به بانک ‌ها سرازیر شود و در واقع در بانکداری نوین، بخش عمده‌ای از منابع از طریق فعالیتهای غیربانکی به دست می‌آید. (زریباف، ۱۳۸۲: ۸)
مسأله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی و نیز مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش می‌کند. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کاراتری عمل نماید، می‌توان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی می‌گردد.(رمضانی،۱۳۸۵)
۲-۳۲- سیر تجهیز منابع پولی در بانکداری
۲-۳۲-۱- در بانکداری کلاسیک
تجهیز منابع مالی به صورت زیر انجام می گیرد :
۱ ) از طریق سپرده های جاری
۲) از طریق سپرده‌های پس انداز
۳) از طریق سپرده‌های ثابت یا مدت دار (جمشیدی،۱۳۸۴)
۲-۳۲-۲- در نظام بانکی ایران
تجهیز منابع با توجه قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می‌شود:
۱) از طریق جذب سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می‌شوند.
۲) از طریق جذب سپرده‌های مدت‌دار،که منابع وکالتی نامیده می‌شوند ( هدایتی، ۱۳۸۳: ۷).
۲-۳۲-۳- در بانکداری نوین
( علاوه بر انجام فعالیتهای واسطه‌گری ) عملیات تجهیز منابع مالی ازطریق فعالیتهای در پی آمده انجام می‌گیرد:
۱) جذب منابع مالی از طریق ایجاد شعبات و واحدهای فرعی در کشورهای خارجی
۲ )انجام فعالیتهای غیر بانکی با خرید سازمانهای کارگزاری مانند شرکتهای بیمه و بنگاههای معاملات ملکی
۳) ارائه خدمات مالی غیربانکی مانند کارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگی، مدیریت داراییها، امور ساختمان و… به مشتریان
۴) ارائه خدمات به مشتریان خرده پا که نیازبه خدمات مشخصی دارند
۵) ارئه خدمات به شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی
۶) ارائه خدمات مشاوره‌ای درسرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام و مبادله ابزارهای مالی، ارز و مشتقات آن
۷) تجهیز منابع پولی از طریق ابزارهای غیر ترازنامه‌ای مانند اعتبارات اسنادی و اوراق بهادار مشتقی (هفرنان، ۱۳۸۲: ۵۳- ۴۳).

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در …

۲-۳۳- رضایت مشتریان از کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی
کارکنان مهمترین سرمایه هر سازمان می‌باشند و در واقع کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمانها با استفاده ازکارکنان به مشتریان خدمات کیفی ارائه می‌نمایند و رضایت مشتری را جلب می‌کنند. بانک ها و مؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می‌کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می‌باشند.
بیشتر مشتریان بانک ‌ها به دلیل بی‌توجهی و بی‌تفاوتی کارکنان با بانک ‌ها قطع ارتباط می‌کنند. رضایت مشتریان بانک ‌ها به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد و قابلیت خدمت رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است .( اکرامی، ۱۳۸۰: ۲۷۵ )
۲-۳۴- مطلوبیت محیط داخلی بانک‌ ها و مؤسسات مالی
یک محیط خوب، می‌تواند بر رشد ارزشهای کارکنان و افزایش توان و بهره‌وری آنان اثرگذار باشد. با متنوع شدن فعالیتهای بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره‌ور در سازمانها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها، کاهش افسردگیها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره‌وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می‌رسد. در بانکداری نوین این امر از دغدغه‌های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک ‌ها می‌باشد. بانک ‌ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می‌بایست به محیطهای کاری مناسب که دارای شاخصهای محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد مجهز شوند. ( ونوس، ۱۳۸۳: ۱۴۲-۱۳۷ )
۲-۳۵- عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع
در یک تقسیم بندی کلی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی را می‌توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک است و عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست ‌های بانک مرکزی را شامل می‌شود. عوامل درون سازمانی را در یک تقسیم بندی کلی می‌توان به عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم نمود. در ادامه هر یک از عوامل بطور مختصر تبیین می‌گردد. (دائی کریم زاده و همکاران)
۲-۳۵-۱- عوامل خدماتی
۲-۳۵-۱-۱- تنوع خدمات بانکی:
بهبود خدمات و تنوع سازی آن در سیستم بانکی می‌تواند هم به سودآوری و بهره وری بانک ها بیانجامد و هم باعث جذب منابع بیشتر شود. از این رو بایستی خدمات بانکی را بهبود بخشید و راهی است که تمام بانک ‌های موفق دنیا آن را آزموده و نتیجه هم گرفته‌اند. (تحویلداری،۱۳۸۶).
۲-۳۵-۱-۲- کیفیت خدمات بانکی:
با توجه به ویژگی ناملموس بودن خدمات، یکی از راه‏هایی که یک بانک می‏تواند با توسل بدان خود را از سایر رقبا متمایز کند، ارائه کیفیت خدماتی برتر نسبت به آنهاست. ارائه خدمات با کیفیت، موجب ایجاد مزیت رقابتی برای بانک شده و سرانجام سود بالاتری را به ارمغان می‏آورد. برای دستیابی به این هدف کافی است به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات، پاسخ مناسبی داده شده یا از آن پیشی گرفته شود(ابراهیمی و همکاران، ۱۳۷۶:۲۲۳).
در بانک ‌ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تأثیر می‌گذارند از جمله: میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشترمنابع مالی می‌شوند. (یزدانی دهنوی،۱۳۸۴)
۲-۳۵-۱-۳- خدمات بانکداری الکترونیکی:
با توجه به تنوع مدل‌های بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه می‌شوند، اگر نتوان از فرصت‌ها و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده نمود، قطعاً در آینده ای نزدیک با چالش‌های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می‌دهد، مواجه خواهیم شد (یزدانی دهنوی ،۱۳۸۴).
۲-۳۵-۱-۴- مهارت‌های تخصصی کارکنان:
استفاده از کارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق و تحصیلات مرتبط باشند به منظور کاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان در خصوص ارائه خدمات، حائز اهمیت است. زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مؤلفه‏های اساسی افزایش و ارتقای کارایی محسوب می‏شود. (یزدانی دهنوی،۱۳۸۴).
۲-۳۵-۲- عوامل مالی
۲-۳۵-۲-۱- تسهیلات پرداختی:
وظیفه اصلی بانک ‌ها واسطه‌گری وجوه است، به این معنی که از یک ‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. دارندگان وجوه مازاد، با سپرده‏گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ سود معینی دریافت می‏کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت سود معینی از بانک‏ ها قرض می‏گیرند. طبیعی است که م

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ابه‏التفاوت بهره پرداختی به سپرده‏گذاران و سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‏دهد. (یزدانی دهنوی،۱۳۸۴)
۲-۳۵-۲-۲- نرخ سود پرداختی به سپرده ها:
سپرده گذاری مردم نزد بانک‌ ها از دو لحاظ دارای اهمیت می‌باشد: اول آن که پولی که مردم به بانک ‌ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ‌ها را افزایش می‌دهد و لذا بانک ها می‌توانند از محل پس اندازهای جمع آوری شده وام‌های جدید بیشتری در جهت امور تولیدی و سرمایه گذاری تامین کنند. دومین اهمیت افزایش سپرده‌های مردم نزد بانک ‌ها این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک ‌ها نگهداری نموده و کمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می‌گردد. (خضرا ، ۱۳۸۵).
۲-۳۵-۲-۳- جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه:
قرعه کشی شبکه بانکی بایستی به نحو مطلوبی در جذب نقدینگی مردم و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی بانک ‌ها مؤثر باشد و از سوی دیگر انتظارات سپرده گذاران حسابهای قرض الحسنه اغلب برآورده شود. همچنین میزان جوایزی که بانک ‌ها در نظر می‌گیرند، بایستی نسبت به سپرده‌های مردمی در خور توجه باشد. (حسینی مقدم،۱۳۸۳)
۲-۳۵-۳- عوامل ارتباطی و انسانی
۲-۳۵-۳-۱- تبلیغات:
امروزه یکی از شاخص‌ های تضمین سود دهی واحد‌های تولیدی و بنگاه های تجاری ارائه طرح ‌های موفق تبلیغات است. هدف تبلیغات عبارت است از تشریح جایگاه و معرفی توانمندی های یک بانک و ایجاد روشنگری های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان. یک تبلیغ بانکی چه رادیویی و چه تلویزیونی باید خود را در بین تبلیغات دیگر جای دهد، سپس باید ارتباط خود را با مخاطب برقرار سازد. در عین حال، تبلیغ خدمات بانکی باید به نحو موفق و درستی آن را معرفی کند.(حسینی ،۱۳۸۰).
۲-۳۵-۳-۲- رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان:
امروزه‏ سازمان ‌هایی در عرصه رقابت موفق‏تر خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواسته‏ های مشتریان ‏گوی سبقت را از سایر رقبای بازار بربایند. به تعبیر دیگر در فلسفه جدید بازاریابی یعنی مشتری گرایی، مرکز توجه به مشتریان بوده و از دیـد مشتریان به مسائل نگاه می‏شود (منصوری و یاوری، ۱۳۸۳).توجه به مشتری و بازار یکی از برجسته‌ ترین نقاط عطف در فعالیت ‌های بانک ‌ها بود که در کنار دیگر تدابیر اتخاذ شد و زمینه رشد و بالندگی بانک ها را فراهم آورد(خاوری، ۱۳۸۹).
۲-۳۵-۳-۳- اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان:
اطلاع رسانی و ارائه آموزش‌های لازم به مشتریان را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی نمود. ولی آنچه که بیشتر از همه، لازم و ضروری جلوه می‌کند یادگیری و آموزش خدمات بانکداری الکترونیک است. مزایای اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان نه تنها منجر به کاهش هزینه ها می‌شود بلکه می‌توان به آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همچون کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل اشاره نمود (خضرا ،۱۳۸۵).
۲-۳۵-۳-۴- ویژگی های فردی مناسب کارکنان:
کارکنان بانک ‌ها نیز همانند سایر افراد جامعه دارای روحیات و ویژگی‌های فردی منحصر به فرد خویش هستند ولی آنچه که بیشتر نمود پیدا می‌کند اثر این ویژگی‌ها بر مشتریان بانک است که به نحو فزاینده‌ای باعث جذب بیشتر مشتریان در شعب بانک می‌شود. ویژگی‌های فردی مناسبی همچون ظاهر مناسب و مرتب، توجه به نظرات مشتریان، امانت داری و صداقت، مردم داری و تواضع بایستی همواره مد نظر کارکنان و پرسنل بانک قرار گیرد.
۲-۳۵-۴- عوامل و شرایط فیزیکی
۲-۳۵-۴-۱- محل استقرار شعب بانک:
با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل‌های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین‌ کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک ‌ها و دیگر سازمان های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قراردهند. (روستا،۱۳۸۰:۴۰ )
بنابراین بانک ‌ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرکهای صنعتی ومسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ ‌های عمومی از جمله پارامترهایی هستند که بر سپرده گذاری مشتریان در بانک ‌ها تأثیر می گذارند.

جستجوی مقالات فارسی – مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر …

۴) بسط: توانایی توجه به جزییات در حین انجام یک فعالیت است. اندیشه‌ی بسط یافته به کلیه‌ی جزییات لازم یک طرح می‌پردازد و چیزی را از قلم نمی‌اندازد. گیلفورد و تورنس از بُعد شناختی به خلاقیت نگریستهاند و بر همین اساس، آزمون‌های خویش را از خلاقیت تدوین کرده‌اند. گیلفورد در آزمون چهارگانه‌ای تفکر واگرا را می‌سنجند، مانند: سیالی فکری، سیالی کلامی، سیالی بیانی، سیالی تداعی. موارد استفاده از اشیا، طراحی و…
۲-۱۶-۲- بُعد انگیزشی:
انگیزه توسط محققانی مانند آمابیل مورد توجه قرار گرفته است. او اعتقاد دارد که توجه زیاد به بُعد شناختی، باعث شده است که ابعاد غیرشناختی و به خصوص انگیزه، علی‌رغم اهمیت زیاد آن، مورد توجه قرار نگیرد. انگیزه شامل دو نوع درونی و بیرونی است. انگیزه‌ی درونی انگیزه‌ای است که فعالیت، به خاطر خود عمل انجام می گیرد، زیرا خودِ کار، جالب و لذت بخش یا رضایت آمیز است. برعکس، در انگیزه‌ی بیرونی انجام کار برای تحقق هدف بیرونی است. آمابیل معتقد است خلاقیت نتیجه‌ی تعامل سه عاملِ مهارت‌های فردی، استعدادهای درونی و انگیزه است و محل تلاقی این سه عنصر اصلی نیز بستر اصلی رشد خلاقیت است .
در یک جمع بندی کلی می‌توان چـنین نتـیجه گرفت که خلاقـیت و نوآوری حداقل سه فایده برای جامعه دارد. باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود، بهره‌وری را بالا می‌برد، و باعث به وجود آمدن تکنولوژی، کالا و خدمات جدید می‌گردد.( باقری زاده ،۱۳۷۸: ۱۳۱ )
ادیسون (مخترع مشهور) می‌گوید :
خلاقیت یک درصد فکر بکر است و ۹۹ درصد زحمت؛ یعنی خلاقیت گاهی تا یک درصد کافی است؛ ولی برای رسیدن به مرحله ارزیابی، بسط، گسترش و تعمیم، ۹۹ درصد زحمت لازم است .
۲-۱۷- توزیع افراد خلاق در جامعه
ـ ۷۵% انسان‌ها نظاره گرند، از مسایل ایده نمی‌گیرند و عمل نمی‌کنند.
ـ۱۲% انسان‌ها عمل گرا هستند، خلاق نیستند و دست به عمل می‌زنند، اگر به آنها ایده بدهند عمل می‌کنند.
ـ ۱۲% انسان‌ها خلاق هستند، استعداد ایده دارند ولی دست به عمل نمی‌زنند ( ریسک نمی‌کنند ) .
ـ ۱% انسان‌ها ایده پرداز و عمل گرا هستند.
۲-۱۸- شرایط پرورش خلاقیت
برای بیشتر افراد ایجاد ایده‌های خلاقانه در مسیر‌هایی خارج از روند معمولی تفکر، اتفاق می‌افتد. خلاقیت، درواقع تجربه‌ای از تمرکز و توجه به موضوعی است.
زمانی که افکاری در ذهن طراحان در حال شکل‌گیری است در نظر اول به صورت معلق و بی هدف به نظر می‌رسند اما در واقع این خلاقیت است که در حال شکل‌گیری است. ایجاد ایده‌های خلاق به محیطی‌هایی نیاز دارد، که برای هر طراح منحصر به فرد است. برای جرقه زدن قوه تصور بعضی از متفکران خلاق در محیط‌هایی عاری از عدم تمرکز و بعضی دیگر نیاز به سرو صدا و شلوغی دارند. نه تنها طراحان نیاز به محیطی دارند که بهتر الهام بگیرند بلکه کسانی هم که این افراد را استخدام می‌کنند باید برای آنها چنین محیطی‌هایی را به وجود آورند.
یکی از روشهای مهم متبلورکردن خلاقیت به وجودآوردن فضای محرک، مستعد و به طور کلی خلاق است، بدین گونه که مسئولان سازمان باید به طور مستمر آمادگی شنیدن اندیشه‌های بدیع و نوین را داشته باشند و نظرات جدید و ارائه راههای تازه را تقویت کنند. متاسفانه بسیاری از مدیران نمی توانند چنین جوی را در سازمان خود بپذیرند. آنها نمی توانند فرآیند مستمر تغییر، که لازمه خلاقیت هست، به صورت دائم تحمل کنند.
به طور کلی، وجود محیط خلاق از مهمترین عوامل رشد خلاقیت است. در محیط نامطلوب برای پرورش خلاقیت از اندیشه های جدید و نو بیشتر انتقاد می شود و تمایلات دگرگونی و تغییر با مقاومت و ممانعت تقابل می کنند.
سیکزنتمی هالی[۶۰] می‌گوید: ما نمی‌توانیم به افراد و کارهای خلاق جدا از اجتماعی که در آن عمل می‌کنند بپردازیم؛ زیرا خلاقیت هرگز نتیجه عمل فرد به تنهائی نیست. آمابیل و همکارانش در مصاحبه با ۱۲۰ دانشمند در رشته‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که عوامل محیطی در رشد خلاقیت برتری دارد. در نتیجه خلاقیت را مقید به تازگی، ارزشمندی و اجتماعی بودن می‌دانند.
نویسندگان مختلف شرایط و زمینه‌های متفاوتی را برای بروز خلاقیت در نظر دارند به هرحال راههای عمده‌ای که می‌تواند محرک خلاقیت باشد، عبارتند از:
۱- فضای خلاق: یکی از راههای مهم ظهور نوآوری به وجود آوردن فضای محرک خلاقیت است. بدین معنی که مدیریت باید همیشه آماده شنیدن ایده‌های جدید از هرکس در سازمان باشد. در واقع سازمان باید در جستجوی این گونه فکرها باشد و تنها منتظر ارائه اندیشه جدید نماند. به کارگیری سیستم مدیریت استعداد[۶۱] ابزار موثری در سازمان به شمار می رود. مدیران با بـه کارگیری این ابزار می‌توانند مهارتهای کارکنان مستعد را به طرز صحیحی گسترش دهند. ممکن است شما با افراد مستعد زیادی برخورد کنید که در سازمانی مشغول بکارند ولی نمی توانند نتایج قابل توجهی تولید کنند. این به خاطر فقدان سیستم مدیریت استعداد مناسب روی می‌دهد. سیستم مدیریت استعداد چهار عنصر دارد: جذب استعدادها- حفظ استعدادها- اداره و مدیریت استعدادها- کشف کردن استعدادها.
۲- دادن وقت برای خلاقیت: موسسات برای این منظور می‌توانند دفتر مخصوصی را به هریک از کارکنانی که شایستگی لازم را دارند اختصاص دهند.
۳- برقراری سیستم پیشنهادات: یکی از روشهای ترغیب خلاقیت برقراری سیستم دریاف

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ت پیشنهادات است بدین ترتیب روشی برای ارائه پیشنهادات فراهم می شود.
۴– ایجاد واحد مخصوص خلاقیت: گاهی گروه خاصی از کارکنان برای نوآوری و خلاقیت استخدام می‌شوند و در بعضی از سازمانها این گروه را واحد تحقیق و توسعه می‌نامند. این گونه واحدها وقتشان را صرف یافتن ایده‌های جدید برای ارائه خدمات یا ساختن محصول، فناوری می‌کنند و گاهی تحقیق محض انجام می‌دهند. این گونه تحقیقات برای پیشرفت دانش بدون تلاش برای یافتن کاربرد فوری آن صورت می گیرد. البته بعدها این اندیشه‌های محض می‌تواند جنبه کاربردی داشته باشد. ولی امروزه تحقیقات کاربردی بیشتر معمول و مورد توجه است. (رضائیان، ۱۳۷۳: ۵۱-۲۹)
در دنیای سازمـانی امـروز مدیران خلاق، سازمان‌های خلاق وکارکنان خلاق اضلاع مثلث خـلاقـیت هـستند کـه بدون هـر یک خلاقـیت و نوآوری بـه سر منزل مقصود نمی‌رسد. ساختار سازمانی مناسب، حمایت، پشتیبانی و تشویق لازم مدیران دو عـنصر اساسی در خلاقـیت افرادند. و زمینه‌ها و شرایط خلاقیت امری الزامی است که سازمان ها می‌بایست آن را فراهم سازند تا به اهداف مورد نظر دست یابند. ( عبداللهی، ۱۵۱:۱۳۸۷)
۲-۱۹- مدلهای فرآیند خلاقیت
فرآیند خلاقیت یکی از ابعاد خلاقیت در سازمان است و مدلهای فرآیند خلاقیت بخشی از تئوری خلاقیت می‌باشند.(پلسک[۶۲]، ۱۹۹۶) در زیر فرآیند خلاقیت بر اساس مدلهای مذکور با توجه به سیر تاریخی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲-۱۹-۱- مدل والاس:
یکی از نخستین مدلهای فرآیند خلاقیت توسط گراهام والاس[۶۳] (۱۹۲۶) ارائه شده است. این مدل دارای چهارمرحله است:
آمادگی: یعنی جمع آوری داده‌های مرتبط با مسئله
نهفتگی: به فعالیت ناخودآگاه روی مسئله اشاره دارد
اشراق: یعنی الهام از لحظه‌ای است که ایده‌ یا راه حل مسئله کشف می‌شود
اثبات: به آزمون کردن ایده ناشی از مرحله اشراق اشاره دارد.
از این دید، افراد خلاق ابتدا با مسئله یا یک فرصت آشنا شده و سپس از طریق جمع آوری اطلاعات با مسئله یا فرصت مورد نظر درگیر می شوند. در مرحله بعد افراد خلاق روی مسئله تمرکز می کنند.
در این مرحله فعالیت ملموسی مشاهده نمی‌شود و فرد سعی در نظم دادن تفکرات، اندیشه‌ها، تجارب و زمینه‌های قبلی خود جهت نیل به یک ایده دارد. درگیری ذهنی عمیق فرد (خودآگاه و ناخودآگاه ) فراهم کردن فرصت (جهت تفکر بر مسئله ) به خلق و ظهور ایده‌ای جدید و بدیع منجر می شود. در نهایت فرد خلاق در صدد برمی‌آید صلاحیت و پتانسیل ایده خویش را به اثبات برساند.
۲-۱۹-۲- مدل روسمن[۶۴]:
روسمن در سال ۱۹۳۱در تحقیقی از طریق پرسشنامه که توسط ۷۱۰مخترع تکمیل شد. فرآیند خلاقیت را به هفت مرحله تقسیم بندی کرد:
مشاهده یک نیاز یا مشکل
تجزیه و تحلیل نیاز

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب …

۵) تخصص در رشته
۶) تجارب متنوع
یـکـی دیگر از انـدیشمندان مدیریت در زمینه عوامل مؤ ثر بر خلاقیت و نوآوری به چهار دسته از عوامل اشاره دارد که عبارتند از:

  1. به کارگیری و جذب نیروهای خلاق و نوآور به سازمان.
  2. امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوشش های نوآورانه.
  3. آزادی عمل در انجام فعالیت‌ها و تلاش های خلاق.
  4. بـه کارگیری نتایج حاصله از فعالیت‌های خلاق و دادن پاداش مناسب به افراد خلاق. (الوانی،۱۳۷۲: ۲۴۰)

۲-۲۱- عوامل موثر بر شکل گیری فرایند نوآوری در سازمان
خلاقیت پایدار در حل مسائل سازمانی امروزه رشد و توسعه سازمان‌ها در گرو حل مشکلات آینده‌ی سازمان در ابعاد مختلف پرسنلی، فنی، مالی، اقتصادی، مشتریان و ذی نفعان خواهد بود. حل مسائل سازمانی صرفاً به مفهوم حل مشکلات امروز سازمان نیست، بلکه مشکلات امروز به طور طبیعی خودشان را بر مدیریت سازمان تحمیل می‌کنند. مدیران موفق، مسائل آینده‌ی سازمان را تشخیص می‌دهند و آنها را حل می‌کنند.
حل مسائل سازمانی نه تنها نیازمند پیگیری سیستماتیک مراحل مختلف حل مسئله است، بلکه متکی به توانایی و همکاری و خلاقیت کارکنان می‌باشد. کارکنان برای به کارگیری خلاقیت‌های خود در جهت حل مسائل سازمان، نیازمند ترغیب و حمایت می‌باشند. برای ایجاد پایداری در خلاقیت، لازم است تا موارد زیر در سازمان مورد توجه کارکنان، کارشناسان و مدیران قرار گیرد:
۱– ایجاد انعطاف پذیری و اصلاح نظام ارزیابی عملکرد: مقررات و ضوابط سنتی و خشک از بروز خلاقیت‌ها در سازمان جلوگیری می‌کند. همچنین لازم است تا نظام ارزیابی عملکرد از حالت سنتی و نرمالیته تغییر پیدا کند و به گونه‌ای نباشد که مانع خلاقیت و نوآوری کارکنان و کارشناسان شود. مدیران باید با ایجاد انعطاف، محدودیت‌های تحمیل شده بر کارکنان و کارشناسان را کاهش دهند و زمینه را برای تقویت خلاقیت در آنان آماده سازند. در یک سازمان خلاق و نوآور ارزیابی کارکنان بر اساس حضور فیزیکی آنان صورت نمی پذیرد بلکه تمام منابع انسانی سازمان بر اساس شاخص‌های تعالی و پیشرفت کارکنان و کیفیت فعالیت ها و خدمات و میزان نوآوری ارزیابی می‌گردند.
۲- تفویض اختیار: تفویض اختیار و اعطای مسئولیت به کارکنان، این امکان را به آنان می دهد که از تجارب خود بیاموزند، آنان را در خلق ایده‌ها و راهکارهای جدید یاری می‌دهد و احساس مسئولیتشان را در تحقق اهداف سازمان بالا می برد. لذا بایستی مدیران با دادن اختیارات، مسئولیت انجام کار و نحوه‌ی انجام آن را به کارکنان و کارشناسان سازمان واگذار نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که رسیدگی و نظارت فیزیکی به حداقل ممکن برسد و کارکنان و کارشناسان ماحصل کار خود را مشاهده نمایند.
۳- اطلاعات: زیربنای تصمیمات درست، استفاده از اطلاعات لازم برای تصمیم گیری می‌باشد. لذا باید اطمینان پیدا کرد که کارکنان و کارشنانسان به اطلاعاتی که برای انجام کارشان لازم است دسترسی داشته باشند. اتخاذ تصمیمات درست، اجرای آنها را میسر می‌سازد و موجب پایداری انگیزش در کارکنان و کارشناسان سازمان خواهد بود.
۴- تعیین حدود اهداف و انتظارات: اهداف و انتظارات سطح پایین انگیزه لازم را در کارکنان و کارشناسان ایجاد نمی‌نماید. همچنین بالا بودن انتظارات ممکن است موجب شکست و یأس آنان شود؛ لذا ضروری است تا انتظارات و اهداف سازمانی را در حد مناسب تنظیم نمود.
۵- ترغیب ریسک پذیری: مدیران بایستی ریسک پذیری را در موقعیت‌هایی که نتایج شکست قابل تحمل است، تشویق نمایند. این عمل کمک می‌کند تا تصمیمات و اقدامات به مرور زمان از جامعیت بیشتری برخوردار شوند.
۶- ایجاد جو مناسب: مدیران بایستی فرصت لازم را برای بیان نظرات تمام کارکنان و کارشناسان فراهم آورند. از انقادهای سخت گیرانه پرهیز کنند و برای ایده‌ها و عملکردهای خوب، ارزش و پاداش مناسب قائل شوند.
بخش دوم
۲-۲۲- تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک ها
همراه با پیشرفت‌ های مختلف در علوم گوناگون و بخصوص در عرصه تکنولوژی و فناوری ‌ها، مسیر سازمانها و موسسات از یکجا نشینی و به عبارتی سنت گرایی به تحرک و همراه شدن با تغییر و پوست اندازی در مسیر پیشرفت و بکارگیری آن تکنولوژی و فناوریهای مختلف به عنوان ابزاری برای خدمت رسانی با کمیّت و کیفیت مطلوب‌تر به مشتریان خود تغییر پیدا نمود تا امروزه مفاهیمی چون ایده پردازی و نوآوری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و همچنین نوآور بودن توسط هر سازمانی در صنعت مورد فعالیت خود یکی از اهداف تعریف شده توسط همه سازمان ها می‌باشد، که امروزه شاهد هزینه‌های مختلفی به عنوان بودجه تحقیقات و طراحی خدمات و محصولات توسط موسسات و سازمان ها می‌‌باشیم.
یکی از صنعت‌ های مهم در این راستا که با سرعت زیاد خود را با پیشرفت ها همراه نموده و همیشه به دنبال ارائه خدمات متنوع‌تر و به روز‌تر با توجه به نیازهای مطرح شده جامعه می‌باشد؛ صنعت بانکداری بوده، حال اگر بحث نوآور و به روز بودن در خدمات را در صنعت بانکداری کشور بررسی نماییم، با توجه به تاسیس بانک‌های خصوصی و خصوصی سازی تعداد زیادی از بانک ‌های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع بین بانک‌های دولتی و خصوصی ، بانک‌ ها را هر چه سریع‌تر برای حفظ و جذب مشتریان خود به چاره اندیشی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

وادار نمود و چاره آن تنها در ایجاد مزیت برای مشتریان با توجه به نیازهای مطرح شده توسط آنها و ایجاد یک روابط خلاق میان بانک و مشریان می‌باشد.
در سال ‌های اخیر، صنعت بانکداری شاهد رقابت شدید توام با فرصت ‌ها و تهدیدهای زیادی بوده است بطور مسلم هیچ بانکی نمی‌تواند ارائه دهنده همه خدمات بانکی ممکن باشد و در زمینه خدماتی که ارائه می دهد بهترین باشد ، بانک ‌ها می‌توانند با بررسی نقاط قوت خویش و فرصت ‌های موجود در اقتصاد و بازار کشور استراتژی‌ای را پیش بگیرند تا به جایگاه مناسبی در بازار دست یابند، در واقع بانکداری کشور تغییرات فراوانی را از دهه قبل تا به امروز با افتتاح بانک‌ های خصوصی و تغییرات صورت گرفته در بانک‌های دولتی و بزرگ کشور به خود دیده، این نوع بانکداری که با تولد خود در دهه قبل منجر به پوست اندازی نظام بانکی گشته و جهت همسو شدن با بانکداری دنیا در عرصه های داخلی و خارجی تغییرات را شروع و علت اصلی تغییرات جوابگویی به نیازهای مطرح شده توسط جامعه می‌باشد و در پاسخگویی به آن نیازها به فکر و اندیشه پرداخته و به ایجاد فرایند ها و خدمات جدید و یا تغییر در روشها و خدمات گذشته خود افتاده و ما از آن به نوآوری می‌توانیم یاد نماییم که امروزه دلیل پیشرفت و جایگاه یابی هر سازمانی در صنعت خود گردیده است.
خلاقیت ، کلمه‌ای آشنا برای همه افراد جامعه بوده و دنیای امروز به دنبال افراد خلاق در هر زمینه می‌باشد که دارای سه مولفه تخصص، تفکر خلاق و انگیزه است و می‌توان آن را اینگونه تعریف نموده که عبارت است از بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر جدید و طی نمودن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به روشی نوین.
افزایش خلاقیت در سازمان‌ها می‌تواند به ارتقای کمی و کیفی خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بوروکراسی، افزایش رقابت، افزایش کارایی و بهره‌وری و ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد. امروزه موسسات و سازمانها و به خصوص سازمانهای بزرگ به ویژه آن دسته که بر روی مسائلی نظیر ارائه خدمات کار می‌کنند سرمایه گذاریهای زیادی انجام می‌دهند تا به کارکنان خود آموزش دهند که چگونه می‌توان ذهن را آزاد ساخته تا سرچشمه ایده‌ های بزرگ باشند.
اگرخلاقیت را که همانگونه که تعریف گردید، فرآیند طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به روشی نوین باشد، نوآوری به ثمر رساندن همان خلاقیت یا به عبارتی عملیاتی نمودن آن می‌باشد و هریک یعنی ایده پردازی ( خلاقیت ) و نوآوری دو مرحله تغییرات بزرگ می‌باشد که هیچ یک بدون دیگری نمی‌تواند پیشرفت بانک ‌ها را به همراه داشته باشد و موفق‌ترین بانک ‌ها در آینده آنهایی خواهند بود که سلایق و خواسته ‌های مشتریانشان را در سرلوحه نوآوری ‌ها و برنامه ریزی ‌های خود قرار دهند.
بانک ‌ها بایستی محصولات و خدماتی را به وجود آورند که با ویژگی‌های اجتماعی و مذهبی‌، قومی و فرهنگی و طیف‌ های اصلی مشتریانشان همخوانی داشته و در عین حال با محصولات و خدمات عرضه شده توسط سایر رقبا هم متفاوت باشند. محصولات منحصربفرد و پرطرفداری که بعضی از بانک‌ ها و موسسات مالی، اعم از حقیقی و مجازی به مشتریانشان می‌دهند، می‌توانند به سکوی پرتاب بسیار خوبی برای این ارائه دهندگان خدمات مالی بدل گردند و مدت‌هاست بانک ها و موسسات مالی دریافته‌اند که در یک محیط روبه رشد، بایستی محصولاتی متنوع‌تر و پیشرفته‌تر را از کانال‌های گوناگون در اختیار مشتریان خود قرار دهند و مرزهای مکانی و زمانی رایج در دنیای خدمات رسانی بانکی را در نوردند. بانک ‌ها باید خود را برای رقابت در بازارهای جهانی به جدیدترین تکنولوژی‌های مجهز نمایند. امروزه موسسات تازه وارد به سمت ارائه عرضه خدمات و محصولات ارزان قیمت و مبتکرانه، درصدد قاپیدن مشتریان بانک ‌های بزرگ و قدیمی و همچنین جذب افراد بدون بانک می‌باشند.
نوآوری فرایندی است که تمام مقاطع سازمان را در بر می‌گیرد هر سازمان برای ادامه حیات موفق خویش مجبور به زندگی همراه با نوآوری است، نوآوری بانکی در چند سال اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است و امروزه با کمک تکنولوژی این رشد از سرعت بیشتری برخوردار شده است. تجربه  بانک ‌های موفق به عنوان یک نمونه از موسسات خدماتی نشان داده است که این بانک ‌ها ضمن بهره‌گیری از امتیازهای کوتاه مدت نوآوری، برنامه‌های راهبردی برای نوسازی خود فراهم کرده‌اند آنها در سایه نوآوری‌های ابتکاری و برنامه‌های راهبردی ، ساختار بانک خود را به بانکی منعطف در برابر نوآوری تغییر داده‌اند مدیران اینگونه بانک ‌ها برای پیروزی در حال و آینده همزمان به دو بازی جداگانه پرداخته اند ، نخست آنکه در بهبود توان رقابتی کوتاه مدت خود می‌کوشند و کارایی بانک را افزایش می‌دهند و بر این نکته واقفند که کارایی بالا به تنهایی پیروزی بلند مدت را تضمین نمی‌کند.
در واقع نوآوری نقش حیاتی در تأمین نگهداری مزیتی در بانک ‌ها دارد در واقع بانک‌ های پیشتاز به دنبال حفظ فاصله خود نسبت به رقبا هستند. این بانک ‌ها در مقاطع زمانی مختلف خدمات جدیدی را به بازار عرضه می‌کنند. امروزه بانک ‌ها بیش از پیش دریافته‌اند که رقابت از طریق ایجاد نوآوری مستمر در خدمات و ساده سازی مراحل انجام کار امری محدود به زمان نیست، بلکه فرایندی مستمر و دائمی است. بانکی موفق نامیده می‌شود که ماهیت نوآوری‌های چند منظوره را شناخته و به آن
پایبند باشد.
عده‌ای معتقدند که نوآوری یک فرایند زمان بر است در مقابل تعدادی بر این عقیده‌اند که نوآوری در مقاطع زمانی مختلف و بصورت ناگهانی به وقوع می‌پیوندد؛ فارغ از اینکه نوآوری باشد یا بصورت الهام در ذهن افراد جرقه بزند، بانک ‌های پیشرو به نوآوری به عنوان روش زندگی می‌نگرند. مدیران این بانک ‌ها معتقدند نوآوری زمانی به وقوع می‌پیوندد که پذیرش واقعی از ریسک پذیری و تعهدی حقیقی نسبت به انجام نوآوری در بین همه کارکنان موجود باشد.
بسیاری از بانک های نوآور منبع بهترین خدمات و فرصت‌های جدید را بیرون بانک می‌دانند این بانک‌ها که خود را یادگیرنده می‌نامند نوآوری را صرفاً داشتن ایده جدید نمی‌دانند بلکه ارتقای ایده‌های قبل را هم نوآوری می‌نامند آنها معتقدند اگر دانش را در تار و پود وظایف جاری بگنجانیم و به وسیله آموزش، نگرش نوآور را در ذهن همه کارکنان نهادینه کنیم. انواع نوآوری در بانک‌ها را می‌توان در ابعادی چون، نوآوری در ساختار، خدمات و نگرش پرسنل بانک تقسیم بندی نمود که هریک از آنها در جای خود دارای اهمیت فراوان می‌باشد. در واقع نوآوری در بانک زمانی آغاز می‌شود که عده‌ای با تفکرات متفاوتی که دارند نیاز را در بانک و مشتریان خود احساس می‌کنند. آنگاه از انواع روش ها، محصولات و خدمات متنوع سایر شرکت ها یا خدمات جدیدی که خود طراحی می‌کنند به منظور رفع نیاز استفاده می‌کنند.
حتی با کمی دقت در سایت بانک ها متوجه این اهمیت خواهیم بود که با ارائه تشریفات مختلف مشتریان داخلی ( پرسنلی ) و مشتریان خارجی خود را وادار به ارائه ایده و نظرات در مسیر تکامل یافتن و افزایش سبد خدماتی خود می‌نمایند. حال با توضیحات فوق و پیشرفت امروز بدون شک اهمیت نوآوری و ارائه خدمات متنوع در مسیر پاسخگویی به اکثریت نیازهای مشتریان امریست مهم، و با توجه به آشنا شدن با مبحث نوآوری در مطالب بالا، بانک‌ها می‌بایست بسترسازی نموده و با ایجاد فرآیند مناسب و برنامه ریزی شده و با ایجاد انگیزه در پرسنل خود و بستر سازیها برای شکوفایی استعدادها، به این موضوع اعتقاد پیدا نمایند که حتی گاهی کوچکترین ایده‌ها می‌توانند بزرگترین خدمات و در نهایت موفقیت‌های بزرگی را رقم زند.
بسیاری از خدمات مانند عابر بانک، اینترنت بانک، موبایل بانک، کارتخوان ، انواع سپرده ها و …. که امروزه شاهد ارائه و توسعه آنها توسط بانک‌ها می‌باشیم، همه همراه با اتفاقات بسیار زیادی که در عرصه خدمات بانکی اعم از ریالی و ارزی و الکترونیک اتفاق افتاده حاکی از شناسایی نیازهای جامعه، ایده پردازی و نوآوری در زمان خود بوده است و امری توقف ناپذیر و در حال ارتقاء بوده و امری است که هیچ بانکی با نادیده گرفتن آن در عرصه رقابت نمی‌تواند جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد.
اگر با کمی دقت به زوایای مختلف بازار بانکی نگاهی بیندازیم شاهد نیازهایی خواهیم بود که هنوز نیاز به فکر و نوآوری می‌باشند که دارای سودآوری بسیاری برای بانک‌ها خواهد بود.
با توجه به افزایش فضای رقابت در صنعت بانکداری، نوآوری های روز افزون در حوزه خدمات بانکی، پیشرفت فن‌آوری و انتظار تسهیل بیشتر انجام امور بانکی از سوی مشتریان، لازم بودن ایده پردازی، اهمیت به این موضوع در تدوین سازمان و عملیاتی نمودن آن واقعیتی است اجتناب ناپذیر و بانکهای کشور جهت رقابت باید با شکوفایی خلاقیتها در این مسیر، با بسترسازی و برنامه ریزی دقیق، خود را وارد عرصه رقابت جدی تری گردانند.(اسماعیل نیا ،مصطفی،۱۳۹۲)
گفته می‌شود که محیط رقابتی همانند میدان جنگ است. جنگی میان رقبا برای به دست آوردن سهم بازار بیشتر باید در بازار مورد نظر موقعیت یابی کرد و برای حصول موقعیت تعیین شده، امکانات لازم را بسیج نمود؛ به همین دلیل به آن محیط کاری نیز گفته می‌شود. بر‌این مبنا، می‌توان به برنامه ریزان بانک گفت: محیط کلان را پیش بینی کنید، درمحیط رقابتی موقعیت ‌یابی کنید و محیط داخلی را برنامه‌ریزی و مدیریت نمایید.
واقعیت دیگر کسب و کار امروز آن است که برای‌ایجاد تمایز باید تمرکز ‌ایجاد نمود‌. همه بانک ها به تجربه آموخته‌اند که نمی‌توانند “همه چیز برای همه کس “باشند‌.

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب …

۳- تعارض:
زیگموند فروید از دو نوع فرآیند اولیه فکر یا ناخود آگاه و فرآیند ثانویه فکر یا خودآگاه نام می‌برد. او معتقد است که خلاقیت از تعارض درون شخصی خصوصا فرآیندهای ناخودآگاه برانگیخته می‌شود. (ویزبرگ[۳۲] ۱۹۹۲)
تولید ایده‌های تازه و جامه عمل پوشاندن به آنها باعث کاهش اظطراب ناشی از تعارض می‌شود. ( مال امیری ، خلاقیت،۱۳۸۶)
۴- افرادسالم و محیط سالم:
روانشناسان انسان گرا نظیر مازلو، فروم و راجرز عقیده دارند که زمانی خلاقیت بروز می‌کند که هیچ تعارضی در درون شخص وجود نداشته و محیط مناسب فراهم باشد.(اکاف و ورگارا[۳۳]، ۱۹۸۱)
۵- ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژنتیک:
از دیدگاه بعضی از جمله گیلفورد، خلاقیت استعداد طبیعی است که در محیط مساعد بروز می‌نماید . اما میزان این استعداد بستگی به ویژگیهای ژنتیکی دارد.
۶- معصومیت و اشتباه:
دبونو مهمترین منابع خلاقیت را معصومیت و اشتباه می‌داند. منبع معصومیت برای دستیابی به خلاقیت استفاده از افرادی است که آشنایی و تجربه لازم را با سازمان ندارند. تازگی ایده‌های این افراد به حدی است که شاید نتوان آنها را از افراد شاغل در سازمان با هر مقدار تجربه به دست آورد. در نتیجه سازمانها به منظور برخورداری از خلاقیت ناشی از معصومیت می‌توانند از افراد خارج از سازمان، استخدام کارکنان جدید و چرخش شغلی استفاده نمایند.
۷- اتفاق:
بعضی از صاحب نظران معتقدند که منبع آثار خلاق اتفاق است. پیشرفتهای پزشکی مانند کشف فلمینگ مرهون مشاهدات اتفاقی بود.
۸- آگاهی از کارهای گذشته:
ویزبرگ[۳۴](۱۹۹۲) بیان می‌کند خلاقیت در استمرار با گذشته شروع شده و این بدین معنی است که خلاقیت با دانسته‌های ما از کارهای دیگران شروع شده، اما بر مبنای اطلاعات جدید که از موقعیت‌ها نشات می‌گیرد فراتر از گذشته می‌رود. پیتردراکر[۳۵] (۱۹۹۱) عنوان می‌کند بیشتر خلاقیتها از جستجوی هدفدار منابع خلاقیت ایجاد می‌شود. این منابع را می‌توان در قالب وقایع غیر منتظره، ناسازگاری، نیازهای فرایند، تغییر در صنعت، تغییر در بازار، تغییرات جمعی، تغییر در ادراک و تکوین دانش جدید تقسیم بندی کرد.
۲-۷- فرآیند خلاقیت و نوآوری
مراحل خلاقیت ممکن است به فعالیت قوه درک و خرد انسان، یا مراحل مجزا ولی به هم پیوسته تعریف شود که انسان را به رهیافتهایی هدایت کند. نویسندگان و صاحب نظران این مراحل را به گونه‌های مختلف مطرح کرده‌اند. فرآیند خلاقیت به ترتیب در برگیرنده مراحل روبرو شدن با ایده‌ یا مشکل، شدت روبروشدن و رابطه روبرو شدن با محیط است که فرد خلاق را احاطه کرده است.
به طور کلی خلاقیت فرایندی است که دارای چندمرحله است:
مرحله اول، آمادگی: شامل توجه دقیق و تمرکز بر روی مسائل تحت بررسی و شاخصهای مختلف آن به منظور حل مسئله است.
مرحله دوم، نهفتگی: عبارت است از زمان تفکر و واکنش.
مرحله سوم، مرحله اصرار و پافشاری: دراین مرحله تلاشها بیشتر می‌شود، اطلاعات جدید افزوده می‌گردد.
مرحله چهارم، مرحله بینش و بصیرت: درجهت یافتن راه حل منحصر به فرد برای مسئله است.
مرحله پنجم، رسیدگی و تحقیق: اکنون بینش یا ایده جدید برای اطمینان از اینکه معتبر و مناسب است، مورد آزمون قرار می‌گیرد.
اتریک[۳۶] (۱۹۷۴) از صاحب نظران مدیریت، فرآیند خلاقیت را از اندیشه تا عمل به سه مرحله: به وجود آوردن اندیشه، پرورش اندیشه و به کارگیری اندیشه تقسیم کرده است.
آلبرشت[۳۷] (۱۹۸۷) مراحل خلاقیت عملی و قابل اجراتری را که از پنج مرحله تشکیل شده است، پیشنهاد می‌کند این مراحل به ترتیب عبارتند از: جذب اطلاعات، الهام، آزمون، پالایش و عرضه. آلبرشت معتقد است که شخص خلاق، اطلاعات پیرامون خود را جذب می‌کند و برای بررسی مسائل، رهیافتهای مختلفی را مورد بررسی قرار می‌دهد. زمانی که ذهن فرد خلاق از اطلاعات خام انباشته شد، به طور غیرقابل محسوس شروع به کار می‌کند و پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات، رهیافتی برای مسئله ارائه می‌کند. (شهرآرای، مدنی پور، ۱۳۷۵: ۴۱)
جورج اف‌نلر[۳۸] در کتاب هنر وعلم خلاقیت برای خلاقیت مراحل چهارگانه: آمادگی[۳۹] ، نهفتگی، اشراق و اثبات[۴۰] را ذکر کرده است از این دید، افراد خلاق ابتدا با مسئله یا یک فرصت آشنا شده و سپس از طریق جمع آوری اطلاعات با مسئله یا فرصت مورد نظر درگیر می‌شوند. در مرحله بعد افراد خلاق روی مسئله تمرکز می کنند.
در این مرحله فعالیت ملموسی مشاهده نمی‌شود و فرد سعی در نظم دادن تفکرات، اندیشه‌ها، تجارب و زمینه‌های قبلی خود جهت نیل به یک ایده دارد. درگیری ذهنی عمیق فرد (خودآگاه و ناخودآگاه ) فراهم کردن فرصت (جهت تفکر بر مسئله ) به خلق و ظهور ایده‌ای جدید و بدیع منجر می‌شود. در نهایت فرد خلاق در صدد بر می‌آید صلاحیت و پتانسیل ایده خویش را به اثبات برساند.
دکتر رضائیان فراگرد نوآوری در محصول را شامل ۴ مرحله ایجاد فکر جدید؛ آزمایشهای اولیه؛ تعیین امکان پذیری و کاربرد نهایی می‌داند.
۲-۸- ابزار ها
برخی فاکتورهای تعیین‌کننده برای دستیابی به تفکر خلاق و جود دارند که می‌توان از آنها به عنوان ابزارهای نوآوری یاد کرد. این ابزارها عبارتند از:
* اراده * اعتماد به نفس  *

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

کمیت * شبیه سازی * استمداد از دیگران * مجاورت *تشابه / تباین * تغییر دادن *فعالیتهای جنبی و…
۲-۹- تکنیک ها و فنون خلاقیت و نوآوری
تکنیک های خلاقیت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسئله کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقیت و فرآیند حل خلاق مسئله می‌نماید. به عبارت دیگر هریک از تکنیک‌های خلاقیت، مرحله یا مراحلی از فرآیند خلاقیت را تقویت می‌کنند. دکتر الوانی معتقد است: زمانی فنون خلاقیت ثمربخش می‌گردند که زمینه مساعد و مناسبی برای نمود آنها فراهم آمده باشد. این فنون و تکنیک‌ها فردی و گروهی می‌باشند؛ که تکنیک‌های فردی شامل: توهم خلاق، DOIT، تکنیک‌های گروهی شامل: طوفان فکری، دلفی، سینکتیکس و تکنیک‌های مشترک شامل: اسکمپر، در هم شکستن مفروضات، چرا، مورفولوژیک که محور اصلی این روش ها و تکنیک‌ها، شکستن قالب‌های ذهنی است.
۲-۹-۱- تکنیک تحرک مغزی- یورش فکری- طوفان مغزی[۴۱]:
این تکنیک را که یکی از شیوه‌های برگزاری جلسات و مشاوره ودستیابی به انبوهی از ایده‌ها برای حل خلاق مسائل می‌باشد نخستین بار دکتر آلکس اسبورن در سال ۱۹۳۸ مطرح کرد و چنان مورد استفاده و استقبال مردم و سازمانها در غرب قرا گرفته که جزئی از زندگی آنان شده است. این واژه هم اکنون در واژه نامه بین المللی وبستر اینگونه تعریف می‌شود: اجرای یک تکنیک گرد همایی که از طریق آن گروهی می‌کوشند راه حلی برای یک مسئله بخصوص با انباشتن تمام ایده‌هایی که بوسیله اعضاء ارائه می‌گردد بیابند.
در این تکنیک مسئله‌ای به گروهی کوچک (۱۲ نفره) ارائه شده و از آنان خواسته می‌شود فی البداهه و به سرعت نسبت به آن واکنش نشان داده و برای آن پاسخی بیابند. در حالت گروهی خلاقیت بیشتری نسبت به حالت انفرادی دیده می‌شود.رقابت عامل دیگری است که در این فن موجب افزایش اثربخشی می‌شود. فی البداهه بودن نظرات بسیار مناسب است.
۲-۹-۲- تکنیک چرا ؟
این تکنیک هم برای حل مسائل و هم برای ایده‌یابی و ایده پردازی بکار می‌رود. تکنیک چرا دقیقا مثل چراهای مکرر کودکی است که کودکان برای گسترش فهم خود از دنیای اطرافشان از والدین می‌پرسند. اما با این تفاوت که در بزرگسالی باید یاد گرفته هایمان را زیر سوال ببریم. سادگی این تکنیک باعث شده است، بسیاری از مردم متوجه اهمیت و نقش آن نشوند. به عنوان مثال برای شناسایی و تعریف درست و کامل مسئله می‌توان از این تکنیک استفاده کرد. بلکه استفاده از این تکنیک به ما کمک می‌کند تا موقعیت و وضعیت را بهتر وروشن‌تر مشخص کنیم و در فرآیند آن به ایده‌های جدیدی دست یابیم.
۲-۹-۳- تکنیک الگو برداری از طبیعت[۴۲]:

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر …

۲- ارتباط دادن جوهره ی بدست آمده با موضوع غیر مرتبط (ساختن وضعیت مشابه )
۳- کشف راه حلهایی برای موضوع مشابه (راه حلهای مشابه )
۴- تلاش برای تبدیل راه حلهای بدست آمده به راه حلهای نهایی برای مشکل
۲-۹-۱۷- تکنیک شش کلاه فکری :
مبدأ این تکنیک دکتر ادوارد دوبونو[۴۸] است. بطور کلی این تکنیک شش جنبه یا سبک فکری را تعریف کرده و برای هرکـدام کلاه رنگ خاصی را بعنوان سمبل تعیین می‌نماید تا بوسیله آن بتوان بطور روشــن و سریع از سبک فکری (گرایش- حالت- احساس- فکر- موضع- نگرش) خود، آگاه شد آنرا تغییر داد یا به دیگران اعلام نمود و از سبک فکری دیگران نیز آگاه شد. البته با کمی دقت در اصطلاح « کلاه خودت را قاضی کن » متوجه می‌شویم که به نوعی چنین روشی در فرهنگ ایرانی- اسلامی وجود داشته است. در این تکنیک رنگ کلاه متناسب با سبک فکری مربوطه است.
– کلاه سفید: سفید رنگ خنثی و منفعل است. کلاه سفید با موضوعات و شکل‌های انفعالی سر و کار دارد. واقعیتها بدون هیچ گونه قضاوتی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
ـ کلاه سرخ: سرخ نشانه خشم، شور و هیجان است. بینش هیجانی و جنبه های احساسی و غیر استدلالی ابزار مناسبی برای بیرون ریختن احساسات است.
ـ کلاه سیاه : نشانه منفی نگری و افسردگی است. بیانگر جنبه‌های منفی و بد بینانه است.
ـ کلاه زرد : زرد نشانه آفتاب و مثبت است. جنبه های مثبت و خوش بینانه.
ـ کلاه سبز : نشانه رویش و باروری. بیانگر خلاقیت و فکرهای نو است.
ـ کلاه آبی : سردی و آسمان . برنامه ریزی و ساماندهی کلاه نظارت و استفاده از بقیه کلاه هاست.
تغییر احساس زاویه دید سبک فکری و نگرش در بازی با کلاه‌ها موجب آن می‌شود تا به فکر خود مسلط شده و چیزهایی را که می‌خواهیم فرا خوانیم. علاوه بر این چون فکر با رنگ کلاه عوض می‌شود فشاری بر شخصیت فرد وارد نشده و فقط روش فکری عوض می‌شود و مخالفت انتقال یا موضع گیری را در گروه از بین می برد .
۲-۹-۱۸- تکنیک ارتباط اجباری[۴۹]:
بین دو گروه از پدیده‌های ارتباط اجباری ایجاد می‌کنند. اعضای جلسه برای یافتن یک رابطه بین دو زمینه‌ای که با یکدیگر مأنوس و مرتبط نیستند دست به تلاش فکری زده و در این راه به ایده‌ها و نظرات جدیدی دست می‌یابند.
۲-۹-۱۹- تکنیک گردش تخیلی- شیوه تلفیق نامتجانس‌ها[۵۰] :
ذهن آدمی به هنگام ابراز خلاقیت و ابتکار در یک حالت خاص روانی است که اگر بتوانیم آن حالت را ایجاد کنیم خلاقیت اعضای گروه را ازطریق به کارگیری یک جریان تمثیلی و استعاره‌ای به گردش تخیلی ترغیب کرد.- جلسات ۶تا۸ نفره است- یک نفر رهبری گروه را به عهده دارد. و بحث‌ها را هدایت و ایده‌های ابراز شده را ثبت می‌کند- در این جلسه فردی با نام صاحب مشکل یا مشتری نیز حضور دارد- وی مشکل یا مساله را مطرح و ایده‌های مطرح شده درباره مشکل را ارزیابی و آنها را می‌پذیرد یا رد می‌کند. – در این فن نقش؛ تجربه و دانش رهبر و مشتری بسیار مهم است.
۲-۹-۲۰- تکنیک سوالات ایده برانگیز:
سوالات در زمینه امکان جایگزینی، افزایش، کاهش، تغییر، تفویض، شبیه سازی و کاربردهای دیگر در زمینه‌های مشابه طرح شده و فرد را به سوی اندیشه‌های نو سوق می‌دهد.
۲-۹-۲۱- تکنیک تفکر موازی:
واضع این روش ادوارد دوبونو روش معمول تفکر را مانند حفر گودالی می‌داند که هرچه اطلاعات بیشتر شود این گودال عمیق‌تر می‌شود ولی تفکر موازی نگاه فرد را به نقاط جدید معطوف می‌دارد و اطلاعات و تجربه‌های جدید صرفا به اندیشه‌های قبلی افزوده نمی‌شود بلکه آنها را تغییر داده و الگو و ساختار جدیدی را ایجاد می‌کند.
شیوه‌های تفکر موازی:
۱- ایجاد یک اندیشه واسطه غیرممکن(مثال: افسانه‌های علمی تخیلی)
۲- پیوند تصادفی( مثال فال حافظ)
۳- معکوس سازی(مثال: مقاومت کارکنان یا ساختمان قدیمی سازمان- تبدیل مشکلات به نقاط قوت و توانایی‌ها)
۲-۱۰- موانع خلاقیت :
در سازمانها جلوگیری و حذف عوامل‏ بازدارنده ظهور خلاقیت از وجود و اثبات استعداد خلاقیت مهم‏تر است. مدیران با رفع موانع خلاقیت در سازمان، گام مؤثری را در جهت تبلور خلاقیت سازمانی برداشته و موجب بروز فکرهای جدید و خلاقانه خواهند شد.
عواملی که بر خلاقیت افراد در سازمان‌ها تأثیر منفی می‌گذارد:
۱- ارزیابی افراد بر مبنای انتظارات: افراد خلاق به خاطر ترس از ارزیابی عملکرد خود به راحتی نمی‌توانند فعالیت کنند. زیرا در این شرایط فقط به دنبال برآوردن انتظارات خواهند بود.
۲- نظارت و مراقبت: افراد اگر احساس کنند که در حین کار چشمانی مراقب آنهاست، کمتر خلاق خواهند بود.
۳- پاداش: اگرچه پاداش‌ها محرک‌های خوبی هستند اما ضرورتاً همیشه انگیزاننده نیستند. افراد خلاق بیشتر به دنبال رضایت درونی هستند تا پاداش‌های ملموس.
۴- رقابت: افرادی که در کارشان با دیگران در حال رقابت هستند، خلاقیت کمتری خواهند داشت.
۵- انتخاب محدود: افرادی که در انتخاب چگونگی انجام کار محدود هستند، کمتر خلاق می‌باشند.
۶- گرایش به پاداش‌های بیرونی: افرادی که به محرک‌های بیرونی همانند محرک‌های مالی، پست و مقام، نشان‌ها و ارتقاء فکر می‌کنند، خلاقیت کمتری خواهند داشت.( مقیمی،۱۳۸۵: ۱۳۲)
دکتر رضائیان موانع خلاقیت را این چنین فهرست می‌کند:
۱- فقدان اعتماد به نفس
۲- ترس از انتقاد و شکست
۳- تمایل به همرنگی با جماعت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع …

۱۲- آگاهی از تعارضات: از آنجایی که تعارض بذر خلاقیت است، سازمانهای خلاق از فرهنگهایی پشتیبـانی می‌کنند که به تعارضات و بحثها اهمیت می‌دهند. با تعارض، کارکنان در زمینه چگونگی مواجهه با موقعیتهای جدید و برخورد با آنها، آموزش می‌بینند.
۱۳- نیازمندیهای استخدام: این سازمان‌ها افرادی را جذب و استخدام میکنند که به جهتگیری بیشتر سازمان به سمت خلاقیت و نوآوری سرعت ببخشند و افراد در این گونه سازمانها، نیازمند توانایی ایجاد تعارضات و پیدا کردن روشهای حل آنها هستند.
۱۴- شایستگی و مسئولیت: در این سازمان‌ها شایستگی و احساس مسئولیت در قبال خلاقیت، بین تمامی نیروی کار تسهیم شده و هر شخصی در سازمان مسئولیت توسعه خلاقیت را بر عهده می‌گیرد.
۱۵- انعطاف پذیری: مهمترین ویژگی این سازمانها انعطاف پذیری آنها در رویارویی با بحرانهایی است که غالباً ناشی از رقابتهای اقتصادی است. سازمانهای انعطاف پذیر با مسائل و تنگناها برخورد منطقی و محققانه داشته، در صورت نیاز به تغییر و تحول، پس از بررسی دقیق و عالمانه، آن را اعمال می‌کنند. سازمانهایی که دارای ساختار غیرقابل انعطاف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران، دچار آشفتگی می‌شوند.
۲-۱۴- اهمیت خلاقیت
در حقیقت پایه و اساس جوامع توسعه یافته خلاقیت است. این جوامع نه تنها با استفاده از خلاقیت مسائل خود را شناسایی می‌کنند، بلکه راه حل این مسائل را نیز از طریق خلاقیت می‌جویند.
علی‌رغم سابقه طولانی خلاقیت در حیات بشری، سازمان‌ها اخیراً به واسطه سرعت شگرف تغییرات تکنولوژیکی، رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادی (Mumford، Whetzel Reiter، ۱۹۹۷ ،Oldham وCummings ، ۱۹۹۶)، کشف کرده‌اند که منبع کلیدی و مستمر مزیت رقابتی و بقاء خلاقیت است. این مزیت رقابتی مستمر در قالب ایده‌ها، محصولات و خدمات تازه ظاهر می شود که مستقیماً از تفکر خلاق ناشی می‌شوند.( zen Mcfad، ۱۹۹۸)
خلاقیت کارکنان به این صورت به بقای سازمان کمک می‌کند (آمابیل[۵۵]، ۱۹۹۶) که وقتی کارکنان در کارشان خلاق باشند، قادر خواهند بود ایده‌‌های تازه و مفیدی در مورد محصولات، عملکرد، خدمات یا رویه‌های سازمان ارائه و بکار گیرند (اولدهام، ۲۰۰۲، شالی و گیلسون[۵۶] ۲۰۰۴)وجود چنین ایده‌هایی باعث افزایش این احتمال می‌شود که کارکنان دیگر، این ایده‌ها را در کارشان مورد استفاده قرار دهند. بعلاوه آن‌ها این ایده‌ها راتوسعه داده و آن‌ها را به کارکنان دیگر برای توسعه و بکارگیری در کارشان منتقل می‌کنند. از اینرو تولید و بهره‌گیری از ایده‌های تازه این امکان را به سازمان می‌دهد که بتواند با شرایط متغیر بازار منطبق شده، به تهدیدها و فرصت‌ها پاسخ به موقع داده و رشد و توسعه یابد (نوناکا، ۱۹۹۱، اولدهام[۵۷]،۲۰۰۲) خلاقیت نه تنها از طریق توسعه محصولات و فرآیندها، سهم بازار موجود راتوسعه می‌دهد بلکه باعث ایجاد بازارهای جدید ( بروس[۵۸]، ۲۰۰۴) و شکل‌دهی به محیط می‌شود (استرنبرگ[۵۹]، ۱۹۸۹)
افزایش خلاقیت در سازمانها می‌تواند به ارتقای کیفیت و کمیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش رقابت، افزایش کارایی، ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر شود.
محققان معتقدند همه انسان‌ها در کودکی از استعداد خلاق برخوردارند، لکن فقدان محیط نا مناسب و بی توجهی و عدم تقویت این توانایی، مانع ظهور آن می‌گردد. برای هر جامعه وجود افراد خلاق ضروری است، زیرا جوامع در دوره‌ی انتقال و تغییر، نیاز مبرمی به راه حل‌های مفید برای مسائل حال و آینده‌ی خود دارند.
امروزه همه‌ی دانشمندان، اندیشمندان و محققان با هم هم نظرند که اساس قدرت انسان ناشی از خلاقیت اوست. چنین است که تورنس معتقد است: ایجاد فرصت برای هر جامعه به مقوله‌ی مرگ و زندگی است و هم چنین می‌گوید: ما برای بقا نیازمندیم قدرت خلاق انسان ها را توسعه داده و مورد استفاده قرار دهیم. وی هم چنین خلاقیت را مهم‌ترین اسلحه‌ی آدمی می‌داند که با آن می‌تواند فشارها‌ی روحی که به سبب زندگی روزانه و غیرمنتظره پیش می‌آید را از بین برد.
۲-۱۵- ضرورت خلاقیت
خلاقیت و نوآوری موجب خواهد شد که موارد ذیل تحقق یابد:
الفنقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی
۱) خلاقیت و نوآوری عامل رشد و شکوفایی استعداد‌ها و سوق دهنده به سوی خود شکوفایی ؛
۲) خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت فردی، شغلی و اجتماعی .
بنقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی
۱) خلاقیت و نوآوری عامل پیدایش سازمان ؛
۲) خلاقیت و نوآوری عامل تولیدات و خدمات ؛
۳) خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کمیت، تنوع تولیدات و خدمات ؛
۴) خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت ؛
۵) خلاقیت و نوآوری عامل کاهش هزینه‌ها، ضایعات و اتلاف منابع ؛
۶) خلاقیت و نوآوری عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان ؛
۷) خلاقیت و نوآوری عامل ارتقای سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان ؛
۸) خلاقیت و نوآری عامل ارتقای بهره وری سازمان ؛
۹) خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان ؛
۱۰) خلاقیت و نوآوری عامل رشد و بالندگی سازمان ؛
۱۱) خلاقیت و نوآوری عامل تحریک و تشویق حس رقابت ؛
۱۲) خلاقیت و نوآوری عامل کاهش بوروکراسی اداری “کاهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

پشت میزنشینی ومشوق عمل گرایی” ؛
۱۳) خلاقیت و نوآوری عامل تحریک و مهیا کردن عوامل تولید.
۲-۱۶- ابعاد خلاقیت
خلاقیت دارای سه بُعد غیرشناختی، شناختی و انگیزشی است. ابعاد غیرشناختی خلاقیت شامل ویژگی‌های خلاق در امور حرکتی‌، هنری و توانایی های خاصی است که در سطح افراد مشابه کمتر می‌توان شاهد آن بود. ( منطقی ) ابعاد شناختی خلاقیت نیز ناظر بر وجود تفکر واگرا در فرد است‌. فرد خلاق توانمندی تولید ایده‌های بیشتری دارد و جریان تولید ایده‌ها نزد او از انعطاف‌پذیری ذهنی بالاتری برخوردار است. او در جریان تولید ایده‌هایش ایده‌هایی بدیع و ابتکاری نیز تولید می‌کند که این ایده ها به ذهن کمتر کسی خطور می‌کند. ابعاد انگیزشی خلاقیت ناظر به انگیزه‌ی درونی فرد است و وی را بر آن می‌دارد که بدون آن که الزاماً پاداش بیرونی وجود داشته باشد، به شکل مستمر و پی گیر به کار مورد علاقه اش بپردازد.
۲-۱۶-۱- بُعد شناختی:
نظریه‌ی شناختی بر تفکر واگرا مبتنی است. تفکر واگرا درعین حال، تفکری است که برای هر پرسش، پاسخ مشخصی ندارد و به پاسخ‌های متعدد و در جهت‌های گوناگون میپردازد؛ در حالی که در تفکر همگرا پاسخی معین و مشخص به پرسش داده می‌شود. مهمترین ویژگی‌های تفکر واگرا عبارت اند از :
۱) سیّالی: توانایی برقراری معنی دار بین اندیشه و بیان آن که افراد را قادر می‌سازد راه حل‌های متعددی برای حل یک مسأله‌ی واحد ارایه دهند. به عبارت دیگر، سیّالی به کمیت پاسخ های فرد به یک مسأله مرتبط است. این ویژگی مبتنی بر این عقیده است که کمیت موجب دگرگونی کیفیت می‌گردد .
۲) اصالت ابتکار: توانایی تفکر با شیوه‌ی غیر متداول و خلاف عادت رایج، اصالت ابتکار مبتنی بر ارایه جواب‌های غیرمعمول، تعجب آور و زیرکانه به مسایل است .
۳) انعطاف پذیری: توانایی تفکر با راه های مختلف برای حل مسیله جدید است. تفکر قابل انعطاف، الگوهای جدیدی برای اندیشیدن طراحی می‌کند .

مقاله علمی با منبع : مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی …

چارچوب نظری پایه‏ای است که تمام تحقیق بر روی آن بنا می‏شود. در چارچوب نظری، متغیرهای مهم و مؤثری که در ارتباط با مسئله تحقیق دخیلاند شناسایی و ارتباط بین آنها به صورت منطقی توصیف می‏شود، طوری که به عنوان راهنمایی برای تبیین و تشریح مسئله تحقیق عمل کند.
در این بخش، محقق از میان دیدگاه‏ها و نظریه‏های مطرح شده، یک یا چند نظریه را انتخاب و بر اساس آنها مسئله تحقیق خود را تبیین می‏کند و روابط بین عوامل و متغیرهایی را که در ایجاد مسئله تحقیق نقش دارند، شناسایی و در قالب مدل تحلیلی ارائه می‏دهد.
برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی مدل‌ ها، الگوها و روشهای متعدد و متنوعی وجود دارد. هر پژوهشگر بنا به ضرورت های پژوهش و یا حتی سلیقه شخصی، یکی از آنها را برمی‌گزیند.
در این تحقیق برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی از مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا[۲] استفاده کرده‌ایم. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که فرضیه های پژوهش نیز بر اساس این مدل طراحی شده است.
طبق این الگو عوامل موثر بر خلاقیت شامل دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزه، شخصیت و محیط می‌باشند. این مدل به صورت زیر می‌باشد :
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر تعدیل گر
مدل مفهومی تحقیق (شکل۱-۸)
روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا در بررسی‌های خود شش عامل را در خلاقیت افراد موثر دانسته اند: (مشبکی و وفایی،۱۳۸۲)
دانش: داشتن دانش پایه‌ای در زمینه‌ای محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی.
توانایی عقلانی: توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسایل.
سبک فکری: افراد خلاق عموما در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی را بر می‌گزینند.‌
انگیزش: افراد خلاق عموما برای به فعل درآوردن ایده‌های خود برانگیخته می شوند.
شخصیت: افراد خلاق عموما دارای ویژگیهای شخصیتی مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارهای بیرونی و داخلی و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند.
محیط: افراد خلاق عموما در داخل محیط‌های حمایتی بیشتر امکان ظهور می‌یابند.
این محققان مشخص کردند که عمده‌ترین دلیل عدم کارایی برنامه های آموزش خلاقیت تاکید صرف این برنامه ها بر تفکر خلاق به عنوان یکی از شش منبع موثر در خلاقیت است.جایی که سایر عوامل نیز تاثیر بسزایی در موفقیت و شکست برنامه های آموزش خلاقیت ایفا می کنند(استرنبرگ و اوهارا[۳] ،۱۹۹۷).
۱-۹ قلمرو تحقیق:
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی تحقیق:
در قلمرو موضوعی این تحقیق عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان شامل موضوعاتی نظیر خلاقیت و نوآوری، عوامل موثر بر خلاقیت، اهمیت و ضرورت خلاقیت، مدلهای فرآیند خلاقیت، مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری می‌باشد و در زمینه جذب منابع مالی به تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک‌ها، عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک‌ها، انواع مهارتهای لازم برای جذب منابع مالی در بانک‌ها، جذب منابع پولی در بانکداری نوین، عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع می‌پردازد.
۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق:
این فعالیت پژوهشی از زمان تصویب پروپوزال در زمستان ۹۱ آغاز شد و کلیه مراحل تحقیق (تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق ساخته، هماهنگی با شعب منتخب، توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل آماری تحقیق و تدوین پایان نامه نهایی) تا زمستان ۹۲ به طول انجامید.
۱-۹-۳- قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق شامل شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد و جامعه مورد نظر کلیه کارشناسان و مدیران شاغل در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد.
۱-۱۰ تعریف عملیاتی واژه ها :
خلاقیت :
ورنون[۴] در تعریف خلاقیت می‌گوید: خلاقیت توانائی شخص در ایجاد ایده‌ها، نظریه‌ها،بینش‌ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه‌هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده‌ای ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبائی شناسی، فناوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد. (ورنون، ۱۹۸۲ (
نوآوری :
نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه‌های نو ناشی از خلاقیت، به عبارت دیگر، در خلاقیت اطلاعات به دست می‌آید و در نوآوری، آن اطلاعات به صورتهای گوناگون عرضه می‌شود. (رابینز[۵]، ۱۹۹۱)
منابع :
به کلیه اقلام بدهی و سرمایه بانک اطلاق می‌گردد که شامل منابع عملیاتی می‌باشد.
جذب منابع مالی :
بانک ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین سپرده‌های قرض الحسنه و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده مبادرت ورزند. این امر تحت عنوان جذب یا تجهیز منابع مالی شناخته شده است.
دانش:
دانش ، اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه‌وتحلیل‌شده است که می‌تواند قابل‌درک و نیز کاربردی برای حل مساله و تصمیم‌گیری باشد . (تورین[۶])
دانش در این تحقیق با توجه به مولفه های اطلاعات تخصصی کارکنان، اطلاعات عمومی کارکنان، بالا بردن سطح دانش کارکنان، تحصیلات دانشگاهی کارکنان سنجیده شد.
توانایی عقلانی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

>:

سامانه پژوهشی – مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب …

به مجموعه‌ای از واکنش‌های ذهنی و عینی که شخص را برای انجام کاری نمایان در زمانی مشخص قادر می‌سازد.
توانایی عقلانی در این تحقیق با توجه به مولفه های درک کافی و مناسب کارکنان، قدرت درک و تحلیل مسائل سازمانی کارکنان، قدرت تجزیه و تحلیل مشکلات توسط کارکنان، توانایی در ارائه ایده توسط کارکنان، تعریف مجدد مسائل سازمانی و ارائه راه حل برای آنها توسط کارکنان سنجیده شد.
انگیزش :
سیفرت[۷] در سال ۱۹۹۲ انگیزش را اینگونه تعریف کرده است: انگیزش ، یک تمایل یا گرایش به عمل کردن به طریقی خاص است.
انگیزش در این تحقیق با توجه به مولفه های ایجاد امنیت شغلی کارکنان در ارائه ایده های نو و خلاقانه، پاداش و تشویق های مادی و معنوی کارکنان در ارائه ایده های خلاق و نو، انعطاف پذیری سازمان در برخورد با ایده های جدید، میزان تمایل کارکنان به انجام کار و ارائه ایده های جدید مورد سنجش واقع شد.
شخصیت:
شخصیت از دیدگاه روانشناسان عبارت است از خصوصیات و شیوه‌های رفتاری و کیفیت سازگاری فرد که جنبه‌ی دائمی داشته، فرد را از دیگران متمایز می‌کند و سبب ارتباط بین او و دیگران در محیط می‌گردد. نگرش‌های فرد نسبت به خودش، عادت‌های رفتاری، نگرش فرد نسبت به دیگران و نوع اندیشیدن و چگونگی شیوه‌های بیان آن، رغبت‌ها و آرزوهای فرد را شخصیت می‌نامند.
شخصیت در این تحقیق با توجه به مولفه های مصر بودن در کار و پافشاری بر ایده های خلاق، مقاومت و تحمل کارکنان در مقابل فشارهای درونی و بیرونی در ارائه ایده های خلاق، اجتناب از خصوصیت همرنگ جماعت شدن در ارائه ایده های خلاق، عادات اجتماعی کارکنان سنجیده شد.
محیط:
به پدیدههای اطراف سازمان اطلاق میگردد؛ که بطور معمول عواملی نظیر دولت، رقبا، تکنولوژی، عرضه و تقاضای نیروی کار، مشتریان و ارباب رجوع و اخیرا صنعت مرتبط با سیستم را دربرمیگیرد.
محیط در این تحقیق با توجه به مولفه های وجود فضای حمایتی در سازمان در ارائه ایده های نو، ایجاد فضای خلاق در سازمان، آشنایی مدیریت سازمان از ایده های نو، حمایت همکاران و عدم انتقاد منفی آنان در ارائه ایده های نو سنجیده شد.
فصل دوم:
ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه‌های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد‌های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک‌های خصوصی، همۀ گروه‌های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند. امروزه به جز رقابت بین گروه‌های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک‌های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته‌اند (رازانی،۱۳۸۲).
امروزه سازمانها در مواجهه با محیط پویا و رقابت جهانی برای بقا و رشد نیازمند یک مزیت رقابتی پایدار می‌باشند. برای داشتن چنین مزیتی نیروی انسانی متخصص و خلاق جزء ضروریات ابتدایی است. علی رغم سابقه طولانی خلاقیت و نوآوری در حیات بشری، سازمان ها اخیرا بواسطه سرعت شگرف تغییرات تکنولوژیک، رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادی پی برده‌اند که کلید مزیت رقابتی پایدار، خلاقیت نیروی انسانی می‌باشد. برقراری محیط حمایتی از خلاقیت کارکنان به این صورت به بقای سازمان کمک می‌کند که وقتی کارکنان در کارشان خلاق باشند، قادر خواهند بود ایده‌های تازه و مفیدی در مورد محصولات، عملکرد، خدمات یا رویه‌های سازمانی ارائه دهند و به کار گیرند(حدت و مقدمی ،۱۳۸۷).
در چند سال قبل در بانک‌های دولتی بحث نوآوری به جدیت امروز مطرح نبوده، درواقع رقابتی وجود نداشته تا نوآوری اهمیت پیدا نماید و تنها رقابت بانک‌ها در طراحی مهیج تر جشنواره‌های قرض الحسنه پس انداز بوده و در آن زمان نظام پیشنهادات برای مشتریان و پرسنل روند بیشتر کارها بوده تا آنها با ارائه پیشنهادات و نظرات خود محلی را برای کسب ایده و خلاقیت در اختیار بانک قرار می‌دانند اما این موضوع ( نوآوری ) در بانکداری امروز آنقدر اهمیت پیدا نموده که حتی بسیاری از بانک‌ها جهت اجرایی‌تر شدن این امر و پیشی گرفتن از رقبا اقدام به تغییر چارت سازمانی خود با هدف پاسخگویی به مشتریان با شناسایی نیازهای آنها با تشکیل دوایر و ادارات مانند تحقیقات و طراحی خدمات و محصولات نموده‌اند و متشکل از افراد مجرب بانکدار و ایده پرداز همراه با کارشناسان متخصص در انواع خدمات بانکی می‌باشد.(اسماعیل نیا ،مصطفی،۱۳۹۲)
بخش اول
۲-۲- خلاقیت[۸]
خلاقیت از واژه انگلیسی creation (خلاقیت)create ، (خلق کردن)، creative (خلاق) مشتق شده است.
Create: به معنی خلق کردن یا بوجود آوردن است. و این فعل در قرن چهاردهم میلادی وارد زبان انگلیسی شد.
Creation: به معنی عمل خلق کردن یا عمل ساختن است. این مصدر در قرن چهاردهم میلادی وارد زبان انگلیسی شد.
Creative: به معنی داشتن نیرو وتوانایی خلق کردن است. این صفت در قرن هفدهم میلادی وارد زبان انگلیسی شد. در واقع creative هم به محصولات تازه و ارزشمند و هم به افرادی که این محصولات را تولید می‌کنند اشاره دارد (ویزبرگ[۹]، ۱۹۷۸) و خلاقیت در بر‌دار

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

نده همه این مشتقات می‌باشد.
در سالهای اخیر، تلاشهای وسیعی به وسیله بسیاری از سازمانها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است.
خلاقیت[۱۰] به عنوان یکی از فراگیرترین فعالیت‌های انسان به شمار می‌رود و تا قبل از دهه ۶۰ به ندرت آن را به عنوان یک موضوع پژوهشی عمده در نظر میگرفتند تا اینکه بین سالهای دهه ۶۰ تا ۷۰ مورد توجه قرار گرفته و مجدداً مورد بی‌مهری واقع شد. (شمس اسفندآباد، ۱۳۸۹)
خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمـان و جامعه است و آگاهی از فنون و تکنیک‌های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌‌مندان به این رشته است.
امروزه ثبات در محیط کار، جای خود را به بی ثباتی و عدم اطمینان داده است. موسسات و سازمانهای تولیدی و خدماتی و بانک‌ها باید این امر مهم را تشخیص داده و به طور مداوم، کالاها و خدمات جدید را ارائه دهند، یا در جهت بهبود آن بکوشند. خلاقیت و نوآوری باتوجه به ماهیتش بر ناشناخته ها دلالت دارد و با خود ریسک را به همراه می‌آورد.
۲-۳- تعاریف خلاقیت
در حوزه علوم انسانی که موضوع آن انسان است واژه‌ها پیچیده و مبهم و شاید بتوان گفت به سختی تعریف پذیر می‌باشند و صاحب نظران نظرات و تعاریف مختلفی در مورد یک واژه بیان می‌کنند. که خلاقیت یکی از این واژه های پیچیده، مبهم و چند بعدی است. (استرنبرگ[۱۱] ،۱۹۹۴) کلمه خلاقیت معنی و مفهوم بسیار گسترده و گیج کننده دارد. (دبونو[۱۲]، ۱۹۹۲)
برخی از تعریف‌ها ناظر به بُعد فرایندی آن می‌باشد و برخی دیگر خلاقیت را بر اساس نتیجه و خروجی مورد توصیف قرار داده‌اند و در نظریات معاصر تعریف‌های جدیدی برای خلاقیت ارائه شده است.
لوتانز[۱۳] (۱۹۹۲): استاد رفتار سازمانی، خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه‌ها و رهیافتهای افراد و یا گروهها در یک روش جدید، تعریف کرده است. بارزمن خلاقیت را فرآیند شناختی از به وجود آمدن یک ایده، مفهوم، کالا یا کشفی بدیع می‌داند. (شهرآرای- مدنی پور، ۱۳۷۵: ۳۹)
خلاقیت عبارت است از به کارگیری توانائی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. (رضائیان،۷۳ ۱۳)
خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد و نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است. (آقایی، ۲۶:۱۳۷۷)
هارینگتون[۱۴] معتقد است: خلاقیت محصول فرد واحدی، در یک زمان واحد، در جای خاص نیست. بلکه عبارت از یک زیست بوم (اکوسیستم) است. همانگونه که در اکوسیستم زیست-شناسی، موجودات زنده با یکدیگر و با اکوسیستم‌شان مرتبطند، در اکو سیستم خلاق نیز همه اعضاء و همه جنبه‌های محیطی در حال تعامل می‌باشند.
از نظر مدنیک[۱۵] خلاقیت عبارت است از: شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیبات تازه که با الزامات خاصی مطابق است یا به شکلی مفید است. هرچه عناصر ترکیب جدید غیر مشابه‌تر باشند، فرایند حل کردن خلاق‌تر خواهد بود. (حسینی،۱۳۸۱: ۲۹)
خلاقیت را به عنوان یک نتیجه نیز توصیف کردهاند. افراد برای ایجاد یک نتیجه خلاق، نیاز دارند تا در ابتدا فرایند درستی را بکار ببرند تا به آنها کمک کند که استعدادشان را بیشتر خلاق کنند. به عنوان مثال آنها ممکن است امور ناشناخته را بررسی کنند تا برای مشکل موجود یک راه حل بهتر یا منحصر به فرد را بیابند، یا روش‌های جدید انجام کار را جستجو می‌کنند. (کریستین ای . شالی[۱۶]، ۲۰۰۸ :۴)
گیزلین[۱۷] معتقد است: خلاقیت ارائه کیفیت‌های تازه‌ای از مفاهیم و معانی است. (حسینی،۱۳۸۱ :۲۹)