بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

۵-۲-۵ نتیجهگیری از فرضیه پنجم:. در آزمون فرضیه آخر تاثیر نیروی انسانی را به عنوان متغیر مستقل با استفاده از آزمون پیرسون ؛ ضریب همبستگی میان این متغیر با متغیر وابسته از نظر آماری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
۵-۳ پیشنهادات
نتایج پژوهش حاضر مؤید این مطلب است که اهمیت و تاثیر عوامل یاد شده درتحقیق تا چه اندازه بر بهبود تصویر برند بانک سینا نشان میدهد. بر اساس یافتههای این تحقیق، ابتدا پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق و سپس پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی مطرح می کنیم:
پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش:
– با توجه به نتایج عدم رد فرضیه اول و به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات ، پیشنهادات ذیل ارائه می گردد :
* در اولین و مهمترین گام ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ( همچون بهبود تعامل با مشتری، اقدامات تشویقی و…) به آنها صورت گیرد پس از ارائه خدمات نیز تماس خود را با آنها حفظ کنند و با به حداکثر رساندن فایده مورد انتظار مشتری و ایجاد روابط مستحکم سعی در حفظ و ترغیب آنها به سرمایه گذاری نمایند سعی در جذب مشتریان بالقوهی محصولات بانکی کنند.
* همچنین با توجه به مطالعات پیشین محققان در یافتندکه می توانند ارتقا کیفیت خدمات را به عنوان یک استراتژی موفق تمایز بکاربگیرند تا علاوه بر بقا بتوانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند. بنابراین توجه کنیم که اجرای موفق این امر یک مسئولیت و فلسفه بازاریابی است.
* توسعه تکنولوژی(طراحی تکنولوژی خدمات) متناسب با نیازهای مصرف کننده با توجه به شاخص کیفیت خدمات ( محصول بانک) که بیشترین اثر را بر میزان سرمایه گذاری داشته باشد
* لازم است که ساعات کار بانک سینا هر چه بیشتر مورد قبول مشتریان بانک باشد.
* رازداری بانک سینا از طریق پنهان داشتن هویت مشتریان ، عملکرد حسابها ، میزان موجودی و….. مورد توجه بیشتر مدیران بانک قرار گیرد.
* مدیریت بانک سینا ، باید تدابیری را اتخاذ نماید که خدمات خود را در زمانی که وعده انجام آنرا داده اند ، فراهم آورند و در این رابطه ضمانت های لازم را نیز برای مشتریان فراهم آورند ودر صورت خلف وعده خسارت های مربوطه را به مشتریان پرداخت گردد
* ارائه خدمات متنوع و گوناگون(از جمله: ارائه خدمات بانکی غیر حضوری”آنلاین” ) مورد توجه مدیریت بانک سینا قرار گیرد و بدنبال آن ارتقاء آگاهی مردم از انواع خدمت بانکی و ارائه مشاوره در استفاده از خدمات متنوع بانکی باید مد نظر مدیریت بانک قرار گیرد.
*تهیه وتوزیع دفترچه راهنما درباره انواع وامها ، حسابهای بانکی و در کل کلیه خدمات بانک سینا جهت ارائه به مشتریان .
با توجه به عدم رد فرضیه دوم و از آنجا که میان تقویت ارزش ویژه برند و بهبود تصویر برند بانک سینا ،رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد به مدیریت پیشنهاد می شود که:
*با شناسایی دقیق ابعاد وفاداری مشتری، سیستم هایی را در جهت برقراری رضایت مشتریان و در نهایت وفاداری مشتریان را در پی خواهد داشت.
*با ارائه خدمات ویژه به مشتریان خاص و ایجاد احساس تعلق مشتریان موجب آگاه سازی مشتریان نسبت به برند بانک سینا شوند.
– با توجه به نتایج رد فرضیه سوم : همانطور که در بیان نظری شرح داده شد یکی از متغیرهایی که شرکت ها جهت بهبود و توسعه نام و نشان تجاریشان می توانند مدیریت نمایند، تبلیغات است. طبق تئوری سلسله مراتبی، هدف اولیه تبلیغات ، فروش نیست ، بلکه افزایش آگاهی و باورها از نام و نشان تجاری و اطلاع رسانی مصرف کنندگان از ویژگی های آن است . اگر شرکت بتواند به این هدف برسد مصرف کنندگانش احتمالاً برای نام و نشان تجاری تلاش خواهند نمود و یا وفادار خواهند ماند بنابراین برای این متغیر نیز پیشنها می شود:
*استفاده از تیزرهای تبلیغاتی منحصر به فرد، و تبلیغات بانک در رسانه های گروهی که باعث القای حس مثبت در میان مشتریان گردد.
*در مورد خدمات بانکی با رسانه های متعدد به ویژه تلویزیون و گزارشی کوتاه از فعالیت بانک در تمامی مجلات و نشریات سعی کنند که مزایای استفاده از خدمات بانکی را در جامعه گوشزد کنند
– با توجه به عدم رد فرضیه چهارم مبنی بر تاثیر متغیر مسئولیت اجتماعی بانک بر بهبود تصویر برند بانک سینا به مدیران پیشنهاد می شود:
*مدیریت بانک سینا، میزان بیشتری از منابع بانکی را از طریق وام های قرض الحسنه (مانند وام های تهیه جهیزیه ، ودیعه مسکن، درمان بیماری و…. ) وتسهیلات اعطایی (مانند مشارکت مدنی،فروش اقساطی ، جعاله مضاربه و… ) در اختیار مشتریان خود قرار دهد. البته نکته ای که در اینجا باید ذکر شود آن است که افزایش وام های قرض الحسنه و ارائه تسهیلات به مشتریان باید همراه با اطلاع رسانی کافی به مشتریان باشد
*مشارکت بانک سینا در فعالیت هایی مانند مدرسه سازی در مناطق محروم کشور
*مشارکت بانک سینا در حرکت های اجتماعی و فرهنگی مانند جشن نیکوکاری، ….
*کمک بانک به افراد نیازمند (زندانیان دیه غیر عمد، خانوادگان آسیب دیده اجتماعی و …) از عوامل مهم در ارتقای نام و نشان تجاری بانک می باشد.
*سرمایه گذاری بانک سینا در فعالیت های عام المنفعه
*مشارکت بانک سینا در حمایت از محیط زیست
– با توجه به نتایج آزمون فرضیه پنجم مبنی بر تاثیر متغیر رفتار نیروی انسانی بر بهبود تصویر برند بانک سینا موارد زیر پیشنهاد می شود:
* توجه کردن و اهمیت دادن کارکنان و مدیران بانک سینا به انتقادات مشتریان این بانک
*برخوردمحترمانه و توام با نرمی رفتار کارکنان بانک سینا با ارباب رجوع
*ارائه رفتار حرفه ای بانکداری نوین و پاسخگویی سریع متناسب با نیاز مشتریان از جانب پرسنل بانک سینا
* تاکید مدیریت بانک سینا بر منابع انسانی و اهمیت رشد و پیشرفت افراد
 
 
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
به پژوهشگران پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی خود موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
-بررسی سایر متغیرهای تاثیر گذار بر بهبود تصویر برند بانک سینا
-انجام این پژوهش در بانک های دولتی و در مناطق جغرافیایی مختلف..
-انجام مطالعات لازم در زمینه بهبود تصویر برند بانک سینا و مزایای آن برای بانکهای مختلف

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت ۲۹

۹۳۹/۰

۹۵۵/۰

۰۲۴/۰

۹۸۳/۰

۹۵۰/۰

نتیجه‌

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

شاخص های برازش مطلق (RMR, GFI, AGFI) : شاخص هایی هستند که بر مبنای تفاوت واریانس ها و کواریانس های مشاهده شده از یک طرف و واریانس ها و کواریانس های پیش بینی شده بر مبنای پارامترهای مدل تدوین شده از طرف دیگر قرار دارند. وجود درجه آزادی بالا(نزدیک به مدل استقلال) و کای اسکوئر پایین(نزدیک به مدل اشباع شده) نشان از قابل قبول بودن مدل و مطلوبیت آن می باشد.  نتایج به دست آمده از بررسی شاخص‌های برازش مطلق برای مدل کیفیت خدمات نشان از تایید مدل است. زیرا برای تمام شاخص‌ها، مقادیر عددی به دست آمده در ناحیه مطلوب قرار دارند.
شاخص های برازش تطبیقی(NFI, CFI) : این شاخص ها در جهت تکمیل شاخص های مطلق بکار برده می شوند بدین معنا که با مبنا قرار دادن یک یا چند مدل، مدل نظری تدوین شده تحت آزمون را با آن مقایسه و نشان می دهد که آیا به لحاظ آماری قابل قبول تر تلقی می شود، ضعیف تر است و یا اینکه تفاوتی با آن ندارد. در اغلب موارد مدل مبنا یک مدل استقلال است. به این ترتیب اغلب موارد شاخص های برازش تطبیقی نشان می‌دهند که مدل تدوین شده تا چه اندازه توانسته است از یک مدل استقلال فاصله بگیرد. هر چه این فاصله ها بیشتر باشد برازش مدل مطلوب تر تلقی می شود.
شاخص‌های مقتصد (RMSEA,X2/df) : با ارائه این شاخص ها تلاش شده تا مهمترین نقطه ضعف شاخص های برازش مطلق یعنی بهبود مقدار شاخص های برازش با افزایش پارامتر به مدل جبران شود. مبنای اصلی در این گروه از شاخص های برازش آن است که به ازای هر پارامتری که به مدل افزوده می شود این شاخص ها جریمه می شوند و مقدار آنها کاهش می یابد.
توجه : نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی (X2/df) که کای اسکوئر نسبی خوانده می شود به جهت قضاوت درباره مدل تدوین شده و حمایت داده ها، شاخص مناسبی می باشد که مقدار پایین‌تر از ۳ مناسب می باشد. همچنین مطابق تحقیقات صورت گرفته در زمینه مقدار مطلوب و مقدار قابل قبول این شاخص ، نتیجه شده است که مقادیر کمتر از ۳ مطلوب و مقادیر ۳ تا ۵ قابل قبول هستند.
در جدول فوق مقدار ۴۲۹/۳ گزارش شده است و نشان از وضعیت نسبتا قابل قبول برای مدل است. باتوجه به مقادیر سایر شاخص‌ها می‌توان این مقدار را قابل قبول فرض کرد.
با بررسی شاخص‌های برازش به دست آمده از آزمون مدل در جدول فوق، نتیجه می‌گیریم که مدل از برازش مناسبی برخوردار است و نیازی به اصلاح ندارد و رابطه متغیرهای مشاهده شده با متغیر مکنون مورد تایید است.
۴-۳-۱-۲ تحلیل عاملی تاییدی تقویت ارزش ویژه برند
برای متغیر مکنون تقویت ارزش ویژه برند در پرسشنامه تحقیق ۵ سنجه درنظر گرفته شد. تحلیل عاملی تاییدی (روایی سازه) مربوط به تایید رابطه بین متغیرهای مشاهده شده q6 تا q10 با متغیر مکنون تقویت ارزش ویژه برند با استفاده از AMOS در ادامه ارائه می‌گردد:
نمودار ۴-۷ : مدل تحلیل عاملی تاییدی تقویت ارزش ویژه برند با ضرایب غیر استاندارد
نمودار ۴-۸ : مدل تحلیل عاملی تاییدی تقویت ارزش ویژه برند با ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد بدون مقیاس هستند، از اینرو برای تجزیه و تحلیل مربوط به بارهای عاملی از ضرایب استاندارد استفاده می‌کنیم. این ضرایب مطابق نمودارهای فوق نشان میدهند که متغیر شماره ۶ بیشترین بارعاملی را از عامل مکنون ارزش ویژه برند دریافت کرده است. بررسی معنی‌داری بارهای عاملی در جدول زیر ارائه می‌شود :
جدول ۴-۱۳ : معنی‌داری بارهای عاملی متغیر مکنون تقویت ارزش ویژه برند

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Estimate S.E.

با توجه به خروجی SPSSدر ستون آخر جدول فوق؛ همانگونه که مشاهده میگردد، سطح معناداری (sig) آزمون برای تبیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته (بهبود تصویر برند) در ستون آخر مقدار (۰۰/۰) میباشد (به جز عامل تبلیغات) که بیشتر از مقدار (۰۵/۰) است. لذا فرض صفر (H0) آماری مبنی بر عدم ارتباط دو به دوی متغیرها با هم رد و فرض پژوهش مبنی بر ارتباط آنها تأیید میشود.
۴-۳ آمار استنباطی
در این بخش به بررسی مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری می‌پردازیم و در نهایت استنباط‌‌های مربوط به فرضیات تحقیق ارائه می‌شود. ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی CFA مدل‌های اندازه‌گیری در جهت بررسی قابلیت سنجش سوالات پرسشنامه برای متغیرهای مکنون مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از ارائه این مدل‌ها و بررسی تشخیص‌ مدل به بررسی مدل ساختاری تحقیق در قالب نمودار مسیر می‌پردازیم و با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل مسیر به آزمون فرضیات تحقیق می‌پردازیم و استناط‌های لازم ارائه می‌گردد.
۴-۳-۱ تحلیل عاملی تاییدی (CFA)
در این تحقیق از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. بنابراین با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی ساختار کلی پرسشنامه‌های تحقیق مورد روائی سنجی سازه قرار گرفته است. در واقع تحلیل عاملی تاییدی بخشی دیگر از آزمون روایی پرسشنامه می‌باشد که به این سوال اساسی پاسخ می‌دهد که آیا سوالات پرسشنامه و داده‌های گردآوری شده قابلیت سنجش و اندازه‌گیری ابعاد پرسشنامه (متغیرهای پنهان) را دارا هستند یا خیر؟ لذا روایی که در این بخش به آن می‌پردازیم به دلیل استفاده از روش‌های آماری و ریاضی از نوع روایی سازه محسوب می‌شود.
لازم به یادآوری است که بدلیل آنکه ابعاد هر متغیر با استفاده ار مطالعه تحقیقات قبلی و مبانی نظری تحقیق استخراج شده‌اند، لذا ضرورتی برای انجام روش تحلیل عاملی اکتشافی وجود ندارد بلکه از روش تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی معنادار بودن رابطه متغیرهای تحقیق استفاده می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چگونه سوالات مطرح شده در پرسشنامه قادر به عملیاتی کردن متغیرهای مکنون هستند.
مدل اندازه‌گیری نشان دهنده بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده (عامل) برای هر متغیر مکنون است. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از ۳/۰ باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته می شود. بارعاملی بین ۳/۰ تا ۶/۰ متوسط و اگر بزرگتر از ۶/۰ باشد خیلی مطلوب است.
در تحقیق حاضر برای هر متغیر مکنون (عامل) مدل اندازه‌گیری در دو حالت استاندارد و غیر استاندارد ارائه می‌شود. همچنین برای بررسی تشخیص مدل (شرط رتبه و شرط مرتبه) ابتدا معنی‌دار بودن بارهای عاملی غیراستاندارد (از لحاظ تفاوت با مقدار صفر) و سپس شاخص‌های برازش ارائه می‌گردد.
۴-۳-۱-۱ تحلیل عاملی تاییدی کیفیت ارائه خدمات بانکی
نمودار ۴-۵ : مدل تحلیل عاملی تاییدی کیفیت خدمات بانکی ارائه شده با ضرایب غیر استاندارد
نمودار ۴-۶ : مدل تحلیل عاملی تاییدی کیفیت خدمات بانکی ارائه شده با ضرایب استاندارد
در مدل‌های اندازه‌گیری فوق متغیرهای q1 تا q5 متغیرهای مشاهده شده در پرسشنامه هستند که توسط متغیر مکنون کیفیت خدمات بانکی تحت تاثیر هستند و زیربنای متغیرهای مشاهده شده محسوب شده است. در این مدل‌ها میزان ارتباط متغیر مکنون و مشاهده شده مورد آزمون قرار می‌گیرد تا در نهایت مشخص شود که آیا این متغیرها (q1 تا q5) توانایی سنجش متغیر مکنون (کیفیت خدمات) را دارا هستند یا خیر. به همین منظور مدل اندازه‌گیری فوق در محیط نرم‌افزار AMOS طراحی و پس از مشخص کردن پارامترهای آزاد (بارهای عاملی و واریانس‌های خطا) به آزمون مدل پرداخته شد. لازم به ذکر است متغیرهای D1 تا D4 موثر بر متغیرهای مشاهده شده نیز متغیرهای خطا می‌باشند.
پس از آزمون مدل و مشاهده بارهای عاملی استاندارد مشاهده می‌شود که متغیر q1 دارای بیشترین بارعاملی است و همچنین متغیر q2 کمترین بارعاملی را از متغیر مکنون دریافت کرده است.
در گام بعدی به منظور بررسی معنی داری بارهای عاملی به خروجی نرم افزار مراجعه می‌کنیم و تحلیل‌های تعقیبی را ارائه خواهیم کرد :
جدول ۴-۱۰ : معنی‌داری بارهای عاملی متغیر مکنون مطلوبیت کیفیت خدمات

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Estimate S.E. C.R. P Label
q5 <— F_1 ۱٫۰۰۰

نتایج نشان از عدم شرط لازم برای برقراری نرمال چند متغیره است. این نتیجه با استفاده از سطر آخر جدول فوق قابل استنباط می باشد.گزارش سطر آخر جدول زیر نشان می‌دهد که مقدار ضریب ماردیا[۷۲] (برای برقراری شرط نرمال چند متغیره) نیز مقداری (۰۵۲/۹) بیش از ۵۸/۲ است. بنابراین پیش‌فرض نرمال بودن چند متغیره در تحقیق حاضر برقرار نمی‌باشد.
۴-۲-۳-۲ خودگردان‌سازی
از آنجا که در پژوهش حاضر مفروضه نرمال بودن چند متغیره برقرار نیست به منظور مقایسه مدلهای مختلف با دادههای یکسان و نیز به منظور گزینش مناسب‌ترین آنها میتوان از خودگردان‌سازی استفاده نمود. خودگردان‌سازی به عنوان روشی که مبتنی بر بازنمونه گیری با جایگذاری [۷۳] از یک نمونه مورد مطالعه است(نمونه ای که فرض می‌شود معرف جامعه است)، در شرایطی که در آن مفروضهی نرمال بودن چند متغیره نقض شده است میتواند به برآورد دقیق‌تر پارامترها و خطای معیار مرتبط به آنها یاری رساند (قاسمی، ۱۳۹۲) .
این روش با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار AMOS Graphic قابل اجرا می‌باشد که سبب برآورده شدن پیش‌فرض نرمال بودن چند متغیره و حصول نتایج قابل اطمینان (از لحاظ صحت پارامترهای برآورد شده) در بخش برآورد پارامترهای آزاد و خطای معیار در معادلات ساختاری می‌شود.
۴-۲-۴ بررسی کفایت و تناسب داده‌ها
باتوجه به اینکه در تحقیق حاضر از روش مدل یابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده می‌کنیم و یکی از پیش‌شرط‌های این روش آماری تناسب داده‌های گردآوری و کفایت حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی است، لذا در این بخش از تجزیه و تحلیل داده‌ها به انجام و آزمون تناسب دادها می‌پردازیم. روش مورد استفاده برای این آزمون استفاده از آزمون KMO-بارتلت[۷۴] است. آزمون بارتلت یکی از روش‌های تشخیص مناسب بودن داده‌ها برای انجام تحلیل عاملی می‌باشد. آزمون بارتلت، این فرضیه را که ماتریس همبستگی مشاهده شده متعلق به جامعه ای با متغیرهای نابسته است، می‌آزماید. برای اینکه یک مدل عاملی، مفید و دارای معنا باشد لازم است متغیرها همبسته باشند. پس فرضیه آزمون بارتلت به اینصورت است:
فرض صفر : داده‌ها ناهمبسته اند.
فرض مقابل : داده‌ها همبسته اند.
پس مطلوب آن است که فرض صفر رد شود. اگر فرض صفر رد نشود مطلوبیت تحلیل عاملی زیر سوال می‌رود و باید درباره انجام آن تجدید نظر کرد. به همین دلیل است که قبل از تحلیل عاملی بایستی به تشکیل ماتریس همبستگی بین متغیرها اقدام کرد. آماره کای دو برای این آزمون به صورت رابطه زیر است که مقدار آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS در جدول ۴-۸ محاسبه شده است :
 
که در آن n معرف تعداد آزمودنی‌ها، p تعداد متغیرها، R دترمینان ماتریس همبستگی است. این آماره که دارای توزیع مربع کای با  درجه‌ی آزادی است. مقدار اطلاعات موجود در قدر مطلق R را با بررسی رابطه بین تعداد مشاهده‌ها و تعداد متغیرها ارزشیابی می کند و احتمال خطا را برای رد کردن فرضیه صفر عدم وجود تفاوت از ماتریس همانی[۷۵] می آزماید. ماتریس همانی ماتریسی است که همه عناصر قطری آن یک و همه عناصر غیرقطری آن صفر باشد.
در انجام تحلیل عاملی، باید از این مساله اطمینان حاصل شود که آیا می توان داده‌های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد یا نه. بعبارت دیگر؛ آیا تعداد داده‌های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر. بدین منظور از شاخص KMO[76] و آزمون بارتلت استفاده گردیده است. براساس این دو آزمون داده‌ها زمانی برای تحلیل عاملی مناسب هستند که شاخص KMO بیشتر از ۶/۰ و نزدیک به یک و Sig آزمون بارتلت کمتر از ۰۵/۰ باشد.
توجه : در جه آزادی برای آماره کای اسکوئر در آزمون بارتلت از فرمول زیر محاسبه می‌شود که در آن p تعدا کل متغیرهای مشاهده شده (۳۰) در پرسشنامه است. همچنین مقدار آماره کای اسکوئر با استفاده از رابطه معرفی شده و از طریق نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.
 
خروجی این آزمون‌ها در جدول ۴-۸ ارائه گردیده است :
جدول ۴-۸ : آزمون KMO – بارتلت

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

شاخصkmo ۰/۶۵۲
Bartlett’s Test of Sphericity آزمون کای اسکوئر ۷۰۸۶/۰۷۶
درجه آزادی ۴۳۵
سطح معناداری ۰/۰۰۰

کیفیت خدمات بانکی
مطابق جدول ۴-۵ این متغیر دارای میانگین (۱۶۶۰/۴)، انحراف معیار (۸۷۳۳۸/۰) و واریانس (۷۶۳/۰) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۷۵۵/۰-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله منفی است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیش از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۳۱۷/۰-) میباشد که نشاندهنده کوتاه‌تر بودن توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کم‌تر از مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است.
تقویت ارزش ویژه برند
مطابق جدول ۴-۵ این متغیر دارای میانگین (۳۶۹۸/۴)، انحراف معیار (۷۷۴۰۷/۰) و واریانس (۵۹۹/۰) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۳۹۲/۱-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله منفی است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیش از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت فاحشی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۹۸۸/۱) میباشد که نشاندهنده مرتفع‌تر بودن توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیش از مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، دارای تفاوت فاحشی با توزیع نرمال است.
تبلیغات بانکی
مطابق جدول ۴-۵ این متغیر دارای میانگین (۸۷۹۷/۳)، انحراف معیار (۶۴۷۱۵/۰) و واریانس (۴۱۹/۰) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۱۶۶/۰-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله منفی است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیش از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۱۴۰/۰) میباشد که نشاندهنده بلند‌تر بودن توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیش از مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است.
مسئولیت اجنماعی
مطابق جدول ۴-۵ این متغیر دارای میانگین (۷۰/۳)، انحراف معیار (۷۷۱۴۲/۰) و واریانس (۵۹۵/۰) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۸۸۰/۰-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله منفی است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیش از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۰۶۸/۰-) میباشد که نشاندهنده کوتاه‌تر بودن توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کم‌تر از مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است.
رفتار نیروی انسانی
مطابق جدول ۴-۵ این متغیر دارای میانگین (۳۶۳۰/۴)، انحراف معیار (۹۴۱۰۹/۰) و واریانس (۸۸۶/۰) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۱۳۹/۱-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله منفی است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیش از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۰۸۶/۰-) میباشد که نشاندهنده کوتاه‌تر بودن توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیش از مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است.
بهبود تصویر برند
مطابق جدول ۴-۵ این متغیر دارای میانگین (۲۷۸۶/۴)، انحراف معیار (۹۵۷۵۷/۰) و واریانس (۹۱۷/۰) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۱۵۶/۱-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله منفی است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیش از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۲۲۶/۰) میباشد که نشاندهنده بلند‌تر بودن توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کم‌تر از مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است.
۴-۲-۳ بررسی نرمال بودن متغیرها
از آنجا که برای انجام تحلیل عاملی تاییدی عامل‌های پرسشنامه (متغیرهای مکنون)، فرض نرمال بودن چند متغیره پیش فرض است و برای برقراری پیش‌فرض نرمال بودن چند متغیره ابتدا باید از نرمال بودن تک تک متغیرها (عامل‌ها) اطمینان حاصل کرد. بنابراین در این بخش با استفاده از آزمون K-S و روش خودگردان سازی به بررسی این مقوله‌ها می‌پردازیم.
۴-۲-۳-۱ آزمون K-S
باتوجه به مطالب ذکر شده فوق در بیان اهمیت نرمال بودن داده‌ها برای ورورد پارامترها در روش تحلیل عاملی تاییدی در معادلات ساختاری؛ لذا ، برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای مکنون پژوهش استفاده شدهاست. این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.
 
نحوه قضاوت :
نحوه داوری و قضاوت با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف[۷۱] بدین صورت است که اگر سطح معنیداری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (۰۵/۰) باشد توزیع دادهها نرمال میباشد. همچنین میتوان از قضیه حد مرکزی نرمال بودن متغیرها را سنجید. در این قضیه هرگاه حجم نمونه بزرگتر از ۳۰ باشد می‌توان توزیع دادهها را نرمال در نظر گرفت.
جدول ۴-۶ : آزمون K-S

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

کیفیت ارائه خدمات بانکی تقویت ارزش ویژه برند تبلیغات بانک مسئولیت اجتماعی رفتار نیروی انسانی بهبود تصویر برند
مقدار آماره Z ۵٫۰۹۲ ۵٫۷۷۷ ۲٫۱۲۷ ۳٫۳۵۸ ۷٫۶۱۸ ۶٫۳۹۷
سطح معناداری .۰۰۰ .۰۰۰ .۰۰۰ .۰۰۰ .۰۰۰ .۰۰۰
نتیجه‌گیری غ. نرمال غ. نرمال غ. نرمال غ. نرمال غ. نرمال غ. نرمال
قضیه حد مرکزی نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال

باتوجه به سطح معنی‌داری برای تمام عوامل، توزیع داده‌ها از شکل نرمال آن پیروی نمی‌کنند. اما همانگونه که ذکر شد، در این حالت چنانچه حجم نمونه بزرگ باشد (۳۰<384) می‌توان از قضیه حدمرکزی استفاده کرد. مطابق با همین قضیه تمام متغیرهای مکنون (عوامل) از توزیع نرمال برخوردار هستند.
هرچند قضیه حد مرکزی این پیش شرط را برای نرمال بودن عامل‌ها(تک متغیره) فراهم می‌کند، اما نتایج بررسی چولگی و کشیدگی متغیرها و نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در خروجی نرم‌افزار AMOS برای انجام تحلیل عاملی نشان از عدم برقراری پیش‌فرض نرمال بودن چندمتغیره است که در مراحل بعد برای برقراری پیش‌فرض نرمال بودن چندمتغیره از روش خودگردان‌سازی استفاده می‌کنیم.
توزیع چند متغیره داده‌ها و نرمال بودن آن بحثی است که بی‌توجهی به آن توسط پژوهشگر می‌تواند وی را به نتیجه‌گیری نادرست هدایت کند. چنین وضعیتی به این واقعیت برمی‌گردد که عمومی‌ترین روش برآورد پارامترها و خطای معیار آنها یعنی حداکثر درست‌نمایی (ML) در نرم‌افزار AMOS بر پیش‌فرض نرمال بودن چند متغیره استوار است. البته مستقل بودن مشاهدات از دیگر پیش‌فرض‌های این روش برآورد است که از طرف پژوهشگران اغلب مورد توجه قرار می‌گیرد و بیشتر به طرح پژوهشی وی مرتبط است تا به اینکه به داده‌های گردآوری شده و شکل توزیع آنها مربوط باشد(فربد، ۱۳۹۳).
در جدول زیر با استفاده از خروجی نرم‌افزار AMOS به بررسی وضعیت نرمال بودن چند متغیره عامل‌های تحقیق می‌پردازیم، مورد با اهمیت در این جدول سطح بحرانی (c.r.) هریک از عامل‌ها می‌باشد که برای چولگی و کشیدگی ارائه شده است. این سطوح بحرانی قابل مقایسه با مقدار ۵۸/۲ هستند، چنانچه قدر مطلق تمامی سطوح بحرانی از این مقدار کمتر باشند آنگاه شرط لازم برای نرمال چند متغیره برقرار است (قاسمی، ۱۳۹۲).
جدول ۴-۷ : بررسی نرمال بودن چند متغیره و ضریب ماردیا

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

فصل چهارم:
تجزیهو تحلیل
دادهها
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید .در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد :ابتدا شرح و آماده- سازی داده‌های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه‌ها انتظار داشتند.
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می گردد .در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و آمار توصیفی متغیرها حاصل می‌شود و در ادامه در آمار استنباطی این تحقیق به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق می‌پردازیم .
اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه به دست آمده‌اند، همانگونه که در فصل سوم در مورد پرسشنامه و ابعاد آن بحث شد، برای بررسی و تناسب داده‌های گردآوری شده از روش‌های آماری استفاده‌می‌کنیم که نتایج آن در همین فصل ارائه می‌گردد. همچنین باتوجه به اینکه اساس کار تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده در این تحقیق، روش معادلات ساختاری (SEM) است، لذا برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار AMOS Graphic ویرایش ۲۲ بهره می‌بریم. همچنین برای انجام پایایی ابعاد پرسشنامه از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۸ استفاده می‌کنیم . با توجه به اینکه روش‌ اصلی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در تحقیق حاضر استفاده از معادلات ساختاری و روشSEM است، لذا در ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی CFA به سنجش مدل‌های اندازه‌گیری مربوط به شش متغیر پنهان تحقیق (شامل ۵ متغیر بیرونی و ۱ متغیر درونی) می‌پردازیم و پس از بررسی معنی‌داری بارهای عاملی و بررسی شاخص‌های برازش برای هر مدل به بررسی مدل ساختاری تحقیق (فرضیات) با استفاده از روش تحلیل مسیر می‌پردازیم و فرضیات تحقیق را با استفاده از نتایج این روش مورد آزمون قرار می‌دهیم.
۴-۲ آمار توصیفی
۴-۲-۱ بررسی ویژگی‌های جمعیت شناسی پاسخ‌دهندگان
در این قسمت با استفاده از کد گذاری اطلاعاتی که از پرسشنامه به دست آورده‌ایم به بررسی ویژگی‌های جمعیت شناسانه پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه می‌پردازیم. این قسمت سامل تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به جنسیت، سن، وضعیت تاهل و تحصیلات پاسخ‌دهندگان می‌باشد که در هرقسمت به صورت جداگانه جدول فراوانی و نمودار مربوط به آن ترسیم و ارائه می‌گردد.
الف) جنسیت
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها بر حسب جنسیت آنها

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جنسیت فراوانی درصد درصد فراوانی تجمعی
مرد ۲۶۲ ۶۸٫۲ ۶۸٫۲
زن ۱۲۲ ۳۱٫۸ ۱۰۰٫۰
کل ۳۸۴ ۱۰۰٫۰

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده میشود. با استفاده از آمار توصیفی به بیان جداول توصیفی و رسم نمودارها میپردازیم. برای آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی استفاده میکنیم. برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف فرض نرمال بودن متغیرها را بررسی میکنیم، سپس با توجه به عدم پیروی دادها از توزیع نرمال با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن به بررسی فرضیات پرداخته سپس با استفاده از نرم افزار آموس مدل را طراحی کرده و با در نظر گرفتن معیارهای مناسبت مدل، با تحلیل اکتشافی بهترین و مناسب ترین مدل را استخراج کرده و پیشنهاد می دهیم.
در ادامه به معرفی مدل ها و آزمونهای مورد نیاز می پردازیم.
۳-۷-۱ مدل معادلات ساختاری
از جمله روش های تجزیه و تحلیل مورد استفاده در پژوهش های مدیریت مدل تحلیل مسیر ومدل معادلات ساختاری است . یک مدل کامل معادلات ساختاری آمیزه ی از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تاییدی است . مدل سازی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط میان متغیرهای مشاهده شده و پنهان است که گاه تحلیل ساختاری کواریانس یا مدل یابی علی نیز نامیده می شود. متغیر پنهان متغیری است که به طور مستقیم اندازه گیری نمی شود بلکه با استفاده از دو یا تعداد بیشتری از متغیرهای مشاهده شده در نقش معرف سنجش می شود. مدل های معادله ساختاری به طور معمول ترکیبی از مدل های اندازه گیری و مدل های ساختاری اند، به طور کلی در استنتاج علمی در علوم مدیریت و رفتاری دومسئله عمده وجود دارد:
۱-اولین مسئله مربوط به اندازه گیری و سنجش متغیر هاست . یعنی چگونه می توان اعتبار و روایی مقیاس را بیان کرد؟
۲-دومین مسئله مربوط به روابط علی میان متغیرها و قدرت تبیین چنین روابطی است به عبارتی چگونه می توان روابط علی پیچیده بین متغیرهایی که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند را با شاخص های دارای احتمال خطا استنتاج نمود؟ چگونه می توان قوت روابط نهانی بین متغیرها را مورد ارزیابی قرار داد؟
با استفاده از مدل معادلات ساختاری می توان روابط علت و معلولی میان متغیرهایی که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند را با توجه به خطاها استنتاج نمود و میزان همبستگی و شدت اثر گذاری هر یک را بر دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به همین دلیل مدل سازی معادلات ساختاری با عنوان تجزیه و تحلیل متغیرهای پنهان با مدل سازی علی نیز شناخته شده است . در این روش مانند رگرسیون که همبستگی های تجربی را نشان می دهد پارامترهای ساختاری هم بستگی های علی را تبیین می کند .
مجموعه متغیرهایی که در مدل معادلات ساختاری وجود دارند بر دو نوع هستند:
-متغیرهای مشاهده شده
-متغیرهای مکنون : یک سری سازه های نظری هستند مانند مفاهیم انتزاعی که مستقیما قابل مشاهده نیستند.
مدل ساختاری نیز روابط علی میان سازه ها (متغیرهای نهفته ) و قدرت تبیین آنها را نشان می دهد . این مدل به سوال های مربوط به قدرت روابط علی (مستقیم ، غیر مستقیم ، کل) بین متغیرهای نهفته و مقدار واریانس تبیین شده در کل مدل پاسخ می دهد.
هدف تحلیل عاملی تاییدی:
از کاربردی ترین مباحث در علوم اجتماعی ، اقتصادی ، مدیریت و روان شناسی است . هدف از آن : تایید راهی برای ساختن پرسشنا مه ها برای سنجش و اندازه گیری مفاهیم (متغیرهای پنهان ) است . از آنجا که متغیرهای پنهان به خودی خود قابل اندازه گیری نیستند می بایست برای آنها تعریف عملیاتی صورت داد که این تعریف عملیاتی به کمک متغیرهای آشکار صورت می گیرد. (داوری و رضا زاده ،۱۳۹۲)
۳-۷-۲ معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA
NFI : این شاخص به مقایسه مدل مستقل (مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست به این مدل، مدل پایه نیز گفته میشود) با مدلی که توسط ما پیشنهاد داده میشود، میپردازد. این شاخص هرچه به عدد یک نزدیک تر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بوده است و به صورت زیر محاسبه می شود:
 
بطوریکه، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.
RFI : شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را می سنجد و به صورت زیر محاسبه می شود:
 
که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.  و  به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار RFI به یک نزدیک تر باشد، مدل بهتر است.
IFI : این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه می شود:
 
بطوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و  نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه می گیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسه ای است و به صورت زیر محاسبه می شود:
 
در این فرمول نیز مقادیر A ، B ، d و  همانند قبل تعریف می شوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه می گیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
RMSEA : این شاخص نشان دهنده جذر میانگین مربعات خطای تقریبی است و به صورت تفاضل بین مجموع مربعات خطای کلی و مجموع مربعات خطای مدل پیشنهادی محاسبه میشود. در صورتی که مقدار RMSEA از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه میگیریم مدل مناسب است. در صورتی که مقدار آن بین ۰۵/۰ تا ۰۸/۰ باشد، مدل برازش داده شده مناسب و در صورتی که از ۱/۰ بالاتر باشد نتیجه میگیریم که مدل برازش داده شده ضعیف است.
۳-۷-۲ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف
از این آزمون برای بررسی نرمال بودن مشاهدات استفاده میکنیم. فرض کنید مشاهده iام را با  نمایش دهیم و فراوانی تجمعی مشاهده شده و فراوانی تجمعی مورد انتظار  را به ترتیب با  و  نمایش می دهیم. در این آزمون، در صورتیکه n مشاهده داشته باشیم، ابتدا برای هریک از مشاهدات  و  ،  ، را محاسبه میکنیم. سپس کمیتهای زیر را محاسبه می کنیم:
 
حال فرض صفر و مقابل را به صورت زیر تعریف میکنیم:
فرض صفر:  (نرمال بودن مشاهدات)
فرض مقابل: مخالف فرض صفر.
حال اگر مقدار  بزرگ باشد، فرض  را رد میکنیم.
۳-۸ نرم افزار های مورد استفاده
در این تحقیق از برخی نرمافزارهای۲۰۱۰ Office از قبیل نرمافزار word و Excel استفاده شده است و نیز برای پردازش اطلاعات و تحلیل آن از نرم افزار Spss22, Amos استفاده شده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- …

موضوع

نتایج

وان پارک و دیگران[۶۴] (۲۰۱۲)

در این تحقیق که با هدف بررسی تاثیر عوامل مختلف بر روی توسعه و تعمیم برند انجام شد، دو عامل «ویژگی های محصول» و «سازگاری مفهوم برند» به عنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفته شده اند.

بحث و بررسی در مورد تعمیم برند

نتایج تحقیق نشان می دهد که مصرف کننده علاوه بر داشتن اطلاعات در مورد خصیصه های و ویژگی های محصول به ارتباط بین مفهوم سازگاری و همسانی محصول با گروهی که توسط آن توسعه پیدا کرده، نوعی ارتباط ذهنی برقرار می کند و نشان میدهند که آنچه که بر تصمیم خرید مصرف کننده در مورد برند تعمیم یافته تاثیر گذار است؛ همانا یکپارچه سازی ویژگی های برند تعمیم یافته با ویژگی های محصول جدید است

چو و دیگران[۶۵] (۲۰۱۲)

این تحقیق با یک طرح تجربی انجام گرفته نمونه آماری آن شامل ۴۵۷ دانشجو می باشد

تاکید بر عامل تبلیغات و نقش تکرار آن بر ایجاد تصویر ذهنی

نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنا داری میان تصویر برند و طرز فکر مشتریان وجود دارد.

سالیناس و پرز [۶۶](۲۰۰۸)

به بررسی تأثیر منفی استفاده از توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری می پردازند

«تأثیر منفی توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی از نام تجاری مادر»

در تحقیق خود. نتایج حاصل از آزمون فرضیات به شرح زیر می باشد:
تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری تحت تأثیر تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری است.
اگر بین محصول جدید و محصول مادر تطبیق کمی وجود داشته باشد به احتمال زیاد تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری صدمه خواهد دید. اینکه مصرف کننده دریابد تولید محصول جدید چندان دشوار نبوده است، تأثیری بر تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری نخواهد داشت.

مارتینز و دیگران[۶۷] (۲۰۰۸)

برای اندازه گیری تصویر ذهنی چهار مقوله ارزش، شخصیت نام تجاری، تداعیات سازمانی و تمایز را مورد توجه قرار داده اند

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

«تأثیر راهبردهای توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی از نام تجاری،(مطالعه تطبیقی بازارهای انگلیس و اسپانیا)»

نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که راهبرد توسعه نام تجاری تصویر ذهنی از نام تجاری را تضعیف می نماید. نتیجه دیگر نشان می دهد تصویر ذهنی قبل از توسعه نام تجاری و تطبیق اثر مثبت بر تصویر ذهنی بعد از توسعه دارد.

رایس و ریکوایلم[۶۸]در سال( ۲۰۰۸(

۷۹۵ نفر با با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب کردند با روش معادلات ساختاری به آزمون فرضیات پرداختند.

بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند

نتایجی حاصل شد مبنی بر اینکه آگاهی از برند و اعتماد به طور غیر مستقیم و از طریق اثر گذاری بر وفاداری بر برند باعث ایجاد ارزش ویژه برند می شود.

بالستر و آلمن[۶۹] (۲۰۰۵)

نمونه ۲۷۱ نفری از مشتریان دو طبقه محصول شامپو و نوشابه در جنوب غربی اسپانیا مورد مطالعه قرار گرفتند .

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت ۵

آیا اعتماد به برند در فرایند ایجاد ارزش برند مهم می باشد ؟

نتایج تحقیق حاکی از آن است که رضایت مشتری از طریق تاثیر گذاری بر دو عنصر سازنده اعتماد به برند باعث ایجاد وفاداری به برند شده و درنهایت به ایجاد ارزش ویژه برند منجر می شود

کیونگ هی و دیگران[۷۰] (۲۰۰۷)

با نمونه ای استاندارد از مشتریان فروشگاه ها به تاثیر نمادی دو عامل سودمندی برند, وجه لذت جویی برند در کسب وجهه اجتماعی، تجربیات پیشین و از برند احساسات مربوط به آن در مشتری، ارتباط ذهنی مصرف کننده با برند پرداختند.

انتخاب برند از جانب مشتریان با تاثیر عوامل سودمندی برند و وجه لذت جویی برای مشتریان

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

دو عامل سودمندی برند (شامل مطابقت با وعده های کارکردی داده شده، کیفیت و اعتماد پذیری برند) و وجه لذت جویی برای مشتری شامل (وجه عاطفی برند تحت عنوان احساسات برند، وجوه زیباشناختی در بسته‌بندی و برند، تاثیر نمادین برند در کسب وجهه اجتماعی، تجربیات پیشین و از برند احساسات مربوط به آن در مشتری، ارتباط ذهنی مصرف کننده با برند به عنوان بخشی از زندگی فردی) قرار دارند.

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
اعتقاد اندیشمندان بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامعتر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روشهای دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد بررسی روش انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق و هدفهای آن مشخص باشد؛ به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است. بنابراین در این فصل به تشریح جامعه آماری، برآورد حجم نمونه، روش نمونهگیری، ابزار تحقیق، اعتبار ابزار سنجش، روایی پرسشنامهها و روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
۳-۲ روشتحقیق:
هر تحقیقی با توجه به ماهیت و اهداف، از روش و ابزار خاصی استفاده میکند. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که درآن علم به کار می رود.روش تحقیق در واقع یک فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله است .تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی،پیمایشی است که در طی مراحل اجرای آن به دنبال بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان (مطالعه موردی : شعب استان کرمانشاه ) هستیم. درتحقیق توصیفی، هدف توصیف جزء جزء یک موقعیت است. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می باشد.
در تحقیقات توصیفی، پژوهشگر سعی میکند تا «آنچه هست» را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد. روش پیمایشی، روشی برای بدست آوردن اطلاعات دربارهی دیدگاهها، باورها، نظرات و رفتارهای اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است. اساس این تحقیق مبتنی برتعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی ازیک جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماری میباشد. در تحقیق از نظر نحوه اجراء بدین صورت عمل میشود که در ابتدا با کسب مجوزهای لازم و دادن اطمینان به آزمودنیها در خصوص محرمانه ماندن اطلاعات پرسشنامه و بینام بودن آن، مقدمات کار فراهم و مشکلات احتمالی برطرف گشته تا نهایتاً پس از تکمیل پرسشنامهها، اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
در این تحقیق به بررسی مؤلفههای تاثیرگذار بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان (مطالعه موردی : شعب استان کرمانشاه ) میپردازیم. اطلاعات مورد نیاز جهت تحقیق توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده جمعآوری میشوند. در طبقه بندی انواع تحقیقات بر مبنای هدف، تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی میباشد، چرا که با استفاده از مدل تحقیق به بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان (مطالعه موردی : شعب استان کرمانشاه ) میپردازد وبانکها و سایر ارگانها و سازمان های دولتی و سایز ذی نفعان میتوانند این اطلاعات را مورد استفاده قراردهند. و از آنجایی که در این پژوهش به بررسی رابطه بین متغیرهای مدل می پردازیم، پس تحقیق از نوع پیمایشی میباشد. برای بررسی روابط بین متغیرها در دهههای اخیر روشهای فراوانی ارایه شده است. در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل دادههای جمعآوری شده ابتدا در سطح توصیفی به منظور توصیف وتلخیص ویژگیهای جمعیت شناختی شامل جنسیت، میزان تحصیلات، سن، وضعیت تأهل از شاخصهای آماری استفاده شده و در سطح استنباطی به منظور بررسی وضعیت سوالات پرسشنامه از آزمون ضریب همبستگی و سپس معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار آموسAMOS استفاده خواهد شد.
۳-۳ جامعه آماری:
نخستین گام در فرآیند گردآوری دادهها ، تعریف جامعه آماری آن می باشد. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفات) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری در واقع، جامعهای است که عملاً زیر پوشش بررسی قرار گرفته و یافتههای تحقیق، قابل تعمیم به آن میباشد. در این پایان نامه، جامعه آماری مصرف کنندگان مشتریان بانک سینا درسطح شهر کرمانشاه میباشد .
۳-۴ تعیین حجم نمونه:
به منظور برآورد حجمنمونه با توجه به اینکه جامعهی آماری، افرادی هستند که در محل کار با آنها مواجه خواهیم شد و حجم جامعه مشخص میباشد، از روش نمونهگیری تصادفیساده استفاده گردیده است. هر گاه ساختار جمعیتی یکدست و یکپارچه باشد و ناهمگونی زیادی در حوزه موردنظر به چشم نخورد و در عین حال جامعه پژوهش بسیارگسترده نباشد، میتوان از روش نمونهگیری تصادفیساده استفاده کرد.
فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است.
حجم نمونه بر اساس آزمون کوکران برای جوامع نامحدود در این تحقیق۳۸۴ نفر میباشد که ۴۰۰ پرسشنامه بدلیل احتمال عدم برگشت پرسشنامهها توزیع گردید که۳۸۵ پرسشنامه جمعآوری گردید.
۳-۵ ابزار گردآوری دادهها:
ابزار مورد استفاده برای گردآوری دادهها پرسشنامه، کتابخانه، اینترنت، اسناد و مدارک و … بوده است که هر کدام از این ابزار برای قسمتی از کار و جمعآوری دادههای خاصی به کار رفتهاند که در ادامه به صورت خلاصه به بررسی بعضی از آنها پرداخته خواهد شد.
۳-۵- ۱ استفاده از مجموعه مقالات :
از آنجا که برای بحث و بررسی درباره مسایل علمی معمولاً هماندیشیها، سخنرانیها، محافل علمی، انجمنها، و کنگرههای علمی تشکیل میگردد، محقق باید محتوای مقالاتی را که با مسئله تحقیق او ارتباط دارد مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. مقالات اینگونه مجامع علمی معمولاً قبل از تشکیل به صورت خلاصه مقالات و بعد از تشکیل به صورت مجموعه مقالات تدوین و منتشر میگردد که میتواند مورد استفاده محقق قرار گیرد.
۳-۵-۱ استفاده از کتابخانه:
در این پژوهش بخشی از اطلاعات موردنیاز با استفاده از روش کتابخانهای و اینترنت به دستآمده است و از کتابها و مقالات موجود استفاده شده است.
 ۳-۵-۳ استفاده از پرسشنامه:
پرسشنامه فرمهای چاپی برای جمعآوری دادهها هستند که در آنها پرسشها یا اظهارهایی گنجانده میشود که آزمودنی اغلب بدون ذکر نام خود به صورت کتبی به آنها پاسخ میدهد. پرسشنامه برای جمعآوری دادههایی که به سادگی قابل مشاهده نیستند مانند نگرش، انگیزش، ارزشها و غیره به کار میروند.
سوالات پرسشنامه به صورت مجموعه سوالاتی مکتوب که حول متغیرهای یک مسئله تحقیق تنظیم شده، ساخته میشود و پاسخگو به شکل حضوری یا غیرحضوری و مستقیم یا غیرمستقیم آن را تکمیل میکند.
در این تحقیق به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق که در ادبیات تحقیق مورد بحث قرار گرفت پرسشنامهای حاوی سؤالاتی در این زمینه، تهیه و بین آنها توزیع گردید. از مقیاس لیکرت برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه استفاده شده است. از خصوصیات مهم این مقیاس، گسترش بخشیدن به حوزه انتخاب پاسخگویی و فراهم آوردن گزینههای بیشتری برای آن میباشد. بدین معنی که از پاسخگویان خواسته میشود یکی از گزینهها را انتخاب کنند. جدول دستهبندی سوالات پرسشنامه به صورت زیر میباشد:
جدول (۳-۱ ): دسته بندی سوالات پرسشنامه