بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

تحقیقات و مطالعات انجام شده :
در مورد مطالعات و بررسی وضعیت رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی پژوهش هایی در سطح ملی و بین المللی (خارجی) انجام شده که برخی از آنها عبارتنداز:
۲-۳-۱ تحقیقات و بررسی های داخلی:
۱)عنوان مقاله : بررسی رابطه استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان .
نویسندگان: محمود نکویی مقدم ، علی حسن زاده ، وحید یزدی فیض آبادی
آدرس مقاله: مجله مدیریت اطلاعات سلامت ، دوره پنجم ، شماره اول ، بهار و تابستان ۱۳۸۷
نتیجه‌گیری
نتایج این پژوهش یافته‌های مطالعات قبلی در خصوص وجود ارتباط بین انواع فن‌آوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی با ساختار سازمانی را مورد تایید قرار داد و آنرا به عنوان یک مولفه مهم در شناخت سازمان و به طور کلی طراحی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت تایید نمود. استقرار نظام اطلاعات مدیریت در ادارات مورد بررسی باعث افزایش میزان تمرکز در تصمیم‌گیری در سطوح مدیریتی، کاهش میزان رسمیت سازمانی و افزایش پیچیدگی افقی و کاهش سلسله مراتب سازمانی می‌شود. لذا حائز اهمیت است که برای انطباق هر چه بیشتر بین ورود سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در راستای استفاده بهینه و اثربخش از این سیستم‌ها، طراحی معماری سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی مجدد ساختار سازمانی به طور همزمان در قالب یک طرح تحول و توسعه سازمانی (Organizational Development) مورد توجه قرار گیرد.
۲) عنوان مقاله : رابطه سطح فناوری اطلاعات با ابعاد سه گانه ساختار سازمانی در بیمارستانهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران
نویسندگان:فیض اله اکبری ، سید مصطفی حسینی ، ابوالقاسم پور رضا ، شهرام توفیقی ، سمانه حیدری
آدرس مقاله: مجله مدیریت اطلاعات سلامت ، دوره هفتم ، شماره چهارم ، زمستان ۱۳۸۹
یافته های این پژوهش می توانداثرات فن آوری اطلاعات را بر ابعاد مختلف ساختار سازمانی (رسمیت ؛ پیچیدگی ،‌تمرکز ) و برعکس روشن نموده ، بدین ترتیب مدیران را در جهت طراحی ساختار سازمانی مناسب و سازگار با فن آوری پیشرفته اطلاعاتی یاری دهد
وضعیت کلی فن آوری اطلاعات با “تمرکز ” رابطه معنی داری وجود داشت . همین ارتباط بین وضعیت کل فن آوری اطلاعات با رسمیت نیز برقرار بود. اما بین وضعیت کلی فناوری اطلاعات با پیچیدگی ارتباط معنی داری وجود نداشت .
۳)عنوان مقاله: سیستم های اطلاعات مدیریت و رابطه ان با ساختار سازمانی(بانک شهر رشت)
نویسندگان: کاوه ابراهیم نیا ، سید محمد مهدی روحی پور
آدرس مقاله: INTER DISCIPLINARY JORNAL OF CONTER MPORARY RESEARCH IN BUSINESS , MAY 2013 , VOL 5 , NO 1
نتیجه گیری :
این تحقیق و تحقیقات قبلی رابطه بین فن آوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی دارای ساختار سازمانی را ثابت کرده و اهمیت آن در طراحی ساختار سازمانی را تایید میکند . استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان مورد بررسی باعث افزایش میزان تمرکز در تصمیم گیری در سطوح مدیریت و افزایش پیچیدگی افقی ،‌کاهش سلسله مراتب و میزان کارمند گرایی در سازمان می شود .
۴) عنوان مقاله: سیستم اطلاعات مدیریت ، عملکردها ، ساختار و اهمیتش در تصمیم گیری
نویسندگان: مریم پدر پور ، کبری زارودی ، سولماز افرانچه ، سودا ریاضی
آدرس مقاله: : INTER DISCIPLINARY JORNAL OF CONTER MPORARY RESEARCH IN BUSINESS , FEBRUARY 2013 , VOL 4 , NO 10
نتایج:
جز متشکله مهم عصر حاضر اطلاعات ، توسعه سریع و آگاهانه اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات است . اطلاعات بر تمامی جوانب زندگی روزانه نفوذ کرده و تاثیر دارد . وحالا وقت داشتن اطلاعات در باره انجام کار و خدمتی است که می خواهیم به بدترین شکل ممکن انجام شود.
تکنولوژی (فن آوری) ارتباطات و اطلاعات منجر به توسعه گسترده اطلاعات شده و تکنولوژی ارتباطات باعث شده که موضوع دستیابی و فرصت هایی که پشتیبان تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک است سریعتر و صحیحتر انجام شود و کیفیت تصمیم گیری افزایش یافته و زمان مورد نظر برای حصول به اطلاعات مفید را کاهش می دهد.
اطلاعات مدیریت به مدیران تمامی سطوح کمک می کند تصمیمات دقیقتر و صحیحتر بگیرند و موانع تصمیمات داخلی و خارجی را مشخص می کند . بروشنی ، متد مناسب مطالعه وبازبینی استفاده ، کارایی و موثر بودن عملکرد های سازمانی را افزایش داده و هماهنگی بهتری بین اهداف کوتاه مدت ،‌متوسط ودراز مدت سازمان برقرار می کند .
۵) عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثرات فن آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی
دانشگاه و سال دفاع: دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ، ۱۳۸۰
دانشجو: محمد رضا غلامزاده
استاد راهنما: دکتر امیر مانیان
استاد مشاور: دکتر عادل آذر
نتایج :
نتیجه گیری از فرضیه اخص (۱) : فرضیه اخص (۱) در تحقیق حاضر رابطه میان فن آوری اطلاعات و پیچیدگی را مورد بررسی قرار می دهد . شاخص های عمده در تعیین پیچیدگی سازمان عبارتند از تفکیک افقی ، تفکیک عمودی و تفکیک جغرافیایی .
فن آوری اطلاعات قادر است بر هر یک از شاخص های زیر اثر بگذارد . به عنوان مثال می تواند از طریق افزایش یا کاهش نیروی کار متخصص ،‌یکی شدن و حذف بعضی از شغلها و یا ایجاد واحدهای خاصی بر تفکیک افقی ،‌از طریق کاهش یا افزایش حیطه نظارت و تعداد سطوح سازمانی بر تفکیک عمودی و با فراهم آوردن امکاناتی نظیر کنفرانس از راه دور و … بر تفکیک جغرافیایی اثر می گذارد . نتایج به دست آمده از داده های گرد آوری شده ،‌وجود رابطه ای ، نسبت میان این دو متغیر را نشان می دهد .
نتیجه گیری از فرضیه اخص (۲):
فرضیه اخص (۲) در تحقیق حاضر رابطه میان فن آوری اطلاعات و رسمیت را مورد بررسی قرار می دهد . نتایج به دست آمده وجود رابطه ای منفی و ضعیف رامیان فن آوری و رسمیت نشان می دهد . یعنی فن آوری اطلاعات نتوانسته ، منجر به تغییرات زیادی در بعد رسمیت شرکتهای مورد بررسی گردد.
لازم به توضیح است که یکی از دلایل بالا بودن میزان رسمیت در سازمانهای ما،‌تمایل مدیران و سرپرستان به داشتن اطلاعات مکتوب و صدور و دریافت دستورات کتبی می باشد .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

در سالهای میانی این دهه : ریز رایانه ها از طریق تکنولوژی شبکه به رایانه های مرکزی متصل شدند.
سیستم های کاربر-آشنا ، آماده و تجاری مد نظر قرار می گیرند .
نوید آغاز سیستم های سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (Dss)
بسته های نرم افزاری پردازش کلمات مورد نظر قرار می گیرند.
شروع کار تجربی در سیستم های خبره و هوش مصنوعی
کاهش اهمیت وظایف برنامه نویسی کاربردی ،‌که اکنون با وظایف مدیریتی پایگاه داده ها تداخل نموده است .

۶

-۱۹۸۵

پشتیبانی تصمیمات و سیستمهای اطلاعات استراتژیک

تکامل سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
رشد برنامه های هوش مصنوعی در زمینه های مختلف
شروع و رشد شگرف اینترنت و شبکه گستره جهانی
بکار گیری سیستم ها در جهت پشتیبانی از استراتژی های کسب و کار و نوآوری در آن
افزایش نقش سیستم ها در پشتیبانی از کسب وکار و کار الکترونیک و مخصوصا تجارت الکترونیکی

جدول ۲-۲ تاریخچه سیستمهای اطلاعات مدیریت (صرافی زاده ، اصغر: ۹۵-۹۷)
۲-۲-۳- سیستم های اطلاعاتی :
وظیفه سیستم های اطلاعات، ذخیره سازی داده ها ، پردازش آنها در چهار چوب اهداف اطلاعاتی موسسه و فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری های تاکتیکی و استراتژیک است که با مشارکت مدیران و تحلیگران و طراحان سیستم که از دانش کافی در زمینه تکنولوژی و کامپیوتر برخوردار می باشند ،‌طراحی و در موسسات مستقر می گردد . (شجاعی ، سرور ،۱۳۸۳: ۷۱)
سیستم اطلاعاتی مجموعه ای از اج‍زای وابسته به هم می باشد که اطلاعات را جمع آوری و ارزیابی ،‌پردازش ،‌ذخیره و توزیع می کند تا از فرایند تصمیم گیری و کنترل سازمان پشتیبانی کند ،‌سیستم های اطلاعاتی فراتر از رایانه ها هستند ،‌استفاده موثر از سیستم های اطلاعاتی نیازمند شناخت سازمان ، مدیریت و فناوری اطلاعات است که شکل دهنده سیستم ها می باشد . (جرج۱ ، ۱۹۹۹ : ۸۵)
سیستم اطلاعات مدیریت ، ساختار جامعی از پایگاه داده ها و جریان اطلاعات در تمامی سطوح و اجزای سازمان است که با جمع آوری ، نقل و انتقالات (مبادله) ، و ارائه اطلاعات ، نیازهای سازمان را به بهترین وجه تامین می کند . (لانگ۲ ، ۱۹۸۴ : ۴۴)
سیستم اطلاعات مدیریت ،‌با ارائه اطلاعات صحیح و مناسب به کارکنان ذی ربط ، به شکل مناسب و در زمان مناسب نقش حامی در جهت تامین هدف اصلی سازمان دارد . (استیر۳ ، ۱۹۹۸ : ۲۱۳)
سیستم اطلاعات مدیریت ، ترکیبی از کوشش های انسانی با استفاده از ابزار کامپیوتری جهت جمع آوری و نگهداری و بازیابی اطلاعات با بهره نگیری از سیستمهای ارتباطی به منظور مدیریت مطلوب فعالیت های سازمان می باشد .( کلی۴ ، ۱۹۸۴ : ۴۲)
سیستم اطلاعات مدیریت عبارت است از روش های رسمی تهیه و آماده سازی اطلاعات دقیق و به موقع
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۱- Gorge 2-Long 3-Stair 4-Kelly

جهت تسهیل فرآیند ، اتخاذ تصمیم مدیران در هنگام برنامه ریزی ، کنترل و اتخاذ تصمیم موثر و بهینه سازمان .(مومنی ، هوشنگ ؛۱۳۷۲ : ۱۸۱)

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۲-۲-۴- انواع سیستم های اطلاعات مدیریت :
۲-۲-۴-۱- سیستم پردازش تعاملات (TPS):
سیستم پردازش تعاملات ، اساس سیستم های بازرگانی بوده که به رده عملیاتی سازمان یاری می رساند . یک سیستم پردازش تبادلات ،‌یک سیستم رایانه ای است که کارهای روزمره سازمان را انجام داده و سوابق آنها را نگهداری و ثبت می کند .
سیستم های اطلاعات ، وظیفه ای که در رابطه با حیطه های عملیاتی سازمان مانند : حسابداری ، بازاریابی ، فروش ،‌تولید منابع انسانی ، انبار و غیره بکارگرفته می شوند را سیستم پردازش تعاملات می نامند . این سیستم ها تعاملات تکراری روزمره سازمانی را پردازش می نمایند.
امروزه TPS ها در زمینه های مختلف سازمانی طراحی و بکار گرفته میشوند و پایه و اساس سایر سیستم های اطلاعات می باشندو می توانند پایه اطلاعاتی سایر سیستم های سطوح بالاتر مانند سیستم گزارشات مدیریت ، سیستم های پشتیبانی تصمیمات و یا سیستم های راهبردی مانند سیستم مدیریت مشتری و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی قرارگیرند.
۲-۲-۴-۲- سیستم گزارشات مدیریت (MRS):
سیستم گزارشات مدیریت مجموعه ای نظام یافته از افراد ، دستورالعمل ها ، پایگاه داده ها وتجهیزات است که گزارشات روزمره مورد نیاز مدیران را جهت تصمیم گیری ارائه می نماید . مدیران میانی جهت تصمیم گیری نیاز به اطلاعات مختلف دارند که هر یک از گزارشات از TPS های مختلف قابل دریافت است . ولی در کنار قرار دادن اطلاعات هر یک از گزارشات و نیز تحلیل رابطه آنها نیازمند ترکیب آنها و ارائه گزارشی تلفیقی است که رابطه اطلاعات را با یکدیگر نشان می دهد . چنین گزارشاتی از سیستم گزارشات مدیریت قابل دریافت است.(صرافی زاده ، اصغر،۱۳۹۰: ۱۱۵-۱۲۲)
۲-۲-۴-۳- سیستم پشتیبانی تصمیمات (DSS):
اولین بار در سال ۱۹۷۰ مفهوم ” سیستم های تصمیم گیری مدیریتی ” توسط مردی به نام میشل اسکات مطرح گردید . سپس در اواسط دهه ۱۹۷۰ عبارت سیستم پشتیبانی تصمیم گیری توسط فردی به نام پیتر کن۱ و همکارانش در دانشگاه MIT ،‌برای بیان سیستمی که از تصمیم گیری مدیران پشتیبانی می کند ولی جایگزین مدیران نمی شود ، مطرح گردید .
به زودی این مفهوم فراگیر گردید و نرم افزارهای متعددی برای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری تولید گردید .
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری سیستمی است که :
بر مبنای سیستم های کامپیوتری فعالیت می کند .
به تصمیم گیرندگان در تصمیم گیری کمک می کند.
می تواند به حل مسائل نیمه ساخت یافته و یا غیر ساخت یافته کمک کند .
دارای تعامل مستقیم با کاربران است .
دارای مدل های داده ای و تحلیلی است .
(خادمی ، عباسعلی ، ۱۳۷۲ : ۱۳)
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری را نوعی سیستم اطلاعاتی تعاملی است که اطلاعات ، مدل ها و ابزار دستیابی ماهرانه به داده ها را برای کمک به تصمیم گیری در موقعیت های نیمه ساخت یافته و غیر
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-peter ken
جایی که هیچ کس واقعا نمی داند چگونه باید تصمیمی اتخاذ گردد ،فراهم می آورد .(آلتر۱ ، ۱۹۹۹ : ۱۷۳)
با کمک کامپیوتر مدیریت می تواند داده ها را به صورت کارا و موثر برای کسب دانش والگوهای معنا دار پردازش نماید .فورد و کین بیان می دارند که کاربر DSS ، سازنده DSS و DSS در طی جریان طراحی ، ساخت و پیاده سازی مراحل DSS بر یکدیگر تاثیر می گذارند که به واسطه یک فرایند انطباقی یادگیری و تکامل تدریجی توسعه یافته است . بنابر این یک DSS سیستمی است که دانش خود را بر مبنای حقایق و روش های سازگار با هر تغییر محیط خارجی و ساختار های داخلی سازمان ، اصلاح می کند . همچنین یک DSS می تواند در بازبینی فرایند های تصمیم ، تغییر مفروضات متضاد کاربران و تصمیم گیری و مبتنی بر متن ، کمک کند .
یک DSS خوب طراحی شده می تواند حل مسئله را تسهیل کند و فرایند یادگیری سازمانی را بهبود ببخشد . یک DSS می تواند شناسایی مسئله و مدل سازی را تسهیل کند ، در جمع آوری، ترکیب ، سازماندهی و ارائه دانش مربوط کمک کند .یک استراتژی حل مسئله مناسب را برگزیند ، راه های مختلف را ارزیابی می کند و بهترین راه حل را انتخاب می کند .همه این فعالیت ها می تواند یادگیری سازمانی را ارتقا دهد و یک فرایند رضایت بخش با کارایی و اثر بخش بیشتر را ایجاد نماید . به علاوه یک DSS می تواند در پیاده سازی و ارزیابی استراتژی منتخب مفید باشد .(گانش۲، ۲۰۰۰ : ۲۹۷-۳۰۹)
۲-۲-۴-۴- سیستم تصمیم گیری گروهی (GDSS) :
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی (GDSS)،‌سیستم های کامپیوتری تعاملی می باشند که پیدا کردن راه
حل برای مسائل بدون ساختار را با استفاده از تصمیم گیرنده هایی که بصورت گروهی کار می کنند را
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۱-Alter 2- Ganesh

تسهیل می کند . آنها به گروهها به خصوص گروه مدیران در تجزیه و تحلیل وضعیت مشکل و در اجرای کارهای تصمیم گیری گروهی کمک می کنند . به غیر از داده ها ومدل های تصمیم ، GDSS بایستی پروسه تعامل و پویای تصمیم گیری گروهی را نیز در نظر بگیرد . نرم افزاری که برای پشتیبانی کار گروهی طراحی شده است به عنوان گروه افزار خوانده می شود . این نرم افزار مکانیزم هایی را فراهم میکند که به کاربران کمک می کند که پروژه های در حال اجرا را هماهنگ کرده و بتوانند آنها را ردیابی کنند .همچنین به مردم این اجازه را می دهد که با یکدیگر از طریق پشتیبانی کامپیوتر ارتباط و همکاری و هماهنگی داشته باشند .
از آنجایی که تصمیم گیری اغلب یک فرایند اشتراکی است . در مواردی که گروه تصمیم گیرنده از طریق سیستم های رایانه ای پشتیبانی می شوند ، این پشتیبانی را GDSS می نامند.(رشید فرخی ، فلورا ،۱۳۸۷ : ۵۸)

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۲-۲-۴-۵- سیستم های اطلاعاتی هوشمند (IIS) :
هدف غایی سیستم های اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم گیری ،‌طراحی و به کارگیری سیستمی است بتواند جایگزین انسان در فرایند تصمیم گیری شود و به جای وی بتواند در شرایط متغیر تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید . فکر چنین سیستمی از دهه ۷۰ با تحقیقات مرتبط با هوش مصنوعی آغاز گردید .
(صرافی زاده،اصغر،۱۳۹۰ : ۱۴۱-۱۴۲)
هوش مصنوعی :
تلاش در راه برخوردار نمودن رایانه از توانایی ها ی شناخت و تقلید جنبه های هوشی انسان از دهه ۱۹۵۰ میلادی آغاز شده است . در سال ۱۹۵۶ میلادی ، گروهی از دانشمندان از جمله ماروین مینسکی (از دانشگاه فنی ماساچوست)، کلود شانن (از ْآزمایشگاه نامدار بل) و جان مک کارتی (از دانشگاه دارت موت ) همایش در دارت موت کانادا برگزار نمودند تا در این زمینه به گفتگو بپردازند . جان مک کارتی دانشیار کرسی ریاضی دانشگاه و میزبان همایش ،‌عنوان هوش مصنوعی را به این نشست نهاد. از آْن زمان تا کنون میان دانشمندان و خبرگان آگاه بحث در مفهوم هوش مصنوعی جریان دارد .
هوش مصنوعی را کوشش هایی تعریف می کنند که در پی ساختن نظام های رایانه ای(سخت افزار و نرم افزار) است که رفتاری انسان وار داشته باشند . چنین نظام هایی توان یادگیری زبانهای طبیعی ،‌انجام وظیفه های انسانی بصورت آدم واره (ربات) و رقابت با خبرگی و توان تصمیم گیری انسان را دارند . (مشبکی،علی اصغر،۱۳۷۹ : ۳۸-۴۱)
هوش مصنوعی عبارت است از ایجاد توانایی در ماشین هایی چون کامپیوتر ها جهت به نمایش گذاردن رفتار هوشمندانه ای که در انسانها مشاهده می شود .(ریموند ، مک لوید ، ۱۳۸۶ ، ترجمه : جمشیدیان، مهدی پور عطا آبادی : ۴۵۴)
۲-۲-۴-۵-۱- انواع سیستم های هوشمند :
۲-۲-۴-۵-۱-۱- سیستم خبره (ES)
سیستم های خبره ، برنامه های مشورتی کامپیوتری شده ای هستند که تلاش می کنند که از فرایند های استدلالی متخصصان در حل مسائل مشکل تقلید نمایند .(توربان و دیگران۱ ، ۱۹۹۹ : ۴۷۳)
سیستم خبره،‌نرم افزار تصمیم گیرنده ای است که قادر است تا به سطحی از کارکرد برسد که در مقایسه با خبرگان در برخی از زمینه های تخصصی و مشکلات خاص ، سریعتر ارائه راه حل نماید.
(صرافی زاده،اصغر،۱۳۹۰ : ۱۵۳)
۲-۲-۴-۵-۲- شبکه های عصبی :
یک شبکه عصبی ،‌نوعی سیستم اطلاعاتی است که موضوعات یا الگوها را بر مبنای مثالهایی که برای
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-Turban & other

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

آموزش آن مورد استفاده قرار گرفته است ،‌تشخیص می دهد . این مثالهای آموزشی اصطلاحا ، مجموعه ای
از خصوصیات ویک نتیجه را توصیف می کند. (آلتر ، ۱۹۹۹ : ۴۸)
۲-۲-۴-۵-۲-۱- انواع شبکه های عصبی :
در یک تقسیم بندی می توان شبکه های عصبی را به دو دسته تقسیم بندی نمود. شبکه های عصبی که در آنها وزن های ارتباطی بین نرونها طی یک فرایند یادگیری (آموزشی ) تغییر می کند تا اینکه شبکه در نهایت به خوبی سیستم مورد بررسی را شبیه سازی کرده و مسئله مورد بحث را حل نماید و شبکه های عصبی که ساختار آنها ثابت بوده و حالت دینامیکی دارند ،‌به عبارتی وزن های شبکه در ابتدا از روی صورت مسئله مورد بحث تعیین شده و سپس سیستم از یک شرط اولیه شروع به کار می کندتا یه حالت ماندگار برسد . (هاپفیلد ، ۱۹۸۲ : ۲۵۵۴-۲۵۵۸)
۲-۲-۴-۶- سیستم های مکانیزه اداری :
اتوماسیون اداری در سال ۱۹۶۴ وقتی که IBM محصول جدید خود یعنی نوار مغناطیسی / ماشین تایپ سلک توری (MT/ST) را معرفی کرد شروع شد . ماشین تایپی که میتوانست یه صورت اتوماتیک از روی حرفهای ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند . این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم های کوچک در ریز پردازنده ها تبدیل شده و تکامل های بعدی در این زمینه ایجاد شده و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه ۱۹۷۰ کارایی کارخانه ها ۸۵-۹۰ درصد افزایش یافت ، در حالی که کارایی دفتری تنها ۴ درصد افزایش داشت ،‌پس بایستی سیستم هایی به وجود می آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند .(حبیبی ، لیلی ،۱۳۸۳ : ۴۲)
اتوماسیون اداری ،‌مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیر رسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج از موسسه و بالعکس مربوط می شود . کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی ،‌سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبانی از تصمیمات متمایز می سازد
ارتباطات است .اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت کتبی و شفاهی است.
(موسوی مدنی ، فریبرز و دیگران ، ۱۳۸۵ : ۲۶)
۲-۲-۴-۶-۱- عناصر اصلی سیستمهای مکانیزه اداری:
سیستم های مکانیزه
سیستم های
پشتیبانی اداری

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۲-۱-۱۴-۸- محیط و رسمیت
چونمحیطهایباثباتنیازبهواکنشسریعراحداقلساختهوصرفهجوییهایاقتصادینیزحکممیکندکهسازمانها،فعالیتهایشانرااستانداردسازند،لذامحیطهایباثباتبایستیمنجربهرسمیتسطحبالاییشوند. امادرخصوصفرضیهمخالفیعنیاینکهمحیطپویابایستیرسمیتکمراموجبشود،بایستیبااحتیاطبرخوردکرد. بدونشک،ترجیحاتمدیریت،گرایشبهاینداشتهکه . عملیاتیسازمانیخودراازوضعیتعدماطمینانخارجکند. اگرچنینچیزیمحققشود،محیطپویاباعثمیشودفعالیتهاییکهدرمرزسازمانصورتمیگیردازرسمیتکمیبرخوردارگردددرحالیکهبطورنسبیرسمیتزیادیدرسایرفعالیتهاوکارکردهایدرونیسازمانحفظخواهدشد.
۲-۱-۱۴-۹- محیط و تمرکز
هرچهمحیطازپیچیدگیبیشتریبرخوردارباشد،ساختارهابیشترحالتعدمتمرکزبهخودمیگیرند.بدونتوجهبهبعدایستاوپویایمحیطی،اگرعواملوعناصرمتعددنامشابهدرمحیطوجودداشتهباشند،سازمانمیتواندازطریقعدمتمرکزبهنحویمناسبتروبهترباعدماطمینانمحیطیبرخوردنماید. همچنینناهمگونیهایمختلفدرمحیط،ازطریقعدمتمرکز،پاسخدادهمیشود.(رابینز ، استیفن ، ترجمه الوانی و دانایی فرد، ۱۳۸۷ : ۱۹۹-۲۰۰)
۲-۱-۱۴-۱۰قدرت – کنترلوپیچیدگی
تفکیکزیاد(افقی،عمودی،یاازلحاظجغرافیایی)منجربهمشکلاتیدرامرهماهنگیوکنترلمیشود،لذاازمدیریتمیتوانانتظارداشتکهکمترینمیزانپیچیدگی(برایحداکثرنمودنکنترل)متناسببامعیارهایرضایتبخشبرایاثربخشیرابرگزیند.
سیستمهایاطلاعاتیپیچیدهکهازفناوریکامپیوتربهرهمیگیرند،مدیریتراقادرمیسازددامنهوسیعیازفعالیتهادرسطوحمتعددسلسلهمراتبسازمانیوهمچنینفعالیتهاییکههزارانمایلدورازمرکزسازمانانجاممیگیرد،نظارتوکنترلدقیقنماید.
۲-۱-۱۴-۱۱ قدرت – کنترلورسمیت
صاحبانقدرتبرقوانینومقرراتیکهبرکاروفعالیتکارکنانحاکمیتدارد،نفوذخواهندداشت. آنچهمدنظرقدرتمداراناست،کنترلمطلوبمیباشد،لذابرایتحققاینامر،سازمانهابایدازمیزانرسمیتزیادیبرخوردارباشند.
نظربهاینکهصاحبانقدرتانتخابکنندگانفناوریومحیطهستند،لاجرمفناوریومحیطهاییرابرمیگزینندکهحفظکنترلآنهاراتسهیلوباسطوحبالایرسمیتسازگارباشد.
۲-۱-۱۴-۱۲ قدرت–کنترلوتمرکز:
موقیکهصاحبانقدرتخواهانآنهستندکهخودراسابهاتخاذتصمیمبپردازند،تمرکزضرورتپیدامیکند. مدافعیندیدگاهقدرت–کنترلمدعیاندکهعدمتمرکزبایدبندرتدرسازمانجابازکندواگربهافراداستقلالدادهشود،ایناستقلالهمراهباارزیابیسریعودقیقباشد. وجودفناوریاطلاعاتاینامکانرابوجودمیآوردکهنمودبیرونیازعدمتمرکزوجودداشتهباشد. درحالیکهکنترلمتمرکزموثریراحفظمیکنند.(رابینز ، استیفن ، ترجمه الوانی و دانایی فرد، ۱۳۸۷ : ۲۲۸-۲۳۱)
۲-۱-۱۵ انواعساختارسازمانیازنظرمینتزبرگ :
مینتزبرگدرکتابخودتحتعنوان ” سازماندهی : پنجالگویکارساز ” پنجساختارسازمانیرامعرفیمیکندکهدرادامهبهشرحویژگیهایآنهامیپردازیم :
۱-ساختارساده :ویژگیبرجستهساختارسادهاینستکهتکاملیافتهنیست . اینساختاربهگونهایمعمولازداشتنستادتخصصیبیبهرهاستویاستادتخصصیبسیارکوچکیدارد . تقسیمکارآنروشننیستوسلسلهمراتبآنکوتاهاست،ساختاردارایحداقلرسمیتبودهوازتفکیکعمودیبسیارزیاددراختیاراتبرخوردارمیباشد .هماهنگیدرساختارسادهبیشترازراهسرپرستیمستقیمتامینمیشود،بویژهقدرتتصمیمهایبرجستهدرنزدرئیسکل متمرکزمیباشد . درواقعاینساختارازیکرئیسویکهستهعملیاتیبرپاشدهاست.(مینتزبرگ ، ۱۳۷۱ ، ترجمه فقیهی و وزیری :۲۴۳)
بوروکراسیماشینی :نظربهاینکهدیوانسالاریماشینیبرایهماهنگیخودبیشتربهاستانداردکردنفرایندهایعملیاتپشتگرماست،ستادتخصصیکهجایگاهتحلیلگراناستانداردگراستبهعنوانبخشبرجستهساختارآشکارمیگردد . درواقعدرایننوعساختارقائدهومقرراتسرتاسرسازمانرافراگرفتهوارتباطاترسمیدرهمهردههابرتریمییابدوتصمیمگیریازسلسلهمراتبرسمیپیرویمیکند . ایننوعساختارهارابیشازهرجادرمحیطهایسادهوایستایادمیشوند،یعنیدرسازمانهایگستردهایکهحجمکارعملیاتیآنهانیازمندتکرارواستانداردباشد . شایدبتوانموسسههیاتولیدانبوهراازنامدارتریننوعبروکراسیماشینیشناخت.(مینتزبرگ ، ۱۳۷۱ ، ترجمه فقیهی و وزیری : ۲۵۴)
بوروکراسیحرفهای:بوروکراسیحرفهایبهاستانداردکردنمهارتهاوقاعدههیطراحیوابستهبدانمانندآموزشوارشادرویمیآورند . اینبوروکراسیمتخصصانیعنیحرفهایهایکاملاآموزشدیدهوارشادشدهرابرایهستهعملیاتیخوداستخداممیکندواختیارنظارتبرکاررانیطیهخودآنانوامیگذارد . درواقعمیتوانگفتکهدرراستایافقیکاملاتخصصیولیدرراستایعمودیکاملاگسترشیافتهاست . استانداردهایبوروکراسیحرفهایاغلبازبیرونساختارآنسرچشمهمیگیرد . ایناستانداردهادرانجمنهاوکانونهایمستقلیکهحرفهایهایسازمانهایگوناگوندرآنعضویتدارند،شکلمیگیرد . دانشگاههاوبیمارستانهارامیتواندرایننوعساختارتقسیمبندی کرد.(مینتزبرگ ، ۱۳۷۱ ، ترجمه فقیهی و وزیری : ۲۹۳)
بوروکراسیبخشی :ساختاربخشیواحدهایراسخطمسانیرابربنیانبازارگروهیبندیمیکنند . انتقالوظیفههایعملیاتیبهمیانعملیات،وابستگیمیانبخشهارابهکنتریناندازهمیرساند . بهگونهایکههریکازبخشهامیتواندتااندازهاینیمهمستقلکارکندونیازیبههماهنگیبادیگرواحدهانداشتهباشد .قلمرونظارتدرایننوعساختاردرراسهرمراهبردیساختاربخشیگستردهاست . ادارهمرکزیکهبهبخشهاامکانمیدهدتادرتصمیمگیریهایخوداستقلالنسبتاکاملیداشتهباشندوآنگاهبرپیامدهایاینتصمیماتنظارتمیکنند . ازاینرودرساختاربخشیاستاندارکردنبازده،مکانیزمبرجستههماهنگیآنونظارتعملکردقاعدهبرجستهطراحیآنست.(مینتزبرگ ، ۱۳۷۱ ، ترجمه فقیهی و وزیری : ۳۳۴)
ادهوکراسی(ساختارهایموقت):ایننوعساختارسراسرزندهواستانداردهایرفتاریآناندگاستوکمترازاصولکلاسیکمدیریتبویژهوحدتفرماندهیپیرویمیکند . ایننوعساختارساختاریبسیارانعطافپذیربودهوشکلخاصوثابتیبهخودنمیگیرد . درایننوعساختاربعدازردهمدیریتواحدهایمختلفیدرسازمانشکلگرفتهوبصورتگروهیفعالیتمیکنند.(الوانی ، سیدمهدی،۱۳۸۶ :۱۱۴)
جدول ۲-۱ پنج ساختار سازمانی مینتزبرگ

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ساختار ساده بروکراسی ماشینی بروکراسی حرفه ای ساختار بخشی ادهوکراسی
مکانیسم اصلی هماهنگی سرپرستی مستقیم استاندارد کردن فرآیندهای کار استاندارد کردن مهارتها استاندارد کردن بازه سازگاری رویارویی
بخش اصلی سازمان راس هرم راهبردی ستاد تخصصی هسته عملیاتی خط میانی ستاد پشتیبانی
قاعده های اصلی طراحی تمرکز،‌ ساختار زنده سازماندهی رفتار، تخصصی کردن افقی و عمودی شغل، گروه بندی معمولا بر بنیاد وظیفه، واحدهای عملیای بزرگ، ‌تمرکز عمودی و عدم تمرکز افقی محدود، برنامه ریزی عملی آموزش ،تخصصی کردن افقی شغل، عدم تمرکز عمودی و افقی گروه بندی بر بنیان بازار ، نظام نظارت عملکرد، عدم تمرکز عموری محدود ابزار برقراری روابط، ساختار زنده، عدم تمرکز گزینشی، تخصص افقی شغل، ‌آموزش،‌گروه بندی بر مبنای بازار و وظیفه به طور همزمان
عامل های موقعیتی جوانی، ‌کوچکی، ‌دارا بودن نظام فنی ساده و محیط پویا،‌ رقابت آمیز بودن،‌ نیاز شدید به مدیران بلند پایه به قدرت و سنت گرایی کهنگی ،‌گستردگی ،‌نظم ،‌دارا بودن نظام فنی غیر خودکار ،‌محیط ساده و ایستا، نظارت خارجی، سنت گرایی محیط پیچیده و ایستا، دارا بودن نظام فنی نا منظم و ساده دارا بودن بازارهای گوناگون،‌ کهنگی، ‌گستردگی با لزوم قدرت برای مدیران میانی،‌ مد گرایی
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

محیط پیچیده و پویا و گاهی نامتناجس، نظام جوان، پیشرفته و بیشتر خودکار،
مد گرایی

بخش دوم: سیستمهای اطلاعات مدیریت
۲-۲-۱- مقدمه
مسائلی که امروزه انسان با آن روبروست ،‌حاوی اطلاعات فوق العاده زیاد و محاسبات بسیار حجیم است. بطوری که اگر دسترسی به اطلاعات به سهولت و سرعت میسر نباشد و میلیونها عمل ریاضی در کسری از ثانیه انجام نگیرد ، بشر به موقع قادر به رفع و حل مسائل خود نخواهد شد.(شجاعی ، سرور ، ۱۳۸۳: ۶۸)
انجام کار موثر و مفید در هر سازمان نیازمند درک و شناخت چگونگی فعالیت های آن سازمان است . یکی از مهم ترین راههای دست یافتن به این درک و شناخت ، تحلیل جریان اطلاعات در سازمان است که به طبع آن بررسی ساختار و فعایت های سازمان و سبک مدیران را ضروری می نماید.(مستاجران ، علی ،۱۳۷۵ : ۲۰)
نگرش جدیدی که در پیش روی است ، بیانگر این است که خواسته های اقتصاد پویا مستلزم ایجاد سبکهای جدید تصمیم گیری و رهیافت های نوین در سازمانهاست و اینها همگی ناشی از سیل عظیم تولید و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است . که سازمانها را مجبور به نگرش مجدد در عملکرد و فعالیت های خود می کند . دوران جدید که به عصر اطلاعات با انفورماتیک معروف شده ،‌نوید دهنده جهانی نو با شیوه های نوین به کار گیری اطلاعات می باشد . (فروزنده دهکردی ، لطف اله ، ۱۳۸۴ :۱۵۵-۱۵۶)
تجهیز مدیر یک به یک سیستم اطلاعاتی صحیح و مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل ارتقا ببخشد ، به یک ضرورت اساسی عصر ما تبدیل شده است.
تا قبل از پیدایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت و تکامل آنها ، سازمانها و مدیریت عالی به شدت از کمبود اطلاعات و صحت و دقت آن رنج برده و همین مسئله از دست رفتن فرصتهای تجاری و عملیاتی مختلف را به دنبال داشت . ولی امروزه این معزل با به کارگیری یک سیستم اطلاعات مدیریت کارا و مطمئن ، قابل رفع است و رسالت متخصصین سیستم های اطلاعات مدیریت نیز کمک و یاری مدیر در تشخیص مناسب اطلاعات و فراهم کردن گزارشات منظم و مناسب برای مدیران به گونه ای است که بتوانند با تکیه بر آنها در اسرع وقت تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و هزینه فرصت از دست رفته در شرکت به حداقل میزان ممکن کاهش یابد.(هاشمی ، سیما و دیگران ، ۱۳۷۳ ، ۵۶-۶۳ )

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

تغییرات سریع در جوامع ، محیط وشرایط محیطی اثر گذار بر سازمانها بکارگیری سیستم های اطلاعاتی با ویژگی های خاص را امروز برای سازمانها اموری ضروری و حیاتی نموده است . به بیان دیگر چنانچه سازمانی وجود داشته باشد که از گستره فعالیت محدودی برخوردار و شرایط محیطی رقابتی بر آن حاکم نباشد و از شرایط نسبتا ثابتی برخوردار باشد ، می تواند سیستم های اطلاعات مدیریت را بدون ضرورتهای تکنولوژیک امروزه به کار گرفته و فعالیت خود را ادامه دهدولی برای سازمانهای نوین که می خواهند در محیطی رقابتی حتی فراتر از مرز های خود ،‌فعالیت نمایند و تولیداتی جهانی و با کیفیت و بر محور خواسته های مشتری ارائه دهند و از بازارهای گسترده ای نیز برخوردار شوند ،‌وجود سیستم های اطلاعات مدیریت با محور فناوری اطلاعات امری ضروری و حتی حیاتی است . (صرافی زاده،اصغر،۱۳۹۰ : ۹۲)
سیستم اطلاعات مدیریت ، سیستمی است جامع یکپارچه ، رایانه محور ، کاربر ماشین ، که نتیجه عملکردی آن پشتیبانی از تصمیمات سازمان است .(صرافی زاده ، اصغر ، ۱۳۹۰ : ۹۸)
یک سیستم اطلاعاتی از نظر فنی می تواند به عنوان مجموعه ای از اجزا مرتبط به هم که اطلاعات را جهت
پشتیبانی تصمیم گیری و کنترل در یک سازمان جمع آوری ،‌پردازش ، ذخیره و توزیع می کند می کند تعریف شود. . (لادن۱ ، ۲۰۰۰)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۱-Laudon

۲-۲-۲- تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت :
تکامل تکنولوژی سیستم های اطلاعات در ۶ مرحله قابل بحث است که در جدول ذیل ارائه شده است .

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- …

-مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از پژوهش حاضر در استان های دیگر کشور
۵-۴ محدودیتهای تحقیق
هر پژوهشی با یکسری محدودیت ها روبرو است این پژوهش نیز از این اصل مستثنی نبوده است اما مشکلات و محدودیتهایی که بر نتایج تحقیقی تاثیر منفی داشته باشد وجود نداشت.
منابع فارسی:
– ایرانزاده ، سلیمان. رنجبر، آیدا. پورصادق ، ناصر(۱۳۹۱)، بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند، فصلنامه علمی –پژوهش تحقیقات بازاریابی نوین ، سال دوم ، شماره سوم ،
-باغبان،علی. موسوی، سید عباس (۱۳۸۳) .ارزش نام تجاری. تدبیر، شماره ۴۴٫ صص ۴۸-۴۴٫
-بحرینی زاده ، منیجه(۱۳۸۷) بررسی و توضیح مفهوم ارزش نام ونشان تجاری از دیدگاه مصرف کننده ومعرفی شیوه های مختلف ایجاد ارزش نام و نشان تجاری ، بررسی های بازرگانی، شماره ۳۰
-حسینی، سید محمود. ابوالفضلی، سید الوالفضل. رحیمی هلری، محمد(۱۳۸۸) بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده (مطالعه موردی: نام و نشان تجاری ایرانول، چشم انداز مدیریت ، شماره ۳۲، ص ۲۸-۹
-حقیقی کفاش، مهدی(۱۳۹۱)عوامل موثر بر ارزش ویژه نام ونشان تجاری از منظر مشتریان ، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق ) سال بیست و هفتم ، شماره ۳، صص ۱۲۰-۹۷
-خاکی، غلامرضا (۱۳۸۴) روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، انتشارات بازتاب، چاپ دوم.
– خیری، بهرام(۱۳۸۷) بررسی و ارزیابی رابطه بین آگاهی از خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از تولید کشور ،مجله مدیریت بازاریابی، سال سوم، پیش شماره۴،صص۶۱-۸۴
-رحیم نیا، فریبرز؛ فاطمی، سیده زهرا (۱۳۹۱). بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های ۵ ستاره مشهد. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.صص ۹۲-۷۳
– دیواندری، علی؛ حقیقی، محمد؛ الهیاری؛ اشکان، باقری، تینا (۱۳۸۸). بهبود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور مزیت از های کارکردی و غیرکارکردی (مطالعه موردی: بانک ملّت) . چشم انداز مدیریت. شماره ۳۰ . صص ۴۸-۲۹٫
-شمس، راحیل؛ سید رضا، سیدجوادین.(۱۳۸۷) بررسی ارتباط میان فعالیت های بازاریابی و عوامل ایجاد ارزش ویژه برند با استفاده از مدل تعمیم یافته آکر کنفرانس بین المللی برند۴۳-۶۷
-طباطبایی هنزابی، سید ولی. اخوان ، نیما(۱۳۸۹)، بررسی ارتباط بازاریابی درونی و کیفیت خدمات: مطالعه موردی بانک کشاورزی، همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
-عزیزی، شهریار. آژینی ، احمدرضا(۱۳۹۱)، طنین برند، کاربرد هرم ارزش ویژه برند کلر در بانک صادرات ایران. پژوهش های مدیریت عمومی، سال پنجم ، شماره هفدهم
-غفاری، فرهاد. جعفری، پژمان. امیر مدحی ، اشکان.(۱۳۹۱)مطالعه رابطه ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری: مدل مقایسه ای خدمات سنتی و الکترونیکی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره ۲۴٫ص ۶۶-۴۱
-عبدلی، کیوان.(۱۳۸۸)بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری(مطالعه موردی مشتریان بانک تجارتاولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
-کاتلر، فیلیپ(۱۳۸۵)، “کاتلر در مدیریت بازار”، عبدالرضا رضایی نژاد، فرا، تهران، چاپ سوم،
-کشوری، عباس (۱۳۹۱). تبیین عوامل موثر بر توسعه و تقویت برند بانکها از دیدگاه مشتریان. چهرمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی. تهران.
-گیلانی نیا، شهرام. موسویان، جواد(۱۳۸۹) ،تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد سنندج، سال پنجم ، شماره ۱۴
-موتمنی ، علیرضا. هرمزی ، هومن(۱۳۹۳) شناسایی و رتبه بندی ابعاد موثر بر شخصیت نام ونشان تجاری در صنعت لوازم خانگی، چشم انداز مدیریت بازرگانی ، شماره ۱۳، صص ۲۷-۱۳
-وظیفه دوست،حسین . حریری مهسا (۱۳۹۱). بررسی تاثیر استراتژی تعمیم برند بر تصویر آن در حوزه محصولات تند مصرف و خدمات. مجله مدیریت بازاریابی. شماره ۱۵٫
-Aaker, D. A. ((١٩٩١, Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of Brand Name,The Free Press, New York, NY.
-Aaker, D.A., 1996, “Building strong brands”, The Free Press, New York.
-Aaker, D. A. and Keller K.L. 1990. Consumer Evaluation Brand Extension. Journal of Marketing, 54(January), 27-41.
-Aaker, D. A. and Joachimsthaler, E. (2000), “Brand Leadership”, London: free Press
-Burmann, C., Jost-Benz, M. & Riley, N. (2009), “Towards an identity-based brand equity model”, Journal of Business Research, Vol. 62, No. 3, Pp. 390–۳۹۷
-Chocarro, R., Cortina, M. & Elorz, M. (2009), “The impact of product category knowledge on consumer use of extrinsic cues – A study involving agrifood products”, Food Quality and Preference, Vol. 20, No. 3, Pp. 176-186.
-Chih-Chung ,Chu, Chris Chang, Lee, Wei-Chun,Lin, Yau-Nang (2012). The Effect of Advertisement Frequency on the Advertisement Attitude-The controlled Effects of Brand
-Kotler, P. (2000), Marketing management, New Jersey: The Millennium. 2. No. 2.
-Kotler, P. (2000), Marketing management, New Jersey: The Millennium.
-Keller, L. K. (2008), Strategic brand management; building, measuring, & managing brand equity, New York: Pearson International.
-Keller, K. L. (1993). “Conceptualizing, measuring, and managing Customer–based brand equity”, Journal of Marketing, 57 (1), pp. 1-22.
-Keller, K. L. (2000). “The brand report card”, Harvard Business Review, 78 (1), pp. 147- 155.
-Keller, K. L. & Sood, S. (2003). “Brand equity dilution”, MIT Sloan Management Review, 45 (1),
-Kayaman, Ruchan., Arasli, Huseeyin.(2007). Customer based brand equity:evidence from the hotel industry. Managing Service Quality, 17(1) ,92-109
-KyungHee, N. W, Hallym, S. Y and Marshall, R. (2007), Why Not Buy the Leading Brand? A Preliminary Investigation of the Dynamics of Brand Choice Advances in Consumer Research, Volume 34, pp. 628-629

بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

۵-۲-۵ نتیجهگیری از فرضیه پنجم:. در آزمون فرضیه آخر تاثیر نیروی انسانی را به عنوان متغیر مستقل با استفاده از آزمون پیرسون ؛ ضریب همبستگی میان این متغیر با متغیر وابسته از نظر آماری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
۵-۳ پیشنهادات
نتایج پژوهش حاضر مؤید این مطلب است که اهمیت و تاثیر عوامل یاد شده درتحقیق تا چه اندازه بر بهبود تصویر برند بانک سینا نشان میدهد. بر اساس یافتههای این تحقیق، ابتدا پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق و سپس پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی مطرح می کنیم:
پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش:
– با توجه به نتایج عدم رد فرضیه اول و به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات ، پیشنهادات ذیل ارائه می گردد :
* در اولین و مهمترین گام ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ( همچون بهبود تعامل با مشتری، اقدامات تشویقی و…) به آنها صورت گیرد پس از ارائه خدمات نیز تماس خود را با آنها حفظ کنند و با به حداکثر رساندن فایده مورد انتظار مشتری و ایجاد روابط مستحکم سعی در حفظ و ترغیب آنها به سرمایه گذاری نمایند سعی در جذب مشتریان بالقوهی محصولات بانکی کنند.
* همچنین با توجه به مطالعات پیشین محققان در یافتندکه می توانند ارتقا کیفیت خدمات را به عنوان یک استراتژی موفق تمایز بکاربگیرند تا علاوه بر بقا بتوانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند. بنابراین توجه کنیم که اجرای موفق این امر یک مسئولیت و فلسفه بازاریابی است.
* توسعه تکنولوژی(طراحی تکنولوژی خدمات) متناسب با نیازهای مصرف کننده با توجه به شاخص کیفیت خدمات ( محصول بانک) که بیشترین اثر را بر میزان سرمایه گذاری داشته باشد
* لازم است که ساعات کار بانک سینا هر چه بیشتر مورد قبول مشتریان بانک باشد.
* رازداری بانک سینا از طریق پنهان داشتن هویت مشتریان ، عملکرد حسابها ، میزان موجودی و….. مورد توجه بیشتر مدیران بانک قرار گیرد.
* مدیریت بانک سینا ، باید تدابیری را اتخاذ نماید که خدمات خود را در زمانی که وعده انجام آنرا داده اند ، فراهم آورند و در این رابطه ضمانت های لازم را نیز برای مشتریان فراهم آورند ودر صورت خلف وعده خسارت های مربوطه را به مشتریان پرداخت گردد
* ارائه خدمات متنوع و گوناگون(از جمله: ارائه خدمات بانکی غیر حضوری”آنلاین” ) مورد توجه مدیریت بانک سینا قرار گیرد و بدنبال آن ارتقاء آگاهی مردم از انواع خدمت بانکی و ارائه مشاوره در استفاده از خدمات متنوع بانکی باید مد نظر مدیریت بانک قرار گیرد.
*تهیه وتوزیع دفترچه راهنما درباره انواع وامها ، حسابهای بانکی و در کل کلیه خدمات بانک سینا جهت ارائه به مشتریان .
با توجه به عدم رد فرضیه دوم و از آنجا که میان تقویت ارزش ویژه برند و بهبود تصویر برند بانک سینا ،رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد به مدیریت پیشنهاد می شود که:
*با شناسایی دقیق ابعاد وفاداری مشتری، سیستم هایی را در جهت برقراری رضایت مشتریان و در نهایت وفاداری مشتریان را در پی خواهد داشت.
*با ارائه خدمات ویژه به مشتریان خاص و ایجاد احساس تعلق مشتریان موجب آگاه سازی مشتریان نسبت به برند بانک سینا شوند.
– با توجه به نتایج رد فرضیه سوم : همانطور که در بیان نظری شرح داده شد یکی از متغیرهایی که شرکت ها جهت بهبود و توسعه نام و نشان تجاریشان می توانند مدیریت نمایند، تبلیغات است. طبق تئوری سلسله مراتبی، هدف اولیه تبلیغات ، فروش نیست ، بلکه افزایش آگاهی و باورها از نام و نشان تجاری و اطلاع رسانی مصرف کنندگان از ویژگی های آن است . اگر شرکت بتواند به این هدف برسد مصرف کنندگانش احتمالاً برای نام و نشان تجاری تلاش خواهند نمود و یا وفادار خواهند ماند بنابراین برای این متغیر نیز پیشنها می شود:
*استفاده از تیزرهای تبلیغاتی منحصر به فرد، و تبلیغات بانک در رسانه های گروهی که باعث القای حس مثبت در میان مشتریان گردد.
*در مورد خدمات بانکی با رسانه های متعدد به ویژه تلویزیون و گزارشی کوتاه از فعالیت بانک در تمامی مجلات و نشریات سعی کنند که مزایای استفاده از خدمات بانکی را در جامعه گوشزد کنند
– با توجه به عدم رد فرضیه چهارم مبنی بر تاثیر متغیر مسئولیت اجتماعی بانک بر بهبود تصویر برند بانک سینا به مدیران پیشنهاد می شود:
*مدیریت بانک سینا، میزان بیشتری از منابع بانکی را از طریق وام های قرض الحسنه (مانند وام های تهیه جهیزیه ، ودیعه مسکن، درمان بیماری و…. ) وتسهیلات اعطایی (مانند مشارکت مدنی،فروش اقساطی ، جعاله مضاربه و… ) در اختیار مشتریان خود قرار دهد. البته نکته ای که در اینجا باید ذکر شود آن است که افزایش وام های قرض الحسنه و ارائه تسهیلات به مشتریان باید همراه با اطلاع رسانی کافی به مشتریان باشد
*مشارکت بانک سینا در فعالیت هایی مانند مدرسه سازی در مناطق محروم کشور
*مشارکت بانک سینا در حرکت های اجتماعی و فرهنگی مانند جشن نیکوکاری، ….
*کمک بانک به افراد نیازمند (زندانیان دیه غیر عمد، خانوادگان آسیب دیده اجتماعی و …) از عوامل مهم در ارتقای نام و نشان تجاری بانک می باشد.
*سرمایه گذاری بانک سینا در فعالیت های عام المنفعه
*مشارکت بانک سینا در حمایت از محیط زیست
– با توجه به نتایج آزمون فرضیه پنجم مبنی بر تاثیر متغیر رفتار نیروی انسانی بر بهبود تصویر برند بانک سینا موارد زیر پیشنهاد می شود:
* توجه کردن و اهمیت دادن کارکنان و مدیران بانک سینا به انتقادات مشتریان این بانک
*برخوردمحترمانه و توام با نرمی رفتار کارکنان بانک سینا با ارباب رجوع
*ارائه رفتار حرفه ای بانکداری نوین و پاسخگویی سریع متناسب با نیاز مشتریان از جانب پرسنل بانک سینا
* تاکید مدیریت بانک سینا بر منابع انسانی و اهمیت رشد و پیشرفت افراد
 
 
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
به پژوهشگران پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی خود موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
-بررسی سایر متغیرهای تاثیر گذار بر بهبود تصویر برند بانک سینا
-انجام این پژوهش در بانک های دولتی و در مناطق جغرافیایی مختلف..
-انجام مطالعات لازم در زمینه بهبود تصویر برند بانک سینا و مزایای آن برای بانکهای مختلف

مراحل زمان عنوان ویژگی ها
۱ ۶۴-۱۹۵۰ محاسبات منفرد
(توسعه کاربردهای اداری)
برنامه های کاربردی ، تقلیل هزینه های حسابداری
ضعف مدیریت در بهره گیری کامل از منابع پردازش الکترونیکی
گرایش به سوی استفاده از ظرفیت بیکار سیستم در اواخر این دهه
عدم برگشت هزینه های پردازش از سوی کاربران
مدیران پردازشگر داده ها در سازمانها ارتقا می یابند
کاربردهای شاخص : لیست های حقوق ، نگهداری حسابهای دریافتی و پرداختی، تنظیم فاکتورهای فروش
۲
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت ۶۱

Default model

۱۷

۳٫۱۸۴

۴

.۵۲۸

.۷۹۶

که نتایج خروجی نرم‌افزار نشان از برقراری این شرط (وجود آماره کای اسکوئر) و در نتیجه تایید مدل مسیر می‌باشد. در تحقیق حاضر نیز در تمام مراحل قبل داده‌ها از تناسب مطلوبی در تمام مدل‌ها برخوردار بودند و تناسب داده‌ها در مراحل مختلف مورد تایید قرار گرفت. اینک به آزمون مدل تاییدی درجه اول با استفاده از آماره  می‌پردازیم .بر اساس این آماره، فرض صفر این است که مدل به طور کامل با داده‌های جامعه آماری برازش دارد. زمانی که آماره کای اسکویر از نظر آماری معنی‌دار باشد منجر به رد این فرض میگردد و نشان میدهد که مدل مورد نظر، از برازش کامل برخوردار نبوده و رد می‌شود.
انطباق مدل نظری و تجربی :
عدم انطباق مدل نظری و تجربی
برای رد فرض مقابل از نسبت  نیز استفاده می‌کنند. در صورتی که مقدار این نسبت کمتر از ۵ باشد، فرض صفر تائید می‌شود. از آنجا که میزان  محاسبه شده برای مدل تحلیل عاملی درجه اول فوق برابر ۷۹۶/۰ می‌باشد نشان دهنده تأیید فرض صفر و برازش کامل مدل با دادههای جامعه آماری میباشد.
۴-۴ بررسی فرضیات تحقیق
در این بخش با استفاده از نتایجی که از روش‌های مختلف آماری به دست آمد به بررسی فرضیات تحقیق می‌پردازیم. نتایج همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته نشان داد که داده‌ها برای انجام روش معادلات ساختاری و نتیجه‌گیری براساس روش تحلیل مسیر مناسب هستند. از اینرو جهت آزمون فرضیات تحقیق (بررسی تاثیر متغیرهای ۵ گانه بر متغیر بهبود تصویر برند) نتایج را در جدول زیر خلاصه کرده‌ایم. این نتایج مطابق جداول ۴-۲۸ و ۴-۲۹ و نمودار ۴-۱۷ می‌باشند
جدول ۴-۳۱ : بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

جهت مسیر ضریب تاثیر (ضریبرگرسیون) P-Value t-Value نتیجه فرض
کیفیت خدمات بهبود تصویر برند ۰/۱۶۲ ۰۰۰/۰ ۷۵۴/۳ تأیید
ارزش ویژه برند بهبود تصویر برند ۰/۲۴۷ ۰۰۰/۰