فایل های دانشگاهی

فایل های دانشگاهی

مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان ۲۰ تا ۴۰ سال در شهرستان کرج- قسمت ۹

کدگذاری محوری       وابستگی شدید به مادرم داشتم تا ۵ سالگی شیر می

فایل های دانشگاهی

بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات- قسمت ۸

۱۰۳٫۴۳     ±۱٫۸۰dB     ۱۶۵٫۷۱     ±۱۳٫۴۶aA     ۱۲۷٫۵۰    

فایل های دانشگاهی

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی- قسمت ۶

به نقل از دعایی و همکارانش :کاتز وکاهن در کتاب خود تحت عنوان “روانشناسی اجتماعی

فایل های دانشگاهی

بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۹- قسمت 2

منابع و ماخذ     ۸۱       ضمائم     ۸۵    

فایل های دانشگاهی

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی- قسمت ۴- قسمت 3

در جامعه ایرانی با گنجینه ای از ارزش ها و فرهنگ اسلامی ، جایگاه ورزش