منبع پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا

دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشكده حقوق

مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

موضوع:

بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر مهدي حسن‌زاده

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر عزيز‌الله فهيمي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………6

الف) اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………………..6

ب) پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………6

ج) ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………….6

د) اهداف……………………………………………………………………………………………………………….7

هـ) سؤالات…………………………………………………………………………………………………………….7

و) فرضیات………………………………………………………………………………………………………………7

ز) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………8

ح) ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………..8

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………..9

مبحث اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………….10

گفتار اول: وکالت………………………………………………………………………………………………………11

بند اول: معنای لغوی…………………………………………………………………………………………………12

بند دوم: معنای اصطلاحی (حقوقی)……………………………………………………………………………….12

گفتار دوم: وکیل دادگستری………………………………………………………………………………………….12

گفتار سوم: تعهد………………………………………………………………………………………………………13

بند اول: معنای لغوی………………………………………………………………………………………………….13

بند دوم: معنای اصطلاحی (حقوقی)……………………………………………………………………………….14

مبحث دوم: اقسام وکالت دادگستری………………………………………………………………………………14

گفتار اول: وکالت انتخابی…………………………………………………………………………………………….14

بند اول: وکالت تسخیری……………………………………………………………………………………………..14

بند دوم: وکالت معاضدتی…………………………………………………………………………………………….16

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار دوم: وکالت اتفاقی……………………………………………………………………………………………..17

مبحث سوم: ساختار وکالت در نظام حقوقی آمریکا……………………………………………………………….17

گفتار اول: شرایط اخذ پروانه و اشتغال به حرفه وکالت در آمریکا…………………………………………………19

گفتار دوم: شرایط اشتغال به حرفه وکالت در ایالت کالیفرنیای آمریکا…………………………………………..21

بند اول: شرایط عمومی پذیرش به شغل وکالت…………………………………………………………………..22

بند دوم: داوطلبان وکالت……………………………………………………………………………………………..22

الف) داوطلبان عمومی………………………………………………………………………………………………..23

ب) داوطلبان وکیل……………………………………………………………………………………………………..23

ج) تحصیلات حقوقی…………………………………………………………………………………………………..23

د) کارآموزی وکالت در دفاتر وکالت یا شعبات دادگاه ها……………………………………………………………24

گفتار سوم: قوانین و مقررات کانون وکلای دادگستری آمریکا……………………………………………………..25

بند اول: قانون رفتار قضایی……………………………………………………………………………………………26

بند دوم: قانون نمونه مسئولیت حرفه ای……………………………………………………………………………26

بند سوم: مقررات نمونه رفتار حرفه ای………………………………………………………………………………26

فصل دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری……………………………………………………………………….27

مبحث اول: شرایط ایجاد تعهدات قراردادی وکیل دادگستری……………………………………………………….28

گفتار اول: وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………….29

بند اول: قرارداد کتبی……………………………………………………………………………………………………29

بند دوم: قرارداد شفاهی……………………………………………………………………………………………….29

گفتار دوم: انواع وکالت نامه…………………………………………………………………………………………….29

بند اول: وکالت نامه رسمی…………………………………………………………………………………………….29

بند دوم: وکالت نامه عادی………………………………………………………………………………………………29

بند سوم: وکالت خاص…………………………………………………………………………………………………..29

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد………………………………………………………………………………………30

بند اول: تراضی طرفین…………………………………………………………………………………………………..30

بند دوم: اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………..30

الف) اهلیت موکل…………………………………………………………………………………………………………30

ب) اهلیت وکیل……………………………………………………………………………………………………………31

بند سوم: موضوع وکالت………………………………………………………………………………………………….31

الف) توانایی موکل برای انجام مورد وکالت…………………………………………………………………………….31

ب) قابل نیابت بودن موضوع………………………………………………………………………………………………32

مبحث دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری براساس نوع قرارداد……………………………………………….32

گفتار اول: وکالت مطلق………………………………………………………………………………………………….32

گفتار دوم: وکالت مقید…………………………………………………………………………………………………..33

گفتار سوم: وکالت عام…………………………………………………………………………………………………..33

مبحث سوم: تعهدات قراردادی وکیل دعاوی براساس نحوه اعلام………………………………………………….34

گفتار اول: تعهدات مصرح…………………………………………………………………………………………………34

بند اول: موارد اجباری…………………………………………………………………………………………………….35

بند دوم: موارد اختیاری…………………………………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: تعهدات ضمنی……………………………………………………………………………………………….37

بند اول: تعهدات شکلی………………………………………………………………………………………………….37

بند دوم: تعهدات ماهوی………………………………………………………………………………………………….38

فصل سوم: تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل…………………………………………………………………..40

مبحث اول: تعهدات قانونی……………………………………………………………………………………………….41

گفتار اول: تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در تعقیب دعوا…………………………………………………….43

بند اول: رعایت مواعد قانونی…………………………………………………………………………………………….44

بند دوم: اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوا……………………………………………………45

بند سوم: حضور در جلسات دادرسی…………………………………………………………………………………..47

گفتار دوم: تعهد وکیل به صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی………………………………………………….48

بند اول: تعهد وکیل به راستگویی در برابر موکل……………………………………………………………………….48

الف) تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره……………………………………………………………….49

ب) تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد………………………………………………………………………50

ج) تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی………………………………………………………………………50

بند دوم: التزام وکیل به صداقت در برابر دستگاه قضایی……………………………………………………………….53

گفتار سوم: حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………………………….55

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند اول: اسرار وکالت……………………………………………………………………………………………………….56

الف) سرّ وکالت……………………………………………………………………………………………………………..57

ب) چه کسی امین به شمار می آید…………………………………………………………………………………….57

بند دوم: موارد عدم تکلیف به حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………58

الف) افشاء راز در صورت موافقت صریح موکل……………………………………………………………………………58

ب) افشاء سرّ در مقام ادای شهادت……………………………………………………………………………………..59

ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود………………………………………………………………………………………..59

د) افشاء اسرار به مقصود جلوگیری از وقوع جرم…………………………………………………………………………61

مبحث دوم: تعهدات عرفی………………………………………………………………………………………………….62

گفتار اول: رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………………………62

بند اول: اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………63

بند دوم: رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل……………………………………………………………………………..64

گفتار دوم: امانتداری نسبت به موکل………………………………………………………………………………………65

بند اول: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت………………………………………………………………………..65

الف) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص…………………………………………..65

ب) عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب……………………………………………………………………………………….66

بند دوم: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل………………………………………………………………………66

فصل چهارم: ضمانت اجرای تعهدات وکیل دادگستری……………………………………………………………………..68

مبحث اول: مسئولیت مدنی وکیل……………………………………………………………………………………………70

گفتار اول: مسئولیت قراردادی وکیل………………………………………………………………………………………….71

بند اول: شرایط مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………..71

الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………..71

ب) نقض عهد…………………………………………………………………………………………………………………….72

ج) ایراد خسارت………………………………………………………………………………………………………………….72

بند دوم: نوع نقض عهد………………………………………………………………………………………………………….73

الف) عدم انجام تعهد……………………………………………………………………………………………………………73

1- اقرار به حق طرف مقابل…………………………………………………………………………………………………….73

2- عدم رفع نقص………………………………………………………………………………………………………………..73

2-1- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان (قرار رد دادخواست)………………………………………………….74

2-2- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده……………………………………………………………………………74

3- عدم حضور در جلسه دادرسی…………………………………………………………………………………………….74

ب) تأخیر در انجام تعهد…………………………………………………………………………………………………………75

1- عدم واخواهی و تجدیدنظر………………………………………………………………………………………………….76

2- عدم وقوع فورس ماژور (قوه قاهره)………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی (قانونی) وکیل………………………………………………………………………….77

بند اول: اقدام زیانبار……………………………………………………………………………………………………………..78

بند دوم: وجود زیان………………………………………………………………………………………………………………79

بند سوم: ارتباط سببیت………………………………………………………………………………………………………..80

مبحث دوم: تعقیب انتظامی و کیفری وکیل………………………………………………………………………………….81

گفتار اول: تعقیب انتظامی……………………………………………………………………………………………………..81

بند اول: مراحل رسیدگی……………………………………………………………………………………………………….82

الف) طرح شکایت در دادسرا……………………………………………………………………………………………………82

ب) قرار تعقیب…………………………………………………………………………………………………………………….82

بند دوم: مجازات های انتظامی………………………………………………………………………………………………….83

الف) تعلیق انتظامی………………………………………………………………………………………………………………84

ب) تعلیق کیفری…………………………………………………………………………………………………………………..84

ج) مجازات انتظامی درجه 2 و 1 (هشدار کتبی – توبیخ با درجه در پرونده)…………………………………………………..84

د) مجازات انتظامی درجه 3 (توبیخ با درج در روزنامه رسمی)………………………………………………………………..85

هـ) مجازات انتظامی درجه 4 (تنزل درجه)………………………………………………………………………………………85

و) مجازات انتظامی درجه 5 (انفصال از سه ماه تا سه سال)………………………………………………………………..85

ز) مجازات های انتظامی درجه 6 (محرومیت دائم)…………………………………………………………………………….85

گفتار دوم: تعقیب کیفری وکیل……………………………………………………………………………………………………85

بند اول: جرایم عمومی…………………………………………………………………………………………………………….85

بند دوم: جرایم خاص……………………………………………………………………………………………………………….86

بند سوم: سایر موارد……………………………………………………………………………………………………………….86

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..87

کتابنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….89

چکیده:

موضوع این پایان‌نامه، «بررسي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمریکا» می باشد. در پایان‌نامه پيش رو كه بر پايه مطالعه تطبیقی می باشد، هدف آن می باشد که تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران كه بر پايه نظام حقوقي مدون می باشد با نظام حقوقي كشوري كه در آن نظام حقوق عرفي (كامن‌لا) حكم‌فرماست، مورد قياس واقع گردد. اين بررسي از نگاه تعهدات قراردادي، قانوني و عرفي مورد توجه واقع شده می باشد. پس از شناخت كلي از مفهوم وكالت، وكيل دعاوي و بررسي آن در دو مفهوم لغوي و اصطلاحي و نيز پرداختن به اقسام وكالت دادگستري به گونه اجمال، به ساختار وكالت در نظام حقوقي آمريكا تصریح شده و اينكه برای اخذ پروانه وكالت و اشتغال به اين حرفه در ايالات متحده متقاضيان مي‌بايست چه مسيري را طي نمايند؛ با اين توضيح كه به لحاظ فدرالي بودن نظام سياسي اين كشور و در نتيجه، متفاوت بودن قوانين هر ايالت با ايالت ديگر، به عنوان نمونه شرايط اشتغال به حرفه وكالت در يكي از ايالات اين كشور مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. همچنين پس از آن و در ادامه، با تقسيم‌بندي تعهدات وكيل دعاوي به دو نوع قراردادي و غيرقراردادي (قانوني) و نيز لحاظ کردن عرف مربوط به اين حرفه در ميزان تعهدات وكيل، بررسي‌هايي صورت گرفته می باشد. در فصل پایانی (چهارم) به ضمانت اجراي تعهدات وكيل اشاراتي شده و چگونگي تضمينات اين تعهدات در سه مقوله مسئوليت مدني، مسئوليت انتظامي و مسئوليت كيفري مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در نهايت پس از جمع‌بندي مطالب اين نتيجه حاصل گردید كه وكيل دعاوي افزون بر تعهدات خود به معناي عام كلمه و نيز علاوه بر تعهدات قراردادي ملتزم به رعايت مسائلي مانند مصلحت موكل، صداقت نسبت به موكل و مراجع قضايي، حفظ اسرار و ديگر مواردي می باشد، كه اگر چه در نظام حقوقي ايران آن‌گونه كه شايسته می باشد به آن تصریح و تأكيدي نشده، وليكن جزء تعهدات اصلي و بسيار حساس وكيل به شمار آمده و بازنگري مجددي نسبت به آنها در قوانين ايران احساس مي‌گردد كه نيازمند اصلاح قوانين مربوطه در اين بخش می باشد.

مقدمه

الف) اظهار مسأله

موضوع این پایان‌نامه، «بررسي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا» می باشد. همچنان‌كه از عنوان این پایان‌نامه مشخص می باشد، قصد بر آن می باشد تا تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا مورد مطالعه قرار گيرد. اساساً در قراردادها، اصل بر آن می باشد كه محتواي قرارداد و حدود تعهدات را طرفين قرارداد تعيين مي‌كنند و اين همان اصل آزادي قراردادهاست. وكالت نيز از اين اصل مستثنا نیست. تعهدات وكيل دعاوي را بايد تابع قرارداد دانست و بر پایه چارچوبي كه میان وكيل و موكل ايجاد مي‌گردد، اين حدود قابل تعيين می باشد. در خصوص تعهدات وكيل دعاوي تنها نمي‌توان به اين اصل اكتفا نمود و بايد در جزییات حدود تعهدات وكيل دعاوي به قوانين و مقررات خاص آن نيز مراجعه كرد. در حقوق ايران مواد 36 و 35 قانون آيين دادرسي مدني مهم‌ترين راهنما و راه‌گشا در اين باره می باشد. در ماده 35 اين قانون، پس از اينكه قانون‌گذار‏ به اختيار موكل در اعطاي نيابت در مراحل دادرسي تصریح كرده، اموري را متذكر شده كه براي داشتن اختيار در آنها، تصريح موكل را ضروري مي‌داند. همچنین اموري هست كه توكيل در آنها، خلاف قانون بوده و غيرقابل نيابت هستند. با در نظر داشتن اینکه نظام دادرسی آمریکا، کامن لایی می باشد، تفاوت‌های اساسی با نظام حقوقی ایران که تلفیقی (اسلام و رومی – ژرمنی) می باشد، دارد. در این پایان‌نامه کوشش شده تعهدات وکیل در نظام‌های ایران و آمریکا تبیین شده، موارد افتراق و اشتراک آن کاملاً توضیح داده گردد.

ب) پیشینه پژوهش

عقد وكالت از عقودي می باشد كه داراي پيشينه فقهي بوده، پيرامون آن در ضمن تمامي كتب فقهي بحث شده و فقها به بحث و بيان نظر پرداخته‌اند.

آثار بسياري نيز در كتب حقوقي و مقالات از نويسندگان بر جاي مانده می باشد: 1. مطالعه تطبیقی تعهدات وکیل در حقوق ایران و انگلیس، صمد فلاح‌گلی، به راهنمایی دکتر اسدالله امامی و مشاوره دکتر گندمکار دانشگاه قم 1376 2. تعهدات وکیل نوشته جهانبخش غلامی به راهنمایی دکتر شهیدی دانشگاه شهید بهشتی 1379 3. مطالعه اختیارات وکیل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق مصر به راهنمایی دکتر عباس کریمی نوشته ابوالفضل لطفعلی‌زاده دانشگاه امام صادق(ع) 1380. تمامی این پایان‌نامه‌ها در خصوص وکیل مدنی بوده می باشد نه وکیل دعاوی. در پایان‌نامه‌های مذکور وکالت به صورت عام آورده شده می باشد و هیچکدام وکیل دادگستری را به صورتی که اینجانب در پایان‌نامه کار کرده‌ام مورد پژوهش قرار نداده‌اند. تاكنون پژوهش و تحقيق مستقل يا پايان‌نامه‌اي با موضوع «تعهدات وكيل دعاوی در حقوق ايران و آمريكا» به نگارش درنيامده، لذا به دليل احساس خلأ در اين زمينه، تصميم به نگارش اين پايان‌نامه با موضوع مطروحه گرفته شده می باشد.

ج) ضرورت و اهمیت پژوهش

امروزه حق داشتن وكيل مدافع از سوي طرفين دعوا بر كسي پوشيده نيست و اين حق را نمي‌توان از كسي سلب نمود. در حقوق ايران و در قانون اساسي نيز به اين اصل و حق تصریح شده می باشد. با نگاهي دقيق‌تر به موضوع داشتن وكيل دعاوي براي افراد، به اين مهم بر مي‌خوريم كه در صورت انعقاد قرارداد وكالت با وكيل دعاوي، تعهدات وي به چه شكل می باشد؛ چراكه اكثريت افراد در هنگام مراجعه به وكلا از ميزان تعهدات وكيل انتخابي خود به گونه كامل آگاهي نداشته و در مسير دادرسي، دچار اختلافاتي با وي مي‌شوند. اين اختلافات اکثراً در نتيجه عدم آشنايي طرفين قرارداد به مقررات راجع به اين عقد می باشد. چه بسا موكل الفاظ و عباراتي استعمال می‌نمايد كه به واسطه اطلاق، معاني گسترده‌اي را دربر داشته باشند يا اينكه در اثر ابهام، وكيل نتواند اراده واقعي موكل را تحقق بخشد. مقرراتي هم كه از سوي قانون‌گذار‏ وضع گرديده، در همة موارد تكليف وكيل را به صراحت تعيين ننموده می باشد. به‌ویژه در حقوق ايران كه قانون وكالت ساليان بسيار دور به تصویب رسیده و لازمه به روز شدن در آن كاملاً احساس مي‌گردد. در اين پایان‌نامه کوشش بر اين می باشد تا با تصریح به برخي تعهدات وكيل دعاوي در قبال موكل و مراجع قضایی، با جلوه دادن و بحث بر سر آنها اهميت اين تعهدات نمود بيشتري پيدا كند.

د) اهداف

در اين پایان‌نامه کوشش بر اين می باشد نظرات پراكنده‌اي كه حقوق‌دانان پيرامون تعهدات وكيل دعاوي مطرح نموده‌اند، در حد امكان مدون گردد. همچنين با تطبيق تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران با حقوق ايالات متحده آمريكا، افزون بر آشنایی با اين دو نظام حقوقي، عناصر و ابزار لازم را براي عيين و قلمرو تعهدات وكيل دعاوي بازشناخت. البته نبايد از نظر دور داشت كه رسالت حقوق تطبيقي، ايجاد وحدت میان نظام‌هاي حقوقي گوناگون نيست، بلكه يكي از هدف‌هاي آن، متناسب‌سازي و نزديك ساختن آنها به يكديگر می باشد.

هـ) سؤالات

سؤالات مطروحه در اين پایان‌نامه در 4 مورد اصلي بيان مي‌گردد:

1- تأثیر قرارداد در خصوص تعهدات وكيل دعاوي چيست؟

2- در تعهدات وکیل دعاوی تا چه میزان، قوانین و مقررات موضوعه تأثیر دارند؟

3- در حرفه وکالت، عرف چه نقشی را اعمال می کند؟

4- ضمانت اجراي تعهدات وكيل دعاوي به چه شكل بوده و اين تعهدات چگونه نظالت می شوند. مسئوليت مدني و انتظامي وكيل دعاوي به چه صورت بوده و داراي چه اركاني می باشد؟

و) فرضیات

1- قرارداد‌های وکالت میان وکلا و موکلان، ایجادکننده تعهدات وکیل دعاوی هستند.

2- در تعهدات وکیل دادگستری، قوانین و مقررات موضوعه به‌ویژه ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، تأثیر ویژه‌ای دارد.

3- در حرفه وکالت دادگستری، عرف تأثیر ویژه‌ای را اعمال می کند، مانند رعایت مصلحت موکل و امانت‌داری نسبت به موکل.

4- تعهدات وکیل دادگستری به وسیله مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی وکیل و مجازات‌های انتظامی وی نظارت می گردد.

ز) روش پژوهش

روشي كه در اين پایان‌نامه براي انجام پژوهش برگزيده شده، روش تحقيق اسنادي و نوعي مطالعه توصيفي تحليلي می باشد كه در آن، به تجزيه و تحليل آن چیز که هست، مي‌پردازيم. در روش تحقيق كتاب‌خانه‌اي، مأخذيابي، گام نخست در انجام پژوهش می باشد و از طريق فيش‌برداري با تحقيق و تفحص در كتب و مقالات فقها و حقوق‌دانان و تتبع در انديشه‌هاي انديشمندان حقوق و بهره‌گيري از نظريه‌هاي آنان، گردآوري اطلاعات صورت گرفته، سپس فيش‌ها به تناسب موضوع به يكديگر مرتبط شده‌اند.

همچنين به دليل رفع برخي ابهامات قانوني، از اطلاعات كارشناسان و افراد مطلع نيز بهره گیری شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 99

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***