فایل تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال ديوان بين المللي کيفري در پرتو

دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پايان نامه کارشناسي ارشد

حقوق بين الملل

عنوان:

استقلال ديوان بين المللي کيفري در پرتو

قضيه دارفور

 استاد راهنما:

دکتر مصطفي فضائلي

استاد مشاور:

دکتر ناصر قربان‌نيا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1

تبیین موضوع………………………………………………………………………………………………………….1

اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………..3

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………..4

ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………5

هدف از انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………..5

سابقه و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………….6

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….6

سامانه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….6

فصل اول: مفاهیم، مبانی و پیشینه موضوع

مبحث اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: تعریف استقلال………………………………………………………………………………………….8

گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال قضایی………………………………………………………………………..9

گفتار سوم: مقایسه استقلال با بی طرفی…………………………………………………………………….10

گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم بحران……………………………………………………………………………11

گفتار پنجم: مشخصه های بحران و مخاصمه مسلحانه داخلی……………………………………………….13

مبحث دوم: مبانی…………………………………………………………………………………………………..15

گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی………………………………………………………………………….15

الف) عیان بودن استقلال قضایی…………………………………………………………………………………15

ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی………………………………………………………………………………..16

گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال…………………………………………………………………………….18

الف) دولت ها…………………………………………………………………………………………………………18

ب) سازمان های بین المللی……………………………………………………………………………………….19

مبحث سوم: پیشینه………………………………………………………………………………………………..19

گفتار اول: پیشینه دادرسی عادلانه……………………………………………………………………………….20

گفتار دوم: موقعیت دارفور…………………………………………………………………………………………..23

گفتار سوم: پیشینه بحران دارفور………………………………………………………………………………….26

الف) آغاز مخاصمه دارفور……………………………………………………………………………………………27

ب) بین المللی شدن بحران و کوشش برای حل آن………………………………………………………………..28

فصل دوم: استقلال دیوان با نظر به ساختار، ارگان و تشکیلات آن

مبحث اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با سازمان ملل متحد………………………………32

گفتار اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………………32

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی یا ماهوی دیوان بین المللی کیفری………………………………………………….33

گفتار سوم: پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان……………………………………………………………..38

الف) رضایت دولت عضو به اعمال صلاحیت……………………………………………………………………….38

ب) رضایت دولت غیر عضو به اعمال صلاحیت…………………………………………………………………….39

گفتار چهارم: نحوه رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….40

گفتار پنجم:استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو صلاحیت تکمیلی وپیش شرطهای اعمال صلاحیت..41

1-5- استقلال دیوان و پیش شرط های اعمال صلاحیت………………………………………………………….42

2-5- استقلال دیوان و صلاحیت تکمیلی……………………………………………………………………………42

الف) منع محاکمه متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده می باشد در سایر محاکم ملی……………………….43

ب) منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاه های ملی محاکمه شده می باشد در دیوان……………………44

مبحث دوم: اقامه کنندگان دعوی نزد دیوان بین المللی کیفری………………………………………………….45

گفتار اول: دولت ها…………………………………………………………………………………………………….45

گفتار دوم: شورای امنیت……………………………………………………………………………………………..46

الف) ارتباط دیوان بین المللی کیفری با سازمان ملل متحد……………………………………………………….47

ب) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان جهت اعمال صلاحیت………………………………………49

ج) منشأ قدرت و اختیار شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دیوان بین المللی کیفری…………………….51

د) تأثیر ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان………………………………………54

ه) کنترل شورای امنیت بر روی اعمال صلاحیت دیوان……………………………………………………………..59

1- دستور توقیف تعقیب و پژوهش به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………….59

1-1- منشأ قدرت شورای امنیت در تعلیق تعقیب دیوان بین المللی کیفری……………………………………..60

2-1- مشروعیت تصمیم شورای امنیت در تعلیق پژوهش و تعقیب دیوان بین المللی کیفری…………………..61

3-1- تأثیر تعلیق پژوهش یا تعقیب توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان………………………….62

2- جنایت تجاوز و تأثیر شورای امنیت ملل متحد……………………………………………………………………65

گفتار سوم: دادستان دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………………67

مبحث سوم: ارکان و تشکیلات دیوان بین المللی کیفری و تأثیر آن در تضمین استقلال دیوان………………..68

گفتار اول: ویژگی ها و ارکان دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………69

الف) ویژگی ها……………………………………………………………………………………………………………69

ب) ارکان دیوان بین المللی کیفری و تأثیر آن در تامین استقلال دیوان…………………………………………..74

گفتار دوم: معیارهای تضمین کننده استقلال ارکان دیوان بین المللی کیفری…………………………………….78

الف) عزل………………………………………………………………………………………………………………….78

ب) مصونیت……………………………………………………………………………………………………………….78

فصل سوم: تعامل دولت ها و شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری

مبحث اول: تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………..82

گفتار اول: اهمیت وجود همکاری های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری………………………………….82

گفتار دوم: جایگاه حقوقی رژیم تعهد به همکاری در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………………………83

گفتار سوم: تأثیر همکاری بر استقلال دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………84

مبحث دوم: همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………….84

گفتار اول: مقررات عمومی تعهد به همکاری دولت ها با دیوان……………………………………………………..85

گفتار دوم: طرف های همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………87

بند اول: همکاری دولت های عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری………………………………………..88

بند دوم: همکاری دولت های غیر عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری…………………………………..88

بند سوم: همکاری سازمان های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………90

الف) جایگاه و تأثیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع وضعیت به دیوان…………………………………92

ب) همکاری شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………95

مبحث سوم: ضعف ضمانت اجراهای دیوان بین المللی کیفری در اجرای موثر تصمیماتش……………………..102

گفتار اول: ارتکاب جرایم بین المللی از جانب نیروهای شورای امنیت و یا با مجوز شورای امنیت………………102

گفتار دوم: تعلیق رسیدگی در دیوان و ناسازگاری آن با فلسفه تاسیس محاکم بین المللی کیفری…………..103

گفتار سوم: سایر ضعف ها از جهت ضمانت اجرا در دیوان……………………………………………………………105

بند اول: ضعف ضمانت اجرا در اساسنامه دیوان……………………………………………………………………….105

1-1- ارزیابی اساسنامه دیوان……………………………………………………………………………………………106

2-1- کاستی های اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………….107

بند دوم: عدم همکاری دولت ها…………………………………………………………………………………………108

فصل چهارم: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری و ارزیابی عملکرد دیوان در چارچوب رسیدگی به این قضیه

مبحث اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….116

گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………………116

گفتار دوم: اقدامات دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت در ارتباط با بحران سودان…………………………119

گفتار سوم: پذیرش صلاحیت…………………………………………………………………………………………….123

بند اول: آغاز تحقیقات دادستان…………………………………………………………………………………………124

بند دوم: ناکارآمدی نظام قضایی سودان……………………………………………………………………………….125

بند سوم: تایید اتهامات توسط دادستان……………………………………………………………………………….126

مبحث دوم: دیوان بین المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر……………………………………………….127

گفتار اول: قرار دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با جلب عمرالبشیر……………………………………………..127

گفتار دوم: عدم تأثیر مقام رسمی رئیس جمهور سودان در تعقیب وی……………………………………………129

گفتار سوم: بازتاب جهانی صدور قرار جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان……………………………………..130

بند اول: واکنش دولت سودان…………………………………………………………………………………………..130

بند دوم: واکنش کشورها و سازمان های بین المللی……………………………………………………………….131

گفتار چهارم: مطالعه احتمال تعلیق وضعیت دارفور از جانب شورای امنیت……………………………………….134

مبحث سوم: ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با قضیه دارفور………………………………….136

گفتار اول: اقدامات دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از تصویب قطعنامه 1593……………………………136

گفتار دوم: مطالعه عملکرد دیوان بین المللی کیفری راجع به قضیه دارفور و ضرورت وجود همکاری های

بین المللی با دیوان در ارتباط با این قضیه……………………………………………………………………………..139

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..145

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………150

الف) کتب…………………………………………………………………………………………………………………..150

ب) مقالات………………………………………………………………………………………………………………….153

ج) پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………….155

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….156

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سایت های اینترنتی………………………………………………………………………………………………………157

چکیده:

استقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک‌سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر می باشد. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره‌مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی افراد و تضمین محاکماتی عادلانه را نخواهند داشت، لیکن از سوی دیگر بعضی نهادها و مقامات دیگر که خود را پاسدار نظم و امنیت جامعه می‌دانند، در بسیاری از موارد اقدام به وظایف و تحقق اهداف مأموریت خود را مستلزم تأثیرگذاری یا اعمال فشار بر مراجع قضایی می‌بینند. چنین چالشی در مورد محاکم و دادرسی‌های کیفری حساسیت بیشتری پیدا می کند که دیوان بین المللی کیفری نیز مصون از آن نیست. تأثیر و نفوذ عوامل و نهادهای بیرونی به ویژه دولت‌ها و سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای امنیت می‌تواند استقلال دیوان‌را تحت تأثیر خود قرار دهد و در طریقه اجرای عدالت کیفری بین المللی ایجاد خلل نماید از آنجا که توفیق دیوان در انجام رسالتش منوط به همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت می باشد، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می کند که بایستی در پرتو قوانین و مقررات دیوان و رویه عملی که در حال شکل‌گیری می باشد مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد. این پایان نامه درصدد انجام این مطالعه در پرتو قضیه دارفور می باشد که توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شده می باشد.

مقدمه

تبیین موضوع:

جهان معاصر به ويژه در دهه آخر قرن بيستم و آغاز قرن جديد شاهد نقض هنجارهاي اساسي و بي اعتنايي به ارزشهاي بدي  هي و والاي انساني بوده می باشد. از زمان تصويب منشور ملل متحد به عنوان راهنماي زندگي مسالمت آميز در سال 1945 ميلادي و به رغم تلاشهاي صورت گرفته در سطح بين المللي به مقصود کاهش مخاصمات مسلحانه و ممنوعيت توسل به زور،‌ هم چنان شاهد بروز و افزايش اين مخاصمات مسلحانه اعم از بين المللي و غير بين المللي در گستره گيتي هستيم، به طوري که امروزه، اين مخاصمات بعد از موضوع تروريسم، يکي از بزرگترين بحرانهاي جامعه بين المللي می باشد.

اين مخاصمات علي الخصوص مخاصمات داخلي زمينه مناسبي را براي نقض هاي گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم مي آورند به نحوي که شروع يک بحران بستري مناسب براي ارتکاب اعمالي زیرا قتل عام، شکنجه، تجاوز به عنف و … مي باشد که با اهداف و دستاويزهاي مختلف صورت مي پذيرند. مانند مخاصماتي که در سالهاي اخير به وقوع پيوسته و به سبب نقض هاي عیان حقوق بشر در آن واکنشهاي مختلف بين المللي را با خود در پي داشته می باشد بحران دارفور مي باشد.

با آغاز اين مخاصمه از اوايل سال 2003 ميلادي صدها هزار نفر از مردم اين منطقه کشته و دو ميليون نفر از آنان آواره شده اند. شدت اين درگيري ها و موارد نقض حقوق بشر در اين منطقه به حدي بود که اين بحران توسط سازمان ملل متحد به عنوان وخيم ترين بحران بشر دوستانه جهان نام گرفت و نگراني هاي جامعه بين المللي را برانگيخت.

در آغاز اقداماتي از جانب برخي دولتها جهت حل و فصل مسالمت آميز بحران صورت گرفت اما متأسفانه علي‌رغم اين اقدمات مخاصمه هم چنان ادامه يافت تا اينکه سازمان ملل متحد نيز بحران دارفور را مورد توجه قرار داد. در آغاز توجه سازمان ملل متحد بيشتر به ابعاد بشردوستانه مخاصمه و ارسال کمکهاي بين المللي به سودان معطوف بود اما با ادامه بحران، شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز وارد اقدام گردید.

در آوريل 2004، رئيس شوراي امنيت طي بيانيه اي نگراني شورا را از بحران گسترده انساني در دارفور ابراز داشت و خواهان آتش بس فوري در اين منطقه گردید. در مي 2004 بيانيه ديگري توسط شورا صادر گردید و با ادامه يافتن بحران،‌ شوراي امنيت به اتفاق آرا قطعنامه 1547 را در ژوئن 2004 به تصويب رساند و طي آن از طرفين درگير در مخاصمه خواست تا به جنگ و خونريزي در دارفور پايان دهند اما ادامه يافتن بحران در منطقه دارفور سبب صدور قطعنامه 1556 توسط شوراي امنيت گردید که به موجب آن شوراي امنيت با اتکا به فصل هفتم منشور ملل متحد وضعيت دارفور را خطري براي صلح و امنيت جهاني تشخيص داد و دولت سودان را مکلف نمود که با در نظر داشتن وظيفه‌اش به عنوان يک دولت مسئول، به بحران دارفور پايان دهد و با ناقضان حقوق بشر برخورد نمايد.

علاوه بر اين در قطعنامه مزبور از دبير کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود بر چگونگي اجراي قطعنامه نظارت نمايد. دبير کل نيز در راستاي انجام وظيفه خويش يک کميسيون تحقيق بين المللي را براي بررسي بحران دارفور تشکيل داد. اين کميسيون وقوع جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت را در دارفور تاييد نمود و از شوراي امنيت خواست براي پايان دادن به خشونت در اين منطقه،‌ وضعيت دارفور را به ديوان بين المللي کيفري ارجاع نمايد.

سرانجام با صدور قطعنامه 1593 در 31 مارس 2005، سازمان ملل متحد تنها اقدام تنبيهي خود يعني ارجاع وضعيت دارفور به ديوان بين المللي کيفري را اتخاذ نمود و در واقع از اين برهه زماني می باشد که ديوان بين‌المللي کيفري به صورت رسمي و عملي درگير اين قضيه مي گردد لذا در اين تحقيق نظر به اهميت و حساسيت موضوع به سبب نقض هاي عیان حقوق بشر و بشردوستانه در آن و معطوف شدن توجه جهانيان به چگونگي رسيدگي به اين قضيه در ديوان بين المللي کيفري، سعي بر آن مي باشد تا با ريشه يابي و تبيين عوامل موثر در ايجاد و تداوم اين بحران و هم چنين نشان دادن واکنشهاي مختلف بين المللي راجع به آن، عملکرد ديوان بين المللي کيفري را در چارچوب رسيدگي به اين قضيه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهيم و روشن نمائيم که آيا ديوان در رسيدگي به اين قضيه به صورت مستقلانه و فارغ از فشارهاي سياسي و بين المللي و در مسير تحقق عدالت و اهداف خود گام برداشته می باشد يا خير که اگر اين چنين باشد جامعه بشري به راستي به آرزوي ديرينه خود که مجازات جنايتکاران بين المللي و برقراري حق و عدالت در جهان می باشد دست يافته می باشد.

اهمیت موضوع:

ديوان بين المللي کيفري نهادي مستقل می باشد که در راستای تأمین اهداف و اصول منشور ملل متحد پديد آمده می باشد و از همين رو يکي از برجسته ترين اهداف آن کوشش براي تحقق بخشيدن به صلح،عدالت، امنيت جهاني و پايان دادن به بي کيفري مجرمان و از ميان بردن هر گونه مصونيت براي جنايتکاران بين المللي می باشد در واقع تأسيس ديوان بين المللي کيفري چنانچه از کارکردی درست و نيرومند برخوردار باشد را بايد به منزله پايان دوران بي کيفر ماندن مجرمان بين المللي تلقي نماييم زیرا که اگر جنايتکاري به هر دليل اعم از ناتواني يا عدم تمايل محکمه کيفري ملي به سزاي اقدام خود نرسد ديوان بين‌المللي کیفری با اعمال صلاحيت خود او را مجازات خواهد نمود.

يکي از قضايايي که در سالهاي اخير ديوان بين المللي کيفري با آن درگير شده می باشد قضيه دارفور می باشد. اين قضيه در 31 مارس 2005 و به موجب قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از طريق شوراي امنيت به ديوان بين المللي کيفري ارجاع گرديده و به تبع رسيدگي به آن در ديوان منجر به صدور قرار جلب رئيس جمهور آن کشور گرديده می باشد.

ارجاع اين قضيه به ديوان بين المللي کيفري واکنشهاي مختلف بين المللي را با خود در پي داشته می باشد. دسته اي از کشورها و سازمانهاي بين المللي با حمايت از اين اقدام شوراي امنيت آن را گامي بلند جهت تحقق عدالت به شمار آورده و گروهي ديگر از کشورها مانند خود سودان ضمن محکوم کردن اين اقدام شورا، ديوان بين‌المللي کيفري را در رسيدگي به اين قضيه به تأثيرپذيري از آرا و نظريات کشورهاي قدرتمند و در چارچوب تضمين منافع و اميال آنها متهم نموده و خواهان تعليق رسيدگي به اين قضيه در ديوان شده اند و از آنجايي که اين براي نخستين بار در حوزه حقوق کيفري بين المللي می باشد که شوراي امنيت رسيدگي به وضعيت يک کشور غير عضو اساسنامه ديوان را براساس فصل هفتم مشنور ملل متحد به ديوان بين المللي کيفري ارجاع مي‌دهد و نيز هم چنين براي اولين بار می باشد که ديوان بين المللي کيفري اقدام به صدور قرار جلب بالاترين مقام رسمي يک کشور (رئيس جمهور سودان) که هنوز بر مسند قدرت می باشد به اتهام جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت مي نمايد.

از اينجاست که اهميت بررسي و تجزيه و تحليل اقدامات ديوان بين المللي کيفري در پرتو قضيه حاضر عیان مي گردد زيرا نحوه اقدام و تصميم گيري ديوان در اين باره روشن مي سازد که آيا ديوان واقعاً به اساسنامه و اهداف خود مقيد مي باشد و در مسير استقلال قدم برمي دارد يا اينکه نهادي فرمايشي و متأثر از سياست بين‌الملل می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 171

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***