پایان نامه مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی

دانشگاه شیراز
دانشکده­ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
 
پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جمعیت شناسی
 
 
مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان
 
شهریور 1392

 

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
 
چکیده
 
مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر
 از 20 سال و فرزندآوری آنان
 
به کوشش
اسماء زارع
 
ازدواج مبنای تشکیل خانواده به عنوان اولین و مهمترین واحد اجتماعی است. زمان وقوع ازدواج (سنی که در آن ازدواج اتفاق می­افتد)، تأثیر بلافصل و بدون واسطه­ای را بر باروری اعمال می­کند. معمولاً ازدواج­های زودرس یا سنین پایین شروع ازدواج، با میزان باروری ارتباط مستقیم دارد. مطالعه حاضر به مسئله شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان در سطح شهرستانی از بُعد فضایی نظر افکنده است. این مطالعه با استفاده از داده­های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 انجام گرفته است. جهت بررسی رابطه معناداری بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل، تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. سپس از شاخص خودهمبستگی فضایی (موران) و شاخص محلی پیوند فضایی (لیسا) برای نشان دادن تغییرات و گرایش و عدم گرایش شهرستان­ها به تشکیل خوشه­های هم­جوار، استفاده شده است. نتایج آزمون T نشان می­دهد که نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری است و شاهد گرایش شهرستان­ها به تشکیل خوشه­های هم­جوار در زمینه نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان در مناطق روستایی هستیم. بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی- اجتماعی شهرستان­ها و نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان رابطه و همبستگی منفی وجود دارد و شاهد گرایش شهرستان­ها به همگن شدن در زمینه نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان هستیم. بین درصد شهرنشینی و نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان رابطه و همبستگی منفی وجود دارد و توزیع فضایی آن­ها در سطح کشور یک توزیع نیمه یکنواخت است. نتایج ضریب همبستگی نشانگر آن است که با افزایش درصد سطح تحصیلات و اشتغال زنان از نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان کاسته می­شود. بین نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان فرزندآوری آنان در مناطق مختلف کشور رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد و شاهد گرایش شهرستان­ها ­به تشکیل خوشه­های هم­جوار در زمینه این دو متغیر هستیم. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می­دهد که متغیرهای نرخ ازدواج دختران نوجوان و سطح تحصیلات دیپلم زنان نوجوان مجموعا 59 درصد از تغییرات میزان فرزندآوری زنان نوجوان را تبیین می­کند.
 
واژگان کلیدی: ازدواج دختران نوجوان، فرزندآوری، توسعه یافتگی، شهرنشینی، تحصیلات، اشتغال، توزیع فضایی
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
عنوان                                                                             صفحه      
 
فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6
1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………….. 7
 
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-2- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی……………………………………………………………………………… 9
2-2-1- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. 9
2-2-2- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………… 17
 
فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
3-1- مروری بر نظریات موجود……………………………………………………………………………………………….. 27
3-1-1- نظریات مرتبط با سن ازدواج……………………………………………………………………………….. 27
3-1-1-1- نظریه­های اقتصادی…………………………………………………………………………………. 27
3-1-1-2- نظریه­های جامعه­شناختی………………………………………………………………………… 28
3-1-1-3- نظریه­های جمعیت­شناختی……………………………………………………………………… 28
3-1-1-4- نظریه نوسازی…………………………………………………………………………………………. 29
عنوان                                                                             صفحه      
 
3-1-1-5- نظریه مبادله……………………………………………………………………………………………. 30
3-1-1-6- نظریه برابری جنسیتی…………………………………………………………………………….. 31
3-1-2- نظریات مرتبط با باروری……………………………………………………………………………………… 32
3-1-2-1- نظریه­های اقتصادی…………………………………………………………………………………. 32
3-1-2-2- نظریه­های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………. 33
3-1-2-2-1- نظریه کالدول……………………………………………………………………………………… 34
3-1-2-2-2- نظریه کول………………………………………………………………………………………….. 35
3-1-2-2-3- نظریه دیویس و بلیک…………………………………………………………………………. 36
3-2 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 38
3-3- مدل تجربی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 38
3-4- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 39
 
فصل چهارم: روش تحقیق
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 41
4-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 41
4-3- ابزار جمع­آوری داده­ها…………………………………………………………………………………………………….. 42
4-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 42
4-5- واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………… 42
4-6- قلمرو زمانی و مکانی………………………………………………………………………………………………………. 43
4-7- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………. 43
4-8- تکنیک­های آماری تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………….. 43
4-8-1- تحلیل مدل خودهمبستگی فضایی و محلی…………………………………………………………. 43
4-8-2- شاخص موران…………………………………………………………………………………………………….. 45
4-8-3- شاخص محلی پیوند فضایی (لیسا)………………………………………………………………………. 46
4-9- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………….. 46
4-9-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………….. 46
4-9-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………. 48
عنوان                                                                             صفحه      
 
فصل پنجم: یافته­های تحقیق
5-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………….. 50
5-2- آمار استنباطی و مکانی…………………………………………………………………………………………………… 66
5-3- تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………………………….. 90
فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
6-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 109
6-2- نتایج فرضیات    ……………………………………………………………………………………………………… 111
6-3- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 121
6-4- محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 121
 
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………. 122
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول­ها
 
عنوان                                                                                                    صفحه
 
جدول 4-1: انواع الگوهای توزیع فضایی پدیده­های زمین مرجع…………………………………….. 45
جدول 4-2 عناوین و وزن شاخص ­ها جهت تعیین درجه توسعه ­یافتگی شهرستان های
کشور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
جدول 5-1 درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده (کشور به تفکیک استان)………………….. 52
جدول 5-2 درصد ازدواج زنان نوجوان (کشور به تفکیک استان)  ………………………………… 55
جدول 5-3 میزان باروری ویژه گروه سنی 19-10 سال (کشور به تفکیک استان)…………. 58
جدول 5-4 درصد تحصیلات زنان 19-10 ساله کل کشور (به تفکیک استان)……………… 61
جدول 5-5 درصد اشتغال زنان 19-10 ساله در مناطق مختلف کشور………………………….. 64
جدول 5-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی –
اجتماعی شهرستان­ها و نرخ ازدواج دختران نوجوان……………………………………………………… 66
جدول 5-7 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد تحصیلات دختران نوجوان و نرخ
ازدواج دختران نوجوان در مناطق مختلف کشور…………………………………………………………….. 70
جدول 5-8 آزمون رابطه نرخ ازدواج دختران نوجوان در مناطق روستایی و شهری………… 72

جدول 5-9 شاخص خودهمبستگی فضایی در سرشماری 1385 به تفکیک مناطق

شهری و روستایی………………………………………………………………………………………………………….. 73

جدول 5-10 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد اشتغال زنان نوجوان و نرخ
ازدواج دختران نوجوان در مناطق مختلف کشور…………………………………………………………….. 75
جدول 5-11 ضریب همبستگی بین درصد شهرنشینی و نرخ ازدواج دختران نوجوان……. 76
جدول 5-12 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی –
اجتماعی شهرستان­ها و فرزندآوری زنان نوجوان …………………………………………………………. 77
جدول 5-13 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد تحصیلات دختران نوجوان و
میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور……………………………………………….. 81
عنوان                                                                                                    صفحه
 
جدول 5-14 آزمون رابطه میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق روستایی و شهری…. 84

جدول 5-15 شاخص خودهمبستگی فضایی در سرشماری 1385 به تفکیک مناطق

 شهری و روستایی…………………………………………………………………………………………………………. 85

جدول 5-16 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد پایین اشتغال زنان نوجوان و
میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور……………………………………………….. 86
جدول 5-17 ضریب همبستگی بین درصد شهرنشینی و فرزندآوری نوجوان…………………. 87
جدول 5-18 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان
فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور…………………………………………………………… 89
جدول 5-19 عناصر متغیرهای زمینه­ای درون معادله برای پیش­بینی متغیر میانی نرخ
ازدواج دختران نوجوان در سطح شهرستان­ها……………………………………………………………….. 91
جدول 5-20 عناصر متغیرهای مستقل و زمینه­ای درون معادله برای پیش­بینی فرزندآوری
زنان نوجوان در سطح شهرستان­های کشور………………………………………………………………….. 92
جدول 5-21 میزان تأثیر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته فرزندآوری زنان نوجوان……………………………………………………………………………………… 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل­ها
 
عنوان                                                                                                    صفحه
 
شکل 4-1 انواع الگوهای توزیع فضایی پدیده­های زمین مرجع……………………………………………. 44
شکل 5-1 توزیع فضایی کل زنان ازدواج کرده در کشور بر اساس سرشماری 1385…………… 53
شکل 5-2 توزیع فضایی درصد ازدواج دختران در کشور بر اساس سرشماری 1385………….. 56
شکل 5-3 توزیع فضایی میزان باروری ویژه گروه سنی 19-10 ساله در مناطق مختلف
کشور بر اساس سرشماری 1385………………………………………………………………………………………. 59…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 5-4 توزیع فضایی سطح تحصیلات زنان 19-10 ساله کل کشور …………………………….. 62
شکل 5-5 توزیع فضایی درصد اشتغال زنان نوجوان 19-10 ساله در مناطق مختلف
کشور بر اساس سرشماری 1385……………………………………………………………………………………….. 65
شکل 5-6 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان با سطح توسعه یافتگی اقتصادی –
اجتماعی سال 1385…………………………………………………………………………………………………………. 94

شکل 5-7 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات زیر دیپلم و

 دیپلم کل کشور بر اساس سرشماری 1385……………………………………………………………………… 95

شکل 5-8 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان روستایی و درصد تحصیلات زیر دیپلم و
دیپلم زنان نوجوان بر اساس سرشماری 1385………………………………………………………………….. 96
شکل 5-9 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان
در مناطق مختلف کشور…………………………………………………………………………………………………….. 97
شکل 5-10 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان در مناطق شهری و روستایی بر
اساس سرشماری1385………………………………………………………………………………………………………. 74
شکل 5-11 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد اشتغال زنان نوجوان در
مناطق مختلف کشور بر اساس سرشماری 1385………………………………………………………………. 98
 
عنوان                                                                                                    صفحه
 
شکل 5-12 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد شهرنشینی بر اساس
سرشماری 1385 …………………………………………………………………………………………………………….. 99
شکل 5-13 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان با سطح توسعه یافتگی اقتصادی – اجتماعی سال 1385………………………………………………………………………………………………………………………… 100
شکل 5-14 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد بی­سوادی و تحصیلات
زیر دیپلم و دیپلم کل کشور بر اساس سرشماری 1385…………………………………………………… 101
شکل 5-15 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد بی­سوادی و تحصیلات
زیردیپلم زنان شهری بر اساس سرشماری 1385………………………………………………………………. 102
شکل 5-16 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد تحصیلات زیردیپلم، دیپلم
و سایر گروه­های تحصیلی زنان نوجوان روستایی بر اساس سرشماری 1385………………………. 103
شکل 5-17 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان
در محدوده کل کشور و مناطق شهری بر اساس سرشماری 1385……………………………………. 104
شکل 5-18 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق شهری و روستایی بر
اساس سرشماری1385……………………………………………………………………………………………………… 85
شکل 5-19 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد اشتغال زنان نوجوان در کل
کشور و مناطق روستایی بر اساس سرشماری 1385………………………………………………………….. 105
شکل 5-20 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد شهرنشینی بر اساس
سرشماری 1385……………………………………………………………………………………………………………….. 106
شکل 5-21 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان فرزندآوری زنان نوجوان بر
اساس سرشماری 1385……………………………………………………………………………………………………… 107
شکل 5-22 نمودار مدل تحلیل مسیر………………………………………………………………………………… 92
 
تعداد صفحه :146
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com