پایان نامه درباره مجازي، دانشجويان، فراواني، اعضاي

دانلود پایان نامه

تدريس آموزش مجازي در رشته حسابداري پرسيده شده بود که هيچکدام از مشارکت کنندگان در اين رشته تدريس آموزش مجازي نداشته اند که بسيار شگفت انگيز مي باشد كه اين امر مي تواند باعث اريبي در نتايج شود.

سؤال 13-4- آيا از روش آموزش مجازي براي دانشجويان خود استفاده كرده‌ايد؟
نمودار 13-4- فراواني استفاده از آموزش مجازي براي دانشجويان توسط اعضاي هيئت علمي :

جدول 13- 4- فراواني استفاده از آموزش مجازي براي دانشجويان توسط اعضاي هيئت علمي :
درصد
فراواني
استفاده از آموزش مجازي
3/13
30
بلي
7/86
195
خير
100
225
تعداد كل

13- در سئوال سيزده پرسيده شده که آيا از روش آموزش مجازي براي دانشجويان خود استفاده کرده ايد يا خير؟ که 30 نفر ( 3/13 ) درصد از مشارکت کننده مرد از اين روش براي دانشجويان خود استفاده کرده اند اما 164 نفر( 7/86 ) درصد از مشارکت کننده مرد و 31 نفر ( صفر ) درصد مشارکت کننده زن از روش مجازي براي دانشجويان خودشان استفاده نکرده اند.

سؤال 14-4- چه روش آموزشي را براي دانشجويان پيشنهاد مي‌كنيد؟
نمودار 14-4- فراواني روش آموزش پيشنهادي توسط اعضاي هيئت علمي :

جدول 14- 4 – فراواني روش آموزش پيشنهادي توسط اعضاي هيئت علمي :
درصد
فراواني
روش تدريس پيشنهادي
1/7
16
آموزش مجازي
1/51
115
آموزش سنتي
8/17
40
هر دو
24
54
نامشخص
100
225
تعداد كل

14- با توجه به جدول بالا 16 نفر ( 1/7 ) درصد از مشارکت کنندگان روش آموزش مجازي

دیدگاهتان را بنویسید