پایان نامه درباره دانش آموزان دختر، ترجمه و انتقال، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه

شروع کار براي آموزش دائمي اعضا حرفه حسابداري ضروري است.
تجربه هاي کاري گرانبهاتر از اموزش کلاس درس است. در آنجا هيچ چيز پارتي ارباب رجوع نمي شود که با يک کيسه پر از پول بخواهد نظر کسي را جلب کند و رسيدها و مطابقت هايي را از خريد هاي بيرون آورده باشد و هنوز هم شايد برخي از دانشگاهها کلاسهايي را داشته باشند که در آنها دانشجوياني هستند که با کيسه هاي پر از پول و کاغذ به دنبال پرداخت شهريه و نيازهاي مالي باشند. امروز آنها داراي تجربه ها واقعي هستند و من به عنوان يک حسابدار کوچک چيزي درباره افراد با تجربه نمي توانم بگويم و خيلي بالاتر از اينها هستند.
من باور دارم که آن نيازهاي آموزشي اساس هاي اصلي هستند براي اينکه اجازه مي دهند در جلسه امتحان بنشينيم و فکر مي کنم که بيشتر اينها جنبه سودآوري دارد براي ساختن تجربه هاي مهم تر که مهارتهاي ما را تقويت بيشتري بکند. سودآوري که در يک دنياي واقعي قابل شناخت باشد و ناعادلانه نباشد.
من باور دارم که در فايده تجربه کاري آفريدن بهتر امکان دهي CPA باشد دوباره آن براي ديگران لازم است که به آنها اجازه مي دهد که آگاهانه تر و با مهارت بيشتر به سمت CPA بيايند. ما نسبت به فوايد عمومي جامعه تعهد داريم و بايد شناخت بيشتري آماده کنيم که دانشجويان قادر باشند در بيرون از محدوده CPA نيز خودشان را نگه دارند.
من اعتقاد دارم که اين خيلي مهم است زيرا که دانشجويان مي توانند اطلاعات با ارزشي را در رقابت هاي مديريت اضافي که بايد براي موفقيت ترجمه و انتقال دهند در امتحانات و ميدان کاري فراهم کنند.

18- روش هاي كلي استفاده شده توسط دانشكده هاي آموزش حسابداري مجازي در ايالت متحده :
روش هاي تدريس استفاده شده توسط دانشكده هاي حسابداري آموزش مجازي كه توسط اداره آموزش براي آموزش مجازي گزارش شده بود بر 5 نقطه بحراني و اساسي تمركز داشتند:
1- روش هاي تدريس جاري استفاده شده
2- شيوه هاي آموزش دانشجويان
3- روشهاي تدريس مطلوب و نامطلوب
4- روشهاي آموزش که دانشکده مي خواهند مطلوب باشد
5- فرايند گواهينامه CPA
اکنون مي توان نتيجه گيري کرد که دانشکده هاي پاسخ دهنده از چندين روش تدريس براي آموزش مجازي دانشجويان دور ليسانس حسابداري استفاده کرده اند که عبارتند از :
A- دانشکده اثربخش
B- سمينارها يا صحبت هاي هفتگي
C- پيام تخته يا کنفرانس يا رشته مذاکره
D- واگذاري و تعيين تکاليف خانگي
E- امتحان يا كوايز به همراه ابزارهاي آموزشي ذيل:
1- سخنراني ها يا نظرات اساتيد
2- ميکروسافت پاورپونت
3- آگهي و اعلاميه ها
4- حالت تجزيه و تحليل انفرادي
5- گروه اکثريت
6- مسائل نمونه
7- ميکروسافت اکسل
برخي از دانشکده ها از سمينارها يا کنفرانس هاي هفتگي و جلسات بحث و مذاکره متناسب با دانشجويان براي يک هفته اساسي و اصلي استفاده مي کنند. به نظر مي رسد که روشها و ابزارها براي يک بازار آماده براي دانشکده اثربخش براي دانشجويان مجازي خودشان مفيد باشد. در آنجا فقط دو مشارکت کننده با اثربخشي هاي روشهاي تدريس گوناگون در استفاده ويژه و مخصوص از سمينارها و ساير سايزهاي کلاسها مخالف بودند. يافته هاي اين تحقيق نيز به وسيله مطالعهاي که سينگ و پات (2004) درباره برخي از فوايد صفحه گستر آموزشي انجام دادند مورد موافقت قرار گرفته است که شامل مواردي مانند راحتي و آسايش، واکنش، کنترل دانش آموزان، تماس، تأثيرات و دسترسي آسان مي باشد .
کارزلي (2000) کن ول تون (2000) سلمون (2000) نيز اظهار کرده بودند که مزاياي آموزش مجازي يک تغيير در نقش ها ، ساختارها و شکل حرکت سخنراني را براي آن کساني که آسان کننده هستند ايجاد خواهد کرد که راهنمايي دانشجويان براي منابع، مذاکرات آسان کننده و تشويق کردن دانشجويان مشارکت کننده از اين قبيل موارد هستند.
در بررسي جوابهاي مطالعه دون بار (2004) هرکدام از نتيجه گيريهاي او يک ساختار ممکن را براي توسعه دادن يک تنوع از راهها را براي رقابتهاي مادي مطرح کرد که براي برخي از دانشجويان ممکن است که يک آموختن مادي بيشتر اثربخشي داشته باشد با يک نوع رقابت مادي که دانشجوي ديگري انجام مي دهد. بانر (1999) نيز نتيجه گيري کرده بود که دانشکده هاي حسابداري نياز دارند که براي استفاده از روشهاي تدريس چند گزينه اي براي افزايش تفاوت عوامل آموزش محيطي استفاده کنند.
جين کنز (2003) اظهار کرده بود که اساتيد مي خواهند يک تقدم در اثربخشي هاي خودشان را با دانشجويان ترقي يافته و دانشجويان گرفتارشده از طريق روشهاي اين چنيني مثل وانمودسازي و طراحي گروه را مطرح کنند. (سليمي، 2007) توصيه کرده بود که نيازهاي آموزش مجازي با حضور اساتيد اثربخشي دارد و توسعه يافتگي آموزش مجازي جامعه و مشارکت کنندگان مادي و کمک مطالعه و گنجايش هر دوي شناخت و مسائل مبني بر تمرينات آموزشي را طلب مي کند.
دانشکده هاي اثربخش تصميم گرفته بودند براي اهميت بيشتر روش هاي تدريس بحراني به وسيله مشارکت کنندگان دانشکده استفاده شود و اين يافته ها ربط داشت با اظهارات محقق قبلي که اعتقاد داشت اثربخشي در آموزش مجازي يکي از بيشترين اهميت ها مي باشد و عوامل اصلي در اين تصميم گرفتن ها موفقيت در رقابت آموزش مجازي مي باشد و بسياري از محققان باور داشتند که يک سطح عالي از اثربخشي بين يک مسير دانش آموزي و استاد چندان خوب از ميان دانش آموزان کلاسهاي ويژه مسلماً مي توانند تجربيات دانش آموزان و رضايت مندي
زيادتري را داشته باشد. يک شيوه آموزش دانشجويان سنجش با اهميت يک مطالعه مي باشد زيرا که اگر آنها رسيدگي نشوند و يا توسط اعضا علمي هدايت و رهبري نشوند براي دانشجويان در رقابت آموزش مجازي درماندگي ايجاد خواهد کرد. هجده نفر از مشارکت کنندگان (80%) موافقت کرده بودند که شيوه هاي آموزش دانشجويان وقتي مهم است که انتخاب کردن روش هاي تدريس براي آموختن آموزش مجازي حسابداري باشد. دانشجويان سال چهارم حسابداري سراسر دانشکده توسعه يافته اند. در يک محيط آموزش مجازي هريک از دانشجويان مي خواهند که يافته هاي خود را برمبناي شيوه هاي آموزش توسعه دهند به يک دختر يا پسر شناخت تکنولوژي و تجربه در کلاسها مي تواند او را در آموزش مجازي کمک کند. دانشجويان آماده دانشکده با ابزار مسلم و قطعي براي فهميدن و تمرين کردن انتظارات خود کوشش مي کنند. هم چنين تصميم گيري اساتيد چگونه باعث آموزش بهتر هريک از دانشجويان مي شود و آنها مي توانند از روشهاي رسمي شده دسته بندي استفاده کنند و ابزارها را براي موفقيت احتمالي دانشجويان بهبود بخشند. محققان گمان مي کنند و باور دارند که آن کليد انگيزه براي دانشجويان يک زندگي بهتر براي خودشان ، فاميل و خانواده آنها مي باشد که هرکدام نقش بزرگي در هدايت و اداره کردن آنها دارند.
دانش جويان بالغ شکل آموختن تجربه هاي يک زندگي واقعي ، شکل دانشکده بي همتا ، شکل تمرين کردن مسائل را به وسيله خودشان آموزش را فرا مي گيرند پس بهتر است که دانشکده ها براي فهميدن از وسايل سمعي و بصري استفاده کنند و دانش آموزان نيز مي خواهند آموختن مادي را در شيوه هاي آموزش خودشان تجربه کنند. دانشکده ها نيز انواع تفاوت دانشجويان بالغ را در مسائل آموزشي به رسميت شناخته اند و مي خواهند کلاسهاي خودشان را به نحو مقتضي براي دسته بندي کردن خيلي از شيوه هاي آموزش افراد بالغ و تشويق کردن دانشجويان براي تعهد گرفتن فرايندهاي آموزش آنها برگزار کنند. برخي دانشجويان مي خواهند يک سخنراني را بفهمند در حالي که ديگران در همان لحظه نياز به ديدن پاورپونت دارند و يا مسئله اي که در بيرون کلاس کار شده است نياز دارند ماداميکه هنوز نياز ديگران اين است که بعد از اين مسائل خودشان را در بيرون حل کنند زيرا هنوز کامل نشده است برخي از دانشکده ها دوست دارند که از محيط هم زماني در هريک از اثربخشي هاي بين دانشجويان و بخش هاي جداگانه به طور همزمان استفاده کنند. در حاليکه ديگران ترجيح مي دهند يک محيط غيرهم زماني را در هرکدام از اثربخشي بين بخش ها استفاده کنند زيرا که ارتباط هم زماني در اين بخش ها هنوز امکان پذير نيست. برخي از دانشجويان مي توانند براي نمونه مثالها و تصميم گرفتن اين که چگونه مسئله را محاسبه کنند نظريه دهند زماني که ديگران نياز به زندگي معمولي براي راه رفتن و انتظارات حد وسط و متعارف را دارند.
نمره يافته هاي هانج(2002) نتيجه گيري کرده بود که دانش آموزان بالغ مي خواهند اطلاعات را جمع آوري کنند تا به وسيله آنها کامياب و موفق باشند و بلافاصله آنها را در تجربيات کاري و يا زندگي واقعي خودشان به کار ببرند.
وان نورد (2006) نتيجه گيري کرده بود که پشتيباني کردن هريک از دانش آموزان دختر يا پسر شيوه هاي آموزش مقتضي و آماده را براي فرصت دهي دارد براي اينکه هريک از دانشجويان يا دانش آموزان براي پيشرفت هاي خود چند گام برداشته اند.
دونارد(2004) جوري (2004) نتيجه گيري کرده بودند که دانش آموزان بالغ معمولاً فرض مسئوليت پذيري بيشتري براي آموزش خودشان با پرسيدن هاي مناسب چندان خوب در يک محيط آموزش اثربخش را دارند. مشارکت کنندگان اين مطالعه يافته هاي ادوارد (1996) هارت من (1995) را تقويت کردند در اين که هرکدام از دانشجويان رتبه بندي شده بودند و شيوه هاي آموزش غواص گونه داشتند و براي مسئوليت گرفتن فرايندهاي آموزش خودشان تلاش مي کنند.
برخي اکنون استعدادهاي روان دارند واز رسانه هاي چند گزينه اي استفاده ميكنند در صورتي که ديگران آن را ندارند. با فرض اينکه اين ابزارها بزرگ تر هستند و اثر بخشي بيشتري دارند اما محدوديت هايي نيز دارند اولاً اينکه گران هستند. ثانياً هزينه نصب و راه اندازي زيادي دارند ثالثا ممکن است که به راحتي قابل دسترسي دانشجويان نباشد رابعاً برخي از دانشجويان ممکن است که از تلفن استفاده کنند. به علاه اين سکوهاي نمايشي بزرگ توسط مؤسسات بزرگ که هزينه تعمير و نگهداري آن را دارند استفاده مي شود. گذشته از اينکه درباره نيازمنديهاي امتحان CPA سئوال پرسيده شده بود. از مشارکت کنندگان پرسيده شده بود كه نظر شما درباره يک پنجم سال آموزشي اضافي و تجربه کاري آن چيست؟ که در يک شرايط سخت و فشار آور که راضي به جواب دادن نمي شده اند حدود (80%) مشارکت کنندگان چنين نظر داده بودند که هردوي يک پنجم سال آموزش و تجربه لازم براي عبور از امتحان CPA و گرفتن مجوز لازم است. مطابق گفته خيلي ازاساتيد دانشکده هاي حسابداري آموزش کالج بايد بر کمک کردن بالا براي دانشجويان براي آمدن به حسابداري حرفه اي تمرکز کند و نه براي عبور کردن از امتحانات حرفه اي ناعادلانه تلاش کند. تيلور(2005) که نتيجه گيري کرده بود که در اضافه شدن ملاحظات ابزارهاي آموزشي لازم نياز است كه براي عبور از امتحان CPA نيازمنديهاي آموزشي ديگري براي موفقيت دانشجويان در ميدانهاي حرفه اي بعد از رتبه بندي صلاحيت ها و شايستگي هايي که چهارچوب نياز دارد رتبه بندي شود. که هرکدام بايد وکيل مدافع ديگري شوند صلاحيت هاي لازم در
مدل حرفه اي چهارچوب نگهداري شده انتظارات آموزش و هم چنين آموزش حرفه اي دائمي و تجربيات لازم که چهارچوب نياز دارد مي باشد.
19- نرم افزارهايي كه موسسات براي آموزش مجازي استفاده مي كنند:
1- ظاهرسازي: يک فيلمانه يا سناريو براي هرکدام از دانشجويان مورد بررسي مي باشد و براي ارزيابي و ترکيب بندي مفهومات کلاس درس به تصميم گيري نوبتي کمک مي کند ظاهرسازي و وانمودها براي دانشجويان خيلي مفيد هستند زيرا که مي توانند نقشه امتحان CPA را شبيه سازي کنند و از سال (2004) ظاهرسازي به امتحان CPA اضافه شده است.
2- اليمينات: يک محيط کلاس درس مجازي مي باشد که با اوقات واقعي براي مسير آموزش مجازي طراحي شده است که اجازه مي دهد بين دانشکده و دانشجويان تعهد اثر بخش ايجاد شود (2005).
3- اسمارتينگ: تکنولوژي جديد کمک زيادي به مردم و مؤسسات مي کند و نرم افزارهايي را براي دانشجويان آماده طراحي مي کند كه توسط دانشکده ها نگهداري مي شود و به وسيله اين نرم افزار دانشجويان مي توانند به شبکه وصل شوند و اين نرم افزار مؤسسات را قادر مي سازد که بهتر بتوانند از دانشکده ها و دانشجويان خودشان پشتيباني کنند.

20- نرم افزارهايي كه دانشجويان براي آموزش مجازي استفاده مي كنند:
A- ارزيابي و آموزش در ميدانهاي شناخت (ALEKS): يک صفحه گستر وب مي باشد که دستياران آموزش را متمايز کرده است و مبتني بر هوش مصنوعي است که براي شناخت مزاياي انفرادي و نشان دادن مهارت هاي آن استفاده مي شود و توسط دايره آموزش طراحي شده است. اين سيستم ابتدايي و اوليه است و براي تدريس حسابداري و رياضيات يا بازرگاني استفاده مي شود.
B- معلم خصوصي(Net Tutor): يک سيستم نرم افزار است که به معلم خصوصي و دانشجويان اجازه مي دهد تا با همديگر ارتباط مجازي برقرار کنند و تفاوت فيزيکي آن در مکان و موقعيت ها مي باشد و نرم افزار معلم خصوصي داراي سه جزء مي باشد.
1- معلم خصوصي زنده
2- سئوالات و جواب ها
3- بايگاني
که دانشجويان و کاربران با استفاده از رمز خصوصي به آن وارد مي شوند و ساعت استفاده هريک از دانشجويان را استاد تعيين مي کند و اداره امور را بر عهده دارد و دانشجويان کاملاً به معلم خصوصي وابسته هستند. اين نرم افزار شامل يک بايگاني نيز مي باشد و طوري طراحي شده است که هر سئوال يا جواب يا وصولي ديگري براي اثبات مسائل و يا کمک به دانشجويان در آن نگهداري مي شود و همچنين بر اثر تکرار سئوالات پرسيده شده و پاسخ داده شده به يک کتابخانه بزرگ واقعي تبديل شده است.
C – تامسون: براي حسابداري يک قدرت ياب پرسرعت و کامل شده تدريس آموزش مجازي مي باشد که کاربران سيستم را در نهايت انعطاف پذيري و آساني و سادگي استفاده و راههاي کارآمد براي موفقيت دانشجوياني را که مي خواهند نتايج يافته هايشان را تحويل دهند به طور کامل راهنمايي و هدايت مي کند.
اين نرم افزار شامل موارد ذيل مي باشد:
1- آساني استفاده:
دانشجويان توسعه يافته براي مهارتها و اساتيد براي تست زدن از آن استفاده مي کنند
2- راههاي کارآمد براي موفقيت:
ذخيره کردن وقت و کارآمدي از ويژگي هاي اين نرم افزار است و راههاي نمره دادن تکاليف خانگي و گزارش دادن سريع و آسان را براي اساتيد فراهم کرده است. دانشجويان شخصيت يافته و توانمند نقشه هاي آموزش را براي کارآمدي خود از بين کتابهاي درسي مادي هدايت مي کنند و هريک از نيازهاي آرام دانشجويان براي ساختن علم وخلاصه

دیدگاهتان را بنویسید