پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

عنوان : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

دانشگاه مازندران

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه­ کارشناسی ارشد رشته­ زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

استاد راهنما:

دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ه

فصل اول :كلیّات ……………………………………………………………………………………………1

1-1-بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2- سؤال‏های پژوهش‏……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3-پیشینه‌ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-4- فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………4

1- 5 – حدود پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-6- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-7- چارچوب مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………4

1-7-1- بدیع لفظی……………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-7-2- بدیع معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7-2-1- ایهام ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-7-2-2- ایهام آمیغی………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-2-3- ایهام تام ………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2-4- ایهام تبادر………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-2- 5 – ایهام ترجمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-2-6- ایهام تضاد…………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-7-2-7- ایهام تناسب……………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7-2-8-ایهام تناسب تلمیحی………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7-2-9- ایهام در ایهام ترجمه……………………………………………………………………………………………………………….9

1-7-2-10- ایهام در ایهام تضاد…………………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-2-11- ایهام در ایهام تناسب…………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2-12- ایهام سمعی ………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2-13- ایهام مجرّد ………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7-2-14- ایهام مرشّحه………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2-15- ایهام موشّح…………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-8- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل دوم : چهارچوب مفهومی پژوهش …………………………………………………………13

2-1- مقدّمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-1-تعریف سبک……………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-2-انواع سبک………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2-3- عوامل سازنده‌ی یک سبک………………………………………………………………………………………………………17

2-2-4- تأثیر صناعات بلاغی بر پدیدار شدن سبک……………………………………………………………………………..18

2-2-4-1- صناعات بلاغی……………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-4-2- بلاغت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-4-3- بیان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-4-4- بدیع…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-4- 5- ایهام…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-4-6- مراعات نظیر (تناسب)……………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4-7- تلمیح………………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4-8- تضاد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-3- سبک عراقی………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-3-1- ویژگی‌های سبک عراقی…………………………………………………………………………………………………… 23

فصل سوم : زندگی نامه وآثار حافظ ……………………………………………………………25

3-1- زندگی نامه حافظ………………………………………………………………………………………………………………………. 26

3-1-1- نسب، تولّد و کودکی……………………………………………………………………………………………………………. 26

3-1-2- جوانی………………………………………………………………………………………………………………………………………26

3-1-4-تأهّل، خانواده و معیشت ………………………………………………………………………………………………………..27

3-1- 5- درگذشت و محل آرامگاه………………………………………………………………………………………………………27

3-1-6- عنوان و تخلّص…………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-1- 7- آثارحافظ……………………………………………………………………………………………………………………………… 28

3-2-1- ویژگی‌های عصرحافظ………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-2-2- ویژگی‌های شعر حافظ…………………………………………………………………………………………………………. 29

3-2-2-1- سبک حافظ……………………………………………………………………………………………………………………….29

3-2-3- عرفان حافظ……………………………………………………………………………………………………………………………30

3-2-4- هنر شاعری حافظ…………………………………………………………………………………………………………………..31

3-2- 5- پستی و بلندی شعر حافظ…………………………………………………………………………………………………..32

3-2-6- تأثیر پیشینیان بر حافظ ……………………………………………………………………………………………………….32

3-2-7- حافظ در نظر دیگران……………………………………………………………………………………………………………..33

فصل چهارم : ایهام و انواع آن در شعر حافظ…………………………………………………36

4- ایهام و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

4-1-دسته بندی انواع ایهام ……………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-1-1- ایهام های پركاربرد و معروف………………………………………………………………………………………………….37

4-1- 1- ایهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………..37

4-1- 2- ایهام تناسب…………………………………………………………………………………………………………………………. 38

4-1- 3- ایهام تضاد ……………………………………………………………………………………………………………………………. 48

4-1-4- ایهام تَبادر……………………………………………………………………………………………………………………………… 53

4-2-ایهام های مطرح شده دركتب بدیعی …………………………………………………………………………………………56

4-2-1- ایهام مُجرّده……………………………………………………………………………………………………………………………..56

4-2-2- ایهام مُبیّنه ……………………………………………………………………………………………………………………………..58

4-2-3- ایهام موشّح …………………………………………………………………………………………………………………………….61

4-2-4- ایهام مُرشّحه……………………………………………………………………………………………………………………………63

4-2-5- ایهام تام ………………………………………………………………………………………………………………………………….66

4-2-6- ایهام ترجمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

4-2-7- ایهام توكید………………………………………………………………………………………………………………………………79

4-2-8- ایهام مهیّا ……………………………………………………………………………………………………………………………….80

4-2-9- شبه ایهام یاایهام گونه ………………………………………………………………………………………………………….80

4-2-10- ایهام تناسب تلمیحی ……………………………………………………………………………………………………….. 84

4-3- ایهام های تازه و نو……………………………………………………………………………………………………………………. 88

4- 3- 1- ایهام در ایهام تناسب ………………………………………………………………………………………………………….88

4- 3- 2- ایهام درایهام تضاد……………………………………………………………………………………………………………….93

4-3-3 – ایهام در ایهام ترجمه…………………………………………………………………………………………………………….95

4-3-4- ایهام پارادوكس ……………………………………………………………………………………………………………………..96

4-3- 5- ایهام جناس تام ……………………………………………………………………………………………………………………98

فصل پنجم: نتیجه گیری ومنابع ……………………………………………………………….102

5-1- نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..103

5-2- نمودار فراوانی انواع ایهام……………………………………………………………………………………………………….. 104

5-3منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………….105

5-4- چكیده ی انكلیسی …………………………………………………………………………………………………………………109

چکیده

صناعات بلاغی، از مهمترین عوامل سازنده­ی سبک یک اثر ادبی­اند؛ در واقع شیوه­ی به کارگیری یا فراوانی نوع یا انواعی از آنها در تکوین یا تبدیل سبک آثار ادبی بسیار مؤثر است. «ایهام و انواع آن» از جمله­ی این صناعاتِ سبک­ سازند كه به كارگیری آن در شعر به حافظ اختصاص ندارد جز این كه ایهام در شعر دیگر شاعران با ایهام در شعر حافظ همان قدر فرق و فاصله دارد كه شعر او با شعر دیگران. ایهام در شعر دیگران صنعتی از صنایع شعری و حُسنی از محاسن كلامی و حالت و كیفیتی عارض بر شعر محسوب      می شود؛ در حالی كه در شعر حافظ، روح شعر و كیفیتی جوهری به شمار می رود. در این جستار «ایهام و انواع آن »در غزلهای حافظ مورد بررسی قرارگرفته­است. اگرچه این صنعت در سبک خراسانی نمونه­هایی دارد فراوانی آن در سبک عراقی تا جایی است كه به كار بردن ایهام و اجتناب از صراحت بیان یكی از   ویژگی های مهم ادبی سبك عراقی به شمار می رود. خواجه ی شیراز با آوردن كلمات و عباراتی گوناگون كه محتمل معانی و مفاهیم گوناگونی هستند، ذهن خواننده را به معنی و مضمونی بدیع رهنمون می شودو این تنیدگی و مناسبات واژگان دراشعارش تا جایی پیش می رود كه گاهی از درون یك ایهام ، ایهامی دیگر     می زاید و چه بسا یك ایهام، ذهن خواننده را به ایهام دیگری سوق می دهد كه در پی آن به معنی و مفهوم تازه ای دست می یابد بدون آن كه به این معنای دوم در مفهوم كلی بیت اشاره ای شده باشد و این اعجاز تا جایی پیش می رودكه گاهی معانی و تفاسیر بسیاری از یك بیت به دست می دهد و ممكن است شما، بارها و بارها بیتی را خوانده باشید تا بتوانید به ایهام آن پی ببرید. فراوانی ایهام و انواع آن دربرخی از غزلیّات حافظ گاهی زیاد و بسیار پیچیده­ و رسیدن به آن دشوار است و این شگرد وخیال­پردازی گاه، مرزهای افراط را درمی­نوردد و به‌حدّی می رسد كه گاه در یك بیت از غزلی بیش از چند ایهام را می­توان مشاهده کرد.

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

  • 1