پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

استاد راهنما:

دكتر فرزین رضایی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………3

1-2) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………..3

1-3) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………….4

1-4) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..4

1-5) قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..5

1-5-1)محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………5

1-5-2) مکانی ……………………………………………………………………………………………………………5

1-6) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………5

1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….5

1-8) ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) بخش اول : کیفیت سود……………………………………………………………………………………….8

2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی………………………………………………………………..8

2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود…………………………………………………………………………………10

2-1-3) مفهوم کیفیت سود………………………………………………………………………………………….11

2-1-4) تعریف کیفیت سود………………………………………………………………………………………..12

2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………………..14

2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود……………………………………………………………………….15

2-1-6-1)روشهای حسابداری…………………………………………………………………………………….15

2-1-6-2) برآوردهای حسابداری ………………………………………………………………………………17

2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت……………………………………………………………….18

2-1-6-4) نوع صنعت………………………………………………………………………………………………..18

2-1-6-5) ویژگیهای مالی…………………………………………………………………………………………..18

2-1-6-6) عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………19

2-1-7) شاخص کیفیت سود………………………………………………………………………………………20

2-1-8) تحلیل کیفیت سود ………………………………………………………………………………………20

2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود ………………………………………………………………………………22

2-2) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت…………………………………………………………………25

2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت………………………………………………………………………………26

2-2-1-1) دوران رشد……………………………………………………………………………………………. 26

ایجاد……………………………………………………………………………………………………………………….26

طفولیت…………………………………………………………………………………………………………………….27

رشد سریع…………………………………………………………………………………………………………………27

بلوغ………………………………………………………………………………………………………………………….28

تکامل……………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-2) دوران پیری ……………………………………………………………………………………………..30

ثبات ………………………………………………………………………………………………………………………..30

اشرافیت……………………………………………………………………………………………………………………31

بوروکراسی اولیه…………………………………………………………………………………………………………32

بوروکراسی و افول………………………………………………………………………………………………………33

2-2-2) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ……………..34

2-2-3) ویژگی­های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت…………….35

  • مرحله تولد یا ظهور………………………………………………………………………………………. 36
  • مرحله رشد   ……………………………………………………………………………………………… 36
  • مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………………………….36
  • مرحله افول یا سكون   ………………………………………………………………………………….36

2-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………36

2-3-1)پیشینه مرتبط با کیفیت سود………………………………………………………………………………37

2-3-1-1)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود …………………………………………………………37

2-3-1-2) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود ………………………………………………………….42

2-3-2)پیشینه مرتبط با چرخه عمر ……………………………………………………………………………..44

2-3-2-1) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت…………………………………….44

2-3-2-2) پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت………………………………………47

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………50

3-2) تدوین فرضیه ها………………………………………………………………………………………………..50

3-2-1) فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………….51

3-2-2-1) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)……………………………………………51

3-2-2-2) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)…………………………………………….51

3-2-2-3) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)……………………………………………51

3-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..51

3-4) گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….52

3-5) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..52

3-6) دوره زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………..52

3-7) شرایط انتخاب نمونه آماری…………………………………………………………………………………52

3-8) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر……………………………………………………………53

3-9) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………54

3-10) محاسبه متغیر ها با استفاده از داده های تحقیق……………………………………………………..55

3-10-1) متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………55

الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن…………………………………………………………….55

ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون – سیمکو………………………………………………56

ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز…………………………………………………………………56

3-10-2)متغیر وابسته:      …………………………………………………………………………………………57

3-10-2-1) بازده سالانه سهام (SRE) ……………………………………………………………………….57

3-10-2-2)قیمت سهام………………………………………………………………………………………………58

3-10-3)متغیر کنترل: ………………………………………………………………………………………………..58

3-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE) …………………………………………………………………………………58

3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR) ……………………………………………………………………58

3-11)روش اجرای آزمون ها……………………………………………………………………………………….58

گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………59

گام دوم :آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………59

گام سوم:رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………………59

گام چهارم:بررسی خطاها………………………… …………………………………………………………………60

الف)خود همبستگی……………………………………………………………………………………………..60

ب)نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………60

3-12)خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………61

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..63

4-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………63

4-3) یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………..65

4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها ……………………………………………………………………………..65

4-3-2)آزمون فرضیه ها و نتایج آن …………………………………………………………………………….65

4-3-2-1)آزمون فرضیه ی اول ………………………………………………………………………………….65

4-3-2-2)آزمون فرضیه ی دوم …………………………………………………………………………………70

4-3-2-3)آزمون فرضیه ی سوم ………………………………………………………………………………..75

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………82

5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………………………………………………..82

5-3) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری……………………………………………………………………..83

5-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق……………………………………………………………………………..85

5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….85

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………87

منابع و ماخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..108

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………109

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..111

فهرست اشکال و جداول

جدول 2-1)تفاوت‌های بین شركت­های دردوران رشد و شركت­های دردوران پیری…………..34

شکل 2-1) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر…………35

جدول 3-1) مدل چرخه عمر………………………………………………………………………………………54

جدول 3-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….54

جدول 3-3) متغیرهای الگوی تحقیق……………………………………………………………………………54

جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..63

جدول 4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد…………………………………………………64

جدول 4-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ………………………………………………….64

جدول 4-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول…………………………………………………64

جدول 4-5) آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………65

جدول4-6) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….66

جدول4-7) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-8) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-9) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….68

جدول4-10) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-11) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-12) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71

جدول4-13) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71

جدول4-14) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….72

جدول4-15) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….73

جدول4-16) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74

جدول4-17) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74

جدول4-18) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….75

جدول4-19) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….76

جدول4-20) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….77

جدول4-21) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….78

جدول4-22) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….78

جدول4-23) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….79

جدول 5-1) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)…………84

جدول 5-2) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام)……………………………84

جدول 5-3) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(بازده سهام)…………..84

جدول 5-4) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)…………………………….85

جدول الف) شرکت های عضو نمونه آماری………………………………………………………………….88

جدول ب-1) آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………….89

جدول ب-2) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن………………………89

جدول ب-3) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن………………………91

جدول ب-4): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن……………………..93

جدول ب-5) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو………..95

جدول ب-6) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو………..97

جدول ب-7) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو………..99

جدول ب-8) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز………………………101

جدول ب-9) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز………………………103

جدول ب-10) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز……………………105

چکیده:

در­این­پژوهش­،­رابطه­بین­کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای­شرکتهای پذیرفته شده در بورس­اوراق بهادار تهران­بررسی­شده­است.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر­چرخه­عمر­شرکت بر­محتوای اطلاعاتی کیفیت سود است.در این پژوهش رابطه بازده و قیمت بازار سهام­با­استفاده­از­3 الگوی کیفیت سود:لویز(2003) ، بارتون-سیمکو(2002) و پنمن(2001) طی مراحل چرخه عمر­شرکتها مورد بررسی قرار­گرفت.تحلیل داده­های­گرد­آوری­شده­در­این­پژوهش­در­2 مرحله انجام شد.نخست ، شرکتهای عضو نمونه آماری به مراحل رشد­،­بلوغ­و­افول طبقه بندی شدند.سپس هر یک­از­شرکتهای­مراحل­رشد­،­بلوغ و افول با­استفاده­از­روشهای­آماری­تحلیل همبستگی­و­رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار­گرفتند.نتایج حاصل از بررسی­390 سال-شرکت(65 شرکت) طی دوره 1383-1388 نشان داد­برازش­رگرسیون­با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در هر سه مرحله رشد­،­ بلوغ و­افول معنی­دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی می باشد . در مرحله رشد­، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری­با بازده و قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت­سود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز­،­­و ارتباط ضعیفتری­با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد­. در مرحله افول ، الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد­.­لذا­،­تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی­مراحل­چرخه عمر وجود دارد .

1-1)مقدمه:

گزارشهای مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که یکی ازاهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری بنگاه اقتصادی است.یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی تهیه و ارائه می شود سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد.معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می رود.تعدادی از پژوهشگران رابطه بازده و قیمت بازار سهام باکیفیت سود را مورد بررسی قرار داده اند.لکن این پژوهشگران تاثیر عامل کلیدی همچون چرخه عمر شرکت را بر روی بازده و قیمت بازار سهام و کیفیت سود مورد بررسی قرار نداده اند.طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند ، بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.نتایج پژوهشهای پیشین نیز بیانگر این است که واکنش و پاسخ های بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری با هم دارند.

با توجه به مطالب فوق ، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بازده و قیمت سهام با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می باشد.در این پژوهش با استفاده از الگوهای لویز(2003) ، بارتون- سیمکو(2002) و پنمن(2001)کیفیت سود محاسبه و رابطه آن با بازده و قیمت بازار سهام در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها بررسی می شود.

تعداد صفحه : 124

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

  • 1