پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهریت مطالب:

مقدمه. 2

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

فرضیات… 7

اهداف تحقیق.. 8

تعریف نظری و عملیاتی متغییرها 8

فصل دوم(مبانی نظری و ادبیات تحقیق)

مقدمه. 12

چاقی و اضافه وزن.. 13

علل چاقی.. 14

عوارض چاقی و اضافه وزن.. 15

ترکیب بدن چیست؟. 15

عوامل موثر در ترکیب بدن انسان.. 16

اجزای بدن و نقش آن‌ها 19

توده بدون چربی.. 19

چربی نسبی بدن.. 20

چربی‌ها 20

ماهیت چربی‌ها 20

نقش چربی در بدن.. 21

چربی ضروری و چربی غیرضروری یا ذخیره 21

تعادل چربی در تمرین‌های ورزشی.. 23

نقش ورزش در کاهش و کنترل وزن.. 24

ترکیب بدن و ورزش…. 25

اثرات ورزش بر رشد و بلوغ كودكان و نوجوانان.. 26

فعالیت هوازی.. 27

پیشینه تحقیق.. 29

جمع بندی مبانی نظری و ادبیات تحقیق.. 37

فصل سوم(روش تحقیق)

مقدمه. 40

روش تحقیق.. 41

جامعه آماری.. 41

نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 41

ابزارهای جمع آوری اطلاعات… 41

متغیرهای تحقیق.. 42

محدودیت‌های تحقیق.. 42

روش جمع آوری داده‌ها 42

اندازه گیری وزن و قد. 43

اندازه گیری درصد چربی.. 43

محل و نکات قابل توجه در اندازه گیری چربی زیر پوستی عبایتند از: 44

ابزارهای آماری.. 46

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل آماری(

مقدمه. 48

توصیف یافته‌ها 49

تحلیل استنباطی یافته‌ها 49

فرضیه ششم: بین وزن دختران نوجوان،در گروه تجربی و كنترل تفاوت معناداری وجود دارد. 54

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

مقدمه. 61

بحث… 62

نتیجه گیری.. 66

پیشنهادات کاربردی.. 67

پیشنهادات پژوهشی.. 67

منابع.. 68

پیوست(1) 76

پیوست(2) 78

فهرست اشکال

3-1- چربی سنج پویا     42

3-2- نحوه اندازه گیری چربی زیر پوستی در ناحیه ران. 44

3-3- نحوه اندازه گیری چربی زیر پوستی در ناحیه پشت بازو 44

3-4- نحوه اندازه گیری چربی زیرپوستی در ناحیه فوق خاصره 45

فهرست  جداول

3-1- نحوه انجام تمرین تناوبی در گروه تجربی     45

4-1- جدول توصیفی مربوط به ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها 49

4-2- جدول توصیفی مربوط به ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها 49

4-3- مقایسه وزن آزمودنی‌های گروه تجربی.. 50…………………………………………………………………………………………..

4-4- مقایسه وزن آزمودنی‌های گروه كنترل.. 50

4-5- مقایسه درصد چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی.. 51

4-6- مقایسه درصد چربی بدن آزمودنی‌های گروه كنترل. 51

4-7- مقایسه توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی.. 52……………………………………………………………………….

4-8- مقایسه توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه كنترل. 52

4-9- مقایسه توده  بدون چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی 53

4-10- مقایسه توده  بدون چربی بدن آزمودنی‌های گروه كنترل. 53

4-11- مقایسه شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه تجربی.. 54

4-12- مقایسه شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه  کنترل 54

4-13- مقایسه  وزن بدن گروه تجربی و کنترل. 55

4-14- مقایسه  درصد چربی بدن گروه تجربی و كنترل 56

4-15- مقایسه توده چربی بدن گروه تجربی  و کنترل. 57

4-16- مقایسه توده بدون چربی بدن گروه تجربی و كنترل. 58

4-17- مقایسه شاخص توده بدن گروه  تجربی و كنترل. 59

فهرست   نمودارها

4-1- میانگین و انحراف معیار وزن آزمودنی‌های گروه تجربی و کنترل. 55

4-2- میانگین و انحراف معیار درصد چربی آزمودنی‌های گروه تجربی و كنترل. 56

4-3- میانگین و انحراف معیار توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی و كنترل. 57

4-4- میانگین و انحراف معیار توده بدون چربی آزمودنی‌های گروه تجربی و كنترل. 58

4-5- میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه تجربی و كنترل. 59

چكیده
هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمی در استان اردبیل با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و دردو گروه 15نفره تجربی(سن،قد،وزن) و كنترل (سن،قد،وزن) قرار گرفتند. روش اجرا:15نفر از آزمودنی‌ها(گروه تجربی) در طی 8 هفته تحت فعالیت هوازی به شكل تناوبی،3جلسه در هفته و هر جلسه45دقیقه قرار گرفتند و 15نفر دوم(گروه كنترل) در طول 8 هفته هیچ تمرینی انجام ندادند و وزن و درصد چربی،توده چربی بدن،توده بدون چربی،شاخص توده بدن آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی تناوبی اندازه گیری شد.برای تجزیه و تحلیل و مقایسه داده‌ها از آزمون آماری  tمستقل و t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که  وزن،درصد چربی بدن، وزن چربی،شاخص توده بدن در گروه تجربی به طور معنی داری كاهش می‌یابد.در حالی که وزن بدون چربی  درگروه تجربی افزایش معناداری داشت و در وزن،درصد چربی بدن،وزن چربی،وزن بدون چربی،شاخص توده بدن در گروه كنترل تفاوت معناداری نداشت.همچنین تفاوت این متغیرها در بین گروه تجربی و كنترل در مرحله آخر معنادار بود. نتیجه گیری: به نظر می‌رسد تمرین تناوبی با تنوع و مزیت‌های بیشتر و خستگی کمتر می‌تواند روش مناسبی برای کاهش وزن و درصد چربی باشد و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه
فعالیت و تحرک جزء جدانشدنی زندگی بشر بوده که در هر دوره به اشکال خاص در زندگی انسان مطرح بوده است.در جوامع صنعتی و متمدن امروزی که حرکت انسان روز به روز محدودتر می‌شود،تربیت بدنی و فعالیت‌های جسمانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.زندگی ماشینی بشر امروز موجبات دوری او از فعالیت را فراهم ساخته و این فقر حرکتی نشاط و شادابی را از جسم او دور کرده و به جای آن عامل خطرآفرین چاقی را جایگزین ساخته است.

مطالعات انجام شده در آخرین دهه‌ی قرن گذشته نشان دادند که چاقی و چگونگی توزیع چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی میانی بدن(کمر و شکم)،پیشگوی مناسبی برای ابتلا به بیماری‌ها در آینده است.بر اساس نتایج این تحقیقات ،مهم‌ترین اختلالات تندرستی که با افزایش میزان چربی بدن به ویژه در نواحی شکم و کمر رابطه دارند،عبارتند از :هیپرلیپیدمی،بیماری پر فشارخونی،دیابت نوع دوم،بیماری کرونری قلب،سرطان سینه و رحم و پروستات،بیماری‌های تنفسی،ناهنجاری‌های ساختاری،عملکرد قلب و افسردگی از طرفی بعضی از پژوهشگران ارتباط چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی شکم را با میزان مرگ و میر مشخص  کرده‌اند(کنایت،1979؛فرانین،1993).

اهمیت ترکیب بدن و رابطه‌ی آن را با سلامتی را نمی‌توان نادیده گرفت.بدن و ترکیبات آن در موفقیت و عدم موفقیت ورزشکاران نقش به سزایی دارد.این مسئله نه تنها برای شرکت برای شرکت در میادین ورزشی،بلکه برای سالم زیستن و شاداب ماندن از اهمیت بالایی برخوردار است.بنابراین ،ارزیابی ترکیبات بدن به منظور تعیین میزان مطلوب آن ضروری است(دسپرس،1991).

طی سال‌های اخیر شیوع چاقی  و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان رشد زیادی داشته و هم اکنون به یک مشکل جدی در دنیا تبدیل شده است (افتخاری و همکاران، 1386؛اکبری و همکاران،1386). عامل اصلی چاقی به درستی مشخص نیست اما به نظر می‌رسد عواملی مانند تغییر در الگوی غذایی، مصرف میان وعده‌ها ، غذاهای آماده ، مصرف نوشابه، زندگی بی تحرک مثل تماشای بیش از حد تلویزیون، استفاده از کامپیوتر و بازی‌های کامپیوتری به خصوص کاهش فعالیت بدن در این زمینه مؤثر باشد. انجام فعالیت متوسط تا شدید به میزان حداقل 6 دقیقه در روز و پرهیز از سبک زندگی بی تحرک در دوره نوجوانی می‌تواند از چاقی جلوگیری کند.طبق تعریف  سازمان جهانی بهداشت،فعالیت فیزیکی به هر گونه حرکتی گفته می‌شود که با حرکت ماهیچه اسکلتی ایجاد می‌شود و انرژی مصرف می‌کند.این سازمان توصیه می‌کند در افراد 5 تا 17 ساله،حداقل 60 دقیقه در هفته فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید به میزان حداقل 60 دقیقه در روز به خصوص در دوره نوجوانی، به پیشگیری از چاقی کمک می‌کند(مانسون و همکاران،2008؛ فولهلم و همکاران،1999).بنابراین فعالیت ورزشی کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد زیرا سطح انرژی را افزایش می‌دهد و موجب سلامت جسم و روح و روان می‌شود و همچنین به بیماری‌های ناشی از کم تحرکی (مانند بیماری قلبی،فشار خون،دیابت،پوکی استخوان و مانند آن‌ها)کمک می‌کند(گائینی و دبیدی روشن،1387).

به طور کلی،ترکیب بدن ارزیابی می‌شود تا وضعیت آمادگی و تندرستی فرد مشخص و کنترل شود.این ارزیابی،ضمناً به طراحی برنامه‌های تمرینی ورزشکاران کمک می‌کند.به خوبی معلوم شده است که درصد زیاد چربی بدن(توده‌ی خالص کمتر در بدن)با بیشتر شدن خطر بیماری‌ها همراه است،از طرف دیگر،درصد زیاد توده‌ی خالص بدن و توده‌ی کم چربی،با موفقیت‌های ورزشی و تندرستی کامل توأم می‌باشد(گائینی و دبیدی روشن،1387).

تعداد صفحه : 91

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]