پایان نامه ارشد: بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جامعه شناسی

عنوان : بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس 

دانشگاه آزاداسلامی

واحدعلوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:جامعه شناسی

 

عنوان:

بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس درسال 1392

استاد راهنما :

دکترکمال جوانمرد

 

استادمشاور:

دکترمحمودرئوفی

تابستان1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1                     فصلاول.. 1

1.1                مقدمه.. 2

1.2                           مرورتاریخی.. 2

1.2.1                   ماهیتوپیشینهپیدایشماهواره.. 2

1.2.2                   كاربردهایماهواره.. 4

1.3                     بیانمساله.. 6

1.4                            اهدافتحقیق.. 8

1.4.1                   اهدافجزیی.. 8

1.5ضرورتواهمیتتحقیق .. 9

1.6تعریفمفاهیمواصطلاحات .. 10

1.6.1                   رسانه.. 10

1.6.2                   ماهواره.. 11

1.6.3                   سریالمسلسل‌،ردیفی‌،نوبتی‌،رده‌ای‌،دوری‌،ترتیبی‌،جزء.. 11

1.6.4                   سبكهایزندگی.. 11

1.6.5                   نمادهایمنزلتی.. 12

1.6.6                   نمادفرهنگی.. 13

1.6.7                   نمادبومیومحلی.. 13

1.6.8                   نمادملی.. 13

1.6.9                   نمادفراملی.. 13

1.6.10                نمادهایسنتی.. 13

1.6.11                نمادمدرن.. 14

1.6.12                نقشاجتماعی.. 14

1.6.13                روابطشغلی.. 15

1.6.14                نقششخصی.. 15

1.6.15                نقشخانوادگیوخویشاوندی.. 16

1.6.16                ارزشهایاجتماعی.. 16

1.6.17                جمعگراییوفردگرایی.. 17

1.6.18                آیندهگراییوگذشتهگرایی.. 18

1.6.19                تجملگرایی.. 18

1.6.20                امنیتوآسایش.. 18

1.6.21                معنویتگرایی.. 19

1.6.22                الگوهایرفتاری.. 19

1.6.23                اوقاتفراغت.. 19

1.6.24                الگویمصرف.. 20

1.6.25                بیانلهجه.. 20

1.6.26                آرایشوپیرایش.. 21

1.6.27                   مدگرایی.. 21

1.6.28                گرایشدینی.. 22

2                          فصلدوم.. 23

2.1مرورادبیاتتجربی .. 24

2.1.1                   تحقیقاتداخلی.. 24

2.1.2                   تحقیقاتخارجی.. 32

2.2                          مبانینظری.. 35

2.2.1                   نظریههایسبکزندگی.. 35

2.2.1.1             بوردیو.. 35

2.2.1.2          زیمل.. 37

2.2.1.3         وبلن.. 37

2.2.1.4           گیدنز.. 38

2.2.1.5                 فدرستون.. 38

2.2.1.6             باکاک.. 39

2.2.2                   نظریههایتاثیراترسانهوماهواره.. 40

2.2.2.1نظریهیادگیریمشاهده‌ای.. 40

2.2.2.2نظریهوابستگی .. 40

2.2.2.3نظریهکاشتباورها.. 41

2.2.2.4نظریهمیانجیمیانرسانهوجامعه .. 43

2.2.2.5                          نظریهژرژمیل.. 44

2.2.2.6                         دیویدرایزمن.. 45

2.2.2.7                    مکلوهان.. 46

2.2.2.8هارولدآدامزاینیس.. 47

2.2.2.9                          هارولدلاسول.. 48

2.2.2.10لازارسفلدومرتن .. 50

2.2.2.11کورتلوین .. 51

2.2.2.12نظریهجهانیشدن .. 51

2.2.2.13نظریههجومفرهنگی .. 52

2.3                                             چارچوبنظریتحقیق.. 56

2.4         مدلنظریتحقیق.. 58

2.5                               سئوالاتتحقیق.. 59

2.5.1                   سئوالاصلی.. 59

2.5.2                   سئوالاتفرعی.. 59

2.6                               فرضیاتتحقیق.. 59

3                          فصلسوم.. 61

3.1                مقدمه.. 62

3.2                          روشتحقیق.. 62

3.3                             تکنیکتحقیق.. 63

3.4پردازشاطلاعاتوآزمونآماری .. 63

3.4.1                   روش‌هایآماریتجزیهوتحلیلداده‌ها.. 63

3.4.2                   روشپردازشوتحلیلیدادهها.. 63

3.5                          قلمروتحقیق.. 64

3.5.1                   جامعهآماری.. 64

3.5.2                   نمونهآماری.. 64

3.5.3                       حجمنمونه:.. 65

3.6روشنمونهگیری .. 65

4                               فصلچهارم.. 66

4.1                مقدمه.. 67

4.2                           آمارتوصیفی.. 67

4.2.1                   سن.. 67

4.2.2                   وضعیتتاهل.. 68

4.2.3                   میزانتحصیلات.. 69

4.2.4                   میزاندرآمد.. 70

4.2.5                   وضعیتاشتغال.. 71

4.2.6                   وضعیتمالکیتمنزل.. 72

4.2.7                   مصرفرسانهای.. 72

4.2.7.1                          داشتنماهواره.. 72

4.2.7.2تعدادساعاتتماشایماهواره .. 73

4.2.7.3سابقهتماشایماهواره .. 75

4.2.8                 سبکزندگی.. 77

4.2.8.1شاخصنمادمنزلتی.. 77

4.2.8.2شاخصالگوهایرفتاری .. 78

4.2.8.3شاخصنمادهایفرهنگی .. 80

4.2.8.4شاخصنقشهایاجتماعی.. 81

4.2.8.5شاخصارزشهایاجتماعی .. 82

4.2.8.6شاخصدینداری .. 84

4.3                            آماراستنباطی.. 85

4.3.1                   رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهورواجمدگرایی.. 85

4.3.2                   رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوفرهنگمصرفی.. 85

4.3.3                   رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوتجملگرایی.. 86

4.3.4                   رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهودینداری.. 86

4.3.5                   رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوارزشهایاجتماعی.. 87

4.3.6                   رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهونقشهایاجتماعی.. 87

5                          فصلپنجم.. 88

5.1                مقدمه.. 89

5.2                          نتیجهگیری.. 89

5.3                          پیشنهادات.. 92

 

جدول‏4‑1: سن.. 67

جدول‏4‑2: تاهل.. 68

جدول‏4‑3: تحصیلات.. 69

جدول‏4‑4: درآمد.. 70

جدول‏4‑5: اشتغال.. 71

جدول‏4‑6: مالکیت.. 72

جدول‏4‑7: داشتنماهواره.. 73

جدول‏4‑8: ساعاتتماشایماهواره.. 74

جدول‏4‑9: سابقهتماشایماهواره.. 76

جدول‏4‑10: شاخصنمادمنزلتی.. 77

جدول‏4‑11: شاخصالگوهایرفتاری.. 79

جدول‏4‑12: شاخصنمادهایفرهنگی.. 80

جدول‏4‑13: شاخصنقشهایاجتماعی.. 81

جدول‏4‑14: شاخصارزشهایاجتماعی.. 83

جدول‏4‑15: شاخصدینداری.. 84

جدول‏4‑16: رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهورواجمدگرایی.. 85

جدول‏4‑18: رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوتجملگرایی.. 86

جدول‏4‑19:رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهودینداری.. 86

جدول‏4‑20:رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوارزشهایاجتماعی.. 87

جدول‏4‑21: رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهونقشهایاجتماعی.. 87

نمودار‏4‑1: سن.. 68

نمودار‏4‑2: تاهل.. 69

نمودار‏4‑3: تحصیلات.. 70

نمودار‏4‑4: درآمد.. 71

نمودار‏4‑5: اشتغال.. 72

نمودار‏4‑6: داشتنماهواره.. 73

نمودار‏4‑7: ساعاتتماشایماهواره.. 75

نمودار‏4‑8: سابقهتماشایماهواره.. 76

نمودار‏4‑9: شاخصنمادمنزلتی.. 78

نمودار‏4‑10: شاخصالگوهایرفتاری.. 79

نمودار‏4‑11: شاخصنمادهایفرهنگی.. 81

نمودار‏4‑12: شاخصنقشهایاجتماعی.. 82

نمودار‏4‑13: شاخصارزشهایاجتماعی.. 83

نمودار‏4‑14: شاخصدینداری.. 84

 

 

 

 

چکیده

ظهورفناوریهایجدیددرهرجامعهایهموارهتردیدها؛سردرگمیهاوناآرامیهاییبههمراهداشتهواینامردرموردظهورتلویزیونهایماهوارهایهممصداقدارد.یکیازمسائلیکهتوجهبسیاریازاندیشمندانصاحبنظرانودولتمردانجهانرابهخودجلبکردهمسالهمضرویامفیدبودنمحتوایبرنامههایماهوارهایاست.برخیبراینباورندکهبهرهگیریازماهوارهیکدانشاستکهبایدآنراآموختوگروهیدیگرتاکیدبرمضراتماهوارهدارند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسیجامعهشناختیتاثیراتسریالهایماهوارهایبرسبکزندگیزنانشهربندرعباس می باشد. از این رو با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 400 نفر جهت جمع آوری داده های تحقیق به عنوان نمونه مورد بررسی و مصاحبه با استفاده از پرسشنامه ساختمند قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از ان است که تماشای سریال های ماهواره ای بر ابعاد سبک زندگی زنان تاثیر گذار است چنانکه ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت معناداری بین تماشای برنامه های ماهواره و افزایش استفاده از نمادهای منزلتی، نمادهای فرهنگی غربی، تجمل گرایی و مدگرایی نشان داده است. همچنین کاهش عقاید دینی افراد با تماشای این برنامه رابطه مثبت و معنادار داشته است.

 

 

 

1 فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1.1      مقدمه

در روزها و ماه های اخیر بحث پیرامون شبکه های ماهواره ای خارج از کشور، آسیب های اجتماعی- فرهنگی آن برای جامعه وراهکارهای مقابله با تاثیرات مخرب آن، از مسائل مهم و اساسی مورد بحث در میان اندیشمندان، سیاسیون و به خصوص مجریان نهادهای دولتی ذیربط بدل شده است. ابعاد و اثرات کوتاه مدت و دراز مدت ماهواره به عنوان یکی از فراگیرترین و موثرترین وسایل ارتباط جمعی، همیشه دارای اهمیت بوده اما با گذشت زمان و تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و جهان، هرروز به این ضرورت افزوده می شود. اگر در گذشته فقط چند شبکه ماهواره ای فارسی زبان مانند بی بی سی یا صدای آمریکا با جهت گیری و اهداف سیاسی خاص و هدایت شده از سوی دولت های انگلیس و آمریکا وجود داشت؛ اما در چند سال اخیر شبکه های با اهداف کاملا متفاوت مانند من و تو1 و2، فارسیone،pmc و… بوجود آمده اند و در مدت زمان بسیار محدود مخاطبان بسیاری در بین مردم وبه ویژه کانون های خانوادگی به خود اختصاص داده اند. بنابراین جنگ نرم رسانه ای بر ضد جامعه ایرانی در ظاهر و محتوا گسترده تر شده و ابعاد بسیار وسیعی پیدا کرده است. شبکه های کمتر سیاسی جدید بیشتر به مسائل فرهنگی – اجتماعی تکیه کرده و خانواده و روابط انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه جامعه را هدف قرار داده اند.

1.2       مرور تاریخی

1.2.1       ماهیت وپیشینه پیدایش ماهواره

اولین ماهواره ها در سال1980 با 12 هزار مدار تلفنی و تنها 2 کانال تلویزیونی در مدار قرار گرفتند و نسل ششم آنها با 3 برابر ظرفیت نسل پنجم و با سیستم های دیجیتالی پیچیده و در سال1986 ساخته و بکار گرفته شد. ماهواره های تلویزیونی (DBS) ماهواره هایی هستند که در واقع به عنوان یک فرستنده پرقدرت تلویزیونی در فضا عمل می کنند. مهم ترین برتری یک ماهواره تلویزیونی آن است که می تواند تمامی نقاط کور یک کشور را که فرستنده های زمینی قادر به پوشش آنها نیستند تحت پوشش در آورد. (نگاه حوزه، ش81-80، ص52)

اولین ماهواره ای که برای فرستادن سیگنال تلویزیونی بکار رفت , ماهواره تل استار در سال 1962 بود که سیگنال های تلویزیونی را از اروپا به آمریکا می فرستاد. در آن سال ها سیگنال تلویزیونی را ایستگاه‌های زمینی با تجهیزات پیشرفته آن زمان (که الان همان دستگاه ها بسیار پیش پا افتاده شده اند) می‌گرفتند و به صورت امواج تلویزیونی به اصطلاح رله می کردند. اولین شبکه ملی تلویزیون ماهواره ای در سال1967 توسط شوروی سابق راه اندازی شد. این شبکه اربیتا(Orbita)نامیده شد و کانال های تلویزیونی را به ایستگاه های زمینی می فرستاد و آنها نیز به نوبه خود سیگنال ها را به صورت زمینی از طریق کابل به تلویزیون های خانگی رله می کردند. سال 1974 اولین دسترسی سیگنال از ماهواره به تلویزیون به کمک رسیور و به طورمستقیم آزمایش شد. در آن سال ها این کار بسیار گران تمام می شد و برای تجاری شدن هنوز سالها وقت نیاز داشت با این حال بیشتر مورد استفاده شرکت های تلویزیون کابلی برای گرفتن تصویر و رله کردن آن بر روی کابل و رساندن آن به خانه مشتریان خود بکار گرفته می شد و استفاده شخصی از سیگنال ماهواره هنوز وجود نداشت.

ماهواره زمانی در ایران مطرح شد – یعنی اوایل دهه ۱۳۷۰ – که کشورمان تازه جنگ را پشت سر گذاشته بود و جامعه در حال پوست اندازی بود. رفاه اقتصادی، ارتباط با جهان خارج، رنگ، شادی، مصرف، تبلیغات بازرگانی و مفاهیم دیگر به تدریج به زندگی روزمره تزریق می شد. پدیده ماهواره هم در این شرایط مورد استقبال قرار می گرفت، چرا که پدیده ای مدرن به حساب می آمد. نکته دیگر آنکه در این زمان جامعه از محدودیت های زمان جنگ که البته در زمان جنگ و در همه جای دنیا طبیعی است دور شده بود. ماهواره پنجره ای بود که مردم می خواستند از آن دنیا را ببینند. نکته دیگر آنکه به هر حال ماهواره یک فناوری جدید بود. انسان ها نسبت به فناوری جدید کنجکاو هستند و دوست دارند آن را تجربه کنند مثل تلفن، رادیو، تلویزیون و تلفن همراه.که در جوامع امروزی وجود دارد.

1.2.2       كاربردهای ماهواره

ماهواره ها همان طور كه در زمینه پیشرفت علوم مختلف كمكهای شایانی به بشر كرده‌اند واستفاده ازآنها تاثیر بسزایی در زندگی انسانها دارد. بسیاری ازمسایل ومشكلات مربوط به هزینه، زمان وثبات اطلاعات ارسالی را حل كرده وكارایی شبكه های تلویزیونی رابه شكل چشمگیری افزایش داده است  در عین حال مشكلات خاص خود را نیز ایجاد كرده است. گسترش خارق العاده ارتباطات ماهواره‌ای بیانگر تلاش بی وقفه انسان در به كارگیری تكنولوژی جدید درجهت رفع نیازهای جوامع بشری است در حال حاضر بیش از هزار ماهواره درمدارهای مختلف وبرای مقاصد متفاوت در اطراف زمین در حال چرخش است. كاربردهای وسیع آن در زمینه های مخابرات،كشاورزی، هواشناسی، معادن، اكتشافات، نجوم حفاظت محیط زیست، نظامی و … اطلاعات بی شماری را در اختیار انسان قرار داده كه ما می بایست ازكاربردهای مثبت به نحو احسنت استفاده و از عواقب منفی آن جلوگیری كنیم.كه به چند مورد از  آنها اشاره می‌شود:

نظامی
تامین ارتباط مخابراتی اضطراری در زمان جنگ: گرچه 60 درصد ماهواره های ساخته شده، جنبه نظامی دارند، كه این اهمیت استفاده ازماهواره را دركاربرد نظامی آن روشن می كند، هنوز مطالب زیادی در مورد آنها منتشر نشده است. ماهواره های نظامی اطلاعات بسیار دقیق و مفیدی راجع به زاغه های مهمات در زیر زمین، مقر تانكها و خودروهای نظامی، محل استقرار نیروها، مراكز تجمع و آرایش و جابه جایی نیروها و تعداد آنها را به طور تقریبی جمع آوری وبه مراكز مشخصی می فرستند.درجریان جنگ خلیج فارس، ماهواره های جاسوسی آمریكا بیش از12 باردر روز از قلمرو فضایی عراق عبورمی‌كردند ودرهر عبور، صدهاعكس و تصویرازاوضاع گوناگون این كشور در اختیار فرماندهان نظامی قرار می دادند. این عكسها از طریق ماهواره های مخابراتی نظامی خاصی به منطقه نبرد فرستاده و در آنجا توسط گیرنده های متحرك دریافت می شد.

ماهواره های رادیو تلویزیون

شکی نیست که وسایل ارتباط جمعی ازقبیل رادیووتلویزیون درپیشبرد هدف‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وفنی تاثیر بسزایی دارند. درسالهای اخیرپخش صداوتصویر از طریق ماهواره به عنوان موثرترین وسیله در نیل به هدفهای فوق، توجه همگان را به خود جلبکرده است. استفاده از این ماهواره ها برای پخش برنامه هایرادیویی وتلویزیونی است ماهواره ای برفراز قسمتی از زمین قرار داده می شود، برنامه تلویزیونی از یک ایستگاه زمینی به آن فرستاده می شود، سپس ماهواره تصویر فوق راروی یک شعاع باریک که فقط ناحیه مشخص شده ای اززمین رامی پوشاند، برمی‌گرداند.ایستگاه زمینی مقابل با انتنهای  بشقابی شکل , تصویررامی گیردوآن رادوباره پخش می کند.به عبارت دیگرمی تواند درآن واحد وبه طورهمزمان مثلا درایران برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما و مسابقات فوتبال (( دیدنیهای )) خیلی از کشورها را مشاهده کرد. برنامه هایکشورهای خارجی، نمونه هایی ازکاربردآن هستند.اینگونه ماهواره هامی توانند ارتباط برنامه‌های رادیووتلویزیون رابه طورمستقیم بین ماهواره وگیرنده‌های خانگی ( تلویزیون)برقرارکنند.درژاپن وفرانسه تصاویر تلویزیونی مستقیماً ازماهواره به گیرنده‌های خانگی که آنتن‌های کوچک و تقریبا ارزان قیمتی دارند، انتقال پیدا می‌کند. چنانچه قرار باشد. این روش درسطوح وسیع خودبه کارگرفته شود، مسائل بغرنجی درزمینه حقوق فضایی و سیاسی به وجود می آید. کمیته‌های تخصصی سازمان ملل متحد مشغول بررسی هستند تاراه‌حل‌های مناسبی برای این مسایل پیدا کنندپس درحال حاضردر بسیاری ازکشورها امکان این وجود ندارد که با کمک آنتنهای معمولی، برنامه‌های تلویزیونی کشورهای دوردست راگرفت.

مخابرات
زیرپوشش قرارگرفتن نقاط دورافتاده وصعب العبور كشوركه از طریق فرستنده ها, رله هاوشبكه های زمینی نمی توانند زیرپوشش تلفن، تلكس، دیتا و امكانات دیگر ارتباطی قرارگیرند.

1-پوشش كلیه نقاط قاره ها وكشورهای پهناورازنظر برنامه های ارتباطی، امكان برگزاری كنفرانس تلفنی ازراه دور

2-تامین سریع ارتباط مخابراتی هنگام بروزسوانح طبیعی از قبیل زلزله، آتش سوزی، طوفان وسیل كه باعث قطع ارتباطات موجود می شوند.

3-تامین سرویسهای پیشرفته ارتباطی بین كشورها باكیفیت بسیار مطلوب در سطح جهانی

4-ایجاد شبكه دیتا (اطلاعات) در جهت انتقال اطلاعات بین مراكز تحقیقاتی، صنعتی، آموزشی و شعببانكها بامراكز اصلی با كیفیت و سرعت ارتباطی بسیار مطلوب

5-تامین امكان انتشار روزنامه‌های كثیرالانتشار به طور همزمان در نقاط مختلف كشور وجهان

6-ارتباط مراكز كامپیوتری با یكدیگر در سطح بین المللی

1.3      بیان مساله

عصر کنونی را بسیاری عصر انقلاب اطلاعات وارتباطات نامیده‌اند.عصری که در واقع می توان گفت وسایل ارتباط جمعی پیچیده‌ترین ابزار القای اندیشه‌ها وکارآمدترین سلاحها برای تسخیر آرام جوامع هستند.در چند دهه اخیر با توجه به سرعت سرسام‌آور پیشرفت ورشد تکنولوژی ارتباطواطلاعات؛هر روزه بر پیچیدگی وکارآمدی این ابزار ووسایل در جهان افزوده می شود.گستردگی وپیچیدگی جامعه انسانی در عصر کنونی وجود رسانه‌های جمعی را در صحنه مناسبات اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر نموده است. تصویری که از حقیقت در ذهن خود می سازیم نمادی از ادراک وبرداشت ما از واقعیت محسوس وملموس زندگی است(شاه محمدی؛1385:8)

اگر چه پیش از این انسانها در ارتباطی رودر رو؛با یکدیگر بوده‌اند ورونق وترویج روشهای زندگی از طریق همین ارتباط رودررو؛روندی بسیار کندوضعیف همراه بوده است و لیکن با توجه به فن آوری های (تکنولوژی)امروزی می توان به جرات بیان نمود که قدرت مافوق تکنولوژی به جایی رسیده است که جوامع بشری بصورت آنلاین با هم در ارتباط بوده وهمین باعث شده است تا سبک هاو روش‌های زندگی جدیدی در سطح دنیا در حال چرخش وتغییر باشد. امروزه با پیشرفت ارتباطات جوامع دستخوش تغییرات بسیاری شده اند رسانه های همگانی مانند تلویزیون وماهواره در سطح جامعه جایگاهی را اشغال کرده‌اند که از آن جایگاه بطور فزاینده چه در سطح ملی وبین المللی مطرح شده اند و از آنجا که فرهنگ از طریق رسانه های جمعی جریان می یابد اشکال متفاوت زندگی نیز توسعه می یابند. مک لوهان معتقد بود که هر کسی این وسایل ارتباطی را در اختیار داشته باشد حتی فرهنگ عام  را نیز تحت نفوذ دارد و اگر ارشمیدس نقطه اتکایی می خواست تا جهان را دگرگون کند، من رسانه ها را می خواهم تا جوامع را دگرگون سازم(ساروخانی، 1378: 27)

ظهور فناوری های جدید در هر جامعه ای همواره تردید ها؛سر در گمی ها وناآرامی هایی به همراه داشته واین امردر مورد ظهور تلویزیون های ماهواره ای هم مصداق دارد.یکی از مسائلی که توجه بسیاری از اندیشمندان صاحب نظران ودولتمردان جهان را به خود جلب کرده مساله مضر ویا مفید بودن محتوای برنامه های ماهوارهای است.برخی براین باورند که بهره گیری از ماهواره یک دانش است که باید آن را آموخت وگروهی دیگر تاکید بر مضرات ماهواره دارند.

چندیاستكهدرحوزهسرگرمیوتفریحی،شبكههایماهوارهایبهعنوانرقیبیسرسختوقدرتمنددربرابرصداوسیمایجمهوریاسلامیایرانعرضاندام می كردهاند. درحالحاضرسریالهاییازكشورهاوفرهنگهایگوناگونباحضوربازیگرانجوانوخوشچهره،دكورهاییجذابورنگارنگوداستانهاییكهلحظهییهوشوعقلمخاطبرابهحالخودرهانمیكندتوانستهاندجایخودرادرمیانمخاطبانبازكنند. ازسویدیگرباگسترشروزافزوناستقبالازاینشبكههاتوسطمخاطبانایرانینگرانیهاییدرخصوصاشاعهفرهنگبیگانهوتاثیراتمخربآنبرنگرشآنانپدیدآمدهاست.

سوای تاثیرات آنی و کوتاه مدت سریال های شبکه های ماهواره ای، تاثیرات بلند مدت و تغییراتی که آنها در ارزش ها، عقاید و سبک زندگی مخاطبان بوجود می آورد بسیار مهم و چالشی می باشد. تحقیقات مختلف و تحلیل محتوای سریال های خارجی که در شبک ههای مهاواره ای پخش شده یا می شود مشخص کرد که این بار هجمه فرهنگی بسیار ظریف و اندیشده شده می باشد. تخریب ساختار های خانوادگی، ساختار ایدئولوژیک و سبک زندگی از اهداف اصلی این هجمه فرهنگی جدید می باشد. با توجه به این نکات سئوال اصلی تحقیق این است کهسریال های شبکه های ماهواره ای چه تاثیری بر سبک زندگی زنان بندر عباس گذاشته است.؟ منفی یا مثبت

تعداد صفحه : 117

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1