پایان نامه ارشد:تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش‌های استان مازندران

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :منابع طبیعی

گرایش : آبخیزداری

عنوان : تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزشهای استان مازندران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

     دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه منابع طبیعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: آبخیزداری

 

عنوان:

تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزشهای استان مازندران

 

استاد راهنما:

دکتر عطاءاله کاویان

 

استاد مشاور:

دكتر مجید عباسی زاده

 

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

2-1- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

3-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-1- اهداف علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………..6

2-3-1- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………6

4-1-تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-4-1- زمین لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4-1-1-پیكر شناسی زمین لغزش…………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-2-1- ابعاد زمین لغزش…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-3-1- علل وقوع زمین لغزش ها……………………………………………………………………………………………………….11

1-4-3-1-1- عوامل زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………..12

1-4-3-2-1- عوامل ریخت شناسی…………………………………………………………………………………………………………12

1-4-3-3-1- عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………13

1-4-4-1- خسارات زمین لغزش………………………………………………………………………………………………………………16

5-1- زمین آمار (ژئواستاتیستیك)……………………………………………………………………………………………………………18

1-5-1- متغیر ناحیه‌ای……………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-5-1- تغییر نما   ………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-2-5-1- اجزای تغییر نمای ایده‌آل………………………………………………………………………………………………………20

1-2-5-1-1- دامنه تاثیر………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-2-5-2-1- سقف  واریوگرام………………………………………………………………………………………………………………….21

1-2-5-3-1- اثر قطعه‌ای  ………………………………………………………………………………………………………………………22

6-1- روش كریجینگ………………………………………………………………………………………………………………………………..22

6-1-1- معادلات كریجینگ  …………………………………………………………………………………………………………………..22

6-2-1- ویژگی‌های كریجینگ…………………………………………………………………………………………………………………23

7-1- بررسی روش‌های میانیا‌بی و انتخاب مناسب‌ترین روش………………………………………………………………….24

1-7-1- روش تیسن…………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-7-1- روش عكس فاصله……………………………………………………………………………………………………………………….26

3-7-1- روش‌های زمین آمار…………………………………………………………………………………………………………………….26

فصل دوم: پیشینه تحقیق

  • بررسی سوابق پژوهشی در داخل کشور……………………………………………………………………………………….29

2-2- بررسی سوابق پژوهشی در خارج از کشور……………………………………………………………………………………….34

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………….40

3-2- زمین‌شناسی استان مازندران…………………………………………………………………………………………………………..41

3-3- آب و هوای استان مازندران……………………………………………………………………………………………………………..45

3-4- اقلیم استان مازندران……………………………………………………………………………………………………………………….45

3-4-1- ناهمواری‌های استان مازندران…………………………………………………………………………………………………..46

3-5-كوه‌های استان مازندران……………………………………………………………………………………………………………………48

3-6-پوشش گیاهی استان مازندران………………………………………………………………………………………………………….48

3-7- باد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-8- بارش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-9- داده‌های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………..51

3-9-1- داده‌های بارش……………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-9-2- مشخصات ایستگاه‌های مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………..51

3-9-3- داده‌های زمین لغزش………………………………………………………………………………………………………………….53

3-10 – روش انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..54

3-10 -1- كنترل صحت و همگنی داده‌ها……………………………………………………………………………………………….54

3-10-2- انتخاب پایه زمانی مشترك ……………………………………………………………………………………………………..55

3-10-3- بازسازی و تطویل آمار………………………………………………………………………………………………………………55

3-10 – 4- بررسی مشخصات آماری داده‌ها…………………………………………………………………………………………….56

3-10 -5- تهیه نقشه پارامترهای مختلف بارش………………………………………………………………………………………57

3-10 -6- تهیه نقشه پراكنش نقاط زمین لغزش…………………………………………………………………………………….57

3-10 -7- محاسبه پارامترهای مختلف بارش در نقاط زمین‌لغزش‌ها……………………………………………………..57

3-10 -8- محاسبه پارامترهای مورفومتریك زمین لغزش……………………………………………………………………….58

3-10 -9- بررسی ارتباط بین پارامترهای مورفومتری زمین‌لغزش‌ها و خصوصیات بارش………………………58

3-10-9-1 – آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………………………..58

3-10-9-2- تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………..59

فصل چهارم: نتایج

4-1- بررسی پارامترهای مختلف بارندگی…………………………………………………………………………………………………61

4-2- محاسبه پارامترهای مختلف بارش…………………………………………………………………………………………………..62

4-2-تهیه نقشه پارامترهای مختلف بارش………………………………………………………………………………………………..74

4-3- نقشه پراكنش زمین‌لغزش‌ها……………………………………………………………………………………………………………84

4-4- بررسی آماری ارتباط بین خصوصیات لغزش و بارندگی………………………………………………………………….85

4-4-1- آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………85

4-4-2- تحلیل آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

اثبات فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….103

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….105

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….110

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………112

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول 3-1- طبقه‌بندی اقلیم ایستگاه‌های موجوددراستان مازندران به روش‌های دکترکریمی و دومارتن (كتاب جغرافیای تاریخی مازندران)…………………………………………………………………………………………………………..47

جدول 3-2- مشخصات ایستگاه‌های مورد مطالعه در استان مازندران……………………………………………………..52

جدول4- 1- میانگین ماهانه  در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………………………….61

جدول4- 2-میانگین بارش دوره‌ی 35 ساله آماری در ایستگاه‌های مورد مطالعه……………………………………62

جدول4- 3- نسبت درصد بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه های مختلف………………………………………….73

جدول4- 4- مشخصات مناسب‌ترین مدل‌های واریوگرام به دست آمده برای پارامترهای مختلف بارش..74

جدول 4- 5- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مقادیر پارامترهای بارندگی و مورفومتری……………….86

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                صفحه

شكل1- 1- اجزای مختلف زمین لغزش……………………………………………………………………………………………………10

شكل1-2نمونه ای از زمین لغزش در استان مازندران در روستای گرمستان از توابع شهرستان ساری…..18

شكل1- 3- اجزای تغییر نمای ایده آل……………………………………………………………………………………………………..21

شكل3-1- نقشه موقعیت استان مازندران در ایران…………………………………………………………………………………..41

شكل4- 1- میانگین بارش سالانه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران……………………………………………..63

شكل4- 2- میانگین بارش روزانه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران………………………………………………63

شكل4- 3- میانگین حداكثر كل  بارش در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران……………………………………64

شكل4- 4- میانگین بارش در فصل بهار در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………..64

شكل4- 5- میانگین بارش در فصل تابستان در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………….65

شكل4- 6- میانگین بارش در فصل پاییز در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران………………………………….65

شكل4- 7- میانگین بارش فصل زمستان در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………66

شكل4- 8- میانگین بارش فروردین ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران……………………………………66

شكل4- 9- میانگین بارش اردیبهشت ماه در ایستگاه های مختلف استان مازندران……………………………….67

شكل4- 10- میانگین بارش خرداد ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………….67

شكل4- 11- میانگین بارش تیر ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران………………………………………….68

شكل4- 12- میانگین بارش مرداد ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران……………………………………..68

شكل4- 13- میانگین بارش شهریور ماه درایستگاه‌های مختلف استان مازندران……………………………………69

شكل4- 14- میانگین بارش مهر ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………………69

شكل4- 15- میانگین بارش آبان ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران………………………………………..70

شكل4- 16- میانگین بارش آذرماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………………..70

شكل4- 17- میانگین بارش دی ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………………71

شكل4- 18- میانگین بارش بهمن ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران……………………………………..71

شكل4- 19- میانگین بارش اسفند ماه در ایستگاه‌های مختلف استان مازندران…………………………………….72

شكل4- 20- پراكنش باران در نقاط مختلف  استان مازندران در فصل بهار…………………………………………..75

شكل4- 21- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در فصل تابستان………………………………………75

شكل4- 22- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در فصل پاییز…………………………………………..76

شكل4- 23- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در فصل زمستان……………………………………..76

شكل4- 24- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در فروردین ماه………………………………………..77

شكل4- 25- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در اردیبهشت ماه…………………………………….77

شكل4- 26- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در خرداد ماه……………………………………………78

شكل4- 27- پراكنش باران درنقاط مختلف استان مازندران در تیر ماه………………………………………………….78

شكل4- 28- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در مرداد ماه…………………………………………….79

شكل4- 29- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در شهریور ماه………………………………………….79

شكل4- 30- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در مهر ماه………………………………………………..80

شكل4- 31- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در آبان ماه……………………………………………….80

شكل4- 32- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در آذر ماه…………………………………………………81

شكل4- 33- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در دی ماه……………………………………………….81

شكل4- 34- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در بهمن ماه…………………………………………….82

شكل4- 35- پراكنش باران در نقاط مختلف استان مازندران در اسفند ماه……………………………………………82

شكل4- 36- پراكنش روزانه باران در نقاط مختلف استان مازندران………………………………………………………..83

شكل4- 37- پراكنش سالانه باران در نقاط مختلف استان مازندران……………………………………………………….83

شكل4-38- پراكنش كل  باران در نقاط مختلف استان مازندران……………………………………………………………84

شكل4-39- موقعیت زمین لغزش‌های موجود روی نقشه استان مازندران………………………………………………85

شكل 4- 40- نمودار  طبقات بارش متوسط فروردین ماه……………………………………………………………………….87

شكل 4- 41- نمودار  طبقات بارش متوسط اردیبهشت ماه…………………………………………………………………….88

شكل 4- 42-  نمودار  طبقات بارش متوسط خرداد ماه………………………………………………………………………….88

شكل 4- 43- نمودار  طبقات بارش متوسط تیر ماه………………………………………………………………………………..89

شكل 4- 44- نمودار  طبقات بارش متوسط مرداد ماه…………………………………………………………………………….90

شكل 4- 45- نمودار  طبقات بارش متوسط شهریور ماه…………………………………………………………………………90

شكل 4- 46- نمودار  طبقات بارش متوسط مهر  ماه………………………………………………………………………………91

شكل 4- 47- نمودار  طبقات بارش متوسط آبان ماه………………………………………………………………………………92

شكل 4- 48- نمودار  طبقات بارش متوسط آذر ماه………………………………………………………………………………..92

شكل 4- 49- نمودار  طبقات بارش متوسط دی ماه……………………………………………………………………………….93

شكل 4- 50- نمودار  طبقات بارش متوسط بهمن ماه…………………………………………………………………………….94

شكل 4- 51- نمودار  طبقات بارش متوسط اسفند ماه……………………………………………………………………………94

شكل 4- 52- نمودار  طبقات بارش متوسط فصل بهار……………………………………………………………………………95

شكل 4- 53- نمودار  طبقات بارش متوسط فصل تابستان……………………………………………………………………..95

شكل 4- 54- نمودار  طبقات بارش متوسط فصل پاییز…………………………………………………………………………..96

شكل 4- 55- نمودار  طبقات بارش متوسط فصل زمستان……………………………………………………………………..96

شكل 4- 56- نمودار  طبقات بارش متوسط حداكثر روزانه……………………………………………………………………..97

شكل 4- 57- نمودار  طبقات بارش متوسط حداكثر كل…………………………………………………………………………97

شكل 4- 58- نمودار  طبقات بارش متوسط سالانه…………………………………………………………………………………98

چكیده

زمین لغزش یكی از فرایندهای اصلی زمین ریختی است كه تكامل چشم­ا­نداز مناطق كوهستانی را تحت تاثیر قرار داده  و سبب ایجاد حوادث فاجعه برانگیزی می­شود، زمین­لغزش­ها در ایران به­خصوص در حوضه­های شمال كشور، یكی ا­ز مهمترین بلایای طبیعی هستند كه همه ساله نقش بسزایی در تخریب جاده­های ارتباطی  تخریب مراتع، باغ­ها و مناطق مسكونی و همچنین ایجاد فرسایش و انتقال حجم بالای رسوب به حوضه­های آبخیز كشورمان دارند. بارندگی از عوامل اصلی وقوع زمین­لغزش­ها به شمار می­رود. شدت بارش و دوام آن نقش عمده­ای در وقوع زمین لغزش به عهده دارد، که البته به عوامل چندی از قبیل شرایط اقلیمی، توپوگرافی و ساختمان زمین­شناسی شیب­ها و نفوذپذیری دامنه نیز وابسته است.با توجه به اینکه خصوصیات مختلف ب بارندگی در مناطق مختلف تغییر می­نمایند و از آن­جایی که خصوصیات زمین­لغزش­ها نیز در اثر تغییرات مکانی دارای تغییراتی هستند بنابراین شاید بتوان این تغییرات را به تغییر در خصوصیات مختلف بارندگی نسبت داد­. در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که ارتباط بین تغییرات مکانی خصوصیات بارش و تغییرات خصوصیات مورفومتریك زمین­لغزش­های استان مازندران بررسی گردیده و در صورت معنی­داری این ارتباط به روابطی آماری دست پیدا نماییم. خصوصیات ریخت­شناسی زمین­لغزش­ها که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرند شامل مساحت، حجم، عمق، ضریب معادل اصطکاک )نسبت ارتفاع به طول لغزش) و … می­باشد. همچنین خصوصیات بارندگی نیز شامل متوسط بارندگی سالانه، متوسط بارندگی ماهانه در ماه­های پرباران سال، متوسط بارندگی ماهانه در فصل پرباران سال، حداکثر شدت 24 ساعته و … می­باشند. نکته­ای که در این مورد قابل پرداختن می­باشد این است که وقتی پارامترهای مختلف بارش به صورت طبقات مختلف دسته­بندی گردید، شاخص­های مورفومتریک دارای تغییراتی در هر طبقه بود. شاخص ضریب تغییر شكل طولی در همه­ی­ طبقات مختلف بارش دارای روند افزایشی و شاخص ضریب تغییر شكل دارای روند كاهشی بوده است­.

كلمات كلیدی: زمین لغزش، خصوصیات مورفومتریك، خصوصیات بارش، استان مازندران

فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

زمین لغزش یكی از فرایندهای اصلی زمین ریختی است كه تكامل چشم­ا­­ندازمناطق كوهستانی را تحت تاثیر قرار داده و سبب ایجاد حوادث فاجعه برا­نگیزی می­شود،زمین­لغزش­ها از جمله ویرانگرترین حوادث طبیعی در مناطق شیب­دار به حساب می­آیند(كا­نا­نگو و همكاران[1]،2006). زمین لغزش یك معضل جهانی بوده و متد­اول­ترین نوع از پدیده های طبیعی شكل دهنده سطح زمین می­باشد كه در تمامی دوران­های زمین­شناسی به وقوع پیوسته است(ثروتی، 1381). خسارات وارد به مناطق مسكونی و زیر بنای اقتصادی و همچنین تلفات انسانی ناشی از زمین­لغزش­ها در سراسر جهان در حال افزایش است. طی دهه 1990 زمین‌لغزش­ها تقریبا %9 بلایای طبیعی كه در سراسر جهان اتفاق ­ا­فتاده­اند را به خود اختصاص داده­ا­ند. سالانه در جهان 1000 كشته و 4 میلیون دلار خسارت مالی در اثر وقوع زمین­لغزش­ها ایجاد می­شوند­. عوامل متعددی مانند شرایط زمین­شناسی، شرایط هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، وضعیت توپوگرافی و مورفولوژی، آب و هوا و هوازدگی بر پایداری یك شیب تاثیر گذاشته و می­توانند سبب ایجاد زمین­لغزش شوند(گارفی و همكاران[2]، 2007). زمین­لغزش­ها در اثر بسیاری عوامل محرك از قبیل زلزله، بارندگی و ذوب سریع برف ایجاد شده و تحت تاثیر عواملی مثل توپوگرافی، نوع سنگ و خاك، شکستگی­ها و سطوح بستر و میزان رطوبت قرار می­گیرند )ترنر و اسكات[3]، 1996). زمین­لغزش­ها در ایران به­خصوص در حوضه­های شمال كشور، یكی ا­ز مهمترین بلایای طبیعی هستند كه همه ساله نقش بسزایی در تخریب جاده­های ارتبا­طی تخریب مراتع، باغ­ها و مناطق مسكونی و همچنین ایجاد فرسایش و انتقال حجم بالای رسوب به حوضه­های آبخیز كشورمان دارند (كلارستاقی وهمكاران، 2007­). بارندگی از عوامل اصلی وقوع زمین­لغزش­ها به شمار می­رود. شدت بارش و دوام آن نقش عمده­ای در وقوع زمین­لغزش به عهده دارد، که البته به عوامل چندی از قبیل شرایط اقلیمی، توپوگرافی و ساختمان زمین­شناسی شیب­ها و نفوذپذیری دامنه نیز وابسته است(اسپیزوآ[4]،2002). بیشترین تعداد گسیختگی دامنه­­ها بعد از بارندگی­های سنگین یا ذوب برف در بهار و به علت نفوذ آب در شکاف­ها صورت می­گیرد. شدت تأثیر عامل بارش در ناپایداری دامنه­ها به شرایط آب و هوایی، توپوگرافی منطقه، ساختارهای زمین شناسی دامنه­ها، نفوذ پذیری و سایرخواص توده­های سنگی و خاکی بستگی دارد(زندی، 1378). با توجه به این­که خصوصیات مختلف بارندگی در مناطق مختلف تغییر می­نمایند و از آن­جایی که خصوصیات زمین­لغزش­ها نیز در اثر تغییرات مکانی دارای تغییراتی هستند(موسوی خطیر و همکاران، 1388). بنابراین شاید بتوان این تغییرات را به تغییر در خصوصیات مختلف بارندگی نسبت داد­. در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که ارتباط بین تغییرات مکا­نی خصوصیات بارش و تغییرات خصوصیات ریخت­شناسی زمین­لغزش­ها بررسی گردیده و در صورت معنی­داری این ارتباط به روابطی آماری دست پیدا نماییم. خصوصیات ریخت­شناسی زمین­لغزش­ها که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرند شامل مساحت، حجم، عمق، ضریب معادل اصطکاک (نسبت ارتفاع به طول لغزش) و … می‌باشد. همچنین خصوصیات بارندگی نیز شا­مل متوسط بارندگی سالانه، متوسط بارندگی ماها­نه در ماه­های پرباران سال، متوسط بارندگی ماهانه در فصل پرباران سال، حداکثر شدت 24 ساعته و … می­باشند­.

بروز پدیده­ی زمین­لغزش می­تواند ناشی از عوامل متعدد زمین­شناسی، ژئومورفولوژیكی، هیدرولوژیكی، بیولوژیكی و ا­­نسا­نی باشد، ولی معمولا در شروع زمین لغزش تنها یك محرك خارجی یا عامل ما­شه­ای یك نقش محوری دارد. بارندگی شدید، ذوب سریع برف، تغییرات ناگها­نی در سطح آب زیرزمینی، زلزله و فرسایش با سرعت زیاد از مهمترین عوامل ماشه­ای زمین لغز­ش­ها برشمرده می شوند(سیدل و اوچیای[5]،2006). کا­نن و الن[6] در سال 1958 و کروزیر[7] در سال 1999 و ژیکوب و ویترلی5در سال 2003، بارندگی را به عنوان متداول­ترین عامل ماشه­ای وقوع زمین لغزش­ها بر شمرده­اند­.

مفهوم آستانه بارندگی برای وقوع زمین لغزش را نخستین بار كمبل[8] در سال 1975 بیان کرد. سپس استارکل در سال 1979 موفق شد آن را در قالب روابط شدت و  مدت بارندگی تئوریزه كند. سطح حداقل یا حداكثر كمیت مورد نیاز برای رخ دادن یك فرایند یا قرار گرفتن در وضعیت تغییر را می­توان آستانه برشمرد. این نكته كه بعضی رخدادهای بارندگی سبب لغزش می­شوند و بعضی دیگر چنین اثری ندارند، می تواند مبنایی برای پژوهش علمی در مورد آنالیز رابطه­ی بین مقادیر بارندگی و شروع لغزش باشد. به دست آوردن چنین رابطه­ای با شناسایی آستانه­های بارندگی می­تواند با استفاده از مبانی تجربی آستا­نه­­های بارندگی حاصل می­شود(كروزیر،1986)­.

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1