پایان نامه ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریهای شهرستان بروجرد

دانلود پایان نامه

دانشگاه تهران

 

دانشكده علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریهای شهرستان بروجرد

 

 

 

 

نگارش : 

استاد راهنما : دكتر مهدی طالب

استاد مشاور : دكتر مصطفی ازكیا

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

در

رشته تحصیلی مدیریت توسعه

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول : كلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2- اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………..10

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….12

1-4- سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………13

مقدمه…………………………………………………………………….. …………………………………………………………14

2-1- تاریخچه مدیریت روستایی در ایران……………………………………………………………………………. 14

2-1-1- دوره اول ـ قبل از مشروطیت…………………………………………………………………………………..18

2-1-2- دوره دوم ـ بعد از مشروطیت تا جنگ جهانی دوم……………………………………………………. 20

2-1-3- دوره سوم ـ ازجنگ دوم جهانی تا اصلاحات ارضی……………………………………………………21

2-1-4- دوره چهارم ـ از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی…………………………………………………..22

2-1-5- دوره پنجم ـ از پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون…………………………………………………………..28

2-2- ارزیابی عملكرد……………………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملكرد………………………………………………………………………… 31

2-2-2- سیر تحول و تطور ارزیابی عملكرد………………………………………………………………………… 32

2-2-3- دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملكرد…………………………………………………………… 34

2-2-4- تعاریف ارزیابی عملكرد…………………………………………………………………………………………37

2-2-5- ویژگیهای نظام ارزیابی عملكرد اثربخش…………………………………………………………………..39

2-2-6- دیگر ویژگیهای نظام ارزیابی اثربخش………………………………………………………………………40

2-2-7- گرایشهای اصلی در انتخاب معیارها و شاخصهای ارزیابی…………………………………………..41

2-2-8- محدودیتها و موانع ارزیابی………………………………………………………………………………………. 43

الف) خطای انسانی……………………………………………………………………………………………………………….44

ب) موانع سازمانی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………..45

2-3- مفهوم اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………….47

2-3-1- تعاریف اثربخشی……………………………………………………………………………………………………..48

2-3-2- سطوح اثربخشی……………………………………………………………………………………………………….49

2-3-3- رویكردها و مدل‌های اثربخشی…………………………………………………………………………………..53

الف – رویكرد نیل به هدف…………………………………………………………………………………………………… 53

ب – رویكرد منبع- سیستم………………………………………………………………………………………………………55

پ – رویكرد ذینفعان استراتژیك……………………………………………………………………………………………. 56

ت – رویكرد آینده- مدار…………………………………………………………………………………………………………57

ج – مدل جامع……………………………………………………………………………………………………………………….58

2-4- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..60

2-5- آشنایی با نهاد دهیاری………………………………………………………………………………………………….. 61

2-6- وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری………………………………………………………………………………….. 64

2-7- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………69

فصل سوم : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….70

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………71

3-1- سطح سنجش و تكنیك‌های جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………71

3-2- جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….7

3-3- آماره‌های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………..73  3-4- نحوه تنظیم پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………….73

3-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….74

3-6- تعاریف متغیرها (واژگان) کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………..74

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..77

4-1- آشنایی با منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………..78

4-2- ارزیابی دهیاران از عملكرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی………………………………………………………82

4-3- ارزیابی دهیاران از عملكرد دهیاری در بعد اجتماعی……………………………………………………………………86

4-4- ارزیابی دهیاران از عملكرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی……………………………………………………..89

4-5- ارزیابی دهیاران از عملكرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………………….93

4-6- ارزیابی دهیاران از رابطه دهیار و شورا……………………………………………………………………………………….96

4-7- ارزیابی اعضای شورا از عملكرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی………………………………………..100

4-8- ارزیابی اعضای شورا از عملكرد دهیاری در بعد اجتماعی…………………………………………………………103

4-9- ارزیابی اعضای شورا از عملكرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی……………………………………………106

4-10- ارزیابی اعضای شورا از عملكرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………110

4-11- ارزیابی اعضای شورا از رابطه دهیار و شورا…………………………………………………………………….113

4-12- ارزیابی مردم از عملكرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی…………………………………………………117

4-13- ارزیابی مردم از عملكرد دهیاری در بعد اجتماعی………………………….. …………………………………….120

4-14- ارزیابی مردم از عملكرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی…………………………………………………….123

4-15- ارزیابی مردم از عملكرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………………..137

4-16- ارزیابی مردم از رابطه دهیار و شورا……………………………………………………………………………….130

4-17- آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………134

4-18- عمده‌ترین مسائل و مشكلات دهیاری از نظر سه گروه………………………………………………….152

4-19- نتایج مصاحبه و بحث های گروهی با مردم و دهیاران چند روستا…………………………………..153

4-20- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………166

فصل پنجم : جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………………………………167

5-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………168

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….172

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….173

برای ادامه نمونه متن و خرید متن این پایان نامه کامل اینجا کلیک کنید

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]