پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

ارگان(1988) رفتار شهروندی سازمانی را در پنج بعد وظیفه شناسی، نوع دوستی، رادمردی و گذشت، توجه مدنی و تکریم  مطالعه می کند. نتایج مطالعات کاتز و کان(1966) نشان داده که یک سازمان برای اثربخش بودن فعالیت های خود نیازمند تعهد کارکنانش به نوآوری، انجام رفتارهای خودجوش و فراتر از انتظارات تأثیر توسط آنهاست که در واقع مبین همان رفتار شهروندی سازمانی می باشد. لذا رفتار شهروندی سازمانی یک عملکرد درون نقشی نیست و به عواملی فراتر از تأثیر خود افراد اشاره دارد.

با در نظر داشتن این نکات، پویاسازی کارکنان در جهت انجام این فعالیت های خودجوش که زمینه ساز بهره وری بالاتر و پیشبرد اهداف سازمانی می باشد، رعایت نکاتی از سوی مدیران سازمان لازم می باشد که در این پژوهش به عواملی زیرا توجه شغلی، به واسطه عوامل ساختاری موثر بر خودجوشی کارکنان سازمان، و تسهیم دانش، به جهت ضرورت ایجاد بسترهای مناسب جهت نوآوری کارکنان مورد توجه قرار گرفته اند. در نتیجه با در نظر داشتن نکات مذکور محقق به دنبال ” تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران” می باشد.

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران