پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

می گردد.ارزش و اهمیت این مفهوم تا حدی می باشد که استاو[1] درمورد آن می گوید: ارزش و اهمیت تعهد سازمانی بایستی به عنوان یک ساخت مستقل و مجزا از سایر مفاهیم روان شناختی ( نظیر انگیزش، فعالیتهای کاری یا سایر گرایش‌های رفتاری دیگر) به اثبات برسد. (خاکی، ش5، ص 196)

 

خود و يا خودپرستي نبايد اشتباه كرد. تعهد به خود شامل استقلال[2]( خودمختاري )، تثبیت مقام خود و قبول انتقاد سازنده می باشد.

4 – تعهد نسبت به مردم:

چهارمين تعهد مديريت بر كار تيمي[3] اعضاي گروه تأكيد دارد. مديران ممتازنسبت به كساني كه براي آنها كار مي كنند ايثار[4] نشان مي دهند. اين اقدام به بهره گیری مديرازشيوه صحيح رهبري به مقصود كمك به افراد در حصول توفيق در انجام وظايفشان اشاره دارد. تمايل مدير به صرف وقت و انرژي و كار روزانه با زيردستان نشان دهنده تعهد مثبت او نسبت به مردم می باشد. اجزاي تشكيل دهنده اين تعهد شامل علاقه مندي مثبت ، ارایه بازخورد و ترغيب ايده هاي نوآورانه میباشد.

5 – تعهد نسبت به وظيفه (تكليف):

پنجمين تعهد مديريت بر وظايفي[5] تكيه دارد كه بايد انجام گيرند. مديران موفق به وظايفي كه مردم انجام مي دهند معنا مي بخشند. آنان براي زيردستان كانون توجه و جهت را تعيين كرده ، انجام موفقيت آميز تكاليف را تضمين مي كنند.

چنين تعهدي زماني عملي می باشد كه اصالت و صحت هدف، سادگي و گرایش به آن حفظ گردیده و باعث مهم جلوه دادن تكليف یا  وظيفه  گردد. در صورتي كه اين پنج تعهد به طور مستمر انجام گيرند كليد مؤثر مديريت خواهند بود. مدير حلقه اتصال اصلي ميان هريك از تعهدات می باشد. مدير ممتاز ضمن اعمال ديدگاههاي خود، نبايد اين پنج تعهد رااز نظر دور داشته باشد. مدير ممتاز در مورد روند پيشرفت و حمايت از تعهدات مرکز ثقل این فرایند می باشد. مدير با قبول مسووليت شخصي و اجرای امور در مقام نيرويي مثبت مي تواند قوياً در سازمان برافراد، وظايف و مشتريان تأثير بگذارد. اين مديران نسبت به مشتري، سازمان، وظايف كليدي خو ودیگر افراد تعهد ايجاد می كنند. معناي اين سخن آن می باشد كه براي هر تعهدي بايد نگرشهاي مناسب به وجود آورد و علاقه مثبت نشان داد. اين كار وظيفه تك تك افراد بوده و تنها به عنوان  وظيفه مدير تلقی نمی گردد. مدير ممتاز بايد خود همزیسکی و بوکانان[6] در 1991، اظهار می دارند که تعهد هنجاری، مستمرو عاطفی را نه به عنوان انواع خاص تعهد بلکه به عنوان اجزاء تشکیل دهنده آن در نظر گرفت. برای مثال یک فرد می تواند هم به ماندن در سازمان وهم به باقی ماندن در سازمان احساس تمایل شدید داشته باشد اما احساس تکلیف و وظیفه کمی نسبت به ماندن در سازمان داشته باشد. در مقابل فرد دیگری ممکن می باشد تمایل کم، نیازی حد واسط و الزامی شدید به باقی ماندن در سازمان خود احساس کند. یکی از نتایج ضمنی چنین نظری نسبت به تعهد این می باشد که می­توان انتظار داشت که اجزاء مختلف تعهد تأثیر تعاملی بر رفتار خواهند داشت.

اما به طور کلی ابعاد تعهد سازمانی را در غالب دو دیدگاه زیر تشریح می کنیم:

الف. دیدگاه دو بعدی

ب. دیدگاه سه بعدی

1- دیدگاه دو بعدی

مورو[7] با جمع آوری نتایج تحقیقات دیگران چندین تعریف و روش برای مطالعه تعهد سازمانی ذکر کرده می باشد. میدی و استیرز و پورتر این روشها را در دو بخش به نامهای تعهد رفتاری و تعهد اعتقادی یا نظری طبقه بندی نمود. گرچه این طبقه بندی در دهه هشتاد صورت گرفته می باشد اما میتوان بسیاری از تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی را در قالب آن گنجاند.

الف) تعهد رفتاری[8]: بعد رفتاری اولین بعد تعهد می باشد که بیش از سایر ابعاد مورد توجه بوده می باشد. در این بعد بیشتر به علل ترک خدمت و افزایش غیبت پرداخته می گردد و بطور کلی به معنای قصد و نیت کارکنان به ماندن در سازمان می باشد.

[1] Stove

[2] Independence

[3] Teamwork

[4] Sacrifice

[5] Task

[6] Hamziskey & Bukanan

[7] Moro

[8] Bahavioral Commitment

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران