پایانامه در مورد : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

1-1-   هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي، درماني تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي، درماني تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي، درماني تهران.

پژوهش به طور خاص دو مسئله رفتار سازمانی و تسهیم دانش مطرح می شوند. نخست، به نظر می رسد که توجه های شغلی ارتباط معناداری با رفتار تسهیم دانش داشته باشند که نشانگر نوعی شکاف تحقیقاتی در زمینه ی تسهیم دانش و توجه های کارکنان می باشد ثانیا، نشان داده شده می باشد که OCB مستقیما بر تسهیم دانش تاثیر گذار می باشد اما واسطه ی توجه های شغلی کارکنان برای ترویج رفتارهای تسهیم دانش نمی گردد.

پژوهش ما نیز برگرفته از مدل مفهومی و مفروضات این پژوهش می باشد که مدل مفهومی آن بصورت زیر ترسیم شده می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pei-Lee Teh, Hongyi Sun, (2012),”Knowledge sharing, job attitudes and organisational citizenship behaviour”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 112 Iss: 1 pp. 64 – 82

 

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران