پایانامه در رابطه با : بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

خلط در لغت از ریشه خَلَطَ به معنی آمیختن می باشد ودر اصل چیزی که از مخلوط شدن چند چیز به وجودمی آید،خلط نامیده می گردد.[1]

خلط در اصطلاح ،جسم تر و روانی را گویند که غذا نخست بار ، به آن تبدیل می گردد .[2]“در تعریفی دیگر”خلط جسمی می باشد رطب بالفعل که قابل تسییل می باشد و مستحیل می گرددبه سوی آن غذا در اول استحاله “.[3] در کتاب التنویر، اخلاط راشامل خون، و صفرا، و سوداء، و بلغم می داند، که  «امشاج» نيزمی گويند.و دارای چهار قوتست:[4].

در نتیجه خلط را می توان جسم روان و مرطوبی خواند که غذا بعد ازخورده شدن و هضم شدن به آن تبدیل میشود.و در رگها جریان پیدا می کندکه این اخلاط به نام های صفرا ، سودا ،بلغم و خون می باشد.

1.بندر ریگی.معجم الوسیط.جلد1.ص 534

[2].چغمینی.محمود بن محمد .قانونچه در طب .مترجم محمد تقیمیر . نشر دانشگاه علوم پزشکی ایران 1375. ص4

[3] .مفرح القلوب.شاه ارزانی.ص 40.

[4] .قمرى بخارى، حسن بن نوح، كتاب التنوير، 1جلد، دانشگاه علوم پزشكى ايران – تهران، چاپ: اول، 1387 ه.ش.

[5] .رازى، محمد بن زكريا – مترجم: ذاكر، محمد ابراهيم، المنصوري في الطب (ترجمه)، 1جلد، دانشگاه علوم پزشكى تهران – ، چاپ اول، 1387.ص 123

 

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)