پایانامه در رابطه با : بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

ماه دوم

 

طراحي پرسشنامه و تعيين روايي پرسشنامه
ماه سوم توزيع آزمايشي پرسشنامه وتعيين پايايي پرسشنامه وآماده سازي فصل سوم
ماه چهارم توزيع كلي پرسشنامه وگردآوري اطلاعات
ماه پنجم تجزيه وتحليل دادهها ونگارش فصل چهارم
ماه ششم تلخيص يافته هاونتيجه گيري واستنباط وپيشنهادات تحقيق.

1-8-پيشينه تحقيق

1-8-1-پیشینه داخلي:

جدول-1-2-پیشینه داخلی

سال نام محقق عنوان تحقيق اختصار تحقيق
1386 بابک معینی مطالعه تاثیرآموزش

شیوه های مدیریت استرس

برسلامت روان نوجوانان شهر تهران برمبنای مدل

اعتقادی بهداشتی

با رویکرد

بازاریابی اجتماعی

در اين تحقيق با روش نمونه گیری

خوشه ای گروه ها

مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.تدوین برنامه مداخله ای مبتنی بر بازاریابی اجتماعی براساس نتایج حاصل از پژوهش تکوینی ونیازسنجی مبتنی برسازه های مدل اعتقاد بهداشتی بوده می باشد.نتایج کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی با رویکردبازاریابی اجتماعی دارای اثربخشی قابل توجهی بر روی کاهش استرس وارتقای سلامت روانی وتغییر در باورهای نوجوانان در ارتباط با اختلالات روانی می باشد.

 

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان