پایانامه در رابطه با : بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

بیشترمشتریان بانک‌ها به دلیل بی‌توجهی وبی‌تفاوتی کارکنان با بانک‌ها قطع ارتباط می‌کنند. رضایت مشتریان بانک‌ها به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد وقابلیت خدمت رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته می باشد.کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان ازخدمات دریافتی ازسازمان می باشد ( اکرامی، 275،138 ).

 

 

 

2-37-مطلوبیت محیط داخلی بانک‌ها و مؤسسات مالی :

یک محیط خوب، می‌تواند بر رشد ارزشهای کارکنان وافزایش توان وبهره‌وری آنان اثرگذار باشد.بامتنوع شدن فعالیتهای بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام وبهره‌ور در سازمانها به صورتی که منجربه فعال شدن بیشترنیروی انسانی، شادابی آنها، کاهش افسردگیها، رشد خدمات مثبت ودرنهایت دستیابی به بهره‌وری مورد نظر گردد، ضروری به نظر می‌رسد. در بانکداری جدید این امر از دغدغه‌های مدیران اجرایی ومدیران ارشد بانک‌ها می‌باشد. بانک‌ها برای جذب بیشترمنابع مالی مشتریان می‌بایست به محیطهای کاری مناسب که دارای شاخصهای محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی واجتماعی باشد مجهز شوند ( ونوس،1383، 142-137 ).

2-37-1-مطلوبیت محل استقرارمکانی بانک‌ها و مؤسسات مالی :

باتوجه به افزایش وشدت رقابت، ارائه خدمات در مکان ومحل‌های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین‌کننده درجذب ونگهداری مشتریان می باشد. به همین دلیل امروزه بانک‌ها ودیگرسازمانهای خدماتی به ایجاد شعب درمناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قراردهند(روستا، 1380، 40 ).

2-38-فضاسازی یک نام و نشان تجاری:

به عبارت بهتر نام و نشان یک شرکت،دستگاهی ادراکی می باشد نه صرفا ابزاری ارتباطی؛اگر نتوانیم با شنیدن یک نام تجاری،در موردش‏ چیزی بگوییم و اظهارنظر کنیم،گویی آن برند قادر به فضاسازی لازم در ذهن مخاطب خدمات آسان نیست. کلمه خدمت وسعت و تنوع معانی وسیعی دارد واین ویژگی به ابهام زیادي در مفهوم آن در متون مدیریتی منتهی شده می باشد.گرونروس[1] (2001 ) خدمت را چنین تعریف میکند: یک خدمت، فعالیت یا مجموعه اي از فعالیتهاي کم و بیش ناملموس می باشد که معمولاً و نه لزوماً در تعاملات بین مشتري و کارکنان[1] Gronroos

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان