پایانامه در رابطه با : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-1-   جامعه آماری و حجم نمونه:

جامعه ی آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران به تعداد 419 نفر می باشد. حجم نمونه نیز بدلیل محدود بودن جامعه آماری، با بهره گیری از فرمول نمونه گيري از جامعه ي محدود، 200 نفر تعیین شده می باشد.

 

1-2-   روش گردآوري اطلاعات:

براي جمع آوري اطلاعات از روش هاي زير بهره گیری گرديد:

الف) مطالعات کتابخانه‌اي

جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از مقالات و کتابهاي مورد نياز بهره گیری شده می باشد.

ب) تحقيقات ميداني

به مقصود جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات براي تجزيه و تحليل از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

1-3-   تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:

توجه شغلی

توجه مانند خصایص عاطفی بشر می باشد. در نتیجه توجه احساس فرد نسبت به یک نهاد اجتماعی، یک سنت، موسسه، یک گروه، یک قانون، شغل و یا هر پدیده دیگر مشخص می گردد. حال احساس به شغل و کار را می توان توجه شغلی معرفی نمود. توجه شغلی به معناي طرز تفكر فرد نسبت به جنبه هاي مختلف شغلش (حجازی و همکاران، 1390)  و نوعی سنجش روحیه در انجام وظیفه محسوب مي گردد؛ بدین معنی که نشان می دهد فرد نسبت به شغل خود دارای رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی می باشد(McCoach & Colbert,2010).

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران