پایانامه ارشد در مورد : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

3تعهد سازمانی مورد توجه پژوهشهای زیادی طی سی سال اخیر بوده می باشد. تعریف اولیه از تعهد سازمانی در تحقیقات آکادمیک بوسیله ی پورتر[1] و سایرین (1994) ارائه شده می باشد : ” قدرت شناسایی فردی و درگیری در یک سازمان خاص .”

  1. ” آلن[2] و ماير “( 1992) بيان مي­كنند كه تعهد سازماني يك حالت روانشناختي می باشد كه روابط كاركنان با سازمان را توصيف ميكند و به تصميم درادامه عضويت در سازمان دلالت دارد.( ويليامز[3] ،1986(
  2. پورتروهمكارانش(1974) تعهدسازماني را پذيرش ارزشهاي سازمان و درگيرشدن (مشارکت) در سازمان تعريف مي كنند و معيارهاي اندازه گيري آن را شامل انگيزه، تمايل براي ادامه كارو پذيرش ارزشهاي سازمان مي دانند.
  3. هانت و مورگان[4] (1994) تعهد سازماني را در دو سطح خرد و كلان مطرح نمودند. تعهد در سطح خرد عبارت می باشد از تعهد به گروه‌هاي خاص سازماني كه شامل گروه‌هاي كاري، سرپرستان و مديريت عالي مي‌گردد و تعهد در بعد كلان عبارت از تعهد به سازمان به عنوان يك مجموعه و يك سيستم میباشد. (مشبكي، 1378؛ص 12 )
  4. تعهد سازماني بيان كننده حالتي می باشد كه كاركنان سازمان، اهدافشان را معرف خود دانسته و آرزو مي كنند كه در عضويت آن سازمان بمانند.(رابينز[5] ، ترجمه پارسائيان ،1374 :372 )
  5. تعهد سازماني ميزاني می باشد كه به آن وسیله شخص هویت خود را از سازمان گرفته واحساس مي­كند جزئي از سازمان بوده و در آن مشغول به فعالیت می باشد. (شرمرهورن و ازبورن[6]،1997 :73)
  6. چاتمن و اورايلي[7](1968) تعهد سازماني را به معني حمايت و پيوستگي عاطفي بااهداف و ارزشهاي يك سازمان ، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهاي ابزاري آن ” وسيله‌اي براي دستيابي به اهداف ديگر” تعريف مي كنند. (رنجبريان ، 1375ص41)
  7. برگمان[8] و همكاران نيز تعهد سازماني را باور قاطع افراد در پذيرش ارزشها و اهداف سازمان و تمايل به کوشش بيشتر و حفظ عضويت در سازمان میدانند.

2-1-11-     اهمیت تعهد سازمانی:

نیروی انسانی، مهمترین عامل موفقیت یا شکست فرآیند تغییر سازمانی می باشد. به همین دلیل، عواملی که توجه های افراد را در خصوص تغییر تحت تأثیر قرار می دهند، بایستی مورد توجه واقع شوند. یکی از این عوامل تعهد افراد به سازمان می باشد (حسینی، ش 39-38، ص50).

انديشه تعهد موضوعي مهم در ادبیات مديريت می باشد . اين انديشه يكي ازارزشهاي اساسي می باشد كه سازماندهي بر آن متكي می باشد و كاركنان براساس ملاك تعهد،ارزشيابي مي شوند. اغلب مديران معتقدند كه اين تعهد براي اثربخشي سازمان ضرورتي تام دارد (ميچل[9] ، ترجمه شكركن ،1373).

شهيد مطهري (1370) اظهار مي دارد اگر شخص لياقت[10]، شايستگي[11] و تعهد حداكثر بهره برداري از امكانات و سرمايه را داشته باشد، لياقت مديریت را دارد و اگر چنين تعهد و شايستگي را نداشته باشد نبايد چنين مسووليتي به او محول گردد.( مطهري، مرتضي ،1370 ص25)

يکي از دلايل اهميت تعهد سازماني براي سازمانها، ارتباط منفي آن با قصد افراد جهت ترک سازمان می باشد. بنابراين سازمانها مي بايست عواملي را که منجر به افزايش تعهد سازماني مي گردد را شناسايي نمايند.(Wang, et al., 2002)

این مفهوم که در جریان شناخت و مشارکت افراد در  سازمان تجلی می یابد در دهه گذشته جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده می باشد تا جایی که  تعهد سازمانی خود به عنوان بحثی مستقل در تحقیقات مذکور شناخته[1] Porter

[2] Allen

[3] Williams

[4] Hunt & Morgan

[5] Robins

[6] Shermerhorn & Osbourn

[7] Chatman & Oreily

[8] Bergman

[9] Mitchel

[10] Potency

[11] Competency

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران