پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

هرخدمت چند واحد پولی هزینه در برداشته وبراساس استانداردها این هزینه تاچه حد توجیه پذیراست ودر سنجش اثربخشی ،سازمان به بیرون می نگرد تادریابد خدمات چه اثراتی برجامعه ومشتریان برجای گذارده می باشد.گاهی برون‌سپاری سازمان ها درجهت حصول به کارایی بیش­تر وگاهی­درجهت دستیابی به اثربخشی صورت می پذیرد.البته برون‌سپاری بعضی از فعالیت ها به این دلیل انجام می شود که مدیریت این گونه فعالیت ها وقت زیادی رابه خود اختصاص می دهد لذا برون‌سپاری در این حالت باعث می‌گردد تا مدیران بتوانند بدون دغدغه فکری بتوانند به مسایل اصلی تر در راستای اهداف سازمان بپردازندکه این خود برافزایش بهره­وری تاثیر مستقیم می گذارند.(الوانی،اشرف زاده،1387:  20)

 

 

برون‌سپاری،فقدان یک برنامه جامع ومنسجم ارتباطات ،دانش ضعیف در ارتباط با متدولوژی های برون‌سپاری،شکست در تشخیص ریسک های کسب وکار،شکست در دستیابی به ارائه دهندگان خدمت که حرفه ای باشند،تخصیص نیافتن مناسب ترین منابع داخلی برای پروژه برون‌سپاری ،تهیه نکردن مناسب درخواست برای پیشنهاد ،تشخیص نادرست تاثیر تفاوت های فرهنگی سازمان ها،عدم اتخاذ یک رویکردبرد-برد در ارتباط باارائه کننده خدمت،نداشتن برنامه رسمی ومشخص برای نظارت ،وجودمحدودیت های محیطی در ارتباط باقوانین ومقرارت وبه طور کلی مهیا نبودن زیرساخت های لازم،ازجمله علت های شکست پروژه های برون‌سپاری در کشور ماست.

اتخاذ یک رویکرد ومتدولوژی علمی برای برخورد با این پدیده می­تواند باعث تخفیف جدی بسیاری از معضلات فوق گردد.هنوز درسطوح کلان وخرد دررابطه بامفاهیم برون‌سپاری اتفاق نظر وجود ندارد.نمونه آن بهره گیری ازواژه هایی نظیر خصوصی سازی،پیمانکاری فرعی ونظایر آن معادل بابرون‌سپاری می باشد.اگر چه این واژه ها مرتبط باموضوع برون‌سپاری هستند اما تفاوت معنی داری بایکدیگر وبا برون‌سپاری دارند.

علاوه برمشکل تعریف مبانی ومفاهیم ،درمتدولوژی اتخاذ شده برای برون‌سپاری نیز ضعف هست ودربسیاری موارد برون‌سپاری باسعی وخطا وبدون اتخاذ یک روش علمی ویک تحلیل سیستماتیک انجام شده می باشد.در این راستا، تأثیر مشاوران مدیریت برای انجام درست پروژه های برون‌سپاری براساس نظری علمی،نقشی کلیدی وحیاتی می باشد.(پورمعلم،1390: ۴۵)

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن