پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

معنی‌داری در آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) می‌گردد و به شکلی موثرتر باعث کاهش عوارض ناشی از بیماری دیابت می‌گردد.

حسین زاده و همکاران) 2010) در تحقیقی  به مقصود مطالعه خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره آبی کلاله زعفران و ترکیبات کروسین و سافرانال موجود در آن بر روی پراکسیداسیون لیپیدی غشاء گلبول قرمز و میکروزومال کبد، نشان دادند که ترکیبات ذکر گردیده قادر به کاهش پراکسیداسیون چربی غشاء گلبول قرمز هستند. آنان دریافتند کروسین  )مهمترین کاروتئوئید موجود در عصاره زعفران) به همراه سافرانال مهمترین تأثیر در خاصیت آنتی اکسیدانی زعفران را دارند. تحقیقات گويال وهمكاران (2009) نشان داد که بهره گیری از كروسين (5 ،10 و 20میلی گرم /کیلوگرم در روز) در موشها باعث كاهش معني‌داری در فعاليت ايزوآنزيم كراتين كيناز ميوكارديال، لاكتات دهيدروژناز، سوپراكسايدديسموتاز و كاتالاز شده و همچنين كاهش سطح گلوتاتيون و افزايش در مالون‌دي‌الدئيد مي‌گردد. که تأثیرات ضد اکسایشی  مصرف 20 میلی‌گرم در مقایسه با 5 و 10میلی‌گرم بیشتر بوده می باشد. همچنین ورما و بردیا (1998) مصرف 6 هفته زعفران به مقدار 100 میلی‌گرم به صورت محلول در شیر در بیماران  مبتلا به بیماری کرونر قلبی را مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که زعفران منجر به بهبود وضعیت آنتی‌اکسیدانی خون بیماران مبتلا به بیماری کرونر قلبی شده می باشد.

 

2-2-4-6-اثر بر دستگاه گوارشی

IgA و درصد لنفوسيت‌ها در مقايسه با قبل از زعفران و گروه كنترل تفاوت معني‌دار در گروه زعفران در مقايسه با پايان IgG  نداشت، ولي غلظت هفته سوم به طور معني‌دار كاهش يافته بود  سه هفته بعد ازمصرف زعفران، شمارش مونوسیت‌ها به طور معني‌دار افزايش، ولي شمارش‌هاي پلاكتها و كل گلبول‌هاي سفيد خون به طور معني‌دار كاهش و هم چنين درصد نوتروفيل‌ها و ائوزينوفيل‌ها به طور غيرمعنی‌دار كاهش يافت.

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی