تحقیق دانشگاهی – همیومورفیسم فراکتالی برای سیستم های تکرار توابع- قسمت ۷

 و متمایز باشد در اینصورت
,

١. اگردارای مقادیر ویژه حقیق

۰e
[
eBt =λt µt ].
۰ e
اگردارای مقادیر ویژه حقیق که متمایز نیستند باشد در اینصورت
[
[
λ ۱
 
=],
λ
t
eBt eλt].
۰ ۱
اگردارای مقادیر ویژه مختلط و متمایز باشد (λi± ib) در اینصورت
=], b a
[
[
eBt eatcosbt −sinbt ].
sinbt cosbt
۴. اگردارای مقادیر ویژه مختلط و متمایز باشد و مقادیر ویژه آن فقط قسمت موهوم داشته باشند (λ±ib)در اینصورت
[ ۰ −],
۰
eBt =cosbt −sinbt ].
[
sinbt cosbt

٢.١.٢ حالتهای مختلف منحن های فاز دست اههای خط در ۲R

در این بخش در مورد حالتهای مختلف منحن های فازی دست اه خط
x˙ = Ax(۶.٢)
را که در آن ۲∈ R وی ماتریس ۲×۲ است، بحث م کنیم. م دانیم که همواره م توان ماتریس وارونپذیر(که ستونهای آن بردارهای ویژه تعمیمیافته ماتریسهستند) را طوری محاسبه کرد کهP۱AP . بنابراینابتدا دست اه خط
x˙ = Bx(٧.٢)
را حل نموده و منحن های فازی آن را رسم م کنیم، سپس تحت تبدیل خطPمنحن های فازی دست اه(۶.٢) از طریق منحن های فازی دست اه (٧.٢) ایجاد م شوند. نشان دادیم که اگر ماتریس  ،
، با توجه به قضیه اساس و حالتهای محاسبه شده ماتریسeBt در بخش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.