دسته بندی علمی – پژوهشی : مقایسه باورهای فراشناختی و کارکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس …

Aigner, M., Zitterl, W., Prayer, D., Demal, U., Bach, M., Prayer, L., . . . Lenz, G. (2005). Magnetic resonance imaging in patients with obsessive-compulsive disorder with good versus poor insight. Psychiatry Res, 140(2), 173-179. doi: 10.1016/j.pscychresns.2005.03.002
Bannon, S., Gonsalvez, C. J., Croft, R. J., & Boyce, P. M. (2006). Executive functions in obsessive–compulsive disorder: state or trait deficits? Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 40(11‐۱۲), ۱۰۳۱-۱۰۳۸٫
Barahmand, U. (2009). Meta-cognitive profiles in anxiety disorders. Psychiatry Res, 169(3), 240-243. doi: 10.1016/j.psychres.2008.06.029
Bellino, S., Patria, L., Ziero, S., & Bogetto, F. (2005). Clinical picture of obsessive-compulsive disorder with poor insight: a regression model. Psychiatry Research, 136(2), 223-231.
Berman, K. F., Ostrem, J. L., Randolph, C., Gold, J., Goldberg, T. E., Coppola, R., . . . Weinberger, D. R. (1995). Physiological activation of a cortical network during performance of the Wisconsin Card Sorting Test: a positron emission tomography study. Neuropsychologia, 33(8), 1027-1046.
Cartwright-Hatton, S., & Wells, A. (1997). Beliefs about worry and intrusions: The Meta-Cognitions Questionnaire and its correlates. Journal of anxiety disorders, 11(3), 279-296.
Catapano, F., Perris, F., Fabrazzo, M., Cioffi, V., Giacco, D., De Santis, V., & Maj, M. (2010). Obsessive–compulsive disorder with poor insight: A three-year prospective study. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 34(2), 323-330. doi: 10.1016/j.pnpbp.2009.12.007
Cavedini, P., Cisima, M., Riboldi, G., D’Annucci, A., & Bellodi, L. (2001). A neuropsychological study of dissociation in cortical and subcortical functioning in obsessive-compulsive disorder by Tower of Hanoi task. Brain and cognition, 46(3), 357-363.
Cherian, A. V., Narayanaswamy, J. C., Srinivasaraju, R., Viswanath, B., Math, S. B., Kandavel, T., & Reddy, Y. C. (2012). Does insight have specific correlation with symptom dimensions in OCD? J Affect Disord, 138(3), 352-359. doi: 10.1016/j.jad.2012.01.017
Christensen, K. J., Kim, S. W., Dysken, M. W., & Maxwell Hoover, K. (1992). Neuropyschological performance in obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry, 31(1), 4-18.
Cucchi, M., Bottelli, V., Cavadini, D., Ricci, L., Conca, V., Ronchi, P., & Smeraldi, E. (2012). An explorative study on metacognition in obsessive-compulsive disorder and panic disorder. Comprehensive Psychiatry, 53(5), 546-553. doi: 10.1016/j.comppsych.2011.09.008
Culbertson, W. C., & Zillmer, E. A. (1998). The Tower of London: A Standardized Approach to Assessing Executive Functioning in Children. Archives of Clinical Neuropsychology, 13(3), 285-301.
De Berardis, D., Campanella, D., Gambi, F., Sepede, G., Salini, G., Carano, A., . . . Ferro, F. M. (2005). Insight and alexithymia in adult outpatients with obsessive-compulsive disorder. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 255(5), 350-358. doi: 10.1007/s00406-005-0573-y
Eling, P., Derckx, K., & Maes, R. (2008). On the historical and conceptual background of the Wisconsin Card Sorting Test. Brain and cognition, 67(3), 247-253.
Fernandez-Duque, D., Baird, J. A., & Posner, M. I. (2000). Executive attention and metacognitive regulation. Conscious Cogn, 9(2 Pt 1), 288-307. doi: 10.1006/ccog.2000.0447
Head, D., Bolton, D., & Hymas, N. (1989). Deficit in cognitive shifting ability in patients with obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry, 25(7), 929-937.
Hermans, D., Martens, K., De Cort, K., Pieters, G., & Eelen, P. (2003). Reality monitoring and metacognitive beliefs related to cognitive confidence in obsessive–compulsive disorder. Behav Res Ther, 41(4), 383-401. doi: 10.1016/s0005-7967(02)00015-3
Hodgson, R. J., & Rachman, S. (1977). Obsessional-compulsive complaints. Behaviour Research and Therapy, 15(5), 389-395.
Jakes, I. (2006). Theoretical approaches to obsessive-compulsive disorder (Vol. 14): Cambridge University Press.
Jakubovski, E., Pittenger, C., Torres, A. R., Fontenelle, L. F., do Rosario, M. C., Ferrao, Y. A., . . . Bloch, M. H. (2011). Dimensional correlates of poor insight in obsessive-compulsive disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 35(7), 1677-1681. doi: 10.1016/j.pnpbp.2011.05.012
Janeck, A. S., Calamari, J. E., Riemann, B. C., & Heffelfinger, S. K. (2003). Too much thinking about thinking?: metacognitive differences in obsessive–compulsive disorder. Journal of Anxiety Disorders, 17(2), 181-195. doi: 10.1016/s0887-6185(02)00198-6
Jones, M. K., & Menzies, R. G. (1998a). Danger ideation reduction therapy (DIRT) for obsessive–compulsive washers. A controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 36(10), 959-970.
Karadag, F., Tumkaya, S., Kirtas, D., Efe, M., Alacam, H., & Oguzhanoglu, N. K. (2011). Neurological soft signs in obsessive compulsive disorder with good and poor insight. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 35(4), 1074-1079. doi: 10.1016/j.pnpbp.2011.03.003
Kashyap, H., Kumar, J. K., Kandavel, T., & Reddy, Y. C. (2012). Neuropsychological correlates of insight in obsessive-compulsive disorder. Acta Psychiatr Scand, 126(2), 106-114. doi: 10.1111/j.1600-0447.2012.01845.x
Kashyap, H., Kumar, J. K., Kandavel, T., & Reddy, Y. C. (2013). Neuropsychological functioning in obsessive-compulsive disorder: Are executive functions the key deficit? Compr Psychiatry, 54(5), 533-540. doi: 10.1016/j.comppsych.2012.12.003
Kihlstrom, J. F. (1987). The cognitive unconscious. Science, 237(4821), 1445-1452.
Kitis, A., Akdede, B. B., Alptekin, K., Akvardar, Y., Arkar, H., Erol, A., & Kaya, N. (2007). Cognitive dysfunctions in patients with obsessive-compulsive disorder compared to the patients with schizophrenia patients: relation to overvalued ideas. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 31(1), 254-261. doi: 10.1016/j.pnpbp.2006.06.022
Kozak, M. J., & Foa, E. B. (1994). Obsessions, overvalued ideas, and delusions in obsessive-compulsive disorder. Behaviour Research and Therapy, 32(3), 343-353.
Kuelz, A. K., Hohagen, F., & Voderholzer, U. (2004). Neuropsychological performance in obsessive-compulsive disorder: a critical review. Biological Psychology, 65(3), 185-236. doi: 10.1016/j.biopsycho.2003.07.007
Lacerda, A. L., Dalgalarrondo, P., Caetano, D., Haas, G. L., Camargo, E. E., & Keshavan, M. S. (2003). Neuropsychological performance and regional cerebral blood flow in obsessive–compulsive disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 27(4), 657-665.
Lie, C. H., Specht, K., Marshall, J. C., & Fink, G. R. (2006). Using fMRI to decompose the neural processes underlying the Wisconsin Card Sorting Test. Neuroimage, 30(3), 1038-1049. doi: 10.1016/j.neuroimage.2005.10.031
Lysaker, P. H., Carcione, A., Dimaggio, G., Johannesen, J., Nicolò, G., Procacci, M., & Semerari, A. (2005). Metacognition amidst narratives of self and illness in schizophrenia: associations with neurocognition, symptoms, insight and quality of life. Acta Psychiatrica Scandinavica, 112(1), 64-71.
Lysaker, P. H., Dimaggio, G., Buck, K. D., Callaway, S. S., Salvatore, G., Carcione, A., . . . Stanghellini, G. (2011). Poor insight in schizophrenia: links between different forms of metacognition with awareness of symptoms, treatment need, and consequences of illness. Compr Psychiatry, 52(3), 253-260. doi: 10.1016/j.comppsych.2010.07.007
Marazziti, D., Dell’Osso, L., Di Nasso, E., Pfanner, C., Presta, S., Mungai, F., & Cassano, G. B. (2002). Insight in obsessive–compulsive disorder: a study of an Italian sample. European Psychiatry
, 17
(7), 407-410.
Marenco, S., Coppola, R., Daniel, D. G., Zigun, J. R., & Weinberger, D. R. (1993). Regional cerebral blood flow during the Wisconsin Card Sorting Test in normal subjects studied by Xenon-133 Dynamic SPECT: comparison of absolute values, percent distribution values and covariance analysis. Psychiatry Research: Neuroimaging, 50(3), 177-192.
Markova, I. S., Jaafari, N., & Berrios, G. E. (2009). Insight and obsessive-compulsive disorder: a conceptual analysis. Psychopathology, 42(5), 277-282. doi: 10.1159/000228836
Mataix-Cols, D., Alonso, P., Pifarré, J., Menchón, J. M., & Vallejo, J. (2002). Neuropsychological performance in medicated vs. unmedicated patients with obsessive–compulsive disorder. Psychiatry research, 109(3), 255-264.
Mataix-Cols, D., Junqué, C., Sànchez-Turet, M., Vallejo, J., Verger, K., & Barrios, M. (1999). Neuropsychological functioning in a subclinical obsessive-compulsive sample. Biological Psychiatry, 45(7), 898-904.
Menzies, L., Achard, S., Chamberlain, S. R., Fineberg, N., Chen, C. H., del Campo, N., . . . Bullmore, E. (2007). Neurocognitive endophenotypes of obsessive-compulsive disorder. Brain, 130(Pt 12), 3223-3236. doi: 10.1093/brain/awm205
Menzies, R., & Silva, P. d. (2003). Obsessive-Compulsive disorder:Theory, Research and Treatment. England: JohnWiley & Sons Ltd,.