جدول ۳-۲ : ضریب پایایی سوالات پرسشنامه‌ ۱۱۰
جدول ۴-۱ : جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۱۵
جدول ۴-۲ : جدول فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۱۶
جدول ۴-۳ : جدول فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان ۱۱۷
جدول ۴-۴ : جدول فراوانی سن پاسخ دهندگان ۱۱۸
جدول ۴-۵ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر دانش کارکنان ۱۲۰
جدول ۴-۶ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای نمره متغیر دانش کارکنان ۱۲۱
جدول ۴-۷ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر توانایی عقلانی کارکنان ۱۲۲
جدول ۴-۸ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای نمره متغیر توانایی عقلانی کارکنان ۱۲۴
جدول ۴-۹ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر سبک فکری کارکنان ۱۲۵
جدول ۴-۱۰ : نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف برای نمره متغیر سبک فکری کارکنان ۱۲۶
جدول ۴-۱۱ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر انگیزه کارکنان ۱۲۷
جدول ۴-۱۲ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای نمره متغیر انگیزه کارکنان ۱۲۹
جدول ۴-۱۳ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر عوامل شخصیتی کارکنان ۱۳۰
جدول ۴-۱۴ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای نمره متغیر عوامل شخصیتی کارکنان ۱۳۱
جدول ۴-۱۵ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات متغیر عوامل محیطی ۱۳۲
جدول ۴-۱۶ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای نمره متغیر عوامل محیطی ۱۳۴
جدول ۴-۱۷ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه فرعی ۱ ۱۳۵
جدول ۴-۱۸ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه فرعی ۲ ۱۳۶
جدول ۴-۱۹ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه فرعی ۳ ۱۳۶
جدول ۴-۲۰ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه فرعی ۴ ۱۳۷
جدول ۴-۲۱ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه فرعی ۵ ۱۳۸
جدول ۴-۲۲ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه فرعی ۶ ۱۳۹
جدول ۴-۲۳ : نتایج آزمون فریدمن برای فرضیه فرعی ۷ ۱۴۰
جدول ۴-۲۴ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای نمره متغیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان ۱۴۱
جدول ۴-۲۵ : نتایج آزمون دوجمله‌ای برای فرضیه اصلی ۱۴۲
جدول ۴-۲۶ : ماتریس تصمیم ۱۴۳
جدول ۴-۲۷ : ماتریس تصمیم بی‌مقیاس شده با روش نرم ۱۴۴
جدول ۴-۲۸ : ماتریس تصمیم بی‌مقیاس شده وزندار ۱۴۵
جدول ۴-۲۹ : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل ۱۴۶
جدول ۴-۳۰ : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل ۱۴۷
جدول ۴-۳۱ : مقادیر شاخص شباهت برای گزینه‌ها ۱۴۸
جدول ۴-۳۲ : رتبه‌بندی گزینه‌ها ۱۴۹
جدول ۴-۳۳ : نتایج آزمون من ویتنی برای ادعای ۱ ۱۵۰
جدول ۴-۳۴ : نتایج آزمون کروسکال والیس برای ادعای ۲ ۱۵۲
جدول ۴-۳۵ : نتایج آزمون کروسکال والیس برای ادعای ۳ ۱۵۴
جدول ۴-۳۶ : نتایج آزمون کروسکال والیس برای ادعای ۴ ۱۵۶

این نوشته را هم بخوانید :   بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.