شناخت اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران- قسمت ۱۷

شاخص ها

 

 

مؤلفه ها

 

 

ابعاد

 

 

مفاهیم

 

 

 

– شریفی ، ۱۳۸۱
– مشبکی ، ۱۳۷۸
– دولابی نژاد ، ۱۳۷۲

 

 

– ۹ سؤال اول به بیان درک شغل و قبول مسؤلیت کارکنان پرداخته است.
– ۱۴ سؤال دوم به ارتقاء توان مدیریتی کارکنان پرداخته است.
– ۷ سؤال به موضوع سالم سازی روابط متقابل کارکنان با همکاران و ارباب رجوع اشاره داشته است.

 

 

-شناخت درک شغل
– قبول مسؤلیت کارکنان
-ارتقاء توان مدیریتی کارکنان
-سالم سازی روابط متقابل کارکنان با همکاران و ارباب رجوع

 

 

-آموزش های ضمن خدمت

 

 

 

 

    • آموزش

 

    • یادگیری

 

  • اثربخشی

 

جدول شماره ۲-۱۳
فصـل سوم
روش شناسی تحقیق
۳- ۱ مقدمه
در این فصل ، روش پژوهش ، جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ، روش جمع آوری اطلاعات ، ابزار گردآوری اطلاعات ، روایی و پایایی ، ابزار و روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها ، معرفی خواهد شد . سعی برآن است که اطلاعات دقیق و روشنیارائه شود تا هر پژوهشگر دیگری صرف نظر از زمینه فکری خویش ، به راحتی بتواند این پژوهش را تکرار و نتایج مشابهی را کسب نماید.
هرگز نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روش های ما برای کشف حقیقت محدود هستند . حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می دهند و می یابند.می توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست ( رفیع پور ، ۱۳۸۳ )
دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد . « دکارت در این رابطه روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود » ( خاکی ، ۱۳۸۲ )
اساس واقعی پژوهش علمی ، تبیین رابطه میان متغیر هاست . دو روش اصلی که برای تعیین روابط در اختیار است معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند . یکی از این دو روش ، روش توصیفی است و شامل مجموعه روش هایی است که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشد.
( سرمد ، مرتضی ، ۱۳۸۰ )

۳- ۲ نوع و روش تحقیق
الف) روش تحقیق : روش های متعددی برای تحقیق بکار برده می شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش های تحقیق ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده است .
ب) نوع تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی ، از نظر ماهیت توصیفی ، از نظر روش زمینه یابی
( پیمایشی ) است.

۳- ۳ جامعه آماری
در این پژوهش جامعه آماری عبارتست از کلیه کارکنان نیروی انتظامی استان مازندران که در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دوره های آموزش ضمن خدمت را در مجتمع آموزشی انصارالمهدی (عج) استان طی نموده اند ، که بر اساس آمار این مجتمع ، این جامعه شامل ۱۴۰۰ نفر می باشد.
۳- ۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش جهت انتخاب حجم نمونه به جدول کرجسی و مورگان مراجعه شده است و تعداد نمونه برابر ۳۰۲ نفر بدست آمد . همچنین روش نمونه گیری مورد استفاده جهت مراجعه به واحدهای نمونه ، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است.
۳- ۵ روش جمع آوری داده ها
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها مورد نیاز از دو روش بهره گیری شده است:
الف) روش کتابخانه ای: جهت مطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش و دستیابی به اطلاعات از طریق کتب، مقالات ، پایان نامه ها و نشریات داخلی و خارجی و همچنین شبکه اینترنت ، در این روش استفاده گردید.
ب) روش میدانی: در این روش با بهره گرفتن از پرسشنامه محقق ساخته ، با در نظر گرفتن اهداف اختصاصی پژوهش ، گویه های پرسشنامه در ابعاد مختلف طراحی شد که پس از اصلاح و تأییدروایی و پایایی آن ،پرسشنامه نهایی در اختیار پاسخگویان قرار گرفت . پس از اجرای پرسشنامه ها در بین جامعه آماری ، مجموع داده های خام جمع آوری شده به رایانه وارد و از طریق نرم افزار SPSSمورد تحلیل قرار گرفته است.
۳- ۶ ابزار گردآوری داده ها :
پس از آنکه مفاهیم و فرضیه های پژوهش به طور دقیق شکل گرفت ، قدم بعدی تهیه ابزار پژوهش برای جمع آوری اطلاعات است. در پژوهش حاضر ، پرسشنامه تنها ابزار پژوهش بوده است که با توجه به مطالعات نظری ، کتابخانه ای و مطالعه مقاله هاو پایان نامه های مختلف در قالب عوامل مطرح شده در چارچوب نظری ، تدوین و به کار گرفته شد. پرسشنامه محقق ساخته این پژوهش در ضمائم از نظر خواهد گذشت.این پرسشنامه از۲۹ سؤال و در چهار قسمت مشتمل بر شناخت و درک شغل ، مسؤلیت پذیری ، ارتقاء توان مدیریتی و سالم سازی روابط متقابل کارکنان در محیط کار با همکاران و ارباب رجوع می باشد. ۲ سؤال اول به بیان قبول مسؤلیت کارکنان پرداخته است. ۶سؤال دوم به بیان شناخت و درک شغل کارکنان پرداخته است.۱۴ سؤال دوم به ارتقاء توان مدیریتی کارکنان پرداخته است. ۷ سؤال به موضوع سالم سازی روابط متقابل کارکنان با همکاران و ارباب رجوع اشاره داشته است.
۳- ۷ روایی ابزار سنجش :
منظور از روایی این است که «مقیاس» و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار ، دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی این که هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار ، مازاد برنیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشدیا به عبارت دیگر ، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد.( حافظ نیا، ۱۳۸۶)
در این تحقیق روایی پرسش ها پس از مذاکره و استماع نظر صاحب نظران و مطلعین ، بر مبنای فرضیه ها ، رابطه مؤلفه ها ، شاخص های متغیر تحقیق و تعیین مقیاس مناسب ( طیف لیکرت ) حاصل شد و پس ازبررسی نتایج و رفع ایرادات ، پرسش نامه های نهایی ( فعلی) جهت اجراء مورد استفاده قرار گرفته است.
۳- ۸ پایایی ابزار سنجش:
پایایی ابزار که از آن اعتبار ، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می شود ، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیریکه برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده ، در شرایط مشابه، در زمان یا مکان دیگر ، مورد استفاده قرارگیرد و نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر ، ابزار پایا یا معتبر ، ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردارند.( همان منبع)
پایایی و اعتبار پرسش نامه این تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ، مورد سنجش قرار گرفته است که میزان همبستگی درونی فرضیه ها به ترتیب فرضیه فرعی سوم۹۲۸/.، فرضیه فرعی چهارم ۹۲۱/. ، فرضیه اصلی ۸۹۶/. ، فرضیه فرعی اول ۸۳۷/. و فرضیه فرعی دوم ۸۲۱/. می باشد.
۳- ۹ روش های تجزیه تحلیل داده ها:
در این تحقیق از روش های توصیفی و استنباطی آماری استفاده شده است.از روش های توصیفی برای محاسبه فراوانی ، درصد فراوانی ، ترسیم نمودار و محاسبه میانگین و انحراف معیار مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش های توصیفی از روش استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون با بهره گیری از نرم افزار Spss استفاده شده است.
فصـل چهارم
تجـزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
در تجزیه و تحلیل اطلاعات ، با بهره گرفتن از روش های اندازه گیری ، داده های لازم را به منظورآزمودن فرضیه مورد نظر جمـع آوری می کنیـم . پس از جمـع آوری اطلاعـات داده های گرد آوری شده را با بهره گرفتن از روش هـای آمـاری مــوردتجزیـه وتحلیـل قـرار می دهیم ونتایج آماری را در جامعه ای که انتخاب کرده ایم برآورد می کنیم. دراین تحقیق روش آماری وتجزیه وتحلیل داده ها باتوجه به نوع آنکه زمینه یابی است و با توجه به اینکه اطلاعات ازطریق پرسشنامه بدست آمده است ازروش آمارتوصیفی (فراوانی درصدی) استفاده می نمائیم. بدیـن طریـق که ابتـدا جوابهـای مـورد نظر را دسته بنـدی و از طریـق جـدول توزیع فـراوانـی درصــدی، پاسخهـای مـورد نظـر را بـدسـت می آوریم و با رسم نمودار ستونی آن را نمایش می دهیم .
۴-۲ جمعیت شناسی جامعه نمونه
جامعه آماری کل کارکنان رسمی فرماندهی انتظامی استان مازندران در سالهای ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ که مشغول به کار بودند ۱۴۰۰ نفر بوده که طبق جدول مورگان ۳۰۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده که در بین آنها ۲۹۲ نفر مرد و ۱۰ نفر زن به صورت تصادفی انتخاب شدند .
الف- آمار توصیفی
با توجه به اطلاعات بدست آمده از نمونه ها، ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان به شرح گزارش و توصیف گردیده است.
۴-۳ جنسیت:
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب جنسیت

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *