رساله (پایان نامه) كارشناسی ارشد دررشته جامعه شناسی توسعه روستایی با موضوع : مشاركت روستاییان درتوسعه كشاورزی

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد – دانشگاه تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی  گرایش توسعه روستایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

لوگوی دانشگاه تهران--

دانشگاه تهران

 

                         دانشكده علوم اجتماعی

 

            بررسی مشاركت روستاییان درتوسعه كشاورزی

                                     (مطالعه موردی در استان كردستان)

 

 

                                 استادراهنما:دكترمصطفی ازكیا

 

                             استادمشاور:دكترمنصوروثوقی

 

                                 نگارش:  ****

 

 

 

  رساله برای دریافت درجه كارشناسی ارشد دررشته جامعه شناسی توسعه روستایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                        صفحه

چکیده

 

1- فصل اول………………………………………………………………………………………………………………1

1-1- طرح تحقیق:

مقدمه

بیان مسأله

سوال اساسی تحقیق

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

2- فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………….16

آشنایی با منطقه مورد مطالعه

2-1- معرفی استان کردستان

2-2- معرفی شهرستان مریوان

2-3- معرفی روستاهای مورد مطالعه

3- فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………36

3-1- ادبیات تحقیق:

3-1-1- ادبیات نظری

3-1-2- ادبیات تجربی

4-فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………….. 84

4-1- روش تحقیق:

4-2- جامعه آماری

4-3- حوزه تحقیق

 

4-4- روش مطالعه

5- فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………104

5-1- تجزیه و تحلیل داده‌ها:

 

6- فصل ششم…………………………………………………………………………………………………………………..132

6-1- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….143

– نامه کشاورزان جامعه مورد مطالعه

– نظام های بهره‌برداری

– نمونه پرسشنامه

منابع…………………………………………………………………………………..163

چكیده انگلیسی…………………………………………………………………………………168

عنوان انگلیسی…………………………………………………………………………………172

 

 

چكیده:

با توجه به این كه ایران در اقلیم خشك و نیمه‌خشك قرار دارد، استفاده‌ی اقتصادی از عامل آب نقش مهمی در تولید محصولات كشاورزی دارد. دولت در اجرای سیاست‌های برنامه‌ی دوم توسعه پروژه‌هایی را به منظور ترویج روش‌های جدید آبیاری در مناطق مستعد كشاورزی به مورد اجرا می‌گذارد. یكی از این پروژه‌ها اجرای آبیاری تحت فشار در بخشی از اراضی كشاورزی چهار روستای مرزی در شهرستان مریوان از توابع استان كردستان است. این پروژه جهت آبیاری 304 هكتار از اراضی با حمایت دولت در سال1375 آغاز می‌شود و در سال1377 به پایان می‌رسد و جهت مدیریت و بهره‌برداری از آن به شركت تعاونی تولید روستایی واگذار می‌شود، اما كشاورزان پس از مدت اندكی در استفاده از پروژه استقبال نمی‌كنند و مشاركتی در نگهداری از تأسیسات، تجهیزات و مسایل مالی آن با همدیگر نمی‌كنند. این مسأله تبدیل به معضلی اقتصادی و مالی برای كشاورزان، مدیران شركت و سازمان‌های دولتی در منطقه می‌شود. این مطالعه موضوع مذكور را از دیدگاه جامعه‌شناسی و بر اساس دیدگاه ساختی مورد بررسی قرار داده است، سؤالات اولیه‌ای كه درباره‌ی مسأله‌ی مذكور مطرح گردید، عبارت بودند از:

 1. آیا بین عوامل درون‌گروهی از قبیل سنخیت فكری (گرایش آن‌ها به پدیده‌های نو وكارهای جمعی و تعاونی)، سنخیت اقتصادی و اجتماعی كشاورزان با مسأله عدم مشاركت آن‌ها در بهره‌برداری از سیستم آبیاری جدید ارتباطی وجود داشته است؟
 2. آیا بین عوامل برون‌گروهی از قبیل معایب فنی، اقتصادی و اجتماعی سیستم آبیاری جدید و مسأله عدم مشاركت در بهره‌برداری از آن ارتباطی وجود داشته است؟
 3. آیا بین فرآیند و نحوه‌ی پذیرش سیستم توسط كشاورزان و مسأله‌ی عدم مشاركت در آن ارتباطی بوده است؟
 4. آیا نوگرایی عملی و مشاركت عملی كشاورزان در زمینه‌ی امور عمومی روستا و فعالیت‌های كشاورزی بر مشاركت در بهره‌برداری از سیستم آبیاری جدید تأثیر داشته است؟
 5. آیا اشتغال كشاورزان در فعالیت‌های غیركشاورزی بر مسأله‌ی عدم مشاركت آن‌ها در استفاده از سیستم آبیاری جدید مؤثر بوده است؟

این تحقیق برای پاسخ به سؤالات مذكور، موضوع را از طریق پرسشنامه‌ی همراه با مصاحبه یا به اصطلاح به روش پیمایشی مورد بررسی قرار داد.

جامعه‌ی آماری 218 كشاورز بود كه از طریق فرمول كوكران 141 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند.

آزمون‌های آماری مورد استفاده عبارت بودند از: ضریب همبستگی پیرسون، كای اسكور، تحلیل عامل، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر.

واژه‌های کلیدی عبارتند از: مشارکت، سنخیت فکری، سنخیت اجتماعی، سنخیت اقتصادی، معایب پروژه و فرآیند پذیرش.

نتایج مطالعه

نتایج به دست آمده از مطالعه به دو بخش توصیفی و استنباطی تقسیم می‌شود كه در زیر به طور خلاصه به هر یك از آن‌ها اشاره می‌كنیم.

الف) نتایج توصیفی

 1. اكثریت كشاورزان مورد مطالعه همگنی‌شان در بعد گرایش فكری به پدیده‌ی مشاركت و تعاون زیادومثبت بوده است، اما در بعد اجتماعی و اقتصادی سنخیت‌شان درسطح پایین بوده است.
 2. از مجموع شاخص‌های مربوط به عوامل برون‌گروهی یا به عبارت دیگر معایب سیستم آبیاری جدید، داده‌ها این را نشان می‌دهد كه اغلب كشاورزان مهم‌ترین و بیشترین معایب سیستم را در بعد اقتصادی دانسته و اصلی‌ترین مشكل اقتصادی آن را هم در خصوص تأمین هزینه‌ی اجرای پروژه و بازپرداخت تسهیلات بانكی اعلام كرده‌اند.
 3. حدود 90% از كشاورزان مشاركتشان در فرآیند به كارگیری سیستم آبیاری جدید به مراحل قبل از اجرای آن برمی‌گردد، به عبارت دیگر تنها حدود 10% از كشاورزان با اراده و تصمیم خود با اجرای سیستم موافق بوده‌اند.
 4. اغلب كشاورزان مورد مطالعه در صحنه‌ی زندگی اجتماعی در روستا عملاً گرایش پایینی به مشاركت با هم داشته‌اند و در فعالیت‌های كشاورزی نیز گرایش پایینی به استفاده از شیوه‌ی جدید تولید داشته‌اند.
 5. درآمد و اشتغال اغلب كشاورزان مربوط به فعالیت‌های كشاورزی بوده است.
 6. حدود 80% از كشاورزان در اجرا، به كارگیری و نگهداری از سیستم جدید آبیاری مشاركت كمی با هم داشته‌اند.

ب) نتایج استنباطی

 1. سنخیت فكری كشاورزان با دو زمینه‌ی نوگرایی فكری و مشاركت ذهنی تأثیر نسبتاً قوی‌ای بر میزان مشاركت آن‌ها در اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌ی آبیاری داشته است.
 2. سنخیت اجتماعی و اقتصادی كشاورزان ارتباطی با مسأله‌ی عدم مشاركت در اجرای پروژه نداشته است.
 3. بین نوگرایی عملی و مشاركت در اجرای پروژه رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود داشته است.
 4. بین مشاركت‌جویی عملی كشاورزان در امور عمومی روستا و مشاركت در بهره‌برداری از پروژه همبستگی نسبتاً قوی‌ای وجود داشته است.
 5. معایب فنی و اجتماعی سیستم آبیاری جدید تأثیری بر مشاركت در اجرا و بهره‌برداری از آن نداشته است.
 6. بین معایب اقتصادی سیستم آّبیاری جدید و مشاركت در اجرا و بهره‌برداری از آن رابطه‌ی معكوسی وجود داشته است.
 7. بین فرآیند پذیرش سیستم جدید آبیاری و مسأله‌ی عدم مشاركت در استفاده از آن رابطه‌ی معناداری وجود داشته است.

نتیجه‌ی كلی:

بر اساس دستگاه رگرسیونی و آزمون تحلیل مسیر از مجموع عواملی كه به عنوان متغیر مستقل به كار گرفته شده‌اند در یك ارتباط چند جانبه تا 37% بر متغیر وابسته (عدم مشاركت در استفاده از پروژه) تأثیر علمی داشته‌اند این عوامل به ترتیب اهمیت و میزان تأثیر عبارتند از: سنخیت فكری، فرآیند پذیرش، نوگرایی عملی و سنخیت اجتماعی. (ادامه تکه هایی از متن)

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 142

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]