دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی – گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی

با عنوان : بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی 

    واحد دامغان

        دانشکده‌کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی

گرایش (بیوتکنولوژی کشاورزی)

عنوان

بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا اکوتیپ استان گلستان

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مجید معصومیان

استاد مشاور

جناب آقای دکترجعفرمسعودسینکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول : مقدمه  
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2 اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………… 3
1-3 فرضیات…………………………………………………………………………………………………. 7
1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 7
فصل دوم : مروری بر منابع  
2-1 کلیات…………………………………………………………………………………………………….. 8
2-1-1 تاریخچه گیاه آلوئه‌ورا…………………………………………………………………………… 8
2-1-گیاهشناسی…………………………………………………………………………………………….. 9
2-1-3 تکثیر………………………………………………………………………………………………….. 10
2-1-4 گونه‌ها………………………………………………………………………………………………… 11
2-1-5 نیازهای اکولوژیکی………………………………………………………………………………. 11
2-1-6 خواستگاه و دامنه انتشار………………………………………………………………………… 11
2-1-7 خواص دارویی و موارد استفاده………………………………………………………………. 12
2-1-8 موادموثره و ترکیبات…………………………………………………………………………….. 12
2-2 کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………………………. 15
2-2-1 تاریخچه کشت بافت گیاهی…………………………………………………………………… 15
2-2-2 اهداف کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………… 16
2-2-3 تعریف کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………… 16
2-2-4 انواع کشت بافت گیاهی………………………………………………………………………… 17
2-2-5 بررسی اثرات فاکتورهای مختلف در محیط کشت……………………………………… 18
2-2-6 نمک‌های غیرآلی………………………………………………………………………………….. 19
2-2-7 ویتامین‌ها……………………………………………………………………………………………. 19
2-2-8 منبع انرژی…………………………………………………………………………………………… 19
2-2-9 عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………… 20
2-2-10 ریزنمونه……………………………………………………………………………………………. 20
2-2-11  pHمحیط…………………………………………………………………………………………. 20
2-2-12 چگونگی انتخاب محیط کشت………………………………………………………………. 20
2-2-13 ریشه‌زائی………………………………………………………………………………………….. 21
2-3 هورمون‌ها……………………………………………………………………………………………….. 21
2-3-1 اکسین‌ها……………………………………………………………………………………………… 21
2-3-2 سایتوکینین‌ها……………………………………………………………………………………….. 22
2-4 کالوس‌زایی…………………………………………………………………………………………….. 23
2-4-1 انواع کالوس……………………………………………………………………………………….. 23
2-4-2 مراحل رشد کالوس………………………………………………………………………………. 24
2-4-3 اندازه گیری رشد کالوس………………………………………………………………………. 24
2-4-4 آلودگی در کشت کالوس………………………………………………………………………. 24
2-4-5 تاثیر هورمون‌ها در القای کالوس…………………………………………………………….. 25
2-5 کنترل قهوه‌ای شدن…………………………………………………………………………………… 29
2-6 تولید متابولیت‌های ثانویه…………………………………………………………………………… 32
2-7 ریزازدیادی……………………………………………………………………………………………… 34
2-7-1 ریزازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت…………………………………………………… 34
2-7-2 انتخاب ریزنمونه…………………………………………………………………………………… 35
2-7-3 تاثیر هورمون‌ها در ریزازدیادی……………………………………………………………….. 36
2-7-4 تاثیر هورمون‌ها در باززایی…………………………………………………………………….. 40
فصل سوم : مواد و روش‌ها  
3-1 مواد گیاهی……………………………………………………………………………………………… 43
3-2 کشت بافت……………………………………………………………………………………………… 43
3-2-1 تهیه محلول ذخیره محیط‌های کشت…………………………………………………………. 43
3-2-1-1 تهیه محلول ذخیره عناصر ماکرو………………………………………………………….. 44
3-2-1-2 تهیه محلول ذخیره عناصر میکرو…………………………………………………………. 44
3-2-1-3 تهیه محلول ذخیره آهن – سدیم………………………………………………………….. 44
3-2-1-4 تهیه محلول ذخیره ویتامین ها……………………………………………………………… 44
3-2-1-5 هورمون‌ها……………………………………………………………………………………….. 45
3-3- تهیه محیط کشت……………………………………………………………………………………. 45
3-4 ضدعفونی نمونه‌های گیاهی……………………………………………………………………….. 45
3-4-1 ضدعفونی اندام گیاهی …………………………………………………………………………. 46
3-5 تهیه ریزنمونه…………………………………………………………………………………………… 46
3-6 روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………….. 47
3-6-1 تکثیر………………………………………………………………………………………………….. 47
3-6-2 ریزازدیادی………………………………………………………………………………………….. 47
3-6-2-1 اثر هورمون اکسین……………………………………………………………………………. 48
3-6-2-2 اثر هورمون سیتوکینین……………………………………………………………………….. 48
3-6-3 تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی القای کالوس………………………………………….. 48
3-6-4 تاثیر هورمون‌های اکسین بر میزان ترکیبات پلی فنلی………………………………….. 49
3-6-4-1 روش اندازه‌گیری ترکیبات پلی‌فنل………………………………………………………. 49
3-6-4-2 منحنی استاندارد پلی‌فنل‌ها…………………………………………………………………. 49
3-7 صفات مورفولوژیکی مورد بررسی و روش اندازه‌گیری آن‌ها…………………………… 50
3-7-1 تعداد برگ…………………………………………………………………………………………… 50
3-7-2 تعداد ریشه………………………………………………………………………………………….. 50
3-7-3 طول برگ……………………………………………………………………………………………. 50
3-7-4 طول ریشه…………………………………………………………………………………………… 50
3-7-5 تعداد روز تا القای کالوس……………………………………………………………………… 50
3-7-6 درصد کالوس‌زایی……………………………………………………………………………….. 50
3-7-7 مورفولوژی کالوس………………………………………………………………………………. 51
3-7-8 وزن خشک کالوس………………………………………………………………………………. 51
3-8 آنالیز آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………… 51
فصل چهارم : نتایج  
4-1 تاثیر هورمون سیتوکینین بر صفات رویشی……………………………………………………. 52
4-1-1 هورمون BAP…………………………………………………………………………………….. 52
4-1-1-1 تعداد برگ………………………………………………………………………………………. 52
4-1-1-2 طول برگ……………………………………………………………………………………….. 54
4-1-1-3 تعداد ریشه……………………………………………………………………………………… 56
4-1-1-4 طول ریشه……………………………………………………………………………………….. 58
4-1-2 هورمون Kin………………………………………………………………………………………. 60
4-1-2-1 تعداد برگ………………………………………………………………………………………. 60
4-1-2-2 طول برگ……………………………………………………………………………………….. 62
4-1-2-3 تعداد ریشه……………………………………………………………………………………… 64
4-1-2-4 طول ریشه……………………………………………………………………………………….. 66
4-2 تاثیر هورمون اکسین بر صفات رویشی………………………………………………………… 68
4-2-1 هورمون NAA……………………………………………………………………………………. 68
4-2-1-1 تعداد برگ………………………………………………………………………………………. 68
4-2-1-2 طول برگ……………………………………………………………………………………….. 71
4-2-1-3 تعداد ریشه……………………………………………………………………………………… 73
4-2-1-4 طول ریشه……………………………………………………………………………………….. 75
4-2-2 هورمون IBA……………………………………………………………………………………… 77
4-2-2-1 تعداد برگ………………………………………………………………………………………. 77
4-2-2-2 طول برگ……………………………………………………………………………………….. 79
4-2-2-3 تعداد ریشه……………………………………………………………………………………… 81
4-2-2-4 طول ریشه……………………………………………………………………………………….. 83
4-3 بررسی اثرمتقابل هورمون‌ها بر صفات رویشی……………………………………………….. 85
4-3-1 تعداد برگ…………………………………………………………………………………………… 85
4-3-2 طول برگ……………………………………………………………………………………………. 88
4-3-3 تعداد ریشه………………………………………………………………………………………….. 91
4-3-4 طول ریشه…………………………………………………………………………………………… 94
4-4 بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی القای کالوس…………………………………… 96
4-5 بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی میزان فنل………………………………………… 99
فصل پنجم : بحث  
5-1 بحث………………………………………………………………………………………………………. 102
5-1-1 ریزازدیادی………………………………………………………………………………………….. 102
5-1-2 تعداد برگ…………………………………………………………………………………………… 102
5-1-3 طول برگ……………………………………………………………………………………………. 106
5-1-4 تعداد ریشه………………………………………………………………………………………….. 108
5-1-5 طول ریشه…………………………………………………………………………………………… 110
5-1-6 تاثیر اکسین‌ها برالقای کالوس…………………………………………………………………. 111
5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. 114
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….. 115
پیوست………………………………………………………………………………………………………….. 123
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….  

 

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه
4-1 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر تعداد برگ…………………………………………………………………. 53
4-2 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر طول برگ………………………………………………………………….. 55
4-3 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر تعداد ریشه………………………………………………………………… 57
4-4 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر طول ریشه…………………………………………………………………. 59
4-5 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر تعداد برگ…………………………………………………………………… 61
4-6 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر طول برگ……………………………………………………………………. 63
4-7 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر تعداد ریشه………………………………………………………………….. 65
4-8 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر طول ریشه…………………………………………………………………… 67
4-9 تجزیه واریانس اثر هورمون NAA بر تعداد برگ……………………………………………………………….. 69
4-10 تجزیه واریانس اثر هورمون NAA بر طول برگ……………………………………………………………….. 72
4-11 تجزیه واریانس اثر هورمون NAA بر تعداد ریشه……………………………………………………………… 73
4-12 تجزیه واریانس اثر هورمونNAA  بر طول ریشه………………………………………………………………. 76
4-13 تجزیه واریاتس اثر هورمون IBA بر تعداد برگ………………………………………………………………… 78
4-14 تجزیه واریانس اثر هورمون IBA  بر طول برگ………………………………………………………………… 80
4-15 تجزیه واریانس اثر هورمون IBA برتعداد ریشه………………………………………………………………… 82
4-16 تجزیه واریانس اثر هورمون  IBA برطول ریشه………………………………………………………………… 84
4-17 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون BAP  و IBA بر تعداد برگ…………………………………………… 87
4-18 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون Kin و IBA  بر طول برگ……………………………………………… 90
4-19 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون Kin و NAA  بر تعداد برگ…………………………………………… 93
4-20 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر طول ریشه……………………………………………. 95
4-21 تاثیر هورمون های اکسین بر روی القای کالوس…………………………………………………………………. 97
4-22 تجزیه واریانس تاثیر هورمون‌های اکسین بر میزان فنل…………………………………………………………. 100

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه
2-1 گیاه آلوئه‌ورا…………………………………………………………………………………………………………………. 6
2-2 گل‌های زردرنگ و گل‌آذین خوشه‌ای گیاه آلوئه‌ورا………………………………………………………………. 10
2-3 ترکیبات آلوئه‌ورا…………………………………………………………………………………………………………… 14
2-4 ساختار شیمیایی ترکیبات گیاه آلوئه‌ورا………………………………………………………………………………. 15
3-3 تکثیر گیاه آلوئه‌ورا…………………………………………………………………………………………………………. 47
3-4 کالوس‌های از بین رفته در اثر تولید ترکیبات فنلی……………………………………………………………….. 49
4-1 مقایسه تعداد برگ در هورمون BAP………………………………………………………………………………… 54
4-2 مقایسه طول برگ در هورمون BAP…………………………………………………………………………………. 56
4-3 مقایسه تعداد ریشه در هورمون BAP……………………………………………………………………………….. 58
4-4 مقایسه طول ریشه در هورمون BAP………………………………………………………………………………… 60
4-5 مقایسه تعداد برگ در هورمون Kin………………………………………………………………………………….. 62
4-6 مقایسه طول برگ در هورمون Kin……………………………………………………………………………………. 64
4-7 مقایسه تعداد ریشه در هورمون Kin…………………………………………………………………………………. 66
4-8 مقایسه طول ریشه در هورمون Kin………………………………………………………………………………….. 68
4-9 مقایسه تعداد برگ در هورمون NAA………………………………………………………………………………… 70
4-10 مقایسه طول برگ در هورمون NAA………………………………………………………………………………. 72
4-11 مقایسه تعداد ریشه در هورمون NAA…………………………………………………………………………….. 75
4-12 مقایسه طول ریشه در هورمون NAA………………………………………………………………………………. 77
4-13 مقایسه تعداد برگ در هورمون IBA……………………………………………………………………………….. 79
4-14 مقایسه طول برگ در هورمون IBA…………………………………………………………………………………. 81
4-15 مقایسه تعداد ریشه در هورمون IBA………………………………………………………………………………. 83
4-16 مقایسه طول ریشه در هورمون IBA……………………………………………………………………………….. 85
4-17 اثر متقابل هورمون ها بر تعداد برگ…………………………………………………………………………………. 88
4-18 اثر متقابل هورمون ها بر طول برگ………………………………………………………………………………….. 91
4-19 اثر متقابل هورمون ها بر تعداد ریشه………………………………………………………………………………… 93
4-20 اثر متقابل هورمون ها بر طول ریشه…………………………………………………………………………………. 96
4-21 تاثیر هورمون‌های اکسین در القای کالوس………………………………………………………………………… 99

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
4-1 مقایسه تعداد برگ در هورمون BAP………………………………………………………………………………… 52
4-2 مقایسه طول برگ در هورمون BAP………………………………………………………………………………….. 55
4-3 مقایسه تعداد ریشه در هورمون BAP……………………………………………………………………………….. 57
4-4 مقایسه طول ریشه در هورمون BAP…………………………………………………………………………………. 59
4-5 مقایسه تعداد برگ در هورمون Kin………………………………………………………………………………….. 61
4-6 مقایسه طول برگ در هورمون Kin…………………………………………………………………………………… 63
4-7 مقایسه تعداد ریشه در هورمون Kin…………………………………………………………………………………. 65
4-8 مقایسه طول ریشه در هورمون Kin…………………………………………………………………………………… 67
4-9 مقایسه تعداد برگ در هورمون NAA………………………………………………………………………………… 69
4-10 مقایسه طول برگ در هورمون NAA……………………………………………………………………………….. 71
4-11 مقایسه تعداد ریشه در هورمون NAA…………………………………………………………………………….. 73
4-12 مقایسه طول ریشه در هورمون NAA………………………………………………………………………………. 75
4-13 مقایسه تعداد برگ در هورمون IBA……………………………………………………………………………….. 77
4-14 مقایسه طول برگ در هورمون IBA…………………………………………………………………………………. 79
4-15 مقایسه تعداد ریشه در هورمون IBA………………………………………………………………………………. 81
4-16 مقایسه طول ریشه در هورمون IBA………………………………………………………………………………… 83
4-17 مقایسه اثرمتقابل هورمون BAP و IBA بر تعداد برگ………………………………………………………. 86
4-18 مقایسه اثرمتقابل هورمون Kin و IBA بر طول برگ ………………………………………………………… 89
4-19 مقایسه اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر تعداد ریشه……………………………………………………… 92
4-20 مقایسه اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر طول ریشه……………………………………………………….. 94
4-21 مقایسه تاثیر هورمون‌های اکسین بر القای کالوس……………………………………………………………….. 100

فهرست علامت‌ها و اختصارها

بنزیل آمینو Benzyl Amino BA
6- بنزیل آمینو پورین 6-Benzyl Amino Purine BAP
ایندول-3- اسید استیک Indol-3- Acetic Acid IAA
ایندول-3- بوتیریک اسید Indol-3-Butyric Acid IBA
1-نفتالین اسید استیک Naohtalene Acetic Acid NAA
2و4-دی کلروفنوکسی اسیداستیک 2,4-D-chlorophenoxyacetic Acid 2,4-D
N- ایزو پنتیل امینو پورین N-isopentenylamino purin 2ip
کینتین Kinetin Kin

 

چکیده

گیاه دارویی صبرزرد با نام علمی (Aloe barbadensis Mill.) یکی از گیاهان دارویی به شمار می‌رود که به دلیل تولید اسانس‌های باارزش در صنایع داروسازی و بهداشتی استفاده‌های فراوانی دارد. استفاده از سیستم کشت بافت برای ریزازدیادی این گیاه، امکان تولید تعداد زیادی گیاهچه در مدت زمان کوتاه را دارد. با این هدف، پژوهشی بر روی امکان ریزازدیادی و تاثیر تیمارهای هورمونی مختلف بر خصوصیات رویشی گیاه آلوئه‌ورا در شرایط درون‌شیشه‌ای با استفاده از هورمون‌های BAP ، Kin ، IBA و NAA و نیز ترکیبی از هورمون‌های برتر انجام شد. پس از گذشت 35 روز، پارامترهای تعداد برگ، طول برگ، تعداد ریشه و طول ریشه ثبت و مورد ارزیابی قرارگرفت. پاسخ ریزنمونه‌ها بر روی صفات رویشی این گیاه در سطح 01/0 معنی‌دار بوده است. براساس نتایج حاصل حداکثر تعداد برگ در محیط کشت MS دارای5/1 میلی‌گرم بر لیتر BAP با میانگین تعداد برگ 73/4 عدد و 8/0 میلی‌گرم بر لیتر IBA با میانگین تعداد برگ 04/4 عدد، حداکثر ارتفاع برگ‌ها در محیط کشت MS دارای 5/1 میلی‌گرم بر لیتر کینتین با میانگین طول 43/5 سانتی‌متر و 8/0 میلی‌گرم بر لیتر IBA با میانگین طول 83/3 سانتی‌متر، حداکثر تعداد ریشه در محیط کشت MS دارای 5/0 میلی‌گرم بر لیتر کینتین با میانگین تعداد ریشه 29/4 عدد و 8/0 میلی‌گرم بر لیتر NAA با میانگین تعدادریشه 06/7 عدد و حداکثر طول ریشه در محیط کشت MS حاوی 1 میلی‌گرم بر لیتر کینتین با میانگین طول ریشه 50/5 سانتی‌متر و 8/0 میلی‌گرم بر لیتر NAA با میانگین طول ریشه 44/8 سانتی‌متر به عنوان هورمون برتر انتخاب شده و سپس ترکیبی از این هورمون‌ها در قالب طرح فاکتوریل به محیط کشت اضافه شدند به صورتی که حداکثر تعداد برگ در محیط MS دارای 1 میلی‌گرم بر لیتر BAP و 6/0 میلی‌گرم بر لیتر IBA با میانگین 79/4 عدد، بهترین ارتفاع برگ‌ها در محیط کشت MS دارای 1 میلی‌گرم بر لیتر کینتین و 6/0 میلی‌گرم بر لیتر IBA با میانگین طول 44/5 سانتی‌متر و محیط کشت MS دارای 5/1 میلی‌گرم بر لیتر کینتین بدون هورمون IBA با میانگین ارتفاع 43/5 سانتی‌متر به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که حداکثر تعداد ریشه در محیط حاوی 8/0 میلی‌گرم بر لیتر NAA با میانگین 06/7 عدد و طویل‌ترین ریشه در همین محیط کشت با میانگین طول ریشه 44/8 سانتی‌متر حاصل شد که بر این اساس به کارگیری این محیط‌های کشت جهت ریزازدیادی گیاه آلوئه‌ورا توصیه می‌شود.. در بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر القای کالوس مشخص شد که غلظت 5/1 و 2 میلی‌گرم بر لیتر هورمون 2,4-D و غلظت 2 میلی‌گرم بر لیتر هورمون Picloram با میانگین تعداد 28 روز تا القای کالوس، غلظت 5/1 میلی‌گرم بر لیتر هورمون 2,4-D با 95% کالوس‌زایی و غلظت 5/1 میلی‌گرم بر لیتر هورمون Picloram با وزن خشک 23/0 گرم، بعد از 35 روز به عنوان بهترین هورمون‌ها در القای کالوس معرفی شدند. همچنین کلیه کالوس‌ها در غلظت‌های مختلف NAA ، نرم و به رنگ سبز می‌باشند اما در بقیه اکسین‌ها به رنگ زرد روشن مشخص شد. در بررسی تاثیر هورمون‌های 2,4-D ، NAA و Picloram بر میزان تولید ترکیبات‌فنلی، پاسخ ریزنمونه‌ها در سطح 01/0 معنی‌دار شد. همچنین نتایج حاصل از بررسی اثر هورمون‌های اکسین بر میزان تولید ترکیبات پلی‌فنولی در گیاه آلوئه‌ورا نشان می‌دهد که غلظت 5/1 میلی‌گرم بر لیتر از هورمون 2,4-D با میانگین 984/29 میلی‌گرم بر گرم بیشترین میزان ترکیبات پلی‌فنلی را در این گیاه تولید می‌کند. کلیه داده‌های این پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss و در قالب طرح کاملا تصادفی براساس آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.

کلمات کلیدی : کشت بافت، صبر زرد (Aloe barbadensis Mill) ، ریزازدیادی، کالوس، ترکیبات پلی‌فنلی

تعداد صفحه :157

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

  • 1